Molnárok Lapja, 1923 (30. évfolyam, 2-52. szám)

1923-01-13 / 2. szám

El; ni «iiriieri Kizlín íiláil KerniKncK U IS Korona, vastagabb betűvel 30 korona. A legkisebb hirdeti« , 10 .zíig 150 Korona. A hirdetési dijait misdenKor előre fizetendőit. 3°/o forgalmi add Külön megfizetendő. BstSIteadS álIásoM ftÁflÁC'T kovácsot keresek feb- UüjJujir már 1-i vagy 15 iki belépésre gőzmalomba Höckcr- géphez. Öaszes malmimuokát, esztergályozáBt, kováosmur.káfc, osóplőgépek javítását értse. Inastartás kőtelező. Fizetés megállapodás szerint. Szemé­lyes jelentkezés esetén clikölt­séget csak felfogadottnak térí­tem meg. Gőzmalom, Ónod (Borsodmegye). 8B927 vidéki városban levő export- éa vámmalom mielőbbi belépésre szorgalmas, erélyes, a magas- és vámőrlős- bon gyakorlattal biró fő mol­nárt Keres. Ajánlatokat fize­tési igényék és blzonyitvány- másolatokkal együtt: .Erélyes 88901“ jelige alatt a kladőhiva- tal továbbit. ______________889(1 m alom fő- molnárt ke­res. Ajánlatok: Daveoseri Hen- görma'om rt., Budapest, Bá­thory utoza 5., ozimro. 89066 Eje|«| ^oze^mo^aárt keresek I lukul H/z waggocos vámma­lomba, aki hossza Őrlési gya­korlattal bir, őrleiőkkei bánni szívélyesen tad, fámánkét őrt: Qerő-malom, Kunhegyes, 89062 Snin£peiin6ri kerestetik kisebb iSüíilflracycU Vámmalomba azonnali vagy február 1 i belé­pőére, aki 24 lóerős nyersolaj- mótor kezelését, famankát és a malomban előfordaló hib&k ja­vítását érti és ami itt a fontos, a néppel szemben barátságos és figyelmes : P i f f k ó J&noa malomtalftjdocos, Zs&mbok (Hengermalom).______ 89042 C épészkOfáBSOÍ T::het mdtor éa villanyb.aeléaben tel­je« jártaeeftggal bír. Ajánlatok fizetési Igényekkel : Klein An­tal, Jéevaffi (Abanjmegye), kül­dendők. ________________ 89038 í íítPl«Iátill fdmoin&it kere- Riwl. fllallil BOnk antomatllms, S waggonoa malonboz. Csak teljesen iiakképzett, 0 g y e a znnlnárok jelentkezzenek. Hen­germalom, Iván (Sopronmegye). _________________________88958 | keresek április elsejei . 1 belépésre, akiiéi a szeszgyár, vámmalom, olaj- sajtó, Diesel-motor és a gasda- 8&gi gépek szakszerű kezelését ^ és karban tartását kívánom. — Szorgalmas, munkabíró egyé­nek küldjék pályázatukat biao- nyltványmáeolatokkal: Gróf Zselén«zky Róbert uradalmi Intézósóge, Enoaenos Nyírbátor ozlmre. 89003 F6fiÉpÉsztkrr9vT,iSor.tü^; lakaa, fotós, világítással. Ceak Diesel-Özemben jártas, bizo­nyítványokkal igazolt szakerók ajánlkozzanak fizetési igény megjelölésével. Állás elfogla­ld* sOrgOs, ____________88984 i znnnsli belépésre keresek aiUUilOU RBok kompound kon- denzátoros stabil- és félstabll gépeimhez minden tekintetben megbízható, kisosaládn fégé- péezt. Rendes megélhetés biz­tosítva. Cakiz tehetséges, elsó- rangn zzakférfiak, akik hasonló állásban voltak, küldjék aján­latukat eddigi működési bho- nyitványok másolatával: Scfawarcz-gézmalom, Szász­vár. ______________________89072 F ümolnárt, hengermalom ön­álló vezetése mellett a szerelést is vállalja ée nagyobb összeg­gel rendelkezik, keresek azon­nali belépésre: 8zeleposényi Kálmán, Kiskunfélegyháza, _____________________ 89078 B fítlflfl alniolnárt vagy önállóan OvilCil dolgozni tadó molnár- segédet keresek 6 járata, nem összekötött Pohl- szereiét.ti sík- szitás malmomba. Fizetés, tel­jes ellátás és megfelelő kész­pénz : Jordán Géza henger- malma, Nagyatád.________89086 j ártas mér­legképes könyveld és levelezd vidéki malomba felvétetik. Kimerítő ajánlatok fizetési igények meg­jelölésével : Bácsbok dl Hen­germalomba, Bácsbokod kül­dendők. 89100 Állást Méréséit könyvelő és le- _ . velező, nőtlen, hosszabb üzletvezetői gyakor­lattal, hasonló állást keres. Szives megkereséseket : .Ön­álló erő 83907" jelige alatt a kiadóhivatalba kér. 88907 állást keresek malomba vagy uradalomba azon­nali belépésre: Hangos János Máv. nyugdíjas fütő, Szolnok. (Ffltőháztelep.) ____ 83968 S tfmnlnáFi va&y ke*elöi rUulUiUflri keres 40 éves, nős, gyermektelen molnár mározius 1-re. Szives meghívást üzem- és fizetésniegjelöléssel kér : Varga Károly főmolnár, 8ár- rétudvari (Berger malomj.89000 Sfp7p|Rl állást keres fiatal, BGíiGlvI szakképzett vámmol- nár. Vízimalomba is elmegy. Pzlves meghívást kór üzem- és fizelésmegjelőléssel: „Munka- szerető 83988" jeligére a kiadó- hivatalba. 88988 nirfavcfflft gépész mindennemű ualtlCiCJ gőzgépek kezelésére képesítve, jártas az elektio- teohnikában, üzemvezetésben és annak adminieztráoziójában, elsőrerdü szakember, mielőbbi belépésre állást keres. Czim : Ahra Lajos, Hatvan (Nngy- telek). ■ ________89ÜS8 f őmolnár álláBát változtatná. 83 éves, inlelligenB, erélyes, rend- szerelő, józan molnár. Hosszabb ideig volt többwaggonos ma­lomnak főmolnárja, összes bél­és külföldi malmigépeket szak­szerűen kezeli, szerelésben nagy gyakorlata van. Bzives megkerekó«t fizytésmegjelölés- boI kér : „önálló erő 89058“ jel­igére a kiadóhivatalba. 89058 : Km ill n áp Bzakképzett, 45 éves, tUIilUIUör kieosaládu, állandó alkalmazást keres azonnali be­lépésre : Fésűs Antal, Kisúj­szállás. 89051 állást keres bár­mikori belépésre volt osere-, vám- és kereske­delmi malom fömolnárja. Utolsó állásában 10 évet töltött. Jó bizonyítványokkal rendelkezik, az őrlőközönsőggel jól tud bánni ős a szakmájáért szava­tol. Bzives megkeresést kér fízetésmegjelöléasel ős osak ál­landó állásra pályázik: Veosera Mátyás főmolnár, Sásd. 88947 vagy igazga­tói állást ke­res volt malomtalajdonos, aki a malmásaat és könyvelés min­den ágában a legnagyobb pon­tossággal eljár, továbbá aki­nek nagy összeköttetései van­nak nagyobb póküzemekkel ős terménykereskedőkkel. Keres­kedelmi ő r 1 ó 81 Is megtudja szeiezni. — Caimét megadja a kiadóhivatal. 88952 ?P7Pffi munkaerő, mérlegképes 1C&C1U könyvelő, magyar-nő­met levelező, nős, ajánlkozik : Fiecher Mór, Budapest, Garay- tér 11. 11/18. * 88959 Főmolaári i lást keresek lehe­tőleg azonn&lra. Részre is el­megyek, uradalomba is. Szives megkeresést kér fizetősmeg­jelöléssel : Szabó főmolnár, Herozegfalva. 83967 82 éves, kiensaládu, állást keres & jmba fólstabiihoz vagy * omobil- hoz. Kisebb malr uál bérlet- részt is vállalna, rosszabb időn át uradalomban mint gőzeke- és gazdasági gépész volt al­kalmazva. A gépek szakszerű kezelését és javítását vállalja. Jó bizonyítványokkal rendel­kezik. 2—8-járata malom bér­letéhez társulna. Szíves meg­kereséseket : Kiss Jdzsef, CsÖnge (Vasmegye) ozimra kér. 89010 FtlQsyelöl. malomkozelői ál­lást keresek. Egyszerű és ket­tős könyvvitelt értem. Levele­ket: „Szakember 88981* jeligé­vel a kiadóhivatal továbbit.88981 PKltlrlnáp azonnal elvállalja rUIUlmar bármilyen modern berendezésű kisebb nagyobb malom Önálló vezetóBét: Thury főmolnár, Deveoaer. (Henger­malomért) _______________88767 P Kmnlnópl Állást keres szere- rOíDüludrl lésben jártas szak­ember : Páger főmolnár, Rákos- osaba, (Újtelep) Szabadság-tér 2. szám.__________________88979 C KayinlnóP akl a modern mal- rüUiülliar, mászat minden ágá­ban teljesen otthonos, állást keres, 39 éves, nős, intelligens megjolenófcü. A szláv nyelvet perfektül beszéli, megszállott területre is elmegy. — Szives megkeresést kér: Kollár György, Taksony, Henger­malom (Pestmegye). 89083 ffÍOPCiIófin 29 éves molnár AloL&ClaUU főmolnári vagy kezelői állást keres 20 éves segéddel, bármikori belépésre. 12 járatig elvállalja bármilyen rendszerű malom vezetését. Szives meghívást kór fizetős- megjelöléssel : Szabó István molnár, Hasznos, up. Pásztó (Hevesmegye).___________89029 F őmalnárl lésben jártas szak­ember : Gáspár főmolnár, Elek. __________________________89023 M fllnápl Állást keresek febrn- UUIUíin ári belépésre tanuló fiammal akár perozentre is: Dobozy molnár, Asszonyrész- puazta, up. Nylracsád. 89019 Ffímnlitáp 48 év0s* nötlen &i­lUlllUIUdr iáSt keres azonnalra fizetésniegjelöléssel: Tóth Ist­ván, Abony. (Márton-udvar 64) 89017 gazdaságba vagy jobb forgalmú malomba gépész! állást keresek. Munka­kedvelő vasmunkás vagyok, hosszabb időket uradalomban és malmokban töltöttem mint főgópósz. Értem az összes gaz­dasági gépek kezelését, javítá­sát. Vizsgáim vannak: stabil, alacsony- és magasnyomású kondenzátoros gépekről és lo- komobilokról. Jó bizonyítvá­nyaim vannak. 80 éves, kii- osaláda, 1 leánygyermekem van. Az állást mielébb szerelném betölteni. Szives megkeresést: „Kifogástalan 89097“ jeligével a ..............továbbit. 89097 U nnbáf keres vasesztergályos niUÜRul ás hengerrovátboló. Czim: Varga István, Moson, Soproui-utcza 171. 839S0 Géplükaigsínester, lokomobil és sUbilgépősz, jelenleg önálló, a gépészet terén sok évi n ű- ködösemmel teljesen gyakor­lott vagyok, mezőgazdasági vagy bármilyen gépek javítá­sában ős kezelésében szakava­tott, állandó állást keresek gaz­daságban vagy gőzmalomban, ahol egy munka- és rendsze­red, józanéletü, szorgalmas szakembert meg tudnak be­csülni. Leveleket: Gerey Géza géplakatosmeater ozimáre, Me- csekszakál, up. Abaliget (Da­ran yamegye) kérem. 89096 Malomvezetői mikori belépésre 8 évi gyakorlattal rendelkező, intelligens szakember. Ezidő- szerint egy hatwaggonos vám- ős kereskedelmi malom önálló vezetője. — 8zives meghívást kér: Tröstler, Budapest, Ki- rály-utcza 20. ozimre. 89121 józanéletü, szorgalmas, malomba gépész! állást keres. Megkeresések : Hőninger Sán­dor posta távírda segédellenör- höz. Békősosaba (Főposia) in- tőzendök. 89118 Halimszereiő munkát keres : Saly István, Tököl (Pestmegye). 891C7 fffToIÜl Állást keres jó vám- ütlulUI molnár: Baki-malom, Békósföldvár. 89102 aki malommal, szesz- <» gyárral, növény olaj- gyárral kapcsolatos nagy óbb gazdaságokban huzamosabb Időn át működött, akkumuláto­ros villany telepet, Diesel mó- torfc, telefonokat, antogénhe- gesztőst, esztergályozást és az összes gazdasági gépeket ke­zelte, 20 évi gyakorlattal állást keres április 1 re. Szives meg­hívást kér fiíetésmegjelölésael: Molnár János főgépész, En- osencs, up. Nyírbátor. 89080 LEVELEZÉS itfilfiupfm I 29 éves, keresztény, vUiyiCilii, jómegjelenéaü fia­talember vagyok, benősülnók jobb osaládba, hová gazda kell, gépész és lakatos, a malom­szakmában jártas vagyok. Le­hetőleg fényképes leveleket kérek: „Szigora diszkróozió“ jeligére, Veszprém, Posteres- tante._____________________89081 QI öynr szolid molnár és gép- öv GIG», tulajdonos nőül venne kisebb malomtalajdonos leányát vagy özvegy töt. Egy gyermek nem akadály, esetleg benő- eülne. Czim a kiadóhivatalban. __________________________89077 f iatalember, volt gőz# malmi üzletvezető, je­lenleg Budapesten tagy gőz­ma,ómban van, benősüine vi­déki gőzmalomba. Válasz „Bol­dog otthon 24/89142“ a kiadó- hivatalba. 89142 tfnlf malomtulajdonos, izrae- ■ w!l iitÄJ magas, 24 éves, in­telligens fia malomba benő- sülne vagy megfelelő hozo­mánnyal nősülne. Leveleket: „Idea 88995“ jeligével a kiadó­hivatal továbbit. 88995 80 éves, jó meg­jelenésű, jó üzlet­ember, megnősülne hozzáillő hölgygyei, 30 évesig, akinek hozománya annyi mint az övé, mely megfelel, hogy malmát, lakását rendbőhozza és kedves családi otthont alapítson mind­két részről. Csakis komoly, el­határozott hölgyek levelét kéri: „Becsületes titoktartás 89030" jeligére a kiadóhivatalba. 89030 VEGYESEM FavTonít ne vegyen drágán iflunCUGI rosszat, jót olosón kaphat: Woíbz és Vidor ozeg- nél, Budapest, József-városi pályaudvar, 8. sz. kapu. Kőbá­nyai ut, Te eíon : József 11—31 és József 114—27. Szén borsodi, síuhakállói akna ugyanott. EU ilA 8 HP Máv. 14 légkörős ElnUv alsógépezetes eredeti gőimagánjáró hibamentes kazán és gépezettel 1 850,000, 52 czol- los dobgyürüs Marshall 14 éves, cséplővel 2.200,000 korona. 8 HP huzatos gőzgarniíura 18 éves, 1,600.000 korona 43 czollos Marshall dobgyürüs osőpiő 65U.000 korona. 10 éves, 10 lég­körös kőrülgyürüs gőzmagán- járó 4 waggon búza, asonnal fizetve : Dániel Mihály, Buda­pest, Vili, Nap utcza 21. (József- körut és Baross-utoza mellett). 89099 VoCTPlr gßzca6Pl6 készleteket, ICdliCn OBéplőket, magán járó mótorokat, lokomobilokat, csere­üzleteket kötök. Közvetítőket díjazok Dániel Mihály, Buda­pest, Vili., Nap utoza 21. 88742 C8éplőgarnlturák 6 HP teljesítmé­nyűek, teljesen uj állapotban azonnal szállíthatók: Fehér Miklós Gépgyár Részvénytár­saság, Bpeet, Váoyi-ut 80. 3712 eredeti szivógázlohomo* I* bll 8 HP eladó: Utaay, Budapest, Szabolcs-u. 4. 4244 Dtiváilrnc 8/8 hengerszékhez nUiulAUa való tfogaskerekemet elcserélném sima hengerhez valóért. Szives megkeresést: Német Lajos, Kiskunhalas, Mélykúti ut 11. kér. 89C67 M két darab benzinmótoros oséplőgarnitura 600 es fogasdob, kettőstisztltóval: GroBzmann Gyula, Szigetszent- miklóa (Pestmegye). ______89043 h at járata Die- 8ol-mó toros, jé forga.ma vámmalom, 3 hold telekkel, jó lakóházzal és több melléképületekkel eladó. Ara 25 miliő korona. Megkeresést „Diesel-malom 89044“ jeligével a kiadóhivatal továbbit. 89044 gabonatisztitó órán­ként 400 kg. telje­sítő kópesBőggel 200 ezer koro­náért eladó: Kalmár-malom, Endröd. 89046 Pmj|í4 hajtólánoz 6mót9r,egó- knüll" ezen aj, 8darab kazán- cső Máv.-géphez részben újak, egy emelőgép (hévér) egy lite­res mótor goJyómelegitő lámpa, egy cschuzó készülék, két ki­sebb feszmórő 8 légkörös, őaz- szesnek ára 100 ezer korona: Kalmár-malom, Endrö. 89C47 M*ninlái'^.nyera0lajmít01'Kar- Sflljalljdrü- tUnra, teljes fel- szereléssel eladó. Válasz- bélyeg mellékelendő: Nagy- olajmalom, Hódmezővásárhely. 88896 Qfl Up nyersolajmótor nyera- ÖU ül olajfogyasztása alig ha­ladja meg a Diesel-mótorokét, kezelése meglepően egyszerű. Beszerzési ára félannyi, mint hasonló nagyságú Diesel-gé­peké. Elsórangu modern kon- strukozió. Budapesti raktá­runkról azonnal szállítható. Bészletes ajánlattal kóssaéggel szolgál: Fehér Miklós Gépgyár Részvénytársaság, Budapest, V., Váozi-ut 80.____________8712 StmUiewortli Máv. 52 ozollos caeplövel, kis szíjazat, hévér, fecskendő, üzemképes állapot­ban 750 000 korona. Megtekint­hető megbízottamnál: Rolta József, Báróozhegyi njmajor, Pápa mellett Vasatállomás : Pasztagyimót. (Veszprémm.) 89048 ||An 8-as elevátor, 6 éves, kl- “AI, tünö karban éa egy föszij •gy éves, kifogástalan állapot­ban olosón eladó: Lóvay, Czegléd. 89049 8 HP gözmagánjáró-gar- • nitura felszereléssel el­adó : Giöb András, Harta 356. (Pestmegye). ___________ 89050 C sőkészletek Ságban, uj és használt állapotban kaphatók. Csereüzleteket kötünk: Fehér Miklós Gépgyár Részvénytár­saság, Budapest, V., Váozi-ut 8ü. szám. 8712 keresek, hat darab fiatalt: Deák, Kecs­kemet. Horváth Döme-utoza 13. 89053 keresek jó forgalmú »ám- malmot 2— 8-járatig. Pon­tos leírást kór : Egerváry Fe- rencz, Ikiad (PeBtmegye). 89054 7—9 HP benzlnmótort eladok. 220 Voltos forgó- áramú vilianymótort 15 HP-ig veszek: Rosenberg Miksa, Felsödobsza. Vasútállomás : Hal­mai (Abaujmegye). 89075 Benziolokomobll kifogástalan üzemképes, Máv. generátor alig használt, kerekeken eladó: Oszvald Károly, Székesfehér­vár, Kert utoza 51. 89973 I és petroleummótor4HP, ‘ 8 EP Bzivógázgenerá- torral, egy körfüréez-asztallal, 82 ozollos darálókővel, teljes felszereléssel, sürgősen eladó : Hajas Jánosnál, Csanádpalota (Osanádmegye).__________89083 lon-as Shuttle worth sínes, ItU benzines garnltnra eladó: Utasy, Bpesfe, Szabolcs-u. 4.4244 Sbattlevortb 71égkörös kazán, Máv. 54“-os oaéplószekróny, ele­vátor és alapkerekek eladók. Érdeklődni: Salamon ős Ka- mcznál, Budapest, Váozi-ut 15. Megtekinthető: Orosháza, Ber- eaényi-n. 184.____________89091 ílAPPOlt 8 légköröa gar­UürrClI niturát elcserélnék négyeB gőz vagy mótoros, nyol- ozas páros 900-as cséplővel vagy maganjáróval. Csereüzletet kő tök. 8 manometer, egy vaouum- mérő, hóvér, 60 négyzet om.-es fczónrostély, három modell vas­ból, szalma törekrázó, csapágy­öntéshez nagyobb villáskulcsok eladók. Juhász gépész, Tisza- szöllős. 89090 Felsőnyéken hosszabb időre bérbeadatik. Jelentkezhetnek mározius el­sejéig. Felvilágosítást ad posta- bélyeg ellenében a : Református lelkérzi hivatal. 89116 QiizrtReon elköltözés miatt uUryUdlU egy modern 6-járatu, automatikus gőzmalom, 600 □ telken, gépész-,molnár- éa tulaj­donos lakáeokkal, számos mel­léképületekkel, saját telepből vilianyvilágit&sBal 15,000.000 ko­ronáért : Hungária gőzmalom, Orosháza (Fostaflók 1.) £9115 RiftlfÁ háromkéses DlUliU ©rőhajtáara gőlege» patent dal jesitménnyei löÖ Laozháza« _______ S zIrtgázmiM jesitménnyel, nj? valamint használt, de gyárilag kijavított állapotban mérsékelt áron azon­nal szállíthatók: Fehér Miklós Gépgyár Részvénytársaság, Budapest, V., Váozi-nt 80. 3712 nyolczas-hatos gőz­magán járó ga niturákat, páratlanokat is: Keoskemétl István, Battonya. 19114 QflMDPlol 8 HP gőzlokomobil Duluilu 1000 Hofherr-osép­lővel, teljes üzemképes állapot­ban sürgősen eladó. Ára 950.000 korona. Esetleg egyenkint is eladó. Személyesen tárgyal : Kamrás Antal, Bugyi (Pest- megye). ______89118 2 hengerrel, 3 pár kővel, továbbá elő­melegítő L&nz-féle 70—100 HP gőzgéphez o 1 o són kapható : kapható : ßternfeld, Budapest, Kertész-utoza 87. 89122 GUifA egy pár uj Winter-ten- OlöUÜ geiy stráf- vagy ökrös­szekérhez. Nemes László^őrös- ladány. 89120 7(1 IIP egy hengeres kipaffogós 1U ut Láng-gőzgép, legújabb Collmann-szelepes vezérművel, a gép főtengelye kompound gép­nek megfelelő kitűnő állapotban, gyárilag javítva eladó : Mészá­ros mérnök, Budapest, Báró Aozél-utoza 8. Megtekinthető: Szabó Lajos gépműhelyében, Budapest, Váozl-ut 69. 89037 C l íj fíX négyes 8 légköröa ma- CluUU gánjáró garnitúra, ötös, 9 éves, 8 lógkörös Umrath lo- koraobil, négyes 10 éves, körtil- gyüiüa Clayton-cséplő, magas gépjárókerekeket és széles ke- réktalpnkat készítek, mintake­rekek megtekinthetők: Reisz- mann Márton, Szeged. 89056 hengerezók sür­gősen eladó: Sohmidt Ferenoz, Dág, n. p. Csőinek (Esztergomm.). 89067 megélhetést nyújtó da- rálómalom, elsőrendű lakással, 6 HP benzimnótor osőplővel, szeoBkavágó, transz­misszió, összes szíjazattál, min­denkor üzemben eladó, ára 8,OOO.OCO korona: 8 arm an n Testvérek, Lajosmizse (Pest- megye). Vélaszbélyeg. 89059 fifijké^TlPÍ 4V* HP> 800 08 QUL&vaniCiHofherr ős Sohrantz- gyüiüs oaóplővel, összes szíjak, emelő, fecskendő, mérleg 980 ezer K, egy Igen jó 8 BP Bhuttleworth gőzkészlet 780.000 K, 4 HP egy éves stabil gőz­gép 280.000 K, egy 21 soros Mosonyi szélvetőgép, majdnem uj, 150.000 koronáért eladó: Weber Albert, Pápa, Czelli ut 8. bz. 89081 eladó más vállalat miatt egy uj beren­dezésű háronjáratu malom mely áll: két dupla hengerazek, egy köjárat, automatikus fel­szereléssel. A malom nagy bú­zatermő vidéken egyedül áll. Érdeklődni lehet: Szentpéterl Ferenoz, Tárd. Vasútállomás: Kereaztes-Nyárád (BorBOdme- gye). 89084 SbQttkworth szíjazattál, jó kar­ban eladó állomáson: Török Lajos, Kaba. 89065 c/tanlf 26 méter, 140 "fa széles, rUoiilJ keveset használt kg-ként 4500 koronáért eladó: Kalmár- malom, Endrőd. 89045 Vacrámic 1000 *^-ea kombi­Vuordlllao nált jó karban levő porifikátor Ötszázezer koroná­ért eladó. Válaszbélyeg ellené­ben válaszol: Borbély gépész. Békés. ___________________89081 h engerszék 11. Bzámu el­adó. Üzemben megte­kinthető január 20-ig. Levelek­re nem válaszolok, helyszínen tárgyalok: Szabó László, Mi- háiyháza. Vasútállomás: Mező­lak (Veszprómmegye). 80085 uj, 2 darab szijkerék 14C0x25x65, egyik ókelt, másik laza, egy 8. száma tarár 2 triőrrel eladó. Keresek megvételre egy 6 rószü sikszitát: Rónai Pál, Ab&uj- kőr. 89040 Dncfnn ®yári 8 légköröa, 6 HP nilólull magánjáró 48 ozollos Máv. cséplővel, száma 3727. eladó: Novák gépésznél, BókóB- osaba. 89041 GIsilÁ 8*aa Máv. 13 éves, Ma- DlaUU g&njáró-karán “ * bélyeg: Borsos, var 447. Válasz Hajdunádud­89028 HáromméterES gaskerék átté­tellel, csigával, egy drb árpa- gyöngy hantológép jó állapot­ban eladó: Bán Albert íőmol- nár, Diósgyőr (Diósgyőri Mű­malom). 89027 megvételre 1 darab szabadonlengő két- részű sikszitát, egy darab 12/a hengerszéket és 1 drb hátbafo- gazható vaBfogaskereket 250-től 400 om. fttméretig, magas áron azonnali kifizetésre: Maráozy Testvérek, Inota (Fehérme­gye). 89068 Beneze István ffitőtechaikiifl, Erzsóbetfalva, Tompa-utoza 24. Befektetés és üzembeszüntetós nélkül bármi­lyen rendszerű gőzkazánhoi garanczia mellett készít, ro»s- szni égő szenekhez, szabadal­mazott gőzaláfuvóké8zfiléket. Gyakori osőmegfolyóscdás és a vaskémény időelötti elrozsdá- sodása megakadályozható vele. Kívánatra díjmentesen odauta­zom a részletek megbeszélése végett. Elsőrendű elismerő le­velek. 89086 25 HP eredeti M á v.-gyftrtmányu, általunk gyárilag kijavítva, szavatolt teljes üzemképes állapotban azonnal szállítható: Fejes Ber­talan gépgyár, Székesfehér­vár. 4195 PdflP&ffTlof Kiadó hutz lóerős lűOÍLUáin. stabil benzimnótor, Graepel IV. dara-derozetisztitó, Earéka gabonakoptató, szlmpla- dnpla felvonók, 4 méteres gyári hasabszits. Vizikerékkészlet aj. — Keresek 40 HP Diesel-mó- tort, hengerszékebet, vasvázas oséplőszekrényt: R o t h Béla, Sátoraljaújhely. Q*C UD Hofherr-Suhrantz, 1920- ü 0 ül ban épült lokomobil, 5 éves 720 as Mayer-oséplő, 10 éves Wohanka 6—8 HP nyers­olajmótor, 720-as Mayer-csőplő, 830-as Mayer-cséplő, 60—90 HP 1919-ben épült W o 1 f-féle tan- dem-lokomobil eladó: Erdélyi és Polgár műszaki vállalat, Zalaegerszeg. iilaiBiasű!i-"yBuMi4n^I.oko1: mobilok 85 HP nagyságban, gyárilag, de tökéletesen ki­javított állapotban azonnal szAllIthatók: Fehér Miklós Gópgyár Részvénytársaság, Bndapest, V., Váozi-ut 80. 8712 és Bohrants-gyártmá- nyu 3 lóerős gőzka­zán, hozzá egy 780 "fa-es osép- lőszekrény, a oaóplő újonnan van építve, aj szíjazattál, teljes felszereléssel eladó. Ára egy­millió korona. Czim : ifj. Szabó István, Felsődobos, np. Bakony- sárkány (Fejőrmegye). 88963 újonnan épült malom 40 BP nyersolajinótorral eladó, eset­leg a felszerelés külön. Csak személyesen tárgyalok. Kovács Béla, Tiszabura. (Szolnokm.) ________________________88964 M alomszerBléslStoí6*“.;“; szerszámmal. Utrakészen. Ál­talam szerelt malmokból kitűnő bizonyítványokkal. F a n c s i k Dezső, Óosa, Kertész u. 531. __________________________88961 H /^2— 6 csoi- losak, transa- misszlók csapágyakkal 6—8 mé­teresek, 2—3—4-5 ozollos ko­vácsoltvas csövek, dugattyús szivattyúk eladók: Desoombes műszaki iroda, Debreozen, Köl- csey-u. 8. Telefon : 7—16. 89C80 í*7Sln7Ó Hofherr-gyirtmiDy, BUfllUtO li mtr. emelőmagas­sággal, 5 éves, 48—60 ozollos cséplőgéphez, jutányos áron kapható: Fehér Miklós Gépgyár Részvénytársaság, Budapest, V. Vaozl ui 80. szám. _________3712 g őzgép. Magas- és ala- osonynyomásn konden- zátoros stabil-gőzgép, Rlder- vezérmüvel, 125 lóerős, 4 kötél- hajtással és egy hozzávaló gőz­kazán, készült 1897. évben, Danubius-gyártmány száma 615. tüzfe*ülete 59*48 m, 7.1égköröz. Két bc/Uillerrel, utóbbiak majd­nem ujjak. A gép és kazán ki­tűnő állapotban van. Czimet a kiadóhivatal megadja. 88996 ffPFOCßlr megvételre négyes, ha- ftGÍGisCB tos, nyolozas cséplŐ- garniturákat 35 évesig. Pontos leírást ármegjelöléssel: Hungá- ria-gépmühely, Szeged, Kossuth Lajos - sugárút 52. (Villamos megálló.)_________________89070 Q 7ánMplrp.mótOP 82 HP*4 éT08* ÜLuUiUGBC hibamentes, üzem- nagyobbitáa miatt folyó hó 6I-én d. e. 10 órakor önárverésen el- adatik: Szelposényi-malom, Kis- kunfglagyhzza.______ 89079 D AahaiflA azonnali átvételre DürUCflUU egy vám- és keres­kedelmi malom 8V* waggon terményért, IV* millió óvadék méllett. Ajánlatok „Óvadék 89076“ jeligére a kiadó hivatalba küldendők. 89076 NAGY HIRDETÉSEK ÁRA: E<y hatotfhai&boa Aa» (35 széles) milimétersor egyszeri bjíiKtatá*» 4U Kor* Lapzárás csütörtfiK délben, f ; Pí fh*»H 4 HPjfiasznált magán ; «llufF^árd Mrnitnra, Máv. 12—iJE IfP -öaer^ és Baner- gyártipátíyn %eve#et használt VbenzimökomoDlIofc, 1000 */»-es öaéplövel, Lans 12 HP uj nyers- olaj magán járó, G a n z-benzln- lokomoblíok Hofherr-osőplCk* kel, Holherr-féle nj gőzosiplő- kÓBzletek nagyon előnyös ár­ban kaphatók az: Unió Mű­szaki és Gépforgalml rt. nal, Budapest, V. Vilmos császár- nt 72. szám. ______________ | f«lmnf keresek megvételre ulalUlUI kettő waggonig ter­jedő őrlőképeseégig. Leveleket: „Malom 89020* jeligével a ki­adóhivatal továbbit. 69020 Malomszerelésl álló szakérte­lemmel. Útra kész : Kaszás Ferenoz, Bndapest, IX,, Dré- gely-ntoza 18. 1/22, 89082

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék