Magyar Vaskereskedő, 1910. július-december (10. évfolyam, 27-52. szám)

1910-07-03 / 27. szám

(í*V**r 6 Magyar Vaskereskcdö 1910. tása révén uj vevőkhöz juthatnak s uj területeket hódíthatnak meg. A praktikus és üzleti érdekeikre éberen figyelő német üzletemberek ezt hamar meg­látták és sietnek is kihasználni a kiállítás előnyeit. Ami a kiállítás érdekességét még különösen emeli, az a kiállítás újszerűsége. Néhány kisebbszerü újdonság- és szabadalmi kiállítás volt már a kül­földön, de mind szűk területre szorítkozott. A buda­pesti vas-, fém- és gépipari újdonságok kiállítása lesz a legelső nagyobb nemzetközi újdonság- kiállítás, amely nemcsak gazdasági, kereskedelmi és ipari szempontból is nevezetes, de a főváros -emelése tekintetéből is. Az újdonságok kiállításában körülbelül ugyanaz a gazda­sági hatás rejlik, mint a tavaszi vásárokban, csakhogy a kiállítás specziális értéke és vonzó ereje abban kul­minál, hogy a kiállítás egy szakmára terjed és hogy kizárólag újdonságokat mutat be. A nemzetközi vas-, fém- és gépipari újdonságok kiállítása jelentőségét össze is foglalhatjuk a következő pontokba: 1. A kiállítás alkalmat ad a hazai vas-, fém- és gépiparosoknak gyárosoknak, hogy a hazai és nemzetközi fogyasztásra alkalmas újdonságaikat a fogyasztó szak­körök előtt bemutathassák s a specziális kiállításban rejlő közvetlen propagandát kihasználhassák. 2. A kül­földi gyárosoknak és vállalkozóknak tudatában kiala­kítja azt a meggyőződést, hogy Budapest a legalkal­masabb város egy a Nyugat és Kelet közötti közvetítő kereskedelem központjául. 3. A keleti fogyasztók meg­győződnek arról, hogy vásárlásaik lebonyolítására, ha nyugati újdonságokat keresnek, legalkalmasabb hely Budapest. 4. A magyar vaskereskedők alkalmat talál­nak az újdonságok kiállításán arra, hogy árukörüket gazdagíthassák és forgalmukat emelhessék. 5. A kiál­lítás bő alkalmat ad a magyar képviseleti üzlet fejlő­désére. Különösen ez az utóbbi pont az, ami a magyar vas- és fémáru-ügynöki szakma figyelmébe ajánlandó. Sőt szükségesnek találjuk, hogy a magyar vas-, fém- és gépipari ügynökök a kiállítás ideje alatt keressék az érintkezést a külföldi kiállító czégek képviselőivel s hogy meggyőzzék a külföldi szakembereket a magyar ügynöki kar tisztességéről, önállóságáról és szak­értelméről. A külföld intenzív érdeklődése talán jó hangula­tot fog csinálni a kiállítás mellett még azokban a vas-, fém- és gépipari szakkörökben is, ahol minden nagyobbszabásu újítást lekicsinyléssel, közönynyel szoktak fogadni. Ha nincs is meg bennünk a kellő gyakorlati érzék a praktikus jelentőségű dolgok fel­ismerésére, a külföld jó előre példát mutat előttünk Aminthogy jelentékenyebb vas-, fém- és gépipari intéz­ményeink, czégeink és gyárvállalataink már is felbuz­dultak a kiállítás iránt. Kívánatos, hogy a nemzetközi vas-, fém- és gépipari újdonságok kiállításán minden magyar vas-, fém és gépiparos szerepeljen, akinek forgalomra váró újdonsága van. ELFER DEZSÓ Budapest, VII., Dohány-utca 39. Telefon 10-71. (Interurban). ii Villamos felszerelési n csikkek nagykereskedése. Szén- és fémfonalas lámpák gyári raktára. k Conradtjr-fálB „Korona“ és „Kőris“ Jegyi Ivlámpaszenek fíolárosltéja éa Klrtlng & Hithlesen r. t. ivlámpáinak — ....t képiriaalita éa gyári raktára. f- . II Viszonteladóknak nagy ái engedmény II Modern üzemvezetés. A kereskedelmi személyzet. Az üzleti érdek fogalma a kereskedelmi élet egyik legfontosabb tényezője. Ennek hiányáról az alkalmazottakkal kapcsolatban nagyon sok üzemvezető sokat tudna beszélni. Minden munka, akár nehéz, akár komplikált vagy könnyű, egyszerű, egy és ugyanazon személy állandó gyakorlatában semmi egyéb mint közönséges sablon- munka. Ez a kép minden vonatkozásban csak a munka ismétlését jelenti. Az ilyen munkatevékenység hely­telen felfogás mellett az alkalmazott tetterejét meg- őrli, letompitja. Minden üzemnek megvannak a maga átlagalkalmazottai. Elvégzi a maga dolgát mindegyik, több vagy kevesebb gonddal, lelkiismeretességgel, de JSatináü Benő szerszámgyáros Budapest, X. Gyárt: Szerszámokat Szív ókosarakat Karimákat és Gyuriikét

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék