Mezőgazdák, 1939 (46. évfolyam, 1-12. szám)

1939-01-15 / 1. szám

/ XLVI. évf. Budapest, 1939. január 1. szám. ih « mr wmßpfP': m Szerkesztőség és kiadóinVUltd ! V., Alkotmány-utca 29. szám YMÍ^I»YAR mezőgazdák szövetkezete és az fs=wNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE TAGSÁGI ILLETMÉNY' Lakásváltozás esetén értesítést idejekorán kérünk I r \* IGAZGATÓSÁG: Elnök: gróf Teleki Tibor, a Magyar Szent Korona őre, felsőházi tag, nagybirtokos. Alelnökök: dr. Bernát István, m. kir. titkos tanácsos, dr. gróf Somssich Gyula felsőházi tag, vezérigazgató. IGAZGATÓSÁG TAGJAI: Bárányos Károly, Csizmadia András m. kir. gazd. főtanácsos, országgy. képv., földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtokos, Hagyó«Kovács Gyula m. kir. gazd. főtanácsos, jószágkormányzó, dr. Kállay Zoltán ministeri osztályfőnök, dr. Koós Mihály ny. államtitkár, az Országos Mezőgazdasági Kamara ny. igazgatója, Lossonczy István főispán, Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke, Lukács Béla földmív. államtitkár, a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara elnöke, Láng József m. kir. gazd. főtanácsos, a Gazdák Biztosító Szövetkezete vezérigazgatója, dr. Máthé Imre, Mayer János ny. minister, országgy. képviselő, az Országos Falu Szövetség elnöke, dr. Mutschenbacher Emil m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, OMGE igazgató, Rock Béla dr. ministeri tanácsos, gróf Somssich László felsőházi tag, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az OMGE elnöke, dr. Szomjas Lajos ny. államtitkár, dr. Wünscher Frigyes, kelugyelóbizottsAg : Elnök: dr. Várady László ny. ministeri osztályfőnök. Alelnök: Szeleczky Iván, a „Pátria“ Irodalmi és Nyomdai R.,T. vezérigazgatója. Felügyelőbizottság tagjai: dr. Büsch Viktor ministeri oszt.<tan., dr. Ihrig Károly egy. ny. rendes tanár, Meuser Béla m. kir. gazd. főigazgató, dr. Rothmeyer Imre m. kir. gazd. főtanácsos, OMGE főtitkár, dr. Szontagh Antal ny. min. tanácsos, földbirtokos. A gazda nélkülözhetetlen tanácsadója: vető m a g á r | egyzékünk. Szövetkezetünk több cikkre termelési megállapodást ajánl tagjainknak. Magosztályunk a tavaszi idény kezdetén díszes és a szakszerűség minden követelményének megfelelő vetőmagárjegyzéket ad a vásárlóközönség kezébe. Az árjegyzék a gazdaság és kertészet minden kívánságát készül kielégíteni. Remekül illusztrált gazdasági részében nemcsak a gazdasági magvak árait adja, hanem termesztési utasítással és az egyes magvakból a holdankénti szükséglet közlésével kíván a gazdaközönség szolgálatára állni. A kert­gazdasági rész első felében a főzelékfélék sokféleségében, a második felében pedig 3500 fajta virágmag között válogathat a legigényesebb kertész is. Külön említést érdemel az árjegy­zék harmadik része, amely a kertészeti eszközök teljes sorozatát tárja a vevő elé. Az árjegyzék a “Pátria“ Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. szakszerű munkája, melyet művészi címlap fed. E hó közepén szövetkezetünk valamennyi tagja és állandó vevője postán kézhez kapja, alkalmi vevőink és érdeklődő feleink pedig a Budapest, V., Alkotmány-utca 29. sz. alatti székházban levő magüzletben igényelhetik. Tekintettel arra, hogy ügy a gazdasági-, mint a kerti­magvak szállítása körül később torlódás szokott beállni, ajánlatosnak tartanánk, hal. t.Tagjaink és vevőink a vetőmagszükségletet már most összeállítanák és becses megrendelésüket az árjegyzék kézhezvétele után hoz­zánk juttatnák, hogy a fent említett torlódások el­kerülhetők legyenek. Ez alkalommal felhívjuk i. t. Tagjaink szíves figyelmét arra, hogy módunkban van kertimagvakban, mint bab, velő- és kifejtőborsó, retek, laboda, ugorka, stb., nemkülön­ben fűmagvakban, mint angolper je, vörös- és réti- csenkesz, árvarozsnok és csomósebir, stb., termelési megállapodást kötni. Az érdeklődőknek készséggel szolgálunk részletes felvilágosítással. Szabadjon egyben i. t. Tagjaink szíves figyelmét mag­osztályunk kiterjedt export-összeköttetéseire is ráirányítani. Szövetkezetünk a magyar magtermés exportjának lebonyo­lítására alakult Magyar Vetőmagkiviteli Részvénytársaságban, mint a legnagyobb kiviteli kontingenssel rendelkező tag vesz részt és így abban a kellemes helyzetben vagyunk, hogy az eladásra kerülő összes gazdasági magvakat, hüvelyes- és olajos­magvakat a legmagasabb napi árban tudjuk felvenni. A Magya Debrecen r MEZÖG Szolnok AZDÁK S Lepsény ízövetkezi Győr ste kirend Szombathely leltségei: Nyíregyháza Hunyadi-utca 13. sz. Baross-utoa 34. sz. Veszprém vármegye Árpád-út 42. Erzsébet királyné-u. 44. Zrínyi llona-u. 7. sz. Telefon: 27—97 Telefon: 62 Telefon: 18. Telefon: 861 Telefon: 67 Telefon: 386

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék