Magyar textílipar, 1915 (10. évfolyam, 1-10. szám)

1915-01-01 / 1. szám

X. ÉVFOLYAM ELLENŐRIZVE 1015. APRILIS 1 UNGARISCHE TEXTILINDUSTRIE A MAGYAR TEXTIL- ÉS TEXTILVEGYÉSZETI GYÁROSOK I! OFFIZIELLES ORGAN DES LANDESVEREINES DER TEXTIL-/ V2 ORSZÁGOS EGYESÜLETE HIVATALOS LAPJA. UND TEXTILCHEMISCHEN INDUSTRIELLEN UNGARNS. A GYAPJÚ-, PAMUT , SELYEM , LEN-, KENDER- ÉS JUTA-IPAR ÉS KERESKEDELEM KÖZLÖNYE. FACHZEITSCHRIFT DER WOLL-, BAUMWOLL-, SEIDEN-, LEINEN-, HANF- UND JUTEINDUSTRIE UND DES HANDELS. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egy évre 16 korona. • Fél évre 8 korona Egyes példány ára 80 fillér. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztik és kiadják: — Redigiert u. herausgegeben von : Dr. LUKÁCS G. JENŐ és DEUTSCH KÁLMÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal: W Unni/Ari мfnq 1 Redaktion und Administration : “и П U III C U " 111 и fl Ii TELEFON 59-48. JAHRESABONNEMENT: Für das Inland 16, für das Ausland 20 К Einzelnup Erscheint anv'fC hüll 'i&. ats. == Cr, Olvasóinkhoz. A háború vihara nagy és szent célok ér­dekében a béke munkái közül egész sereget hosszabb-rövidebb időre megállított a maga ren­des és tevékeny működésében, mert munkaerőit más feladatok fontosabb teljesítésével kötötte le a haza szolgálatában. így volt ez a háború ki­törésekor e lappal is, melynek feladatai és cél­jai nem szűntek ugyan meg az első ágyudör- géssel, sőt fokozott készséget és odaadást kö­veteltek a magyar textilipar minden tagjától, de éppen ez a fokozott és egyre növekedő munka állta útját, hogy a „Magyar Textilipar“ — pontos krónikása a szakma eseményeinek — a háború alatt is pontosan megjelenjen. Néhány hónapi pihentetés után azonban elérkezett az ideje, hogy újra hozzáfogjunk a fegyverek sza­vával elhallgattatott munkához s bár a lap felelős szerkesztője még karddal s nem iró tollal szolgálja nagy érdekeinket — megfelelő helyettesről gondoskodván — most ime újra útnak bocsátjuk a „Magyar Textilipart“ s igaz hittel reméljük, hogy előfizetőink és olvasóink épp oly szeretettel fogadják majd, mint annak előtte. Minden igyekezettel rajta leszünk, hogy a nagy események jelentős változásairól a szakma A,/­keretén belül né csak hűségesen .^ hanem egyben útmutatói és irányíTÖT Hegyünk az eljövendő munkának is. A háború pusztító vihara még nem ült el, de már most gondol­nunk kell arra, hogy a milyen nagyjelentőségű segítői voltak a textiliparosok sokszor és sokban a háború céljainak, ép olyan, vagy talán még nagyobb teljesítésekkel kell szolgálnunk a hazát, ha majd a béke szép és boldog ideje beköszönt. »Egy ország értékét — iparának értéke adja meg« mondja egy német tudós s becsületes igyekezettel leszünk rajta minden erőnkkel, hogy a magyar textilipar ennek a nemzeti értéknek jelentős tényezője lesz. Bízunk benne, hogy a magyar textilgyárosok szives szeretettel fogad­ják el ebben a „Magyar Textilipar“ segítő ke­zét, mely, mint mindig, ezentúl is minden irány­ban jól informált orgánumként szolgálja majd olvasóink érdekeit és érdeklődését. A nehéz viszonyok azonban arra utalnak, hogy erős igyekezetünket a múltban szívesen támogató előfizetőink és hirdetőink még fokozottabb párt­fogását kérjük, hogy teljes erővel és minden készséggel végezhessük munkáinkat. A kiadó.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék