Magyar Sütők Lapja, 1935 (33. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-01 / 1. szám

6 *90 XXXIII. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1935. JANUÁR 1. 1. SZÁM. SUagyar Sütők £apja UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magyar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szeikesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: József 349—78. Főszerkesztő : STEINER GYULA l Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke Felelős szerkesztő : STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egész évre .................... 14'— ar. P Félévre .......................... T— ar. P Negyedévre ....................... 3’50 ar. P Romániába egy évre — 600 lei SHS ........­.................... 300 dinár XXXIII. Ez a szám kerül most a Magyar Sütők Lapja homlokára. Harmincharmadik évi munkánkat kezdjük ezen lapszámunkkal. Miután előbbi lapszámunkban búcsúztattuk a ka­tasztrofális 1934 évet, most illik, hogy programmot adjunk az új esztendőre. Mindenekelőtt hálás köszöne- tünket fejezzük ki azon derék segítőtársainknak, akik bennünket nehéz és háládatlan munkánkban teljesen önzetlenül támogattak és ezáltal új erőt és munka­kedvet oltottak belénk, hogy az előttünk álló ember- feletti munkának és a majdnem kivihetetlennek látszó feladatnak eleget' tudjunk tenni. Az elmúlt év utolsó hónapja is megmutatta, hogy milyen harcokat kell a tisztességes szaklapnak vívnia azok ellen az Olcsójá- nosok ellen, akik tulaj donképeni okozói a magyar sütőipar gazdasági és erkölcsi összeomlásának. Az iparunk érdekében vívott harcban súlyos sebet kaptunk ugyan, de reméljük, hogy a felsőbb bíróság igazat fog adni azoknak, akik éjt-nappaliá téve csak azért küzdenek, hogy a koldusbotra jutott magyar sütőiparosság boldogulását és fejlődését bizto­sítsák. Ami a vidéki sütőiparosságnak a 2 órai munka­kezdésre vonatkozó kívánságát illeti, nem elégedhe­tünk meg a kereskedelemügyi miniszternek ebben az ügyben hozott utolsó végzésével, annál kevésbé, mert a Magyar Sütők Országos Szövetségének legutóbbi választmányi gyűlése utasította az elnökséget, hogy ne tegye le a fegyvert ebben a kérdésben sem és foly- tasssa a harcot a fennálló korlátozások enyhítéséért. A Magyar Sütők Lapja hivatalos lapja a Ma­gyar Sütők Országos Szövetségének és a két intéz­mény a három évtized óta egymással karöltve folyta­tott küzdelemben anyira cfeszeolvadt, liogy^ ami az ország sütőiparossága többségének a kívánsága, az a Magyar Sütők Lapja számára is parancs és eszerint minden lehetőt elkövetünk, hogy a vidéki sütőiparos­ság kívánságait minél előbb közelebb vigyük a meg­valósításhoz. Mindenütt igyekszünk a számolni nem tudó és a személyes bosszúvágytól fűtött gyűlölködő sütők ár­rombolását meggátolni és a tisztességes sütőiparosság megélhetését biztosítani. Ragaszkodunk ahoz az álta­lunk felvetett és külföldön itt-ott már megvalósult eszméhez, hogy hatósági védelmet kell nyújtani a tisz­tességesen dolgozó iparosok számára az árrombolók ellen. Mert ez már az utolsó állomás, az utolsó or­vosság és az utolsó remény a helyzet jobbrafordulá- sához. Továbbra is hangoztatjuk a sütőipari egység meg­teremtésének szükségét, amely nélkül egy szakma sem boldogulhat és tárt karokkal fogunk fogadni minden önálló sütőiparost, akit nem a gyűlölet, hanem a kar­társi szeretet vezet az ipari munkában való részvé • telre. A fővárosi sütőipartestülettel, mint ezt már 33 év óta hangoztatjuk, most is karöltve, egymást támo­gatva kívánunk dolgozni és újból hangoztatjuk, hogy ha néha kénytelenek is vagyunk az igazságos kritika mesgyéjére lépni, ezek semmi esetre sem személyeske­dések, hanem egyedül a táborunkhoz tartozó kartár­sainak jogos panaszai és indokolt kívánságán Ellen­zék, az még nem ellenség. Egy egészséges ellenzéknek örülni kell, mert ez hozza az igazi alkotmányos életet a szakmába. Inkább egy erős, de igazságos kritikára kell hallgatni, mint tíz talpnyaló hízelkedésére. A Magyar Sütők Lapja továbbra is a gyengébb kartársak oldala mellett áll és ezentúl is támogatni fogja a gyengébb iparostársakat, akiknek árulói soha­sem leszünk. Kívánatos volna, ha a jövő esztendő meghozná az ipar belső békéjét is, mert már undorító a folytonos személyeskedés elleni védekezés is és szívesebben szen­telnénk egész időnket, negyven éves szakmai tapaszta­latainkat és ambíciónkat a sütőiparosság összérde- keinek szolgálatára, amelynek csakis iparunk és or­szágunk látná a hasznát. Midőn ezen őszinte vallomásainkat és munk.ater- veinket tisztelt olvasóink tudomására hozzuk, az a szerény óhajunk, hogy szeretetükkel és teljes bizal­mukkal továbbra is tüntessenek ki bennünket. Egy boldogabb új esztendőt kívánunk minden jó­akarónknak, barátunknak és kartársunknak: • Steiner Gyula..

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék