Magyar Sütők Lapja, 1936 (34. évfolyam, 1-24. szám)

1936-01-01 / 1. szám

4. oldal 1936. január 1 MAGYAR SÜTÖK LAPJA egész magyar sütőiparnak, de az államnak is olyan kárt okoznak, amely semmiesetre sem el­lensúlyozza azt a tévhitből származó állítólagos olcsóságot, melyet aztán a valóságban nagyon drágán fizetnek meg az adófizetők, kik kénytele­nek lesznek a tönkrement iparosokat és a folyton növekvő munkanélküliek adóját is megfizetni, mert az államháztartás egyensúlyát mindig fenn kell tartani. Ez a helyzet, sajnos, ma egyforma a vidéken és a fővárosban és ezért, ha'komolyan akarunk segíteni a bajokon, akkor a legnagyobb őszinte­séggel és nyíltsággal, teljes erővel azokat a kar- társakat kell támogatnunk, akik önzetlenül, sok­kor saját érdeküket áldozzák fel a köznek és igyekeznek rendet teremteni abban a bábeli zűr­zavarban, amely nemcsak egyes vidékeken, ha­nem most már a fővárosban is veszélyezteti azok­nak a tanult sütőiparosoknak exisztenciáját, akik nem mint vendégek jöttek a sütőiparba, hanem ezt a régi tisztes ipart becsületesen kitöltött ta- noncéveken keresztül azért sajátították el, hogy abból maguknak tisztes megélhetést biztosítsanak és hasznos polgárai lehessenek drága hazánknak. Éppen ezért részt kérünk a tisztítómunkában, hogy végre rend és csend legyen a magyar sütő­iparban is és becsületes munkával mindenki meg­találja tisztes megélhetését és nyugodalmas öreg­ségét. íme, egész nyíltsággal elmondtuk jövő esz­tendei munkaprogrammunkat és aki ezt el akarja gáncsolni, az semmiesetre sem lehet iparunk igazi barátja, mégkevésbbé hazafiasán gondolkozó iparos. Steiner Gyula.----------------­-———---------------------------------------------------------------------------------------------­A Nyugdijpótló és Gyorssegély Csoport munkálatai nagy lendülettel folynak tovább. Előző számainkban beszámoltunk a Csoport egyre emelkedő számszerű eredményéről, de az eddig elért sikereket a legjobban az jellemzi, hogy az utóbbi időben az ország különböző részeiből iparos é,s kereskedő érdekképviseletektől meg­keresések érkeznek be elnökségünkhöz, amelyekben út­mutatást és tanácsot kérnek tőlünk, hogy tagjaik részére hasonló módon szervezhessék meg az öregségi, rokkant­sági és halál eseti segélyezés kérdését. Ezúton válaszolunk néhány Kartársnak, akik a Nyug- djjpótló és Gyorssegély Csoporttal kapcsolatban felvilá­gosításért fordultak hozzánk. 1. A Csoport tagjai természetszerűleg biztosítási ok­mányt kapnak, amelyben az ismertetett feltételek, illetve a tagok jogai és kötelezettségei pontosan le vannak fek­tetve. Az okmányokat, miután ilyeneket csak a Magyar kir. Állami Felügyelő Hatóság által ellenőrzött és mű­ködési engedéllyel bíró vállalatok adhatnak ki. a Ma­gyar .Francia Biztosító rt. állítja ki, mely társasággal karöltve végezzük a kiépítési munkálatokat. Az álta­lunk választott társaság, több mint fél évszázados hazai intézet,, amelynek, vagyona, hírneve és eddigi működése biztosíték arra, hogy a vállalt kötelezettségek pontosan is teljesítve lesznek. 2. Ami a „biztosítás“ fogalmát illeti, közöljük az igen t. érdeklődő kartársakkal, hogy minden olyan alakulat, amely • öregségi, rokkantsági, vagy haláleseti segélyezés kérdésével foglalkozik, biztosítási, mathematikai díjszá­mítás alapján működik. Biztosítás Majdonképen tehát minden nyugdíjintézmény, a - betegpénztárak, stb. S. Feltételeink értelmében a kötvényszerinti összeg a jogosultság napján egy összegben esedékes, vagy a tag kívánságára élethossziglani járadékra változtatható át. Több tagtársunk részéről elhangzott az az óhaj, hogy nem lehetne-e már most, a lejáratkor, — a tőke helyett. — nyújtandó esetleges életjáradék és további kedvez­mények pontos összegét, a belépés alkalmával fixirozni. Ez' értelemben megkeresést intéztünk a Magyar Francia Biztosító rt. igazgatóságához, ahol a legnagyobb kész­séggel álltak rendelkezésünkre. A nyert információt alant szóról-s.zóra közöljük: „Rendelkezünk egy újszerű táblázattal, mely táblázat­tal a külföldi jobb iparosság oldotta meg az öregségi, rokkantsági és haláleseti segélyezés kérdését. Ezen táb­lázatunk a lejáratkor ötféle módozat között nyújt vá­lasztási lehetőséget. Például: ha egy 30 éves egyén 10.000 pengős biztosí­tást köt, ezen táblázat szerint 20 évi tartamra és ezért fizet évente P 546.80-at. 20 éven belüli elhalálozás ese­tén, a Biztosított tag részére 10.000 pengő azonnal ki­fizetésre kerül. Ha eléri a lejáratot, akkor a következő öt módozat között választhat. I. Felvesz 2.000 pengő készpénzt, a biztosított tőke 20-át), kap egy 10.000 pengős díjmentes kötvényt, mely halál esetén azonnal esedékes és mindezeken kívül a társaság a fizetett évi díjnak megfelelő, vagyis 546.80 pengő élethossziglani évi járadékot fizet. II. Felvesz azonnal 6.819.10 P készpénzt és kap 546.80 P élethossziglani évi járadékot. III. Felvesz azonnal 9365.40 pengő készpénzt és to­vábbra is biztosítva marad 10.000 pengőre, mely halál esetén azonnal esedékes. IV. Felvesz 14.184.50 pengő készpént és a biztosítás megszűnik. V. Kap 1053 pengő élethossziglani járadékot.“ Ezen ismertetett táblázat díjai valamivel magasabbak a kartársa,k előtt ismert módozatoknál, mely azonban arányban áll a fokozott szolgáltatásokkal. Önök igen t. Kartársak, akik kalkuláló iparosemberek, tudják, hogy az, életben mindennek meg van a maga ára. A fehér kenyér drágább a félbarnánál, amelynél viszont a barna kenyér olcsóbb; így a társaságnak is meg kell találni a számítását azért a súlyos kockázatért, amelyet oh­modon vállal, hogy a tag választási jogosultsága mellett ötféle módozatot ajánl fel és vállalja az idők folyamán felmerülhető eltolódások, változások kockázatát és már ma pontosan előre, kötelezőleg lerögzíti szolgáltatásait. Egyébként ezen új módozatoknál is mindazon előnyöket, és az iparosság részére ma oly fontos kedvezményeket megadja a társaság a csoport tagjai részére, amelyekre nézve elnökségünk eredetileg megállapodott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék