Magyar Sütők Lapja, 1936 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

XXXIV. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1936. JANUÁR 1. / 1. SZÁM SHagyar Sütők £apja UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magvar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15. Telefon: József 349—78. Főszerkesztő : STEINER GYULA a Magyar Sütők Országos Szövetségének elnöke Felelős szerkesztő : STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egész évre .................... 14'— ar. I" Félévre .......................... 7'— ar. P Negyedévre ....................... 3'50 ar. P Romániába egy évre — 600 lei SHS .................................. 300 dinár XXXIV. Munka-programm 1936 évre Ezzel a számmal lapunk XXXIV.-ik évfolya­mába lép. Illik tehát programmot adni, hogy mi­lyen munkát akarunk végezni az új esztendőben a tönkrement és haláltusáját vívó magyar sütő­ipar érdekében. Azt hiszem, mindenki meg van győződve arról, hogy az 1930. évben is igyekszünk a magiunkra vállalt feladatot teljesíteni, éppúgy mint az el­múlt 33 esztendő alatt. Sajnos, azonban ez nem mindig tőlünk függ, mert úgy mint a vidéki sütő­iparosságnak, nekünk is hiányzik a munkasza- badság, még pedig olyan értelemben, hogy a reánk erőszakolt harcokban szükségessé vált vé­dekezés igénybevette a drága és pótolhatatlan időnket és tetterőnket, amit különben az általá­nos sütőipar érdekében hasznosabban tudtunk volna felhasználni és értékesíteni. A szövetség és lapunk ellen folyó komolytalan támadások miatt kénytelenek • voltunk sokszor nemcsak lapunk hasábjait, hanem a független bíróságot is igénybevenni, hogy támadóinkat egy­szersmind enkorra elhallgattassuk. A sütőiparosság intelligensebb és felvilágoso- dottabb táborára bízzuk annak megítélését, hogy milyen hasznot lát abból a segítésre és reformá­lásra szoruló magyar sütőipar, ha undortkeltő módon, alaptalan, névtelen feljelentéseket gyár­tanak, mások pedig szövetségünk 30 évi becsüle­tes munkával szerzett tekintélyét koholt adatok­kal akarják lerombolni, amelyeket — amikor arra a bíróság előtt alkalmat adtunk — soha nem tud­tak bizonyítani és ezért több ízben bocsánatot kértek és ügyvédi költséget fizettek, vagy mint a legutóbbi esetben, méltó büntetést kaptak és nagy perköltségeit fizettek. Úgy hisszük, hogy most már pontot tesznek a hiábavaló kísérletekre, és lemondanak arról a dőreségről, hogy a 34 év óta fennálló Magyar Sütők Lapját birtokukba vegyék, mert az ilyen szándék nincs messze a kommün-eszméktől, amelyekből éppen elég volt egyszer Magyarorszá­gon. A sütőipar érdekében komolyan dolgozni akarók részére az országos szövetség kebelében mindig akadt volna elég becsületes és hazafias munka, mert az igazi egységet csak összetartás­sal és egyesített erővel, nem pedig állandó szét­húzással lehet megteremteni. Reméljük, hogy most már vége lesz ennek az ádáz háborúskodás­nak és az így felszabadult időt az új esztendőben arra akarjuk felhasználni, hogy a magyar sütő- iparosságot a. helyes útra vezessük, hogy úgy mint a régi időkben, kereskedelmi becsülettel meg­tudják fizetni az esedékes nyersanyagokat és egyéb számlákat, az államot megillető közterhe­ket, amelyeket természetesen mindig a kisiparos­ság teherbíróképessége szerint kell kivetni. A kevésbbé iskolázott kartársakat igyekszünk meggyőzni a helyes kalkuláció fontosságáról, hogy áruikat önköltségi áron alul ne adják el, mert ezzel nemcsak saját maguknak, hanem az. Boldog ufa/et UivÁn oivosóUt-ak, UizdetoiHzU is batátainak a 1/Ka^ac Sütök s<zuk&s<ztosí%6 is kiadáUii/atata

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék