Magyar Sütők Lapja, 1933 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-01 / 1. szám

XXXI. ÉVFOLYAM Mkr. BUDAPEST, 1933. JANUÁR 1. 1. SZÁM SHagyar Sütők £apja UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Pl 1 I Megjelenik minden hó 1-én és 15­én 196 •Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: József 349—78. Főszerkesztő : STEINER GYULA a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke Felelős szerkesztő : STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre ­.................... 14‘— ar. P Félévre ............................ T— ar. P Negyedévre ...................... 3‘50 ar. P Romániába egy évre — 600 lei SHS — ­..........- ........... 300 dinár Harminc éves a Magyar Sütők Lapja ’m A Magyar Sütők Lapja 30 éves llett jés a mai lapszámmal XXXI-ik évfolyamába lép. Harminc évi kemény munka áll tehát hátunk mögött, har­minc év óta küzdünk és harcolunk a sütőiparos­ság egyetemes érdekeiért, szabadságáért, és bol­dogulásáért. Mindenkor védelmünkbe vettük még a leg­kisebb sütőiparost is, vele éreztünk és csak így tudtunk minden egyes ügyben majdnem száz százalékos eredményt felmutatni, mert nem nyu­godtunk 'addig, amíg az illetékes fórumokat meg nem győztük az agyonüldözött, zaklatott és lené­zett kisstitőiparos igazáról. Mint a magyar sütőipar kötelességtudó őre, éj jel-nappal, ünnepnap és hétköznap egyformán sziklaszilárdan álltunk azon az őrhelyen, amelyre kitűztük a sütőipar harci lobogóját, jelezvén azt a helyet, hogy hová csatlakozzon a magyar sütő­iparosság és merre kell fordulniok, ha segítséget, tanácsot vagy útbaigazítást kíván. Természetes, hogy a bűnös önzésnek — amely a magyar kis­iparosság ellenségeit olyan nagyon jellemzi — soha nem tetszett, hogy a Magyar Sütők Lapja támogatja és védelmezi a kisegziszteneiákat és szívesebben látta volna, ha uszályhordozóként, engedelmes csatlósainak szegődtünk volna azok­nak. Ákik minden előnyt, minden szállítást és minden kiválóságot csak egyedül maguknak akarnak megszerezni és szívesebben látják, hogy az általuk koldusbotra juttatott kissiitők minél nagyobb számban pusztuljanak el és börtönbe jussanak olyan bűnökért, amelyeket ők még ma is- büntetlenül követnek el. • Mindent megkísérelnek és valóságos terrorral akarnak bennünket arra kényszeríteni, hog]r hagyjuk ott azt a tábort, amelynek harminc ev előtt hűséget esküdtünk, hogy tüzön-vizen 'át, éj­jel-nappal, szélcsendben és viharban szószólója és védelmezője leszünk és azt soha el nem hagyjuk. Még az sem tetszik nekik, hogy a börtönajtó előtt álló szerencsétlen sütőknek amnesztiát kértünk, vagy olcsó kenyeret a szegények részére. ,,Hadd 'pusztuljanak!“ Ez az ő jelszavuk íéjs ezt a ma gvar sütőkisiparosság egyedüli védbástyájára, a Magyar Sütők Országos Szövetségére is vonatkoz­tatják. Állandóan azon törik a fejüket, hogy hogyan lehetne a magyar .sütőkisiparosság védvára alá aknát helyezni és azt felrobbantani. Újabb es újabb szaklapalapításokkal, újabb és újabb külö­nítmények alakításával próbálják a sütőipar vé­delmezőjének kezéből a fegyvert kiütni és 'az ál­talunk tobábbított segély- és jajkiáltásokat elné­mítani. De ez mind hiába Való. Bennünket nem lehet sem elriasztani, sem elkedvetleníteni, még kevésbbé elnémítani. Alijuk a harcot most is, úgymint .30 év előtt a hírhedt pékmaffiával szem­ben. A 30 év nem gyöngített bennünket, sőt az állandó küzdelem megacélozta idegeinket és 'meg­erősítette akarterőnket és tettre készen várjuk a további támadásokat. Nemes jküzdelem az, ami­kor valaki embertársai igazáért küzd és az a tu­dat, jhogv csakis (igazságért harcolunk, tobábbi erőt .és kitartást ad nekünk azon a harctéren, amelyen mégis győznie kell az igazságnak és egész biztosra vesszük, hogy még elérkezik az .a nap, amikor az isteni' gondviselés a legnagyobb ellenségeink szívében is annyi melegséget fog árasztani, amely felolvasztja azt a Ijégtömböt, Tqub mes confreres international bon nouvelle année! Jules Steiner Allen meinen ausländischen Kollegen glücki$ches Neujahr! Julius Steiner

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék