Mezőgazdák, 1944 (51. évfolyam, 1-9. szám)

1944-01-15 / 1. szám

Budapest, 1944 január 15. 3 f : LÍ. iVf. Süártl. J í*Szerkesztőség is kiadóhivatal: I V., Alkotmiuy-ntca 29. szám-vV;. * A MA0VAR-ML!7ÜÜA2DAK SZÖVETKEZETE ÉS AZ ENNEK KÖTELÉKÉBEN MÜKÖDÖ SZÖVETKEZETEK hivatalos értesítője TAOSAQl ILLETMÉNY, Megjelenik minden hó 15-én Likásválloiós esetén értesítést Idejekorán kérünk IGAZGATÓSÁG : Elnök : Dr. Szomjas Lajos m. ktr. titkos tanácsos, ny. államtitkár, földbirtokos. Alflníikök : dr. gróf Somssltb Gyula ro. ktr. titkos taaáosos, felsőházi tag, vezérigazgató. <lr. Mutsehenbaeher Emil in. klr. gazd. főtanácsos, felsőházi tag, OMGE igazgató. IGAZGATÓSÁG TAGJAI i dr. Bárányos Károly foldmivelési államtitkár, grál Béldl Kálmán felsőházi tag, földbirtokos, Csizmadia András m. kir. gazdasági főtanácsos, ország, győlósi képviselő, földbirtokos, herceg Esterházy László nagybirtokos, dr. Geist Gáspár m. klr. gazdasági főtanácsos, földbirtokos, Uagyá-Kovács Gyula, m klr. gazdasági főtanácsos, felsőházi tag, Jószág-kormányzó, gr. Uhqen-HédrrTáry Károly nagybirtokos, az Országos Mezőgazdasági Kamara elnöke dr. Lícimer Jézsel mtn. osztályfőnök, Makay Pál miniszteri tanácsos, ügyet János m. klr. titkos tanácsos, ny. miniszter, országgyűlési képviselő, as Országos Falusziivetség elnöke, dr. Kör, i Béla ny. miniszteri osztályfőnök, grél Somsslcb László m. klr. titkos tanácsos, felsőházi tag, a Magyar Nemzeti liank alelnöke, az OMGE elnöke, dr. Telblsz Imre, a Tiszántúli Cjroktermelők Egyesülete elnöke, földbirtokos, titézgré! Teleki Béla főispán, földbirtokos. Zalaegerszeg, grét Teleki Béla, az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyesület elnöke,nrsz.képviselő,földbirtokos, báró íay Lászlóm, klr.titkos tanácsos, felsőházi tag ny. állam titkár, a Gazdák Biztosító Szövetkezete elnöke, dr. WUnseher irigyet kormányfőtan. .felsőházi tag, a Hangya szöv. aielnök-vezérlgazgatója.dr. Zllnszky György m. klr.gazdasági főtanácsos, vezérigazgató-helyettes.FELÜQYEI.oBIZOTTSAG : Elnök : dr. Várady László ny. miniszteri osztályfőnök Al- elnök Stíleriky lváu korminyfötanlcsos, a,.Pátria"Irodalmi Vállalatéi Nyomdai K.-T. ny. vezérigazgatója. Felügyelőbizottságtagjai: Fáj Andor gazda­sági főigazgató, dr. Ibrlg Károly egy. ny. rendeB tanár, dr. Kege Károly m. klr. gazdasági főtanácsos, OMGE főtitkár, dr, TraJanovUs Lajos min titkár, Zboray Ferenc m. kir. gazdasági főigazgató. Somssich László jfrdf — 25 éve elnöke az Országos magyar Gazdasági Egyesületnek „Ugyanebben a teremben ugyanaz a férfi áll Önök előtt mondotta Somssich László gróf az OMGE köz­gyűlésén — akit, akkor 1918-ban vezetőjükké választottak s csak kötelességét teljesítette hazája iránt, amidőn vál­lalta a sors s a gazdatársadalom bizalma révén ráruházott feladatkört és vezetőszere­pet.“ — Ezekre a sza­vakra felzúgott a taps az OMGEszép, régi tanácsko­zótermében, melynek abla­kain ebben a pillanatban mintha beáradt volna-régi hagyományok, az agrár­mozgalom hőskorának tisz­ta, friss, puritán levegője. S' ha elgondolkozik az ember ezeken a szava­kon, bizony eszébe kell jutnia: huszonöt esz­tendő, milyen apokalip­tikus huszonöt esztendő. Aki figyelő szemmel látott, mi mindent megélt ezalatt a huszonöt esz­tendő alatt. És milyen sok mindennek az ellen­kezőjét. Szabad gazdasági életet, iránvitott, majd kötött, a végén gúzsba- kötött gazdasági politika váltotta fel. A káros ellen­zékieskedést, a bírálat sza­badosságát, a kritika üldö­zése, majd megszüntetése követte. Inflációt, deflá­ció. Csak a hibák nem változtak. De azokat is más-inás iránybanfkövet- ték el. Nincs olyan közé­leti tisztség, érdekkép­viseleti, gazdasági vezető- hely, melyben egy, vagy több személyi változás be nem következett volna. Azok közül, akikkel Somssich László gróf közéleti pályáján elindult, már sokan nincsenek élet­ben s kivétel nélkül senki sincsen helyén. Az OMGE tanácstermében ezen a délelőttön valóban „ugyanaz a férfi“ állott, akit a magyar gazdák akkor, „1918-ban vezetőjükké választottak“ s aki azóta ezen a helyen is „csak kötelességét teljesítette hazája iránt“. Hozzá kell tennünk, hogy ezt a kötelességet rendületlenül kiváló tudással, nagy körültekintéssel, finom tapintattal, de ha kellett, elszánt keménységgel teljesítette. Nem kereste a népszerűséget és nem félt a népszerűtlenségtől. Azért, hogy személye ilyen, vagy olyan megvilágítás­ban tűnjék fel, sohasem hozott, a képviselt elvek kárára, áldozatot. így egy korban, ame­lyet a folytonos és ismét­lődő revideálás jellemzett, mely tarkállott az elvi törésekben annyira bővel­kedő politikai pályafutá­soktól — sohasem kény­szerült elvi álláspontját revideálni. Változó gaz­daságpolitikai irányzatok­ban mindig ugyanazokat az elveket, ugyanabban a fogalmazásban képviselte. Semper idem. Az emlékezetes köz­gyűlésen valóban „ugyan­az a férfi“ állott a gazda­társadalom előtt, mely ne­gyedszázaddal előbb veze­tőjévé választotta. Azok az elvi igazsá­gok, melyeket Somssich László gróf mindenkor egy­formán hangoztatott, ma már bővebb bizonyításra nem szorulnak. Sokszor előfordult, hogy a józan, okos szó süket fülekre talált. A tévedísek ma már nyilvánvalóak. Túl vagyunk azon, hogy a gyenge és vérszegény, nem ritkán nem is egészen jóhiszemű ellenkező érvelést cáfolni kelljen — hiszen a politika ma már nem érveket hangoztat a tévedések és hibák igazolá­sára, hanem mentségeket sorol fel. Nem kétséges, hogy a magyar gazdasági, társadalmi és állami élet alapja a föld és a földön folyó mezőgazdasági termelés. Ennek rovására gazdasági, ipari, pénzügyi poli-

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék