Magyar Sütők Lapja, 1937 (35. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1. szám

ZVO " ' XX>V EVgOLYAM______________RUDAPFST, 1937. JANUAR I. _________________1. SZÁM SKagyar Sütők £apja UNGARISCHE BÄCKER-ZEITUNG A magyar sütők egyetlen, független közgazdasági és iparpolitikai szaklapja. A Magvar Sütők Országos Szövetségének hivatalos lapja. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VII., Baross-tér 15 Telefon 13-46-78. főszerkesztő : STEINER GYULA a V agyar Sütők Országos Szövetségének elnöke Felelős szerkesztő : STEINER LÁSZLÓ ELŐFIZETÉSI ÁRAK Egész évre .................- 14’— ar. F Félévre — -................. T— ar. P Negyedévre ................. 3'50 ar. P Romániába egy évre — 600 lei SHS .............................. 300 dinár XXXV. A Magyar Sütők Lapja ezen számmal befejezte 34-ik évi fáradságos és önfeláldozó munkáját, amelyet kizárólag a magyar sütőipar fejlesztése és a magyar sütőtálsadalom megszervezése érde­kében folytatott. Azt hisszük, felesleges újra és újra elmonda­nunk, hogy milyen göröngyös és tövises volt az az út, amelyen 35 év előtt indultunk el és milyen keserves — sokszor életveszélyes — munkába került, hogy meg tudtuk védeni a magyar kis- és középiparosságot attól a veszélytől, amely min­den oldalról fenyegette. Alulról a munkásság tü­relmetlen és sokszor túlzott, néha nem is annyira szociális, mint, inkább hatalmi törekvései, felülről pedig a már elviselhetetlen terhek és mindennemű korlátozások, belülről a kartársak egymás elleni versenye olyan nyomásokat adott, amely a ma­gyar sütőiparosokból kiszorította az élethez szük­séges szabad levegőt. Ennek ellensúlyozásában, iparunk felszabadításában és a már rég1, elvesztett ipari tekintély visszaszerzésében múlt el az a 35 éves háború, amelynek győzelmes befejezéséért bontottunk 1903-ban zászlót. A laikusnak s az iparon kívülállónak fogalma sincs, hogy milyen titkos kezek dolgoznak évtize­dek óta azon, hlogy a sütő kis- és középipar mán él előbb eltűnjön a föld színéről. Józan ésszel fel nem fogható, hogy a legnagyobb baj ebben a harcban az, hogy a kisiparosság maga szolgáltatja a fejsze nyelét és a kiirtásához szükséges anyagi és erkölcsi támogatást is, mert olyan vaksággal van megverve, amely még sokkal jobban pusztí- tóbb, mint a bibliai egyiptomi sötétség. A magyar sütőipar fejlődését, ta'lpraállítását és megmenté­sét a sütőiparosok három születési hibája gátolja: a süketség, a vakság és a némaság. A kegyetlen sorstól rájuk mért ezen három csa­páshoz még egy negyedik is hozzájárul. Ez pedig a nemtörődömség. Hát lehet egy iparnak boldo­gulnia és virágoznia, amely ennyi hibában szen­vedi? Lehetetlennek és kivihetetlennek látszik az a szent feladat, amelyet a Magyar Sütők Lapja már 35 év előtt tűzött maga elé, hogy a magyar sütőipart ezekből a betegségekből kigyógyítsa. Milyen üldözéseknek és milyen támadásoknak voltunk kitéve, amikor rávilágítottunk arra, hogy hol vannak a hibák, kit terhel a felelősség és hogy kellene ezeknek a pusztítóbetegségeknek gyógyí­tásához fogni. Vakságukban nem tudták, vagy nem akarták írásainkat elolvasni, amelyeket a. szakmánkívü- íiek, hozzáértők és mérvadók a legnagyobb elis­meréssel olvastak el. Csak a sütők nem vették tudomásul. Süket fülekre találtak felvilágosító szavaink. Ids némán tűrték azokat a csapásokat, amelyekkel a nyílt és titkos ellenségek egymás­után aláaknázták iparunk jólétét, tekintélyét és becsületét is. Nem tudnak különbséget tenni akö­zött, hogy kit kell az ipar barátjának és kit ellen­ségének tekinteni. Itt állunk ma, 35 év után, az egész magyar sü­tőipar halálos ágyánál. Mert a kicsikkel elpusz­tulnak a nagyok is. A némasággal megvert tár­sadalom nem talál szavakat arra, hogy kellő ki­fejezést adjon a maga jogos panaszainak sérel­meinek és követeléseinek. Még ma, utolsó vergő­désükben sem akarják megérteni, hogy akinek munkakedve van, akinek joga van a munkához, annak joga van a tisztességes megélhetéshez is. Néma nemtörődömséggel, lehorgasztott fejjel mennek, mint a jószág a vágóhídra és maguk nyújtják a fejüket a bárd alá. Boldog, újévet kíván olvasóinak, Uicdet'óinek és batátainak a Wlaggac Sutok £ap{a szetkeszt'óséye és UiadéUivatala

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék