Mezőgazdák, 1940 (47. évfolyam, 1-12. szám)

1940-01-15 / 1. szám

XLVir. évt. Budapest, 1940. január 15. 2. szám. ö “MEZŐGAZDÁK“ Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Alkotmány-utca 29. szám A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE TAGSÁOI ILLETMÉNY*' Lakásváltozás esetén értesítést idejekorán kérünk IGazgatósAGi Elnök: gróf Teleki Tibor m. kir. titkos tanácsos, a Magyar Szent Korona őre, felsőházi tag, nagybirtokos. Alelnokok . dr. Bemei Ielvan m. kir. titkos tanácsos, dr. gróf Somsaiéit Gyula felsőházi tag, vezérigazgató. igazgatóság tagjai: Bárányos Károly min. tanácsos, Csizmadia András m. kir. gazd. főtanácsos, országgy. képv., földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtokos, Hagyó.Kovács Gyula m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag. jószág» kormányzó, dr. Keliay Zoltán ministen osztályfőnök, dr. Koós Mihály nv. államtitkár, az Örs ágos Mezőgazdasági Ka. mara ny. igazgatója, dr. Lechner József miniszteri tanácsos, Lossonczy István főispán, Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke, vitéz Lukács Béla foldmiv. államtitkár, a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara elnöke. Lang József m. kir. gazd. főtanácsos a Gazdák Biztosító Szövetkezete vezérigazgatója, dr. Máthé Imre m. kir. gazd. főtanácsos, országgy. képv., az Országos Magyar Mezőgazdasági Kamara igazgatója, Mayer János m. kir. titkos tanácsos, ny. minister, országgy. képv., az Országos falu Szövetség elnoKC. dr. Mutschenbacher Emil m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, OMGE igazgató, Köck Béla dr. ministeri tanácsos, gróf bomssich László m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, a Magyar Nemzeti Bank alelnoke, a2 OMGE elnöke, dr. Szórnia« Lajos m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkár, dr. Wünscher Frigyes, a Hangya szöv. alclnökívezérigazgatója. kormányfőtan. felügyklÖBIzottsAG : Elnök: dr. Várady László ny. ministeri osztályfőnök. Alelnök: Szeleczky Iván, kormányfőtanácsos, a „Pátria“ Irodalmi és Nyomdai R./T. vezérigazgatója. Eelügyelőbizottság tigjai : dr. Biisch Viktor mini zteri oszt..-tan., dr. Ihrig Károly egy. ny. rendes tanár. Rothmeyer Imre m. kir. gazd. főtanácsos, OMGE főtitkár, dr. Szontagh Antal ny. min. tanácsos, földbirtokos. Zboray Ferenc m. kir. gazdasági főigazgató. Csáky Ferenc m. kir. gazdasági főtanácsos. Nemcsak közvetlen munkatársai, személyes jóbarátai és tisztviselői körében, hanem az ország gazdatársadalmának széles rétegeiben is meleg visszhangot keltett az a magas kitüntetés, melyben a Kormányzó Ür öfőméltóságának kegye Csáky Ferenc igazgatónkat részesítette. Csáky Ferenc egy életet töltött szövetkeze ­tünk és a magyar mezőgazdaság ügyének szolgá­latában. Szövetkezetünknél most folyik har- minckettedik szolgálati esztendeje és ezt a hosszú időt, az első egy-két esztendőtől el­tekintve, sertéshízlaló telepünkön, több mint negyedévszázada annak élén, mint vezető töl­tötte el. Ebben a munkakörben alkalma volt elősegíteni, megalapozni, majd nagy sikerekre vezetni szövetkezetünk úttörő vállalkozását, az első és még ma is egyetlen szövetkezeti bizo­mányi sertéshízlaló telepét. Kizárólag munká­jának élt és nagy szaktudása, kitartó szorgalma azt a szerencsét biztosították számára, hogy azt az ügyet, melyet szolgált, fejlődésében jelenté­keny lépéssel előbbre is vihette. Csáky Ferenc neve immár közismert, nemcsak a gyakorlati gazdák körében, hanem a tudományos világban is és az általa megalkotott úgynevezett expressz hízlalási rendszer a sertéstartásnak és a sertés- hizlalásnak egészen új irányokat mutatott. Első önálló munkáját, mely három év­tizeddel ezelőtt, 1910-ben jelent meg, „A szövet­kezeti sertéshízlalás céljairól“ és „Karolják fel a gazdák is a sertéshízlalást“, egészen 1933-ig, amikor nagy munkája, a „Sertéshízlalás, érté­kesítés és házi feldolgozás, a süldő szakszerű nevelése és javítása“ című munkája megjelent, a szakcikkek és szakmunkák hosszú sora követte s készítette elő talaját az új hízlalási rendszer­nek, mely közgazdasági szempontból rendkívüli jelentőségű, hiszen a megtakarítás, illetőleg annak alapján jelentkező tényleges anyagi nye­reség a rendszer országos megvalósítása eseté­ben sok-sok millió pengőre rúg. Csáky Ferenc azonban nemcsak a szövet­kezeti ügy és a szövetkező gazdák gyakorlati szolgálatában és a szakirodalomban végzett maradandó és becsületes munkát, hanem mint előadó és mint szakértő érdemes, bokros tevé­kenységet fejt ki gazdasági életünkben. Meg­említést érdemelnek azok a kiállítások, melyeket Csáky főképpen 1934, 1935 és 1936-ban az Országos Mezőgazdasági Kiállítás keretében ren­A Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségei: Debrecen Szolnok Lepsény Komárom Győr Hunyadi utca 13. sz. Baross-utca 34. sz. Veszprém vármegye Klapka-tér 9. Árpád út 42. Telefon: 27—97 Telefon: 62 Telefon: 18. Telefon: 121 Telefon: 861 Mátészalka, Madarassy J.-u. 8. Telefon: 172 Szombathely Erzsábet királyné-u.44 Telefon: 67. Nyíregyháza Zrínyi llona-it. 7. Telefon: 386

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék