Mezőgazdák, 1934 (41. évfolyam, 1-3. szám)

1934-01-20 / 1. szám

1934. október hó 20. »MEZŐGAZDÁK« 3. oldal múltban rendeztünk. Megtaláljuk benne a tetszetősei, a szépet ép úgy, mint a hasznost. Feltártuk benne mezőgazda­ságunk összes kincseit, kiállítottuk benne mindenünket, ami még meg van a fényes múltból és amit még alkotni akarunk a munkás jövőnkben. Ott láttuk a Magkereskedők Egyesületének kollektív kiállítását, a Futura pavillonját, a Vámmentes kikötő be­mutatóját, melyek mind a megfeszített munka diadalát hirdetik, mellyel a magyar terménynek helyet kívánunk szerezni a Nap alatt. Mindezeken felül ott láttuk a Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének ízléses, gazdag kiállítását, amely vér a vérből: a magyar gazda termékeinek és törekvéseinek élő bemutatója. Itt találjuk ebben a szakértelemmel és nívós törekvéssel összeállított gyűjtemény-sorozatban mindazt, amit a magyar gazda verejtékes munkájával előállítani képes volt és amivel a magyar gazda az édes anyaföld ter­mékeiből részt tud venni a gazdasági világversenyben. JA Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének kiállítása maga köré gyűjtötte a bel- és külföldi látogatók’egész táborát, akik egyértel­műséggel meg­állapíthatták, hogy a szakma­beli összetartás csodákat képes művelni és mily mély szántással vágott bele en­nek az összetar­tásnak az ered­ménye a magyar közgazdasági életbe. A ma­gyar gazdakö­zönség képvise­lőjének a nyil­vánosság előtti letéteményesé­nek kiállítása körül sok szó esett azokról az érdemekről, me­lyeket ez a Szö­vetkezet a gaz­daközönség ér­dekében már ed­dig is szerzett és mostantól fogva — a közhatalom támogató szárnyai alatt, a gazdasági bajok tengerén átevezve — bizonyára még fokozottabb mértékben szerezni fog. A nagy altruista Szövetkezet közel 50 éves közérdekű munkája nem vonult el nyomtalanul a magyar gazdaközön­ség szereplése fölött közgazdasági életünkben és általános a vélemény, hogy még kevésbbé fog hiányozni munkájának nyilvánvaló hatása ezentúl, amikor anyagi és erkölcsi erők­ben támogatva és megerősödve fog a magyar gazdaközönség oldalán küzdeni mindazokért az ideálokért, amelyek egy sorba állították a mezőgazdaság munkásait, barátait és apostolait egyaránt. Ott láttuk mindnyájunk örömére a nagy Szövetkezet magtisztító telepének fényképeit, mint figyelmeztető jelét annak a törekvésnek, hogy a magyar gazda terméke tisztán, kifogástalanul kerüljön a világ színe elé. De figyelmeztettek ezek a fényképek arra a bölcs és előrelátó törekvésre is, hogy a magyar gazda termékeinek fogyasztó helye nemcsak a belföldi piacon van, hanem a nagyvilág gazdasági színpa­dán is, ahol okos, megfontolt jó kezelés mellett méltó vetély- társa a legműveltebb országok hasonló termékeinek. A Mezőgazdasági Kiállításnak különösen külföldi láto­gatói érdeklődéssel keresték fel a Mezőgazdák Szövetkezetének díszes és szakszerű, jól megkonstruált kiállítását annak a nagyszabású akciónak a nyomán, mellyel ez az újjáéledt, talpraállított szép vállalat részt kért magának a nemzet­közi piacok versenyében és kimélyítette összeköttetéseit a Világ minden országával és piacával. Ott láttuk a meg­fontolt németeket, angolokat, hollandusokat és néhány francia cég képviselőjét, akikkel nem volt nehéz megértetni, hogy mily értéket képvisel az agrár Magyarország agrár érdekeinek képviseletében és megvédésében ez az agilis Szövetkezet, amely mint mezőgazdasági faktor a mezőgazdák barátja és mint keieskedelmi faktor a külföldi érdekeltségek üzletbarátja, mely Szövetkezet és Exporteur tud lenni egy személyben és magában egyesíti a képzett Magtisztító ipari munkáját a szemfüles super-intelligens nemzetközi keres­kedő irányító tevékenységével. A kiállítás megmutatta nekünk a különféle gazdasági kerti és virágmagvak ügyes és szakszerű csoportosítását és különösen az export részére alkalmast kiállítását és érte­sülésünk l sze­rint ez a ges­tio nem maradt eredmény nél­kül, mert akik a kiállításon fel­keresték a ki­állítás szakem­bereit, utána eredményes ta­nácskozásokat folytattak a S z öve t kezet exportvezetősé­gével is, ami­nek kétség­telenül később mélyreható ex­port-összeköt­tetések lesznek az eredményei. Szép és jól rendezett kiállí­tások mélynyo- mokat szoktak hagyni látoga­tóiban, de szak­kiállításoknak ennél is mélyebb rendeltetésük van: a lelki hatásokon kívül alapot kell nyújtani látogatóiknak — különösen külföldi pártfogóiknak — arra, hogy amit láttak és hal­lottak, a gyakorlatiéletbe átvigyék és üzleti összekötte­téseket eredményezzenek. Akik a Magyar Mezőgazdák Szövetkezeiének kiállítását meglátogatták, nem fogják elfelej­teni annak rendezését, szekrényeit, fényképeit és ren­dezőit, de gondolni fognak magára a Szövetkezetre, mint a magyar gazdaközönség szócsövére és összekötőkapcsára, mely a széles nemzetközi nagyvilággal összeköti. Azok pedig, akik ennek az altruista szép vállalatnak a szervezetét, magüzletét, tisztítótelepét, exportkirendeltsé­gét és általában annak minden vonatkozásban rendel­kezésre álló vállalatát igénybe veszik, hálával fognak gon­dolni a magasabb körök gondoskodó rendelkezésére, amely a gazdaközönségnek egy ily minden vonatkozásban nél­külözhetetlen Refugiumot megmentett és fenntartani segített. Az eredmények nem is maradhatnak el, ha a Mezőgazdák Szövetkezetének Magosztályában összpontosuló érdekközös­séget a termelés és értékesítés minden hivatott tényezője ki fogja építeni, ami remélhetőleg meg is fog történni. H. V. „Toborozzunk új tagokat szövetkezetünknek !“ A Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének pompás bemutató-traktusa.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék