Molnárok Lapja, 1924 (31. évfolyam, 1-52. szám)

1924-01-05 / 1. szám

EISfizetSK részére eáy szé egyszeri Kfizlése áll&atKerc- •SKneU is 300 Borona, vastagabb betűvel 400 Borona. A leAKitebb hirdetés 10 széig 3000 Korona. A hirdetési dijaK mindenKer elére flzetendSK. S °/o for­galmi ad< KfllSn megfizetendő. — A hirdetéseU tartal­miért a Kiadóhivatal nem vállal felelősséget. NAÜT HIRDETÉSEK ÁRA: Egy hilodDatábos (35 szélei) mlllmétersor tgysterl <icn korona. — NYILTTÉR (80 *%■ szélei) 1400 korona, beiktatása dOU A hirdetések dija a minimális nyomiatványtarlla eset- __________leges drágulásival azonos százalékkal emelkedik.___ Éves M olnársefféd Betöltendő állásod ilmnlnár» aki na£y°bb keres- AillUUIIdl j kedelmi malomban hasonló állásban már műkö­dött, mielőbbi belépésre fel­vétetik. Kétszobás modern la­kás fűtéssel és villanyvilágí­tással rendelkezésre áll: Első Barcsi Hengermalom Rész­vénytársaság, Barcs. 99036 RA4 szakképzett és szorgai- más molnársegéd rész­keresetre azonnali, legkésőbb 10-iki belépésre felvétetik. Ajánlatokat életkor és eddigi működés megjelölésével ké­rek : Cságoly Dezső főmolnár, Simontornya. 99048 HáPATTI molnársegédet kere- IldlUiil sunk január 15-iki be­lépésre : Malik István és Társa, Pilis (Pestmegye). 99061 Vjdáki 9-waggonos kereske- 11U.C&1 delmi malom keres mi­előbbi belépésre helyettes fő- molnárt. Csakis oly elsőrangú erők ajánlkozzanak, akik már magasőrlésü kereskedelmi malmoknál legalább mint liszt- osztályozók voltak alkalmazva. Ajánlatok: „Feltétlen szak­tudás 99083" jeligével a kiadó- hivatalba küldendők. 99083 állásra azonnali belé- keresek egy gyakorolt Dieselmótor-kezelőt, aki a mo­torok szerelésében, javításá­ban teljesen otthonos. Kizáró­lag elsőrendű, nős szakembe­rek személyes megjelenését kérem. Fizetés megegyezés szerint: Desser Lajos, Nvir- lugos. 99079 ,. szorgalmas molnár­ai segéd, aki a házkörüli munkákban is segédkezik, ja­nuár elején felvétetik: Sifter Ferencz, Értény (Tolnamegye). Állást Keresők MwWr Sftft szélő, feltétlenül józan szak­ember, 23 évi főmolnári gya­korlattal állást keres. Jelenleg egy 7-waggonos kereskedelmi- és vámmalom főmolnárja. Czim: Skultéti János D. K., Budapest, V., Visegrádi-utcza 103., I. 22,_______________98C39 21 éves, állást UŐVU keres január 1-től bármikori belépésre: Veress István, Tiszalök. 98842 fiánAo? (fütő) állást keres gőz UCjJCoá (félstabil) lokomooil- hoz, azonnali belépésre is. Levélbeni meghívást fizetés megjelölésével „Magányos 98414" jeligére a kiadóhiva­talba kér. 98414 pj vagy kezelői állást keresek 3—6-jára- tig vám-, csere bármilyen be­rendezésű malomban, bár­mikori belépésre: Vigh Dezső főmolnár, L e t e n y e (Zala- megye).________________99013 Nn flon 26 éves molnár állást 11ULivii keres bármikori belé­pésre, bármilyen malomba: Kádas József molnár, Szik- szó.____________________99011 PM níszi VBxy ff®p®szi állást rUgCJJCMl kereSf bármilyen üzemhez. Esztergályos mun­kát szakszerűen érti, fiatal erő: Nagy Miklós gépész, Uj- fehértó (Balázs-malom). 99010 SA ÁVAQ üzemi tapasztalattal 01/ CYCo rendelkező szakem­ber, mint üzemvezető főmol­nár, állást keres : Göbl Jakab, Nagybátony (Hevesm.). 98982 FrííWmácy állast keres azon- rUövjlvoá nalrajobb ipartele­pen vagy gazdaságba. Az ösz- szes vezérmüvekről, .dinamó és mozdony vizsgával: Nyitrai János, Miskolcz, Major-u. 100. __________________________99007 Molnárseg éd rés vidéki kisebb malomban. Famunkát is elvállal: Németh József, Budafok, Fehéryári- ut 3. __________________98993 es etleg jobb gé- jf) Pészi üüást keres józanéletü, fiatal, nős gépész, aki az összes vizsgáit elméle­tileg a Budapesti Felső Ipar­iskolában, gyakorlatilag pedig a Máv. műhelyében, a Buda­pesti Pálffy-villanytelepen vé­gezte. Csakis állandó helyre pályázik, bármikori belépéssel (elmegy külföldre is). Szives meghívást kér fizetés meg­jelölésével : Molnár Sándor gépész, Kőröstarcsa (Békés- megye. Újváros).________98991 fiánácjT 22 éves, gép­UCpCoá lakatos állást keres mótoros malomban. A szivó- gázmótoroknál nagy gyakor­lattal bir: Cser János, Kisbér 223. (Komárommegye). 99075 Vámmolnár last keres azonnali belépésre. Próbaidőt elfogad : Szép Géza molnár, Jászfelsőszentgyörgy. ________ 99074 Mót orgépész Ä tlíts f fázmótorokról, vasesztergá- yos és géplakatos, állást ke­res bármikori belépésre: Mau­rer gépész, Budapest, Baross- utcza 73., I. 10. 99026 Szakképzett ÄEMK keres bármikori belépésre. El­vállalja 2 waggonig bármely berendezésű malom kezelését. Mázsáiéi vagy jobb segédi állást is elfogad. Jó bizonyít­ványokkal rendelkezik. Szives megkeresést kér: Palónkay István kezelőmolnár. Kispest, Wekerle-utcza 88. 98989 NaQ gryormektelen szerelö- iiUö) főmolnár, szerelést fele­lősség mellett vállal szerszám­mal. Megfelelő javadalmazás­ért főmolnári állást is vállal. Szives meghívást azonnalra vagy bármikorra üzem- és fizetésmegjelöléssel kér. Ki­sebb malmot bérbe vesz: Nagy Sándor szerelő-főmol- nár, Nagyar (Szatmárm.). 18997 Fiatal molnársegéd február ridlíll i-ére állást keres, kö­les, olaj, sikszita kezelésben jártas. Szives meghívást üzem- és fizetésmegjelöléssel kér: Murkucs Kálmán, Biharkeresz- tes. ____________________99021 Ko mpound g^“reL­tergályos-gépész állást keres azonnalra. Érti a legmoder­nebb gőzgépek. Diesel-moto­rok, dinamÓK, akkumulátorok kezelését. Ambrus István, Fehérgyarmat (Malom és vil­lanytelep). 99022 FnmAlnár 35 éves, állast ke- F UlilUllldil res február 1. vagy 15-iki belépésre, kiscsaládu, józan, szorgalmas, igazi szak­erő, az összes malmigépek kezelésében nagy gyakorlat­tal. Szives meghívást: „Állandó 99029" jeligére a lap kiadó- hivatala továbbit. 99029 Mótorgépészi/JLtskiSkceBaeiád« gépész február 1—15-iki be­lépésre. Bármilyen gyártmá­nyú motor kezelésében nagy gyakorlata van. Szives meg­hívást „Józanság 99030" jeli­gével a lap kiadóhivatala to­vábbit. 98030 LEVELEZÉS Köszönet töltetett. Sümegi-gőzmalom. ________________________99012 óh ajt valláskülömb- ség nélkül 50 éves ref. vallásu főgépész és sze­relő, malom- vagy földbirtok­tulajdonos özvegyével. Leve­lek a "B. Z " Budapest, Tisza Kálmán-tér 22. czimre külden- dók. Ügynökök mellőzve. 99058 Fvnnnf ®s vámmalom tulaj- UApUi l~ donosa a követel­ményeknek megfelelő hozo­mánnyal kölcsönös megtet- szés esetén férjhez adná 20 éves, müveit, szép leányát jól szituált izraelita úriemberhez. Benősülés is lehetséges. Köz­lések „Műmalom 830" jeligére: Blockner I. hirdető irodájába, Budapest, IV., Semmelweis- utcza 4. kéretnek. Teljes disz- kréczió biztosittatik. 1 VEGYESEK Faszenet kaphat: Weisz és Vidor ezég- nél, Budapest, Józsefvárosi pályaudvar, 8. sz. kapu, Kőbá- nyai-ut. Telefon: József 11—31 és József 114—27. Szén borsodi, szuhakállói akna ugyanott. Alkalmi árban eladók: Ma- AlKCllim gránjóró 6 HP Shutt- leworth 7 légkörös, dobgyürüs 16 éves príma gőzgarmtura, gyári alakítás. 20 HP eredeti gyári magáiyáró szivogáz- mótor. 54" Máv. teljesen uj gy giggolyós cséplővel. 48“ dob ­_urus és 54" Máv. végig­go lyós cséplőszekrény. Dániel Mihály, Budapest, V,Honvéd- utcza 15. (Pernyéz-iroda) 98313 MAtt 6 HP gőzlokomobü 1905. "A“** évből, 7 légkörös, 4534. szám, 10*37 tüzfelülettel jutá­nyosán eladó r Dániel Mihály, Bpest, V., Honvéd-u. 15. 98511 Í\]A kondenzátorok 30, 40, 50, “HU go HP félstabil gőzgépek­hez prima kivitelben azonnal készülnek. 60 HP félstabil-gőz- géphez rövid időn belül szál­lítható. Egyenáramú gőzgép kapható. Dániel Mihály, Buda­pest, V, Honvéd-u. 15. 98314 Elcserélném Ä8ttSÄ nyü 6 HP petroleummótoros kifogástalan cséplőgarniturá- mat kb. ezres hibás garni­túráért, esetleg eladom. A gép Miskolczon, Szirma-utcza 47. sz. alatt van. Tulajdonos : Ta­kács József, Kápolnásnyék. ________________________98878 Fl oHá német gyártmányú 5—6 üildilO HP vaskocsira szerelt benzin-petroleummótor (eset­leg czirkulával): Joó József, Makó, Kálvin 46. 98986 NíffU lóerős 8 légkörös íiatal, hibamentes gőzcséplő­f ’arnitura eladó. Bélyeggel el­átott levelekre, de csakis ko­moly vevőknek válaszolok: Trap Péter, Paks. - 98985 Benzinmótor mány, 4 lóerős, daráló és fű­résszel együtt minden elfogad­ható árért eladó: Lakatos Ferencz, Mezőtúr, Szabadság- tér 1980. 98988 Benzinmótor pótban eladó. Megtekinthető a Sárréti áruraktár és henger­malom rt., Berettyóújfalu. 98995 rn«AA fiatal 8—10 HP mótoros £dduU garnitúra vagy gőzgar- niturával cserélek. Farkas György, Hajdudorog. 98993 Gőzgarniturac4sépföiG°afrhrertt: kazán, 5 légkörös és 1 drb 6 HP gépbe való osztályozó hen­ger teljes felszereléssel eladó: Oláh József, Hajdúnánás. 98992 3 íárain szivógázmótoros “JClI dili malom sürgősen bérbeadó : Vincze Gyula, Csil­laghegy (Pestmegye). 95991 NÁíttríilÍQáe bőrlandauer kocsi Hyg J UlüöCo nagyon jó karban, újonnan fényezve, jutányosán eladó: Bokori Jenő kovács, Fer- tőszentmiklós(Sopronm.) 98990 KA 40, 20, 10, 8, HP stabil szi- vógázmótortelepek kom­plett, 12 HP, 7 HP álló, 8, 4, 3 HP fekvő elrendezésű stabil benzinmótorok gyárilag ja­vított, teljes szavatosság mel­lett kaphatók: Salamon és Kurucz, Budapest, Váczi-ut 15. _______________________98794 AmoniVaí 3 HP benzinmótor AitlüIULal 18" Kühne keveset használt egytisztitós cséplő­vel, Lux 10 HP szivógazmótor, 3 hétig használt 800-as uj Hof- herr-cséplővel eladó : Németh Ödönnél, Sümeg. Levelezés mellőzendő. 98987 BenzingarnituraWa™"nPbU8 záért eladó, kedvező feltételek mellett. Csak 2 hetet csépelt: Grznár Mihály, lsaszeg. 98425 TárcmlnáV felerészben jó bú­id! öUIliCK. zatermő vidéken egy magánjáró vagy huzatos cséplőgarniíura vételéhez. Bő­vebbet : Drenyovszky Pál, Zsidó, up. Galgamácsa (Pest- megye^ _________________99051 Ár amfejlesztőtelep *éfydáií 1 drb 4 HP álló benzinmótor, egy uj 12 Amp. 110 Voltos di­namó, márvány kapcsolótáblá­val ős szijjal. Megtekinthető: Központi szálloda, Czegléd, ____________________99050 pj 6 HP, 7 légkörös _ lokomobil, tüzfelü- let 10*37, hozzá 1200 «A» Gaz­dasági-cséplő, 1900 évben ké­szült, igen jó karban van, hozzá minden felszerelés, kis- és nagy szíjazat, mázsa, fecs­kendő, hóver, más vállalkozás miatt eladó. Kifogástalan kar­ban levő 8Va HP. 4l/2 légkörös Hofherr-lokomobilom elcserél­ném 10 — 12 HP benzin- vagy szivógázmótorért,rá is fizetek: Kovács István, Cserépfalu. Vasútállomás : Mezőkövesd. ________________________98552 HP magánjáró Oberur- lU“ái/ seii benzinmótor 1850-es gyürüscséplővel, 1 drb. 12 HP W archalowsky-benzinmótor, ezres, végiggyürüs Nicholson- cséplővel, egész fiatalok, meg­egyezés szerint csak szemé­lyesen, eladó. Pollák Jenő, Ivánegerszeg, up. Hegyfalu, (Vasmegye). 98843 Í7Amial ©laüó még 14 nap AZiUilildl ÜZemben levő 45 HP Bolinder nyersolajmótor és két darab egy waggon-ürtar- talmu olajtartály, 4 darab 600 kilogramm egyenkinti ürtar- talmu vashordo 400 Mm. bú­záért. A felsoroltak külön is eladók, minden kitűnő álla­potban. Danics és Komár, Zalaszentbalózs. ________98871 Né gyjáratu ÄfÄ0S sürgősen eladó. 8 légkörös Rock - gyártmányú hullámos- csövü kazán és 25 HP stabil­gőzgép olcsón eladó: Len­nart Ferencz, Soroksár, Ve- csési-ut 22. _____________99086 Fi fl ÜD stabilgőzgép konden- UV Hl zácziós — Lipcséből — hozzá 45 m* tüzfelül. 10 lég- körös, 1899. Tischbeinrkazán, kitűnő állapotban 4 waggon búzáért eladó. Kemény, Buda­pest, Visegrádi-u. 43. Telefon: 159—45. _________________99053 8Va lóerős Első Magyar Gaz­dasági gyártmányú, jó karban levő, elcserélhető egy 12—13 HP szivógáz- vagy nyersolaj- mótorért. Czim : Drenyovszky Pál, Zsidó. Up. Galgamácsa (Pestmegye).____________99052 FM tahil 80 HP gőzgép és egy rCiőldUU 8 as magánjaro cséplőgarniíura eladó. Érte­kezni lehet: Major István mér­nöknél, Budapest. VII., Nagy- díófa-utcza 3. és Karczagon a Róoay-féle malomban. 99019 7-járatu buza- malom feleré­sze jó búzatermő vidéken tőke hiánva miatt eladó vagy a meglevő két társhoz harmadik társ kerestetik, aki 60 HP szi­vógáz hajtóerővel rendelkezik. A malom teljesen uj, gyenge * hajtóerő miatt nincs üzemben, i Csak komoly vevők érdeklő­dését kérjük: Fáber Sándor és Társa malomfelszerelési vállalat, Budapest, V., Sólyom- utcza 18.________________99060 Sz ivógázmótor í,yo”pj£,if: nvos áron eladó : Erdélyi mér­nök, Budapest, Ilka-u. 15. 99055 Hacwnálf hengerszékeket ndöálUUL megvételre kere­sünk. Fáber és Társa, Buda- pest, V., Sólyom-u. 18. 99059 SO lí^PrAQ W* D* ki­OU lUtlUb tünő karban eladó. Felvilágosítással szolgál: Czu- dor Bandi, Konyár. 97072 Piiefnn 6 HP transzmissziós llUotOll grőzmagánjáró teljes felszereléssel, jó karban eladó. Szabó Károly, Szolnok, Uj- vilóg-utcza. 99073 _ /elmébe! Mielőtt gé­pet vesz, vagy elad, forduljon bizalommal a használt gépet vevők és eladók központjához. Különféle gépek helyben és vidéken. Csereüzleteket kö­tünk. Az eladóktól részletes leírást kérünk. Gépet ajánló­kat magasan díjazunk. Min­dennemű gépjavítást válla­lunk. Válaszbélyeges leve­lekre válaszolunk. Használt g épközpont, Budapest, Sza- olcs-u. 4. ___ 4250 Má v 10 HP gőzlokomobil 5l/a l'idii légkörös, 60 czollos gyű­rűs Shuttleworth cséplővel, szíjazattál, helyben 160 Mm. búzáért külön is eladó. Kolo- szár és Pintér, Budapest, Rá- kóczi-ut 51. 8 VáQ7ÜnV 8 HP Hofherr vagy ICMUUK Máv f fiatal 54 czoi_ los garnitúrákat vagy cséplőt. Közvetítőket díjazunk. Kolo- szár és Pintér, Budapest, Rá- kóczi-ut 51. 2 lÍAfhAmi 8 HP gőzlokomobil, IlUiilüli jó éves, 10 légkörös, 58"-os gyűrűs Shuttleworth- cséplővel, külön is eladó. Ko- loszár és Pintér, Budapest, Rákóczi-ut 51,______________4 i átalakításhoz kom­plett szürkeöntvé­nyek, láncz- és fogasrendszer­ben gőzgépekhez, motorok­hoz, aczél kulisszák, 103-as Ewartláncz, hengeritett talp­lemez, tengelyek méret sze­rinti legolcsóbb bevásárlási forrása. Használt huzatos és magánjáró garnitúrákról pon­tos leírással ajánlatot kér, köz­vetítőket díjaz: Halász-gép- raktár, Karczag. ________98042 Má u 48"-os 7 éves golyós PifiY. cséplő, hatos Shuttle- worth gőzlokomobillal, here­fejtővei, 48"-os Nicholson pri­ma cséplő, uj szíjakkal, pony­vával, hatos lokomobillal 120 Mm. búzáért, 48".os dobgyürüs Graepel - cséplő 4 millióért, 60"-os Shuttleworth cséplő uj szíjakkal, gépek külön is el­adók : Koloszér és Pintér, Bu- dapest, VIH.,Rákóczi-ut 51, 7 ShuttIew7rtli^»Lra,zato3o éves, tó karban, egy 4 HP nyersolaimótor kőrfürészszel, egy törekrázó tengely Robey 8-as cséplőhöz, 1 drb keveset használt 4-vasu utánvonó eke és egy vas 6 hengeres kender­törő. Cserébe is adom 8 HP magánjáróért. Somodi Vilmos, Kunmadaras. 99069 FladÁ azonn&i szállítható sze- EiKLUU) relésben visszamaradt 21-es, 11a, 30/60 dupla, 30/60 szimpla hengerszók, hámozó­gép, daratisztitó, 8 négyrétű sikszita, csigák stb. Hungár István gyárberendező válla­lata, Budapest, VI., Szabolcs­utcza 4. 99067 Ni>h/»7 6"os 23 éves Máv. ma- iTCllüá gánjáró garnitúra, Hof­herr közbeállitós herefejtő el­adó. Csereüzletet is kötök: Szekeres László, Orosháza. ________________________99068 Hé tjáratuS&l’dTb 40 lóerős vülanymótor, 1 ro­vátkológép, buzavalutában részletfizetésre is eladó: Hengermalom, Czinkota. Tele- fon : József 31-77._______99043 és kézihajtásu olajmalom-be- rendezések azonnali szállí­tásra kaphatók: Reisman Ká­roly és Fia malomépitészeti czégnél, Bpest, Podmaniczky- utcza 67. 99044 malom 40 hold föld­del, tanyával több melléképülettel, vagy külön is eladó. A gép 60—70 HP fél­stabil, szelepes, Schlick-gyári, kompound, tulhevitős és ícon- denzátoros, 21—8/3 henger, kö­vek 42—38 és 36, sik- és köz- pontfutósziták az összes fel­szerelések. Továbbá egy olaj­malom és kásahántoló, 40-50 HP Mac-Laren félstabil kom­pound, egy 60 czollos Máv. cséplő fiatal, testvérek nem egyezése miatt sürgősen, min­den elfogadható áron eladó. Balázs-malom, Uj feh értó. 99033 ui 4°-es, házilag ká­llaiid szült, vas, üzemben megtekinthető, 65 mázsa bú­záért eladó. Váradi, Vanyarcz (Nógrádmegye)._________99032 FprAQpfr megvételre 10—12 HP IYUiUoUK. szivógázmótort lehe­tőleg 900—1000-es cséplővel, pontos leírás és ármegjelö­léssel, lehet magánjáró is: Horváth Ignácz, Felsőszent- márton u. p. Lakócsa (Somogy­id ogye)._________________99031 Shnttleworth-kAofherr-csI^ lővel eladó. Szajkó Gáspár, Letkés. Vasútállomás : Szob t. (Hontmegye). 99028 Graepel PnpifitíÜÍAP ^ lábas, Hofherr rUIlllKíUUI fiatal, eladó, vagy jó mótoros garnitúráért el­cserélendő. Bérbe keresek jó mótoros garnitúrákat. Válasz­bélyeg. Lustyik István, Szarvas, (Békésmegye).__________99020 Nva1p7 l óerős fekvőmótor, Itj vlvá üzemképtelen, csekély javítást igényel, kilónként 2500 korona. Szalai-féle ház, Alsónémedi. 99039 Tolnamegyében HP, emeletes, 1921-ben épült, 250 millióért eladó. Tulajdonos : Budapest, VI., Lehel-utcza 80. Vendéglő.______________99038 OQ benzingarnitura tár- ovy“tto sasviszony miatt el­adó. Személyesen tárgyal. Bakos Mátyás, Úri (Pestm.). ________________________99034 fi U p Lan z-magánjáró, 25 u 111 éves, 1923-ban nyo­matva, 7 atm. 10,51 m® tüzf. kerék 56 cm. C 48"-os Máv. cséplővel, prima, gyűrűs dob, széles kerekekkel, tavaly re­noválva és festve, kisszijazat, főszij, mázsa eladó. Mach Rezső, Bpest, Podmaniczky- utcza 77.______ 99042 Re szelővágást, EffiííS vállal: Mach Rezső, Budapest, Podmaniczky-u. 77. 99040 fi HP Máv. maganjáró, 23 éves, U Iir gl/, atm., 48"-os Umrath cséplővel gyűrűs dob, 12 éves felszereléssel, igen jó karban eladó: Mach Rezső, Buda­pest, Podmaniczky-u. 77. 99041 Üzemnagyobbítás JX“ 7; 30 lóerős Robey-féle kompo­und félstabil gőzgép, október­ben volt nyomatva, 80 éves, 10 légkörös, kitűnő üzemképes állapotban vagy elcserélném egy 50—70 HP Diesel- vagy szivógézmótorért vagy Höcker félstabilért, óra 2l/a waggon búza. Nagy Albert gőzmalma, Esztár (Binarmegye). 99037 _féle uj köleshántoló berendezés, mely áll egy 2 triőrös tisztitó, egy 2-es számú Jäger, egy 86-os ha- jalókőjáratból. A berendezés 1 hónapig volt használatban és kölesvidék hiányában lesz eladva, továbbá egy 4 HP benzinmótor, 2 drb henger­szita, 1 pár franczia 42-es és 1 pár 42-es kő. Érdeklődők: Pnncz Lajos, Tolcsva czimre írjanak, _________________99018 Sz akember, ÄjÄ telü vízi- vagy szivógázmóto­ros malom bérletéhez 6—7 millióval, esetleg kisebb mal­mot bérbe venne, Czime meg- tudható a kiadóban. _____99027 Fl idÁ garnitúrák: 4l/gHP Első LiaUU Magyar Gazdasági 16 éves gőz, 250 Mm. búza, 6 HP Első Magyar Gazdasági 24 éves 800 Mm. búza, 8Va HP magán- iáró 200 Mm. búza, 4 HP motor- lokomobil 60 Mm. búza, 12 HP Ganz-benzinlokomobil 100 Mm. búza, 16 HP mótorlokomobil 110 Mm. búza, 3 HP mótor- garnitura 75 Mm. búza. Csiger, KispestfRákóczi-utcza 126.99024 Újonnan SViiSÄiaj-' malom, valamint fürdőhöz társ kerestetik. Haszonbérbe vagy örökáron is eladó: Raduly József, Mátészalka (Ujmalom). ________________________98884 Sz árítóberendezést, mXokí ban kukoriczacsirátlanitásra használtak, megvételre kere­sek. Közvetítőt díjazok. Szántó Mór, Bpest, Rózsa-u. 80. 98204 FándAPt tilolva»' nagyobb AUIiUCll mennyiségben meg­vételre keresek, mintázott ajánlatot kérek: Szántó, Ró- zsa-u. 80. _______________97239 Pl ombákat tÄslÄ szállítok: Szántó, Budapest, Rózsa-utcza 80. 97240 üzemem részére, UtijJoáljdl 40-60 szélesség­ben, jó állapotban, megvé­telre keresek: Szántó, Buda­pest, Rózsa-u. 80. 97241 Czentrifngál-S^íffi teljesen uj, perczenként 1000 liter vizet szállít, olcsón eladó: Szántó, Budapest, Rózsa-u. 80. ________________________97242 Gá zmotor w mány, alig hasznait, eladó: Szántó, Budapest, Rózsa-u. 80. _________ 97243 Sá rgarezet árban átöntés czéíjára veszek. Szántó, Budapest, Rózsa-u. 80. _________97244 Gő zgép Lh‘ÄÄÄ jó karban, eladó. Szántó, Buda­pest, Rózsa-u. 80. 97245 vizveze- l) téki tár­gyakat, csöveket, olcsó árban árusítok : Szántó, Rózsa-u. 80. ________________________97246 Bo rdáscsö¥eketradié^°den mennyiségben megvételre ke­resek, közvetítőt díjazok. Szán­tó, Bpest, Rózsa-u. 80. 97247 FíTV * lóerejü Hofherr ^oJ Schrantzgyártményügőz^t,s, cséplőkészlet és egy 4,i0ereJ« • plőkész­kedvézű ■#,' fllett kap­pot­Magyar Állami gő: let gyári áron a fizetési feltételek ható az : Unió Műi forgalmi részvém Budapest, V., Vilml ut 72.___________ Mo toroké“ lag javított, használt allapo ban minden nagyságban leg­jobban beszerezhetők az: Unió Műszaki és Gépforgalmi rt.-nál, Budapest, V., Vilmos császár-ut 72. Langen és Wolf gyár magyarországi képvise­lete. _____________________­Fff w uj 6 lóerejü magánjáró ^oJ garnitúra ^yári áron alui, kedvező fizetési feltételek mel­lett kapható az : Unió Műszaki és Gépforgalmi rt.-nál, Buda­pest, V., Vilmos császár-ut 72. Csak személyesen tárgyalunk. Magánjáró javítva, olcsón eladó. Herczegh Arthur gépgyár, Budapest, VI. , Lőportár-u. 17. _99001 sz enet is elé­getheti jobb minőségű szén tüzelésnél ki­kapcsolható és üzembeszünte tés nélkül bármilyen rendszerű kazánra fölszerelhető szaba­dalmazott tüzelőberendezés­sel. Kívánatra díjmentesen odautazom a részletek meg­beszélése végett. Elsőrendű referencziák. Utólagos díjazás: Bencze István, Erzsébetfalva, Tompa-utcza 24. ________91970 ^ IíWKq szlvógázmótor, uj du lUUI Uo és használt,továbbá minden egyéb nagyságú szi- vógázmótor 6-tól 35 lóerőig előnyös áron azonnal szállít­ható : Martos és Herz motor­gyár, Budapest, VII., Erzsé­bet királyne-ut 87. ______98717 Hm prfeMSSSÄ telben vállal: Martos és Herz motorgyár, Budapest, VII., Erzsébet királyné-ut 87. 88718 Darálómalom ° szobás lakás, konyha és ka­mara, szabadkézből eladó. Ára 30.000,000 kor. Balog Fe­rencz, Nagyszokoly. 99015 vasútvonalon, 15 járattal, nagy tel­ken, szép lakóházzal eladó. Bővebbet: Illés Béla,Eger.99014 Pánin Csonka 6 HP benzin- DdilAr* mótor 900-as cséplő­vel, szíjakkal, üzemképes 210 mázsa búzáért eladó. Érte­kezhetni : Orsó Mihály, Gesz- teréd, up. Bököny. 99009 Flo/IA 6 lóerős Shuttlewortb- JiiaUU garnitúra 200 mázsa búzáért. Verpecz Bálint, Ke- mecse, (Szabolcsmegye) 9900S Fia Hó e§y 4 lóerős gőzloko- FildlíU mobil. Kevés javítást igényel. Biró Ferencz, Bpest, VII. , Rottenbiller-u. 1. 99000 motor eke-alkatrészek eladók. Finta I. Szol­nok, Nagykereszt 998. Válasz- Ír ély égj _________________99005 Mí nran motor 25 HP 8 éves, lUajf Cl “eredeti magánjáró Ö4-4 U m r a t h-cséplővei és négy- vasú ekével süigősen eladó. Lichter Hugó, Apátfalva. Vá­laszbélyeg. 99004 FlaHó 1 pdr 56 és l pár 38 czol- EadUU ios kőjárat komplett felszerelve, jutányos áron. Jagadics István, Pécs, István- utcza 7._________________99003 Dínanió 1 HP honnan teker- 1/ilidlllU cselve eladó. Vörös- malom, Pétfürdő, (Veszprém- megye). 99000 Mauar» H77 sz. 10 HP mótor lildjCi garnitúra 1000 %n. vé- giggyürüs^M a y e r-cséplővel, hozzá egy kazalozó teljes fel­szereléssel együtt eladó. Sze­pesi Andor, Makiár, (Heves­fí­Stock­megy®). 98999 Ifi WP Mayer-mótor 1000 ív 111 Clayton-Shuttleworth cséplő, elevátor és ielszere- lés sürgősen eladó külön is. Engler György, Makiár, (He­vesmegye). Mótort és csép­lőt : Prokay Józsefnél, Tiszaná- nán lehet megtekinteni. 98996 TáronlnV bérbeadóm, el- ittiűuiuíVj adom vagy csép­lőgarnituráért elcserélem a következő malomberendezé­semet : egy 21 sz. dupla, egy 11 a számú szimpla hengerszék, kettő pár 42“ kőjárat, 3-rétü. szabadonlengő sikszita, 5 drb. hasábszita bevonatokkal, Hag- genmacher-daratUztitó,ORen- tabel. National-tarár, 4 dupla. 5 szimpla felvonó 13—15 mé­teresek, 35 méter transzmis?-- szió 50—70 nfm csapágyakkal-, kerekekkel, garatok, csigák, sok cső. Berendezés fekszik Szentmártonkátán. Értekezni lehet: Elek-malom, Laskod, (Szabolcsmegye), up. Petne háza. 99001 FlaHó ®vi használat után EilduU 42 hüvelyes franczia kétköves daráló komplett fa állvány, elevátor, szijtárr«“1- futókerék, állótengely, kő állvány, elevátor, szijtárcsá!' futókerék, állótengely, 1 ~ emelő, garattal 150 Mm. bu Czim: uáspárházi Gazdas »j.. Koronczó, (Győrmeg^'e). 990f j Budapest, 1924. január 5. „Űépószek Szanlapja'" mslléklettal Harminczegyedlk évfolyam. 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék