Mezőgazdák, 1924 (31. évfolyam, 1-12. szám)

1924-01-01 / 1. szám

jmmz XXXI. évf. Budapest, 1924. január 1. 1. szám. t í / J l vi MEZŐGAZDÁK“ CMegjelenik havonként egyszer I — Szerkesztőség és kiadóhivatal: — V., Alkotmány-utca 29. szám. A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ r ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDÓ SZÖVETKEZETEK Ót Ót Ót HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE ót Ót Ót TAGSÁGI ILLETMÉNY. Lakásváltozás esetén értesítést Ideje- ----------- korán kérünk, IGAZGATÓSÁG: gróf Somssich László ehlök, Bernát István, Bedegi Gábor alelnökök, Jeszenszky Pál vezérigazgató, Hoffer Sándor, báró Inkey Pál, Láng József, dr. Nagy Ferenc, báró Pap Géza, Pirkner János, dr. Rauscher Aladár, Szilassy Zoltán* Szomjas Lajos, gróf Teleki Tibor, báró Ullmann Adolf, Vásárhelyi Zoltán. FELÜQYELO-BIZOTTSÁG: dr. Várady László elnök, dr. Bacsák György, Buday Barna, dr. Spett Ferenc, Szeleczky Iván. Tagjainkhoz! 72773 1. Figyelmeztetjük azokat a t. Tagjainkat, akiknek intézetünknél folyószámlatartozásuk van és akiket eddig tartozásuk kiegyenlítésére eredménytelenül szólítottunk fel, hogy tartozásaikat a legrövidebb időn belül, minden további külön felszólítás bevárása nélkül kiegyenlíteni szíveskedjenek. Az 1923. évi 39. t.sc., illetőleg a műit évi december hó 16»án megjelent 8759/1923. M. E. számú rendelet a pénztartozás késedelmes teljesítése esetében kártérítésképpen a tökének heti 2°/o»át állapítja meg, amely az idézett törvény 6. §=a értelmében a törvény életbelépésének napjától, tehát december hó 16»tól számítandó azoknál a tartó» zásoknál, amelyek a törvény életbelépésének napja előtt jártak le. A súlyos gazdasági helyzetre való tekintettel inté» zetünk is érvényesiteni fogja késedelmesen fizető tagjaival szemben ezt a törvényes jogát. így adósainknak lényeges érdeke az, hogy minél gyorsabb fizetéssel tartozásaikat kiegyenlítsék, nehogy az esetleges pár heti késedelemért az 1923. évi 39. t.»c. 6. §«a alapján esetleg a tőkének többszörösét legyenek kénytelenek fizetni. 2. Értesítjük t. Tagjainkat, hogy december hó 24*én tartott közgyűlésünk üzletrésztőkénknek tízszeresére való emelését határozta el oly módon, hogy a 200 K névértékű üzletrészek 1800 K, a 100 K névértékű üzletrészek 900 K befizetésével 2000. illetve 1000 K névértékre emeltetnek. A 100 Ksás üzletrészek névértékének 900 K befizetésével 1000 K»ra való emelése után üzletrészeink egységesítését olymódon hajtjuk végre, hogy minden 2 darab 1000 K név» értékű üzletrészünket 1 darab 2000 K névértékű üzletrészre cseréljük ki. A közgyűlés határozata értelmében az említett pótfizetés 100 darab 200 K»ás névértékű, illetőleg 100 darab 100 Ksás névértékű részjegyig teljesítendő. Amennyiben a pótfizetésre ilyen módon kötelezett részjegyek után az 1800, illetőleg 900 K pótbefizetés nem teljesíttetik, ezen üzletrészek után járó osztalékokat, vásárlási vissza­térítéseket, felülosztalékokat, tagjainknak egyénenkint nyitandó számlákon addig fogjuk kamatoztatva visszatartani, amíg az ilyen módon visszatartott összeg üzletrészenkint az 1800, illetve 900 K»t cl nem éri, amikor az illető tagnak 200 Ksás üzletrészeit 2000 K»ra, 100 Ksás üzletrészeit 1000 Ksra fogjuk felülbélyegezni, illetve az új 1000 K»ás üzletrészeket 2000 Ksás üzletrészekre kicserélni és az esetleg visszamaradt összeget a tagnak kiadni. A 100 darabon felüli 200. illetőleg 100 Ksás üzletrészek után a közgyűlés határozata értelmében a pótbefizetés teljes síthető, amennyiben a szövetkezeti tag szövetkezeti vagyonúnkban való érdekeltségét az eddigi mértékben fenn akarja tartani, azonban ezen pótbefizetést teljesíteni nem köteles, hanem kérheti a 100 darabon felüli 200, illetőleg 100 K névértékű üzletrészeinek olyan módon való összevonását, hogy minden 10 darab 200, illetőleg mtnden 20 darab 100 Ksás üzletrésze 1 darab 2090 Ksás névértékű üzletrészre cseréltessék ki. Igazgatóságunk, tekintettel az üzletrésztőkeemelés adminisztrációjával járó nehézségekre, az tizletrésztőkes emelés miatt szükséges befizetések határidejét január 31sig meghosszabbította, eddig az időpontig tehát a késedelmi kamatok megfizetése nélkül lehet élni a közgyűlési határozatban és alapszabályokban lefektetett üzletrészjegyzési joggal. 3. Igazgatóságunk múlt évi november 24-sén tartott ülésében közgyűlési felhatalmazásban és az alapszabályok 5. § ában biztosított joga alapján a szövetkezetbe tagul belépni óhajtók által minimálisan jegyzendő üzletrészek számát a következőképpen állapította meg: 50 hold földbirtokig vagy bérletig 10 darab 2000 korona névértékű üzletrész 100 » » » » 20 » 2000 » » » 500 » » »* » 30 » 2000 » » » 1000 » » » » 50 » 2000 » » » 1000 holdon felüli földbirtok vagy földbérletig 100 darab 2000 korona névértékű üzletrész A helyzet. Tizedszer érkezik el karácsony és tizedszer virrad reánk új esztendő hajnala azóta, hogy egy meleg augusztus eleji napon virágos sapkájú katona»csapatok indultak az országhatárok felé s kezdetét vette az a világtörténelemben páratlanul álló küzdelem, amely végeredményében anyagi és szellemi értékeink jelen» tékeny részének elpusztulására, elveszítésére vezetett. Azóta tízszer jött el karácsony és egyszer sem hozta a megbékélés, a megértés, a szeretet karácsonyi szellemét s az új esztendők sem találták meg az új csapást, amelyen elindulva, az Európára nehezedő gazdasági és társadalmi válság megszüntethető lett volna. Itt állunk az újabb esztendő küszöbén, fegyver» telenül, megpróbáltatásainktól elgyengülve, gyűlöl» ködés fojtogató ködében, míg túlnan, az önkényesen megszabott országhatárok mögül szuronyok erdeje csillog felénk és töltött ágyúk torka ásít reánk. Tőkék teljes értékpapírbiztosíték mellett legelőnyösebben a Maii Mezígizdák Tenelö Résrayttoinil (Budapest, V., Alkotmány-utca 29.) helyezhetők el a mindenkori legmagasabb heti kamaton

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék