Magyar Vaskereskedő, 1910. július-december (10. évfolyam, 27-52. szám)

1910-07-03 / 27. szám

MAGYAR A MAGYARORSZÁGI VASKERESKEDÓK, A VAS-, FÉM- ÉS VILÁGÍTÁSI IPAR ÉRDEKEIT FELÖLELŐ SZAKLAP. A MAGYAR VASR&RESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS KÖZ LÖNYff. FELELŐS SZERKESZTŐ: BÍRÓ Á 1{ M 1 N Negyedévre 4 kor. Előfizetési I Félévre 8 kor. ár: | Egész évre 16 kor. Egyes szám ára 40 fillér. Szerkesztőség és kiadóhivatal Budapest, VI. kér., Oyár-uteza 38. szám TELEFON-SZÁM : 318. X. évfolyam. Budapest, 1910. julius 3 Előfizetési felhívás. Lapunk múlt szá­mával befejeztük az első félévet. Tisztelettel kérjük olvasóinkat, hogy a csatolt postabefize­tési lap felhasználásával úgy a folytatólagos, mint a hátralékos előfizetési dijakat beküldeni kegyeskedjenek. Teljes tisztelettel a „Magyar Vaskereskedő“ kiadóhivatala Budapest, VI., Gyár-utcza 38. A nemzetközi vas-, lém- és gépipari újdonságok kiállitása és a külföld. A nemzetközi vas-, fém- és gépipari újdonságok kiállításának előzetes munkái napról-napra jobban kialakulnak. Múlt számunkban adtunk hirt arról, hogy a kiállítás védnökségét József főherczeg elfogadta. A kiállítás tisztikarául sikerült megnyerni gazdasági éle­tünk legkiválóbbjait. A kiállítás vezetősége, élén a főherczeggel, garantálja, hogy a nemzetközi vas-, fém- és gépipari újdonságok kiállitása nagyszabású, újszerű eseménye lesz a jövő évben nemcsak a fővárosnak, de az egész országnak Hogy a kiállítás jelentőségét milyen nagyra becsülik a külföldi vas-, fém- és gépipari szakkörök­ben, azt legjobban bizonyltja az az állandó és erős érdeklődés, mely a kiállítás iránt külföldroljkegn^ kozik. A kiállítást vezető egyesület, a Magy'ar .Vas­kereskedők Országos Egyesülete napról-napra kapja a külföldi leveleket, melyekben a kiállításról kérdezős­ködnek. Németország kereskedői és iparosai körében olyan nagy az érdeklődés a kiállítás iránt, hogy a budapesti német fökonzulátus fölkérte a kiállítás veze­tőségét, illetve a Magyar Vaskereskedők Országos Egyesületét, hogy őt a kiállításról részletesen tájékoz­tassa, hogy igy a konzulátus a németországi érdeklő­dést hivatalosan is kielégíthesse. A külföld s különösen a hatalmas iparral dol­gozó Németország meleg érdeklődése a kiállítás iránt nem lep meg bennünket. Németország vas-, fém- és gépipara rendkívül fejlett és nagy fölösleggel dolgozik. Németország kereskedői, exportőrei és gyárosai tehát minden alkalmat megragadnak a kiviteli terjeszke­désre. Erre pedig igen alkalmas lesz a Budapesten rendezendő nemzetközi vas-, fém- és gépipari újdon­ságok kiállitása, mert ez a kiállítás előreláthatólag olyan nagyszabású lesz, hogy nemcsak a nyugati kiál­lítók érdeklődését kelti fel, hanem igen nagy számban vonzza a fővárosba a Kelet, a közel Balkán s a távo­labbi Oroszország kereskedőit és iparosait is. így a külföldi kiállítók arra számíthatnak, hogy a budapesti nemzetközi vas-, fém- és gépipari újdonságok kiálli­Fuchs és Schlichler Budapest, VI., Jász-utcza 7—9. sz. Gyártanak i Aluminium főzőedényeket. y . ÁRJEGYZÉK INGYEN ÉS BÉRMENTVE.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék