Mezőgazdák, 1943 (50. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-15 / 1. szám

Budapest, 1943 január 15. 1. szám, L. évf. MEZŐGAZDÁK Szerkesztőség és kiadóhivatal: V.. Alkotmány-utca 29. szám ÉL *3? A MAGYAR MEZŐGAZDÁK SZÖVETKEZETE ÉS AZ EMNEK KÖTELÉKÉBEN MŰKÖDŐ SZÖVETKEZETEK HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE TAOSAQI ILLETMÉNY Lakásváltuzás esetén értesítést idelekorin kérünk IGAZGATÓSÁG : Elnök : gróf Tflfkl Tibor f m. klr. titkos tanácsos, a Magyar Samt Korona őre, felsőházi tag, nagybirtokos. Alelnök : dr. grál Sumssleh Gyula ro. kir. titkos tanácsos, felsőházi tag, vezérigazgató. IGAZGATÓSÁG TAGJAI : dr. Bárányos Kárul) földmivelési államtitkár, grál ítéldI Kálmán fel-őházi tag, földbirtokos, Csizmadia András m. kir. gazdasági főtanácsos, országgyűlési képviselő, földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtokos, dr. Geist Gáspár m. kir. gazdasági főtanácsos, földbirtokos, llagyé-Kovács Gyula tn.klr.gazdasági főtanácsos,felsőházitag,jószág-kormányz<í,dr.Lechuer József min. osztályfőnök, Mayer János m. kir. titkos tanácsos, ny. miniszter, országgyűlési kép\i-elő, az Országos FaluMövet.-ég elnöke, <lr. M.itsclieubacher Euill m. kir. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, O.VIGE Igazgató, dr. Itóck lléla miniszteri osztályfőnön, gról Soiusslcli László m. kir. titkos tanácsos,felső­házi tag, a Magyar Nemzeti Bank alslnöne, az O tíUE elnöke, dr. Szomjas Lajos m. klr. titkos tanácsos, ny. államtitkár, Ur. Tellilsz Imre, a Ti-zántúll Clrontermelők Egyesttleteelnöke, földbirtokos, vlléi gróf Teleki Béla főispán, földbirtokos, Zalaegerszeg, gróf Teleki Béla, az Erdély i líagvar Gazdasági Egye­sület elnöke, földbirtokos, Z.ibó, báró Vay László m. kir. titkos tanácsos, ny. államtitkár, a Gazdák Biztosító Szövetkezete elnöke, dr. Wuuseíier Frlgves korm íny főtan., a Hangya szöv. alelnök-vezérlgazgatója, dr. Zllnszky György m. kir. gazdasági főtanácsos, vezérigazgató-helyettes FKL- ÜGYELOIU/.OITsAG : Elnök: dr. Váraily László ny. tulni-zterl osztályfőnök. Alelnök: Szelerzky Iván kormány-főtanácsos, a „Pátria" Irodalmi Vállalat és Nyomdai R.-T. vezérigazgatója. Felilgyelőbizottság tagjai : dr. Ihrig Károly egy. ny. rendes tanár, dr. Makay Pál min. tanácsos, dr. Itegó Károly m. klr. gazdasági főtanácsos, 0.\iUE főtitkár, dr. Szoutagb Antal ny. min. tanácsos, földbirtokos, Zboray Ferenc m. klr. gazdasági főigazgató. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezete igazgatóságának jelentése az 1941. évi július hó lstől 1942. évi június hó 30*ig terjedő elszámolási időszakról. Tisztelt Közgyűlés! Az elmúlt üzletévről beszámolva, meg kell emlékeznünk arról a súlyos veszte­ségről, mely szövetkezetünket az igazgatóság elnökének, gróf Teleki Tibornak és igaz­gatóságunk alelnökénck, Bcrrát Istvánnak elhúrylával érte. Mindkettőnek neve és sze­mélye múló évtizedekkel fogalommá nemesedett a köztudatban, a magyar gazdaközönség, az agrárszövetkezeti tábor közvéleményébetí. Grój Teleki Tibor 1918 október 9 óta volt tagja szövetkezetünk igazgatóságának és 1934 november 5-től kezdve az igazgatóság elnöki tisztségét is betöltötte. Agrárius és szövetkezeti férfiú volt a szó legtisztább, legnemesebb értelmében. A tisztelet és a szeretetteljes ragaszkodás, mely személyét övezte, különös súlyt, érdeklődést és nép­szerűséget biztosított minden olyan mozgalomnak, amelynek élére állott. Tudjuk, bogy az a nagy erkölcsi érték és erő, mely az ő sajátja volt, megkönnyítette szövetkezeti mun­kánk elvégzését is. Nehéz időkben vette kezébe szövetkezetünk kormányát és az ő mindenhol tisz­teletet és mindenünnen rokonszenvet, ragaszkodást és szeretetet kiváltó egyéniségének oroszlánrésze van abban a gyorsütemű és rendkívüli arányú, eredményekkel teljes fejlő­désben, amely azokat az esztendőket jellemzi, amelyekben igazgatóságunk elnökségét betöltötte. Éppen ezért, amikor mélységes fájdalomtól eltelve búcsút kellett vennünk tőle, érezzük a kötelességet, hogy azt az erkölcsi tőkét, amelyet az ő közreműködése munkánkban jelentett, féltékenyen és nagy igyekezettel jövendő nemzedékek számára megőrizzük. A Magyar MEZŐGAZDÁK Szövetkezete kirendeltségei: Debrecen Győr Komárom Lepsény Mátészalka Munkács Hunyadi-utca 13. ez. Arpád-út 42. Kos uth-tir 48. Veszprém vármegye Madarassy l.-út 8. Szent lstván-út 2. Telefont 27—97 Telefon; 861 Telefon; 121 Telefon: 18 Telefon: 172 Telefon: 22-65 Nyíregyháza Szabadka Székesfehérvár Szolnok Szombathely Ungvár Zrínyi llona-u. 7. Bercsényl-u. 6. Fery Oszkáriít 2. Baros8-utoa 34. ez. Erzütnt klrílyní-u. 44 Kossuth Lajos-tér 1. Telefon i 386 Tel.; 171. Tel: 837 Telefoni 62 Telefoni 67 Telefon: 280

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék