Magyar Sütők Lapja, 1933 (31. évfolyam, 1-24. szám)

1933-01-01 / 1. szám

4 oldal MAGYAR SÜTÖK LAPJA amely iparunk ellenségeinek szívük helyén kép­ződött és a gyűlöletet szeretetté fogja változtatni. A nagyok nem fognak többé ellenséget látni a kicsiben, egy táborba kerül az ország sütőiparos­sága és ezzel elérkezik a diadal napja, amikor vállvetve, közös erővel sikeresen fogjuk vissza­verni az iparunkon kívülálló, még mindig elég nagyszámú ellenséget. De ennek'első feltétele az. hogy ne akadjon táborunknak hűtlen katonája, köpenyegforgatója és árulója. A Magyar Sütők Országos Szövetségének minden híve legyen lelkes apostola tanításainak és szerezzen újabb és újabb bátor ;és őszinte közkatonákat, akik az általunk lobogtatott hófehér zászlók alatt tömörülnek és a győzelem a mienk lesz. A mi győzelmünk pedig- nem is jelenthet mást, mint a magyar sütőipar diadalát, fejlődését és: boldo­gulását. YSteiner Gyula. Ötven év a sütőipar szolgálatában Irta : Strasszer Ernő dr. ügyvéd a Magyar Sülök Országos Szövetségének főtitkára 1883-ban szerződtette, még a régi Salzgries-en levő bécsi Bäcker-Innung, amelynek elnöke ak­kor )a híres Tobias Ratz volt, Steiner Gyulát sütőtauoncnak. Ötven év múlt el azóta és pedig olyan ötven év, amelynek 1 tapasztalatai igazán érdemesek arra, hogy a jövő generációnak ne- csak tanulsággal, hanem útmutatással is szol­gáljanak. Az elmúlt félévszázad alatt nemcsak. a magyar, hanem a küZföldi sütőipari társadalomnak is á- kalma volt meggyőződnie arról, hogy kevés févíi van a szakmában, aki annyi szeretettel és ragasz­kodással ápolta volna a még dédapja által űzött sütőipart, mint Steiner Gyula. De nemcsak 50 éves sütőipari jubileumát fogja ünnepelni a kö­zeli hónapokban az országos szövetség jelenlegi elnöke, mert az 1933-as év az évfordulók egész sorozatát jelenti. Negyvenöt éve annak, hogy szakiró működését megkezdte és pedig Bécsben, a híres Otto Maas által kiadott Bäcker- und Kon- ditor-Zeitungban. A bécsi napisajtóban is akkor számos cikk jelent meg tollából a még kezdetle­ges bécsi siitőifjak ' egyesületének munkájáról, amelynek Steiner Gyula egyik alapítója és elő- hareosa volt. Ma már csak tiznöten élnek azok közül, akik a ísütőifjak mozgalmának kezdeményezői voltak. Az 1933-as esztendő 40-ik évfordulója annak, hogy önálló sii:ő- és cukrászmester lett, miután 1886-ban a világhírű bécsi sütő- és cukrászipari szakiskolát kitüntetéssé' elvégezte. 1903-ban alapította a Magyar Sütők ÍLapját, amely most lép 31-ik évfolyamába, tehát jog­gal ünnepelheti 30 éves szerkesztői jubileumát. 27 óv előtt alapította meg a Magyar Sütők Országos Szövetségét, amelynek Gldsner Ede után rövid mgszakítások után, még ma is elnöke. 20 év lelőtt alapította és ma is szerkeszti a Cukrászok Lapját, amely a cukrászipart érdekeknek bátor szószólója. Kitűnő szakembernek bizonyult Steiner Gyula úgy a sütő-, mint a cukrásziparban és neve kül­földön is annyira elismert, hogy éppen a külföldi szakkörök részéről indúlt meg egy olyan irányú mozgalom, amely Steiner Gyula ötven éves sü­tőipari-. 40 éves mesteri-, 30 évi szerkesztői, és 25 évi elnöki jubileumát Budapesten kívánja ünnepelni. Miután az 1931 évben lezajlott Nemzetközi Sütőipari Kongresszus megmutatta, hogy a Szö­vetség elnökének neve elegendő volt arra, hogy fővárosunk idegenforgalmát 1500 külföldi sütő­ipari vezető férfi emelje, nem szakadna ezt az al­kalmat elmulasztani, hogy április vagy május ha­vában, amikor ezek az évfordulók aktuálissá vál­nak,. ismét Budapesten gyűljenek össze a, külföldi sütőipar reprezentánsai és mindazok a külföldi kartársak,, akiknek ,a Budapesten eltöltött napok felejthetetlenek fognak maradni, de azok is, akik akkor nem tudtak eljönni és most szívesen pótolnák akkori mulasztásukat. Igen hasznos volna -ezt- az alkalmat az idegen- forgalom emelésére felhasználni és ezért felhívom az idegenforgalmi érdekképviseleteket,, hogy idejében vegyék kezükbe ezt az ügyet,, mert or­szágos érdek minden alkalmat felhasználni ide­genforgalmunk emelésére. Olvasóinkhoz A Magyar Sütők Lapja. 31 év óta a hazai sütőipar minden fontosabb műszaki és keres­kedelmi mozzanatának hű krónikása, A leg­kiválóbb hazai és külföldi szakembereknek közreműködésével az 1933. évben fokozottabb mértékben szolgáljuk olvasóink anyagi és er­kölcsi érdekeit. Bizonyára, saját érdekében cselekszik, ha az 1933. évre szóló előfizetési díjat (14 pengőt) kiadóhivatalunkhoz juttatja. A szaksajtó a közgazdasági élet nélkülözhe­tetlen szerve, melynek fenntartását, elősegíteni nemzeti kötelesség! Kiváló tisztelettel Magyar Sütők Lapja szerkesztősége és kiadóhivatala. w k.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék