Molnárok Lapja, 1920 (27. évfolyam, 2-52. szám)

1920-01-10 / 2. szám

m IlklMaMMk ai«rs llscícnaltfk. - Rgy uo egy.cerl közlése aiőtiaatők *ü filler ;v*zt»g»bb ootübOS 8a mién; t legkl.ebb hlideit» dl]« IQ korom,. — Lapátot» »zárdán délben betöltendő állások Ffimnlnlpt és almolnáitkere- ruüiuiuan süok napié waggon terményt őrlő vám- és keres­kedelmi malmunkba. Ajánla­tokat kor, családi állapot, el­töltött szolgálati évek, volt szolgálati minőség körülírá­sával és pontom referencziák megadásával kér: Sertéshiz­lalók gözmalmi részvénytár- sasága, Kecskemét. 70686 UÍ7CéKf keresek félmagasör- ßatoai Jl 1«*bü gőzmalomba, mi­előbbi belépésre. Fizetőse 400— 450 korona és egyéb termé­szetbeni járulék. Calm: Szabadi János gőzmalma, Keczel (Pest­megye) __________70667 ■ nőtlent keresek azonnali belé­pésre teljes ellátással és fizetés sei. Czím : Klujber Albert, Kis­bér, (Komárommegye). 70672 UninfiPÍ keresek 3-járata szivó- aUlllari gázmótoroa malomba igények megjelölésével. Czim : Reismann Izidor, BorBÓdlak, vasútállomás Edelény, (Mis­kolcs mellett)._________ 70688 l(Ü I!6n6C7t aki a Láng-féle »la- rU|jC|lüo£l, esony- és magas- nyom&Mt Woswésében, a Sprinkler-féle tűzo’tóberende- zós, a gőz- éa kádfürdő keze­lésében teljesen gyakorlott éa aki egynapi 7 waggonos vám­őrlő malom gépeinek a jókarban tartását vállalni képes, jó vas­esztergályos, a kengerrováfcboló gépen dolgozni tnd, állandó ál­lást nyerhet a Kecskeméti Gaz­dasági Gőzmalom és Gőzfür­dő Rt., Kecskemét czég tele­pén. Csak elsőrendű ajánlatok vétetnek figyelembe. Ajánlatok a* eddigi működés, a fizetési igények megjelölésével ób bizo­nyít vány másolatokkal felsze­relve a fenti ozég czimőre ké­retnek. 70707 ííütooTnírl ményt Őrlő vám- és kereske­delmi malom. Ajánlatokat kór, kor és családi állapot meg­jelöléssel: Kecskeméti Sertés- hizlalók fcözmalmi Részvény­társasága, Kecskemét. 70627 Állást keresők ÍAntnlnápi va£y malomkezelői ruuiumori áll&st keres 49 éves, nős, szakember 18 éves segéd- fiával. Elvállalja bármilyen modern malom vezetését vagy átalakítását, elhanyagolt mal­mok rendbehozását; valamint beőrlőaeket. Czim: Babik Jó­zsef, Udvari np. Kőszf hidegkut- GyÖnk (Tolnamegye). 70648 QmlffránTOti főmolnár állást MaMqUiCll keres segéd fiá­val, azonnali belépésre bár­milyen /rendszerű malomban. Szives megkeresést kór Üzem­éé fizetés megjelöléssel: Do­monkos József, Szeged, Rigó- utoza 24/a. 70642 Fővárosi malomnál álló szakerő állását változtatni óhajtja. Csak vidékre menne vezető állásba. Esetleges meg­kereséseket kér : Blookner hir­detőjébe Budapest, Bemmel* wais-utczaB Szakembernek* je­ligére. 70647 Ffinánác7.fféPlakftt08» összes rUyCpCöL vizsgákkal, első­rendű szakerő, 48 éves, csalá­dos, állást keres bármikori be­lépésre gőzmalomba, uradalom­ba vagy bármilyen ipartelepre. Ért mindennemű szerelést, javítást, gőzekéket, stb. Czim: Merez E. József, Jánoshalma, (Bácsmegye.) 70691 FAmnlnftH vasy kezGl6i &11&at rUillUlliari kerekek bármikori belépésre, bármilyen rendszerű malomba rész- vagy fix fizetés­re. 86 ŐV63, erőteljes, nős, mol­nár vagyok. Szives meghívást kérek fizetés megjelöléssel: Köröm Sándor molnár, Pomáz, (Pestmegye.) 70696 ßfinfio? molnár állást keres bár- U£{Jcü&~ mikori belépésre. El­fogadja bármilyen malom ke­zelését. Szives meghívást kér üzem- és fizetés megjelöléssel: Mészáros Géza molnár, Nógrád- ecseg, _________________70878 Cáfl 6c7 nőtlen, lokomobil, fél- Uv|lCu£, stabil é9 kondenzáczi- óa vizsgával állást keres ma­lomban vagy villanytelepre, önálló munkára. Szives meg­keresést kór: Kapny Emil gé­pész, Győr, Andrássy ut 66. ______________________70678 Mnlflip állást keres, 34 éves, muiiiar nagy gyakorlattal. Bár­milyen üzem vezetését vállalja. Czim : Sz. A. Varga Kálmán ur ealmén, Bazsák(Somogymegye.) 70701 vagy részes mol- i UUlUUlOJ I nári állást keres két segédfiával mindenben jártas szakember. Érti a vám-, keres­kedelmi- (és csereőrlést vala­mint az összes malomberen- dezést. Kisebb vagy nagyobb malmok szives meghívását kéri azonnali vagy bármikori be­lépésre, tekintet nélkül a vi­dékre : Mátéffy Domonkos ven­déglős ozimére, Budapest, IV., Petőfi-tér 2. ____________70816 '^ BialnÍPi malomkezelöt » kKitJluftTl állást keres azon­nali vagy bármikori belénósre 83 éves, nős, szakember. Érti a vám-, csere-, kereskedelmi őr­lést és szerelést. A malomban minden előforduló munkákért garanoziát vállal. Szives meg­hívását kéri: Póca Mihály fő­molnár, Budapest, Vll., Péterffy Sándor-n 88.11. 26. ______70679 moluá rsegéd állást keres --------azonnali belépésre. Fize­tős megegyezés Hzerint. Szives meghívást kór. Endrődi József molnár, Jászberény,Kishíd u. 1 -------------------------------------70671 ÜA illép éves, nős, kisosaládu aUMar azonnali belépésre ál­lást keres 4-—6-járatn malom­ban. A malom kezelésben és az őrlés minden ágazatában jártas­ságai bir. Szives meghívást leér; Rotter Mihály, Budapest V., Pannónia u, 10. 111/2. ____70674 állá st keres azonnali fUluülSluf I vagy későbbi belé­pésre 88 éve«, nőé, gyermek­telen, szakképzett, tanult mol­nár. Több évi főmolnári gya­korlata van vám- és keres­kedelmi őrlésbe j,köleshántolás- ban és az összbb modern mai' migápek kezelésében és jókar­ban tartásában. Csak állandó nyngodt állást óhajt betölteni. 8zives meghívást kér; Nagy Feiencz főmolnár, Abony i. Munkáoéy-nt 97. (Pestmegye). ______________________70702 Pi PltóC? l°*b géplakatos, az UCpCüL, összes gépekről vizs­gázott, állást keres azonnali belépésre, gőzmalomba vagy más üzemhez is; elmegy. Meg­keresést kór Pintér, Újpest, Nyár-n. 25.____________70700 n Ah A r.» állást keres gyakorlat UCjJron tál, stabil, leompound kondenzációs kéttolattyus ve- zórmti vizsgával. Tanult gép­lakatos és kováoB. Szives meg­keresést kér üzemmegjelöléa- sel: Góczy Lajos, Kistelek, Széohenyi-u. 6. (C^ongrádm.) 70682 “leveleíIT“ TcInnC h&ziasan nevelt izr. ualüUú, nővérünk részére kere­sünk feltétlenül tisztességes jobb iparos, tisztviselő vagy kereskedő férjet. Bizalommal megirt teljes elmti leveleket feltétlen diazkréczió mellett a kiadóhivatalba kérünk „Doktor és mérnök 70704* jeligére. 70704 Up|nl{r malomtulajdonoB szelle- mCljln mee leánya volna haj­landó későbbi komoly isme­retség reményében levólose- róbe bocsájtkozni egy techni­kailag képzett üzemvezető fő- molnárral? Az írjon e lap ki- adóhivatalába „ Ritka 70635“ jeligére. 70685 ozóljából megismer­kedne 85 £óves, ró­mai katholikns, egészséges, szakmáját értő, jómegjelenéstl molnár, hozzáillő leánnyal vagy fiatal özveggyel. Lehetőleg be- nősülnék. Készpénzem 28.000 korona. Leveleket „Komoly 70384“ jeligére e lap kiadóhiva­talába kérek. 70634 VeüFeseíí Eladó gépek. állapotban, 1 drb. 900 Shuttloworth-csóplő, 6 éves, szijak nélkül, 1 drb. amerikai körfűrész teljesen nj, használva nem volt, 84571. sz. szabadal­mazott legújabb szerkezetű szeoskavágó erőhajtásra. Kap­hatók: Funovlcs József gép­műhelyében, Monor (Pestme­gye.) 70645 bérbeadás. A Horváth Kálmán és társai tulaj­donát képező takácsi alsómalom 1920. évi január 25 ón, vasárnap délntán 2 órakor a malomnál tartandó nyilvános árverésen haszonbérbe adatik. Az uj bérlő 1920. évi április hó 24-től kezdve lép a bérlet birtokába. A tulaj­donosok fenntartják maguknak a jogot, hogy tekintet nélkül a beígért bérösszeg nagyságára, az árverezők közül szabadon választhassanak.Takécsi (Vesz- prémmegye), 1919. deo. 80-án. Vasútállomás: Vaszar. 70684 Automobilokat képtelen álla­potban Is. Frisch, Budapest, VI., Királyit. 50. 70687 keresek jókarban levő 8—10 lóerős magánjáró gőzcsóplőgarniturát vagy 18—20 lóerős benzimóto- ros cséplőgarnifcurát. Czim: Vass János, Balatonendréd. 70689 Flällft 4—^ lóerős magas- és LIuUU alacaonynyomásu hasz nált. de jókarban levő gőzgép. Czim: Klein Henrik, Fehér- templom, (Vaíhamormalom.) 70690 Fppffaíí Climax svéd gyártmá- LlCUGil nyu igen jó karban levő 70 lóerejü kóthengeres nyersolajmótor eladó. Érdek­lődőknek felvilágosítással szí­vesen szolgál: Kendoff Antal raalomópltő-mórnök, Budapest, IX., Rákos utcza 1. 70692 Jcnuátolpú keresek 4- vagy 5- scyictcirc járatü bármilyen meghajtása malmot vagy ugyan­ilyen felszerelést. Czim: Nyeste János, Mezőkövesd, 111/28. 70695 laiomszerelésí Ä4Ä nan vagy átalakítást. Több bi­zonyítvánnyal igazolom, hogy Magyarországon és külföldön több malmot ezereltem fel. Czim : Kaszás Ferenoz szerelő- asztalos és molnár, Budapest, IX , Drégely-utca 18 1/22. 70899 Gabonamérlegat, sat megvé­telre keresek. Dr. 8ió, Buda­pest, Vili., Rökk Szilárd n. 7. 70673 találmányom értékesi- mllllUd tóséhsz, társat keresek. Bővebbet levőiben! megkerr- sósre: Molnár Ernő, Libiczkoz- ma, fca. Kovácsi ad. 70675 FÍ?(IA Zalam5gyóben járásszék­ulbUU helyen egy jóforgalma hó- járatu szisróg&ztnótoros ma­lom egy hold belterülettel, kőt lakóházzal, istálló ;ral és paj­tával. Czim : Papp Mihály, Le- tenye, vasútállomás Nagykani­zsa. 70670 M l drb. forgóárao u 8 fá­zisú l8/i-HP. elekuomó- tor, 550 Volt feszültségre, 1 drb. forgóáramn 3 fázieu iya-HP elekfcromótor 510 Voll! tfeszült- aégi'Q. Egy nagy komplett ven­tillátor (exhauster) berendezés szslos átméretti légcsővezeték­kel fehér bádoglemezből elek- trómótor hajtással vagy anél­kül. Műszaki és Malvmfelsze* relósi Vállalat ezelőtt Tarján és Társa, Budapest, V., Csáky- utcza 8. 70359 9(1 HP gözlokomobll eladó. AU Ili Czím: ifj. Zaboret/ky Ferencz, Kecskemét. 70658 Eladó szabadalom. töltögető ekémnek szabadalmát ötök áron eladnám vagy ezekre gyártási ergedólyt adnék. Ta­lálmányom rendkívül jó, min­den sorba vetett növények ka­pálásához és töltögetéséhez va­lamint szöllőfedóshez is szabá­lyozható eke. Súlya 36—87 kiló. Értekezni lehet: Funovios Jó­zsefnél, Monor. (Gépműhely) Pestmegye. 70646 PA» vagy vízimalmot keresek UÜA“ megvételre. Czim: Szili Ferencz, Bolhás, u. p. Somogy- szob. 70485 MalomhennepszékeUgVrVo“«: kolást elvállal, használt gépeket és malomberendezéseket vesz : Fejes-gépgyár, Székesfehérvár. ______________________70384 Mi lmflf fcöresek bérbe 8—5-já.- IlluUilijl ratut bármilyen meg­hajtással. Ajánlatot részletes leírással kérek : Mészáros Géza gépész-molnár, Nógrádeoseg ozlmre,________________70677 A malomberendezés,moly U áll egy 16 HP nyersol&j- métorból, 18"-os dupla Ganz- féle hengerből, 15"-os kremsi hengerből, 86" os kőjáratból, 1 Radiál szitából, hároraméteres ozilinderből, koptatógépből, daratisztitóból ős felvonóból, Üzemképes állapotban. Meg­tekinthető : Rábel Ferencznél, Büttő (Esztergommegye.) 70694 íalflmiiÉHetEt^rvfgyvmi torhajtásra, bármilyen vidéken. Részletes leírást kő-ek, az évi bérösszeg feltüntetésével: Gal- lász Ödön, Szolnok (Téglaház 8002.)____________70685 ri.ltá 2 darab használt, de jó CilflUU állapotban levő Wor- tinghton-gőzszivattyu, melynek löket hossza 100 mf7n gőzhen­ger átm, 114 — 120 <%n, vizhen- ger átm. 70—95. Eladó továbbá egy jókarban levő „Hoerde“ féle 550 hossza hengerek­hez való rovátkoló és csiszló- gép. Czim: Kecskeméti Gazda­sági gőzmalom és gőzfürdő rt., Kecskemét. 70706 w mébe, kiknek gőzlokomobil- vagy fól- stabilliajtáBu malmuk van és szén- vagy fabiány miatt nem Őrölhetnek,de fűtéshez elegendő szalmát tudnak szerezni, 85 éves Í Taxisomban szerzett tapaszta- ataim értékesítésével téglából olyan katlant készítek, melyben nedves szalma is felhasználható gőzfejlesztésre és kevés tüzelő­anyag: t fogyaszt. A gőz az en­gedélyezett feszültségig egyen­letesen megtartható. A katlan beállitásátszemólyesen vezetem. Díjazásom: 200 korona, 10 kiló fehér liszt és egy kenyér, lakás és teljes ellátás. A kész katlan üzemét pár napig ellenőrzőm, mig azt tőlem rendben át nem veszi. Ha a gőzgép olyan, hogy dugattyoja, tolattyuja túlsók gőzt fogyaszt, méltányos díja­zásért, illetve élelmiszerért ki­fogástalanul kijavítom. A kat- lanépitéshez téglát, anyagot, kőmlv^sfc a tulajdonos tartozik adn.. Kőmives hiányában ügyes ft»' dkómunkás is megfelel. A c }ázás csak a munka befejezése illetve az üzemképes állapotban történt átadás után esedékes. Komoly meghívásra azonnal jöhet. Teljes ozimü meghívást kér a lap kiadóhivatalában megtudható czimére. 70697 lalomWrletet^KfÄ na 150—200 ezer koronával nagy jövedelmet ígérő malomválla lathoz. Czimem : Boldizsár Fe­rencz, Piliecsaba (Pestmegye). 70668 egy kevoeet használt Kovács és Társa-gyári# mányu háromszellentyüs, rög- szitával felszerelt tarár. Ára 60C0 korona. Czim: Papp Mi­hály, Letenye (Zalamegye). 70669 B in DD Kállai-féle benzinmó- *IU öl tor, hozzávaló cséplő­vel, uj szíjazattál, mérleggel, 500-as szemelővei, teljes fel­szereléssel, a garnitúra 2 éves, a cséplő Hoffherr-rendszerü, 8 hétig volt üzemben, a mótor tiszta uj, rézperselyekkel, me­lyek gyűrűs kenőstiek, úgy­szintén a oaéplő is, sürgősen eladó. A garnitúra ős a mótor teljesen kifogástalan állapotban van és azért szavatosságot vál­lalok. Továbbá eladó egy 12 HP Ko v ári k-mótor 8 éves, 42“-os IJmrath-oséplővöl, tiszta tölgyfa alappal. A mótor lasan- járatu, 140 fordulatot tesz, lien- gorfurat 240 *9», szabadonfutó szijkerékkel, czirkuláris vií- hütößsel, keveset volt hasz­nálva, más vállalat miatt eladó. Csak komoly vevőkkel szemé­lyesen tárgyalok. Vonat a nyu­gati p. u.-ról indul, vaeutál- íomás helyben. Czim: Flrfcl János gépész, Örkény (Pest­megye). 70708 keresünk egy drb. önműködő kombi­nált hengercsiszoló és rovátkoló- gópet, aczólkóregöntŐBÜ hen­gerek rovátkolásához, amely­ben 1000 *Hm. hengerek is fel­foghatók. Ugyanitt egy darab kisebb rovátkoló-gép eladó. Ganz-féle gép 2. számú, a le- csiszológ’ép hozzá külön gépet képez. Czim : Kecskeméti Ser- téshizlalék Gőzntalmi Részvény­társasága, Kecskemét. 70657 DApltp kerekek jóforgalmu vizi- DelUC malmot esetleg métor- ral összekapcsolva 2—6-járatig vagy bármilyen meghajtását. Pontos leírást kér- bórmegje- lőléssel: Egerváry Ferencz, Veresegyház (Pestmegye.) 70615 FlflriÁlr! Négy garnitúra 8-HP ylflliUn i Clayton-Shuttleworth- féle gőzcséplők teljes felszere­léssel, elevátorral és szíjazattál garnitúránként 26.000 koronáért: Várady Jánosnál, Bajósenyén, posta és táviró Sajóvá mos (Bor- sódmegye) 70603 itcacvoV átalányban szereló- AiiualiCR sekot, átalakításokat, javításokat, alapos helyreállítá­sát és beőrlóBót bármilyen rend­szerű malmoknak. A helyszínén és személyes vezetésem alatt a szükséges famnnkákat, to­vábbá llsztkeverőtelepeket, ga­bona- és zsákszállitó-berende- zőseket legmodernebb kivitel­ben szavatosság mellett. Tervek és diagrammok megadatnak. Harmiuczévi gyakorlat, első­rendű referencziák. Krausz Ferenoz, Badapest, III., Lőpor- malomdülő 79. 70681 tfíailó mő,B vállalat miatt egy BlttUU 30 HP „Patent Original" nyersolajmótor teljesen uj álla­potban 20.000 koronaőrt szava­tosság mellett és egy 7 HP Mayer-gyártmányú benzinmó- tor 5000 koronáért, azonnal át­vehetők. Vennék egy 3—4 HP gőzlokomobilt, esetleg cséplő­vel. Czim : Honczler Kálmán, Somogy Berzencze. 70698 Maiomjárst 142“ - o 3-T &t ov4bb& 111. ez. Perplex darálónmlom raktárról azonnal átállítható. Kemény Manó műszaki üzlet, Bndapeet, V., Radolf-rakpart 8. 70705 Goilohomoiotaf, gőzgépeket, mútorokat javít, becserél és vesz. Dinamó tekercseléseket szakszerű kivitelben vállal; Gosztonyi-gépgyár, Budapest, V., Wahrmann utcza 5. 35—50—60 HP ftlstabtl gőzgépek Marshall, Máv. gyártmány, 10—12 atm. nyomással. 80-100 HP stabil gőzgép gőzkazánnal ELADÓK MtílvAssy 1.1. és Iso gépgyára Budapest, X,ÁUomásu.ll Telefon: József 60—08. 8582 Ajánlunk azonnali szállításra: 1 darab eredeti Seck-féle hengerszéket 25 X 80 hengermérettel, vasszekrényben, 1 drb 21/a Ganz-féle hengerszéket, 1 drb 8-as Ganz-féle hengerszéket, 1 drb 22/65 Ganz-féle vasszekrényes hengerszéket, 1 drb 390X600 Ganz-féle hengerszéket, teljesen gyárilag kijavítva, üzemképes állapotban. Ajánlunk továbbá kfllöm- böző hámozőgépeKet, KörforgószitáKat, felvo­nódat, Kőjáratoltat, ma- lomUöveHet,dözl5mnvet. Kovács és Társa malomópitészeti és malombe- rendezési vállalat, 70621 Budaptst,V, Alkotmány-u. 25 VESZÜNK; egy 100—150 HP Diesel- rendszerű uj, esetleg jó karban lévő használt nyersolaj mőtort Előnyben részesülnek fegyver- gyári, Jeoberedorfi és Benz- mótorok. Eladunk: egy 40 HP Langen éa Wolf, jó karban lévő fekvő nyersolaj- mőtort Szives ajánlatok: Heller-ma- lom R. T. Nagybecskerek kéretnek. 70883 Zsákot zslosgif kötás&npanyváf iegolaBÓbban beczeresbet Komis és Társa Esák- éi ponyvakerM- tedönél, Badapest, 9^ Szalay-ütezs J Telefon: 98—82. Sürgönyczim: Molinó Badapest Seck-féle Üzemképes állapotban levő farfaltk-liBit sereket keresünk megvételre, méretek: 1 db 800+250 **. «0 rovátkával 1 . 800+ 260 „ 475 . 1 , 700+250 „ 500 2 . 800+300 „600 1 „1000+800 „ 650 „ 1 „.1000+300 „ 700 „ A rovátkák ezáma nem feltét­lenül kell hogy egyezzen, ellen­ben & henger hoeeza ée át- mérete fontos. Kikötjük, hogy olyan hengere­ket, amelyek tüzbe voltak, gör­bültek vagy kiagyaltak, nem használhatunk. Ajánlatokat ké­rünk a: Kecskeméti Sertés- hizlalók Gözmalmi R.-T.-hoz, Kecskemétre küldeni. 70615 Azonnal szállítható gépek s Hengerszékek 2 drb 21/a, 2 drb 21-ee, 1 drb 22 es, 2 drb 8 as, tartalékhengerek 21|a, 21, 22, fi, 8, 7-es hengeresékhez és fogaskerekek. „Nemzeti* gabonatlsztltó 2 drb 2 sz. Eu­reka 2 drb, kefelőgép 1 drb uj, 1 drb Haggenmacher 4-es da- ratlsztltó nj, 1 drb slkszlta, 2 drb Bunge-szita, 8drb hasáb- ezlta, egy dupla liadiál-szlta, 1 drb tarár, 3 drb káeapolirozó, 1 drb 27* kőjárat, 1 drb 86" köjárat, 1 drb 42" kójárat, egy dupla kójárat. Eredatl svéjezi szltaselymek da-aselymek, fosz- forbronzszövetek minden számban.'Heveder, ser­legek, mindenféle műsxakl czlkkek, 1 drb. 15 HP nyers- olajniótor,2 drb. esztergapad, egy vasgyalugép, 4 drb gyors- fúrógép, egy komplett olaj- malomberendezés, kézi haj­tású. Szljkerekek, tengelyek, csapágyak, minden méretben. 1 drb. lóherefejtő 610 «A* dob­bal, lloffer és Schranz-féle, kaphatók i Relsman Károly czégnél, Budapest, VI., Podmanlczky- utcza 67. Elvállalom mőtorok, gőzgé­pek főjavítását, malmok ós gazdaságok villamos világí­tásra való berendezését. Készítek uj szi vő gáztel epeket, centrifugálsziuattyukat, uj dugattyúkat, karikákat, hengerfejeket, hengerfarásokat bármely gyártmányú gépekhez. közlőmüveket, csapágyakat, kő­emelőket stb., raktáron tartok különféle mótorokat: Bartkö György gépgyáros, Budapest, V., Váczl-nt 42—46­„Kárpátja“ műszaki kereskedelmi részvénytársaság BUDAPEST, V., Újpesti rakpart 4. Szállítjuk az összes mű­szaki és üzemszükségleti czikkeket malmok, kisebb és nagyobb üzemek részére Budapest, 1920. Január 10. „Gépészek Szaklapja“ melléklettel. Huszonhatodik évfolyam, 2. szém

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék