Molnárok Lapja, 1922 (29. évfolyam, 1-52. szám)

1922-01-07 / 1. szám

/ f <ííií*j< i8í HÖ*2. január 1. MOLNÁ Szerkesztőség éa kiadóhivatal BUDAPEST, V., Csáky-utcza 12. Telefon: 66—66. Sürgönyozlm : MolnSrlap Levélozlm : „MOLNÁROK LAPJA’ Bndapeet 641. Postafiók 66. POLITIKAI SZAKLAP MEGJELENIK MINDEN SZOMBATON „Gépészek Szaklapja" melléklettel Előfizetési Arak i tHlxjdoaosoknok tu bérlőknek t érre 310'— kor., 161 éne 161— kor. kUralaMsottaknak: Mész érts 200 — kor., lél éne 10 P— kor. Postatakajrekp&autfLri oneokssAmla: 43163. Gabonaátvétel A kontingenseknek a gyüjtőmalmokba való beszállítását számos a malomban. körülmény akadályozhatja (járhatatlan utak, kocsifuvarok hiánya vagy tuldrága- sága, zsákhiány, waggonhiány stb.), ezért törekedett az Orsz. Mölnáregyesület arra, hogy a kellő formák betartásával átvett, a malomban vagy máshol (pl. tárházban, magtárban, gazdaságban) tároló gabonák is beszámíttassanak a kontingensekbe. Térfi Őexczellencziája f. hó 2-án d. u. az Orsz. Molnáregyesülettel megállapodott az itt lenyomtatott jegyzőkönyv szövegé­ben, amely szintén csak a molnárság ügyén van hivatva könnyíteni. Jegyzőkönyv Felvétetett ............................községben (város­ban)........................................malom telephelyén 19 22. évi január hó................napján, alulírott ma lomtulajdonos (bérlő) által a közte és a m. kir. államkincstár között 1921. évi junius hó 9. napján létesült kontingentálási megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, a m. kir. állam- kincstár tulajdonába átadandó s ez által át­veendő gabonakontingens tulajdonjogának át­ruházása tárgyában. Jelen vannak........................................malom­tu lajdonos (bérlő), illetőleg a jelen jegyzőkönyv­höz csatolt meghatalmazással igazolt megbízottja ....................................................... mint átadó, .......................... malomellenőr, mint átvevő. Alulirott málomtulajdonos (bérlő) ezennel kijelentem, hogy közöttem és a m. kir. kor­mány között 1921. évi junius hó 9-ik napján 17321/921. sz. alatt létrejött kontingentálási megállapodás engem és jogutódaimat köte­lezően egész terjedelmében fennáll, minek folyományaként kötelezem magam, hogy az ál­talam végzett vámőrlé* után reám kivetett ............Mm. azaz......................„Mm. gabonának, az általam végzett kereskedelmi őrlés után reám kivetett________Mm. azaz____________„Mm. ko ntingens 80 azaz nyolczvan %-át 1922. évi január hó 15-éig, további 10, azaz tiz %-át 1922. évi február hó végéig, további 5—5 azaz öt-öt %-át pedig 1922. évi márczius, illetve április hó végéig a kijelölt gyüjtőmalomba a kontingentálási megállapodásban foglalt köte­lezettségek terhe mellett be fogom szállítani. Ezúttal kijelentem, hogy a fenti kontingens ter­hére 1921. évi junius hó 15-től már beszolgáltattam ......................................gyüjtőmalomba vámkontin­ge nsem javára.................Mm. búzát,..................Mm. ro zsot, kereskedelmi kontingensem javára.............Mm. búzát,.Ä.............................Mm. rozsot, azonfelül ez 'ennel átadok________ „malom­eléenőrnek, mint a m. kir. kincstár képviselőjé­nek vámkontingensem javára........................Mm. bú zát és..................Mm. rozsot, kereskedelmi kontingensem javára....................Mm. búzát és .......... ..........Mm. rozsot, mely gabonamennyi­ségből...................Mm. búza és..................„Mm. ro zs itt a malomban__________Mm. búza, ....................Mm. rozs pedig________________ ................................................ raktárban tárol, me ly mennyiségek számszerű megállapítá­sáért a szavatosságot vállalom. Ezek a most részletezett készletek a m. kir. állam- kincstár tulajdonát képezik, olyképen, hogy azok felett semmiféle néven nevezendő rendelkezési jogom nin­csen, nevezetesen azokat sem el nem cserélhetem, sem el nem idegenithetem, hanem azok csakis megőrzés, kezelés végett lévén birtokomban, a m. kir. állam­kincstár, illetőleg megbízottja utasítása szerint lesznek általam őrzendők. Alulirott malomellenőr, — mint a m. kir. kincstár megbízottja — ezennel kijelentem, hogy a szóbanlevő gabonakészleteket a kir. kincstár tulajdonába átveszem s azok ezentúl.......................................malomtulajdonos (b érlő) birtoklásában csak megőrzés czéljából ma­radnak. A kontingentálási alapszerződés rendel­kezései egyébként változatlanul érvényben állanak. Minek hiteléül jelen jegyzőkönyv felvétetett s fel­olvasás után a felkért ügyleti tanuk előtt aláíratott. Kmff. tanú tanú A malomellenőrök kötelessége malomtulajdonos (bérlő) vagy meghatalmazottja malomellenőr folyó hó 11-étől kezdve mindazon malmokban meg­jelenni, amelyek a malomban vagy mag­tárban tároló kontingenst elszállítani nem tudják, de a 15-iki határnapig kö­telezettségüknek eleget akarnak tenni és az illetékes GOK-nak táviratilag beje­lentik azt, hogy az átadást a helyszínén kivánják. Ez alkalommal a miniszteri utasítás értelmében az ellenőröknek csakis ez a funkcziójuk van, vagyis semmi mással nem foglalkozhatnak, mint a jegyzőkönyv üres rovatainak ki­töltésével és a közös aláírással. Egyik példány a molnárnak átadandó. Körzeti malmok a listát, amelybe azonban 15-én lezárják “ fO'yeendök azok a meny­----------------—- nyiségek is, amelyek a vasút által *aviso“-vaI náluk jeleztetnek. A 15-én estig átvett avagy ott rendelkezésükre álló ga­bonák összesített kimutatása aznap este bekül­dendő a minisztériumnak. Utolsó figyelmeztetés A jóhiszemű ma­~ lomtulajdonosok szállítsanak le 15-ike előtt. 100 %-ot is, hogy az előállható hiányok pótolva legyenek, ők ezzel nemcsak nem koczkáztatnak, de nekik ez egy jó üzlet, amint azt megértik is. Ne törődjenek most a hivatalok okvetetlenkedésével, ami csős­tül szakad a nyakunkba, ez mind tized- rangu részletkérdés a főkércjés mellett. Aki nem tudja leszállítani, de megvan a készlet vagy annak egy része, az kérje a malomban való átvételt. Akinek másutt tárol a gabonája (akár más megyében is, mert ott vásárolta), az jelentse be azt is hivatalosan. Az időközben (nov. 23. óta) megkeresett vámot ne válasszák külön, ezt is adják be kontingensükbe. Akinek a hatóság (a határszéleken) nem ad iga­zolványt a szállításra, az ott helyben kérje az átvételt, az elszállításra lesz idő. Ha valaki (illetve igen sokan) nem is kapta meg gabonája teljes ellenértékét, ne tö­rődjön vele, az Orsz. Molnáregyesület vállalja, hogy az igaztalanul visszatartott pénzeket megkapja. Szóval: semmivel ne törődjenek (még az őrlési adó szigorú intézkedéseivel sem) mással, mint a kon­tingens leadásával. Aki azt hiszi, hogy ő strucczpolitikát űzhet, vagyis nem érdekli az ügy és ab­ból neki kára nem lehet, ha ellenőrzött malom marad, annak azt üzenjük, hogy 85 % erejéig ő is benn van a garan- cziában, ha tehát 15% kontingens ked­véért tönkre akarja tenni a malmát, ehhez joga van ugyan, de nem tanácsos. A kötelezettség alól csak addig lehet kibújni, amig rá nem, szorítják az illetőket a teljesítésre. A kereskedelmi malmok fölháborodva tár­gyalják a Vidéki Malomiparosok Orsz. Egyesületének (V., Mária- Valéria-u. 12) úgynevezett csoportelnöki intéz­kedését, amellyel 128 kereskedelmi malmi tag­jai közülfsokat a közgyűlés határozata elle­nére újabb kontingenssel rótt meg. Ez az ő ba­juk, mert 15,000 Mmról van szó, ami azokra a malmokra jutna, amelyeknek napi őrlőképes­ségét maga a fenti egyesület hivatalosan meg­állapította. Erről az ügyről most bővebben nem akarunk Írni. Amig a vámmalmokra kirótt kontingenseket számos helyen a rezerváből le­szállítják, addig a régóta megszervezett, köz­ponti irodával biró, az összes eszközökkel rendelkező nagymalmi egyesület utólagosan fölemeli (illetve csak akarja) a kontingenst. Itt valahol adminisztrácziós vagy lényegbeli hiba van. Még jó, hogy a kereskedelmi kontingens beszolgáltatásának kérdése a vámmalmokat nem érdekelheti, mert Térfi Őexczellencziája a két gestiót pontosan szétválasztatja. Pestmegyei malmok. Bizony a fővároshoz vaiß közelség folytán sok-sok malom eladta lisztben vámkeresetét, ami most hiányzik. Erre vonatkozólag egyik körzeti malom ezt Írja: Hivatkozással a „Molnárok Lapja* decz. 31-iki szá­mában megjelent közleményre, mely szerint Pestmegye okoz főkép gondot az Orsz. Molnáregyesületnek, van szerencsénk mellékelten a körzetünkhöz beosztott mal­mokra kivetett kontingensről és erre a mai napig tör­tént szállításokról pontos kimutatással szolgálni. Ha ezen összeállítást áttekintjük, azt látjuk, hogy nem minden malom áll kötelességtu­dásának magaslatán és mi, akik a körzetünk­höz beosztott összes malmok forgalmáról és vámkeresetéről tájékozva vagyunk, azt is tud­juk, hogy a legtöbb hanyag szállításból ered, nem pedig a viszonyok mostoha volta miatt. Czélszerünek tartanók, ha Pestvármegye ösz- szes malmai a járások székhelyeire összehivat­nának és ott a körzeti malmok kimutatása alap­ján felszólittatnának a késedelmes szállító mal­mok, hogy kötelezettségüknek azonnal eleget tegyenek. (Ezt helyettesíti a pénteki budapesti rendkívüli közgyűlés. — Szerkesztő.) Wörner J Telefon 1 14—69. 1. és Társa Alapittatott: gépgyár-részvénytársaság, Budapest, V, Váczi-ut 48. 1867-ben. SQrgönyczImi Wörnergépgyár Mindennemű HféfllOBfrtlszállít legmodernebb szerkezetben SXdbädOFlIOFlflö Slkl ;i8tálk J^den nagyságban (egyrészütől-kilenczrészüig).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék