Mezőgazdák, 1941 (48. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-31 / 1. szám

L szám. r*. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Alkotmány-utca 29. szám A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE TAOSÁGI ILLETMÉNY*! Lakásváltozás esetén értesítést idejekorán kérünk igazgatósági Elnök: gróf Teleki Tibor m. kir. titkos tanácsos, a Magyar Szent Korona őre, felsőházi tag, nagybirtokos. Alelnokok . dr. Barnát látván m. kir. titkos tanácsos, dr. gróf Somssich Gyula felsőházi tag, vezérigazgató. igazgatóság tagjai: dr. Bárányos Károly min. oszt.»főnök, gróf Béldy Kálmán felsőházi tag, földbirtokos, Csizmadia András m. kir. gazd. főtanácsos, országgy képv., földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtoKos, dr. csákói Geist Gáspár m. kir. gizd. főtan., földbirtokos, Hagyó>Kovács Gyula m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, jószág, kormányzó, dr. Káliay Zoltán miniszteri osztályfőnök, dr. Koós Mihály ny. államtitkár, az Országos Mezőgazdasági Kamara nv. igazgatója, dr. Lechner József miniszteri tanácsos, Lossonczy István főispán, a Tiszántúli Mezőgazdasági Kamara elnöke, vitéz Lukács Béla fóldmív. államtitkár, a Tiszajobbparti Mezőgazdasági Kamara elnöke, Mayer János m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter, országgy. képv., az Országos Faluszövetség elnöke, dr. Mutschenbacher Emil m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, OMGE igazgató, dr. Rock Béla miniszteri tanácsos, gróf Somssich László m. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke, az OMGE elnöke, dr. Szomjas Lajos m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkár, dr. Telbisz Imre, a Tiszántúli Ciroktermelők Egyesülete elnöke, földbirtokos, gróf Teleki Béla főispán, földbirtokos, báró Vay László m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter, a Gazdák Biztosító Szövetkezete elnöke, dr. Wünscher Frigyes.'kormányfőtan., a Hangya szöv. alelnöki vezérigazgató ja. KELOGYELÓBlZOTTSAG : Elnök: dr. Várady László ny. miniszteri osztályfőnök. Alelnöki Szeleczky Iván, kormányfőtanácsos, a „Pátria“ Irotilmi Vállalat és Nyomdai R.«T. vezérigazgatója. Felügyelő, bizottság tagjai: dr. Ihrig Károly egy. ny. rendes tanár, Makkay Pál min. tanácsos, Rothmeyer Imre m. kir. gazd. főtanácsos, OMGE főtitkár, dr. Szontagh Antal ny. min. tanácsos, földbirtokos. Zboray Ferenc m. kir. gazdasági főigazgató. Hagyat* Mezőgazdák Szövetkezete közgyűlése. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete január 8-án tar­totta 49. üzletévéről beszámoló közgyűlését. A közgyűlésen a betegsége miatt akadályozott Teleki Tibor gróf koronaőr, felsőházi tag helyett a szövetkezet igazgatóságának alelnöke, dr. gróf Somssich Gyula felsőházi tag, vezérigazgató elnökölt. A megjelent előkelő közönség soraiban ott láttuk a m. kir. földmívelésügyi miniszter képviseletében dr. Bárányos Károly miniszteri osztályfőnököt, a m. kir. pénzügyminiszter képviseletében dr. Káliay Zoltán miniszteri osztályfőnököt, az Országos Magyar Gazdasági Egyesület képviseletében gróf Somssich László felsőházi tag, OMGE elnököt, és dr. Mut­schenbacher Emil m. kir. gazdasági főtanácsos, OMGE igazgatót. A népes közönség sorai között megjelentek: gróf Széchényi Domokos, gróf Berchtoldt Kázmér, gróf Cziráky József m. Kir. titkos tanácsos, nagybirtokos, Lukács Béla ny. államtitkár, országgyűlési képviselő, földbirtokos, Rázgha Károly földbirtokos, a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara elnöke, Strázsik Andor, a Kisalföldi Mezőgazdasági Kamara igazgatója, Paikert Alajos, Koós Mihály, Szomjas Lajos m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkár, Schandl Károly m. kir. titkos tanácsos, az Országos Központi Hitelszövet­kezet elnök-vezérigazgatója, Wünscher Frigyes, a Hangya Szövetkezet alelnök-vezérigazgatója, gróf Teleki István, a Köztisztviselők Szövetkezetének alelnök-vezérigazgatója, Lamotte Károly dr., a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank vezérigazgatója, báró Vay László m. kir. titkos tanácsos, a Gazdák Biztosító Szövetkezetének elnöke, Conrád Ottó ügyvezető-igazgató, Szeleczky Iván vezérigazgató, gróf Teleki Béla főispán, nagybirtokos, Geist Gáspár nagybirtokos, Csizmadia András országgyűlési képviselő, földbirtokos, Zboray Ferenc m. kir. gazdasági főigazgató, Media Gyula m. kir. gazdasági főtanácsos, a kisbéri állami uradalom igaz­gatója, dr. Telbisz Imre nagybirtokos, a Tiszántűli Cirok­termelők Egyesületének elnöke, báró Fiath Tibor, Zelenski János, Purgly Lajos nagybirtokosok, dr. Rock Béla minisz­teri osztályfőnök, Lechner József miniszteri tanácsos, Várady László dr. ny. miniszteri osztályfőnök, Szontagh Antal dr. ny. miniszteri tanácsos, Polder Móric János m. kir. kincstári főtanácsos, a Nemzeti Bank igazgatója, Hagyó Kovács Gyula gazdasági főtanácsos, felsőházi tag, vitéz Bartal Iván, Csen- gery Gyula dr., Mészáros István, Eigner Tivadar szövet­kezeti tag, földbirtokosok és sokan mások. A közgvűlést dr. gróf Somssich Gyula alelnök-vezér- igazgató a következő szavakkal nyitotta meg: Igen tisztelt Közgyűlés ! Mielőtt közgyűlésünk tárgysorozatának tárgyalásához kezdenénk, kötelességemnek tartom mély tisztelettel és hódo­A Magyar 1 Debrecen MEZŐGAZE Győr )ÁK Szőve Komárom tkezete kin Lepsény jndeltségei: Mátészalka Hunyadi-utca 13. sz. Árpád-út 42. Kossuth-tér 48. Veszprém vármegye Madarassy l.-út 8., Telefon: 27—97 Telefon: 861 Telefon: I2Í Telefon: 18 Telefon: 172 Munkács Nyíregyháza Szolnok Szombathely Ungvár Szent Utván-út 2. Zrínyi llona-u. 7. Baross-utca 34. sz. Erzsébet klrályné-u. 44 Kossuth Lajos-tér 1. Telefon: 22-69 Telefon: 386 Telefon: 62 Telefon: 67 Telefon: 280

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék