Mezőgazdák, 1937 (44. évfolyam, 1-16. szám)

1937-01-29 / 1. szám

XL IV. évf. Budapest, 1937. január 29, • 1. szám. „MEZŐGAZDÁK“----------------------------"\ A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE Es AZ r---------------------------------------­"Megjelenik havonként egyszei ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK I TAOSÄOI ILLETMÉNY* — Szerkeaxlö9ég is kiadóhivatal: — Lj ^ ^ HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE & UMIM ^Tírte,«« tdej,­V., Alkotmány-utca 29. szán. _________________________________________________________________ korín kérünk IGAZGATÓSÁG: Elnök: gróf Teleki Tibor a Magyar Szent Korona őre, felsőházi tag, nagybirtokos. Alelnökök dr. Bernát István, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, dr. gróf Somssich Gyula felsőházi tag, vezérigazgató. IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Csizmadia András m. kir. gazd. főtanácsos, országgy. képv., földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtokos. Hagyó«Kovács Gyula m. kir. gazd. főtanácsos, jószágkormányzó, dr. Rállay Zoltán ministcri osztályfőnök”, Koós Mihály nyugalmazott államtitkár, az Országos Mezőgazdasági Kamara igazgatója, Lukács Béla főispán, a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara elnöke, Láng József m. kir. gazd. iőtanácsos, a Gazdák Biztosító Szövetkezete vezérigazgatója, Mayer János ny. minister, az Országos Falu Szövetség elnöke, Rock Béla dr. miniszteri osztálytanácsos, gróf Somssich László felsőházi tag, az OMGE elnöke, dr. Szomjas Lajos ny. államtitkár. felüGYELÓBIZOTTSAg : Elnök: dr. Várady László ny. ministeri osztályfőnök. Alelnöki Szeleczky Iván, a „Pátria“ Irodalmi és Nyomdai R.sT. vezérigazgatója. Felügyelőbizottság tagjai: dr. Büsch Viktor ministeri oszt. tan., Meuser Béla m. kir. gazdasági főigazgató, Halász József m. kir. gazd. tanácsos, ny. igazgató. Hízl altató gazdák nyilatkoznak kőbányai sertéshízfaló telepünk működéséről. Kőbányai bizományi sertéshízlaló telepünk, mely Csáky Ferenc igazgatónak, az expresszhizlalási eljárás ismertnevű úttörőjének vezetése alatt áll, egyik legszembeötlőbb példája szövetkezetünk a gazdatársadaiom érdekében kifejtett mun­kásságának. A telep által elért hízlalási eredmények ország­szerte ismeretesek, amit legjobban bizonyít az a tény, hogy telepünk vezetősége igen gyakran kénytelen újabb jelent­kezőket visszautasítani, mert a megadott keretek között, férőhely hiánya miatt nem tud a nagy számmal jelentkezők mindegyike kívánságának eleget tenni. Az alábbiakban közöljük egy pár gazdának telepünk vezetőségéhez intézett elismerő levelének részletét: Apám régebbi megbízásának teszek eleget, mikor Igaz­gató urat soraimmal, nagy elfoglaltságaim miatt még csak most keresem fel, hegy megköszönjük azt a lelkiismeretes tevékenységet, jóindulatú eljárást, amelyet érdekünkben kifejtett s melynek köszönhetjük, hogy a rossz hízlalási idő­szakban veszteség nem ért bennünket. Kaposvár, 1935 I. 24. Ács József. Őszinte hálás köszönetemet fejezem ki a 299 darabos falka eredménykimutatásáért, amelynek számadatai fényes tanúbizonyságot szolgálnak igen tisztelt Igazgató úr nagyszerű szaktudásának, kitűnő beosztásának, hogy dacára a magas takarmányáraknak, mégis képes volt ilyen kedvező eredményt és kitűnő takarmánykihasználási százalékot elérni. Ezért elsősorban i. t. Igazgató urat illeti az érdem és szíves munkás­ságáért fogadja leghálásabb köszönetemet. 1936 I. 7. J. L. A hízlalási elszámolást megkaptam és az eredménnyel nagyon meg vagyok elégedve, amiért fogadj ák őszinte, meleg köszönetem kifejezését. Tápiószele, 1936V. 17. Pöhl Henrik. A napokban kaptam meg a hizlalásra vo n atkozó elszá­molást. Szabad legyen felhasználni ez alkalmat, hogy annak átvizsgálása után tapasztalt eredményes hizlalásért, valamint az előzékeny készségeikért és fáradozásaikért a legmelegebb köszönetemet fejezzem ki. Sajnos, egyelőre akadályozva vagyok abban, hogy szemé­lyesen tegyem tiszteletemet s így csak írásban fejezhetem ki az elért eredmények feletti csodálkozásomat. Pécs, 1936 VI. 15. Konkoly Thege Aladár. Nem mulaszthatom el, hogy ezen alkalommal kifejezzem sertéseim hizlalása és gyönyörű értékesítése körül szíves fára­dozásukért és páratlanul előzékeny figyelmes és kellemes üzleti tevékenységükért leghálásabb köszönetemet s legtelje­sebb elismerésemet a szinte csodával határos páratlan híz­lalási eredményükért. Midőn a sertéseim hizlalásáról szóló végleges elszámolá­suk szíves megküldését kérem, egyben kérem, fogadják ismételten is hálás köszönetem, legteljesebb elismerésem és nagyrabecsülésem ismételt kifejezését és vagyok Újdörögpuszta, 1936 IX. 4. Eggenhoffer Gyula. U. p. Zalahaláp. Köszönettel igazolom a 160 darabos falka hízlalási elszá­molását, amely reményen felül sikerült, tekintve azt, hogy ez az állományom gyenge anyaga volt és a betegséget ........ Kondoros, 1936 IX. 9. Geist Gyula. Ez alkalommal szükségesnek tartjuk i. t. Tagjaink figyel­mét felhívni arra, hogy sertéshízlaló telepünkön az összes akiok most is telve vannak, sőt le vannak foglalva mindazok az akiok is, melyek a közeljövőben kiürítésre kerülnek. Fel­kérjük tehát i. t. Tagjainkat, hogy amennyiben tavaszi beál­lításra telepünkön aklot kívánnak előjegyeztetni, szándékukat már most jelentsék be, hogy sertésfalkáik, előjegyzésünk sor­rendjében minél előbb behfvásra kerülhessenek. A Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségei: Debrecen Szolnok Lepsény Győr Szombathely Hunyadi-u. 13. sz. Baross-u. 34. sz. Veszprém várni. Deák Ferenc-u. 20. Erzsébet királyné-u. 44. Telefoni 27—97 Telefon i 62 Telefon i 18. Telefon: 861 Telefon i 67

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék