Magyar Szesztermelő, 1940 (43. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-01 / 1. szám

fi 5 r spw fér XLI1I. évfolyam Budapest, 1940 évi január hó 1. szám m AR SZESZTERMELO A MAGYAR MEZŐGAZDASÁGI SZESZTERMELŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZLÖNYE Tagok a lapot díjtalanul kapják Nem tagoknak előfizetési díj: egy évre .................... 12’— P negyed évre .............. ... 3*— ,, Szeszgyárvezetőknek 50% engedmény A Magyar Mezőgazdasági Szesztermelők Országos Egyesülete tulajdona Felelős szerkesztő és kiadó: Rédly Gyula Műszaki társszerkesztő: Hérics-Tóth Jenő dr- Műszaki rovatvezető: Taxner Károly dr. Megjelenik havonta egyszer Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Köztelek, IX. kerület, Közteleksutca 8. szám Hirdetési áraink t Fél oldal 64 pengő, */4 old. 32 pengő, 1/8 old. 16 pengő, 1/ie old. 8 pengő. Állástkeresőknek 50% kedvezmény. Mellékletek díja külön számítás alá esik. Hirdetéseket minden esetben csak a hirdetési díjak előzetes beküldése után közlünk. Lapunk legutóbbi számában már jelentettük, hogy Hoyos Miksa gróf, aki tizenhat éven át volt egyesületünk elnöke, erről a tisztségéről lemondott s ennek következtében a december 12-i évi rendes közgyűlés az egyesület élére új elnökséget választott. Hoyos Miksa grófnak az egyesület elnöki tisztéről való lemondását a mezőgazdasági szesztermelő érdekeltség ki­vétel nélkül mélységes sajnálkozással fogadta. Mert min­denki, még az ellenfelei is, elismerik és méltányolják azokat a kiváló képességeket, amelyek az ő vezetésre hivatott egyéniségének sajátjai. Az a másfél évtizedet meghaladó időszak, amely alatt Hoyos Miksa gróf az egyesület élén állott, a mezőgazdasági szesziparnak súlyos küzdelmekkel teljes időszaka volt és a gazdasági válság nehéz éveinek sorozata nagy megpróbál­tatásokat mért erre az iparágra. Hoyos Miksa gróf, mint az érdekeltség mozgalmainak vezére fényesen kiál­lotta ezeknek a nehéz és válságos időknek tűzpróbáját. Nagy szakavatottsággal, páratlan energiával és lanka­datlan munkakészséggel védelmezte a mezőgazdasági szeszipar érdekeit és a legnehezebb harcokban is meg­alkuvást nem ismerő gerinces férfiassággal állott helyt meggyőződéséért. Sohasem kereste a népszerűséget, a tapsot, zajos sikereket, hanem ezek rovására is mindenkor erélyesen kitartott az általa helyesnek ismert cél és érdekek mellett, akár felfelé a kormánnyal szemben kellett azt kép­viselni, akár az ellentétes érdekeltség irányában, akár pedig a termelők egyes elégedetlenkedő csoportjaival szemben. Azt hisszük, hogy éppen ez a szókimondó egyenessége és meg nem alkuvó következetessége szerezték meg és bizto­sítják számára a szesztermelő érdekeltség osztatlan meg­becsülését és elismerését. Hoyos Miksa gróf neve szinte foga­lommá lett és mintegy összeforrott a mezőgazdasági szeszter­melők érdekeltségével,amelynek történetében, mint kimagas­lóan értékes, vezető egyéniség fog mindenkor szerepelni. Egyesületünk közgyűlése, amidőn Hoyos Miksa grófot egyhangú lelkesedéssel az egyesület tiszteletbeli elnökévé választotta, ezekért a kiválóan értékes szolgálatokért és hervadhatatlan érdemekért kívánta leróni vele szemben köszönetét és hálás elismerését. Ez a kivételes tiszteletadás, amelyben elődei közül csak az egyesület megalapítása után volt első elnöke, Bujanovils Sándor részesült, a mezőgazda- sági szesztermelő érdekeltség őszinte érzéséből fakadt. Bizonysága ennek az a lelkes helyeslés és éljenzés, amellyel a közgyűlés az erre vonatkozó indítványt egyhangúan elfogadta. Amidőn Hoyos Miksa gróf most már eltávozik az egye­sület éléről és visszavonul az ügyek aktív vezetésétől, vigye magával lelkében a jól végzett munka felemelő és büszke öntudatát, de egyben annak tudatát is, hogy a mezőgazda- sági szesztermelő érdekeltség vele szemben mindenkor a meg­becsülés és hálás elismerés érzelmével viseltetik. S egyben arra kérjük távozó elnökünket, hogy értékes tapasztalatai­val, bölcs tanácsaival támogassa továbbra a mezőgazdasági szeszipar ügyét. * Khuen-Héderváry Károly gróf, egyesületünk újonnan megválasztott elnöke, az elmúlt ciklusban is már helyet foglalt az elnökségben, mint társelnök. Képességei és szak- avatottsága, széles látókörű tudása Hoyos gróf méltó utód­jává avatják őt. Az az értékes munkásság, amelyet a mezőgazdasági szeszipar érdekvédelmi területein mint igazgatóválaszt­mányunk tagja a Szesztermelési Szaktanács alelnöke s legutóbb, mint egyesületünk társelnöke kifejtett, de az agrárközélet sok más területén vitt vezető szereplése is mindmegannyi bizonyíték és garancia arra, hogy a köz­gyűlés helyesen választott akkor, amidőn őt az elnöki székbe emelte. Khuen-Héderváry gróf a megválasztásában megnyilvánuló bizalomra teljes mértékben reászolgált, mert az ő személyében olyan férfiú vette kézbe a mezőgazdasági szeszipar ügyeinek vezetését, aki a reá háruló feladatokat önzetlen és lelkes munkával, erőteljesen fogja ellátni. Erre az erőteljes érdekképviseleti vezető tevékenységre most nagy szükség van, mert az egyedáritsági rendszerben a mező- gazdasági szeszipar életérdekeit jelentő követelményeket csak szívós munkával és a szakszerűség fegyverzetében ki­álló meggyőződéses igyekezettel lehet kiharcolni. A mezőgazdasági szesztermelő érdekeltség bizalommal és várakozással tekint Khuen-Héderváry Károly gróf el­nöki működése elé s attól a legszebb eredményeket várja a mezőgazdasági szesztermelő érdekeltség javára. * Liptai/ László, az újonnan megválasztott társelnök, ugyancsak kipróbált régi harcosa a mezőgazdasági szesz­termelő érdekeltség ügyeinek, aki nemcsak egyesületünkben, hanem különböző agrárintézményekben és szervezetekben kifejtett eredményes munkásságával érdemelte ki azt a bizal­mat, amely az egyesület társelnökévé való megválasztásá­ban kifejezésre jutott. Liptay László a szesztermelés hazájá­nak, Szabolcsnak szülöttje, aki a mezőgazdaság és a szesz­ipar minden termelési és értékesítési vonatkozását tökélete­sen ismeri és akinek lelkes buzgalmán felépülő tevékeny­ségétől ugyancsak szép eredményeket várunk a mező- gazdasági szeszipar érdekeinek előmozdítása terén. * Amidőn az egyesület új elnökségét lapunk részéről is örömmel és a legszívélyesebben üdvözöljük, annak a remé­nyünknek adunk kifejezést, hogy az új vezetőség irányítása mellett most újult erőkkel meginduló érdekképviseleti munka szép sikerekre és eredményekre fog vezetni. Egyesületünk új elnöksége. Hoyos Miksa gróf tiszteletbeli elnök.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék