Molnárok Lapja, 1925 (32. évfolyam, 1-52. szám)

1925-01-03 / 1. szám

KUhlrdetési rovatban elSflzetSK rétidre eér ezé eér- •Serl Kéziéee XOOO Korona, raataéabb betúrel 9000 Kor, A leéKieebb hirdetét 10.000 Korona. A blrdetéei diJaK mindenKor eldre flzotenddK. 1 ^ for- éalmi adé Kflién megflzetendd. — A hirdetések tártál« máért a Kiadóhivatal Bem vállal feielSeeééet. 11« HIRDETÉSEI ÄRA: En RalotfDetlbn (SS "S, Iliin) ■Maétmer ctrucrl -Irton Seren*. — NTILTTÉR (It "V uiles) 6000 Seren*, beisuiiu LvVV i niréetticS éli* * minimálli njoBUtyáajuril* etct- __________leget dr<tnlátlT«l «tenet uátaiéttnl emelkedik.__________ Be töltendő állásoK kerestetik újon­nan felállított villanyvilágitási telephez, mó> torkezelési, villanyvilágítás összes ágazatában való tel­jes szakértelemmel. Ajánla­tok fizetési igény megjelölé­sével : Büdszentmihályi Villa­mossági r»-t. igazgatósága, Büdszentmihály czimre kül­dendők. 8206 P/írránáovt keresek azonnalra, rugejlcbát aki munkaszerető, tapasztalt, józanéletü és első­rendű szakerő, aki vállalna nálam két db ócska és szét­szedett stabilgépet, egy szivó- gázmótort és két db cséplő- szekrényt jól és kifogástala­nul kijavítani. Vállalkozót egy­két gép sikeres kijavítása után állandóan alkalmazom. Mű­hely- és segédmunkások ren­delkezésére állanak. Az em­lítetteken kívül még többféle gép is javítás alá kerül, miért Is kérem, hog£ csak olyan szakképzett egyének pályáz­zanak, akik e téren teljes gya­korlattal bírnak. Ajánlatokat fizetési igény megjelölésével kérem. Melega János gőz­malomtulajdonos, Orosháza. 8255 Äv 1?loK Újvidéki Hengerma- HL DIM) iom rt. mielőbbi be­lépésre fömolnárt keres. Ki­fogástalan szakemberek aján­lataikat, családi állapotuk, fizetési igényük és referen- cziáik megjelölésével, vala­mint szolgálati bizonyitvány- másolatok mellékelésével a Pesti Viktoria gőzmalom mű­szaki osztályának nyújtsák be. Jugoszláv állampolgárok előnyben részesülnek. 8256 Munkavezető gyár önálló vezetésére, aki cséplőgépek, motorok és egyeb mezőgazdasági gépek javításában teljesen jártas, önállóan kalkulál, mielőbbi belépésre kerestetik. Csak olyan feltétlen szakember pályázatát kérem, aki ilyen állásban már volt. Salamon Sándor, Baja. ________ 8248 Fö molnárt pességü vám-, kereskedelmi- és export malmunkba. Csak olyan szakemberek ajánlatait kérjük, akik kimutathatólag hosszabb ideig nagyobb mal­mokban vezető állást töltöttek be. Ajánlatok fizetési igények megjelölésével bizonyítvány- másolatokkal felszerelve: „Nagyváros 8301" jelige alatt a kiadóhivatalba küldendők. 8301 Főmolnárt “r^azSs elsőrendű, nagy gyakorlattal, jó referencziákkal rendelkező szakemberek adják be aján­latukat családi állapot, eddigi működés és fizetési igények megjelölésével. Kétszobás ter­mészetbeni lakás a malom telepén azonnal elfoglalható. Próbaidő kötelező. Dunántali Malomipar Részvénytársa­ság, Pécs. Postafiók 66. sz.8302 Állást Keresők Malomszerelést számmal: Weber Dániel, Gyömrő._________________8114 Tnffa ti un biztosítékkal rendel- lilgdtldil kezö kiscsaládu fő­molnár, elsőrendű szakerő. Állandó alkalmazást keres. Csak nagyobb vidéki malmok szives meghívását kéri: Faze­kas János főmolnár, Kelen- völgy, Hunyadi-u. 28. 8112 Ffimnlnárl óllást keres Bzon­rumlimon nali belépésre a mai kor igényeinek megfelelő, 85 éves, nős, gyermektelen szakember. Szives meghívá­sokat üzem- és fizetés meg­jelölésével „Szakember 8242" jeligével a kiadóhivatal to­vábbit __________________8242 Mi geni SSTÄlf; legjobb vidékén gőzmalom­ban tanonczként működött, keres nagyobb malomban ha­sonló állást ellátással. Szives megkeresések: Zobonyai, özv. Kölesnénél, Szentanna-puszta, u. p. Nyirabrány czimre ké- retnek. __________________8274 Vi lit budapesti főmolnár ál- * i£st keres azonnali be­lépésre. Czim a kiadóhiva­talban^__________________8278 Ál lást keres kiscsaládu józan, Allaob szorgalmas és munka­szerető vizi-molnér. Vám-, ke­reskedelmi- és csereórlésben jártas. Szives meghívást kér: Fehér János molnár, Fadd (Tolnamegye). __________8292 Fi atal vagy gőzgéphez kisebb ma­lomban.Töröcsik Dezső,Tá pió­nős géplakatos, ál- ) lást keres motorhoz gyorgye. 8312 . nős, 30 éves ál- _ _ 1 lést keres ma­lomba, több évi gyakorlattal, esetleg uradalomba gépész- kovácsmk elmegy. Nyulász Géza, Szakily (Tolnám.). 8317 Részesmolnári belépésre. Pankovics István molnár. Kiskunhalas. 8205 Feltétlenül^“^ galmazott csendőrtiszthelyet­tes, uradalomban vagy ma­lomban, bármilyen bizalmi állást keres. Kisbérlete el­vesztése után családjával je­lenleg a legnagyobb nélkülö­zésekkel küzd. Szives meg­hívást kér: Szabó Imre, Deb- reczen, Kerekes-telep, Szávay- utcza 4. 8240 PfimAlnári állást keres 87 romomon éves szereiőmoi­nár. Elvállalja háromjárattól tízig bármilyen rendszerű mal­mok szakszerű vezetését és javítását. Szives meghívást kér: Leposa Vendel, Kisfalud (Sopronmegye). 8236 Állítat keresek 20 évi tapasz- Aiiaob talattal bármilyen mo­dern malomba, azonnali be­lépésre, uradalomba is elme­gyek. Szabó főmolnár, Nagy- dém, u. p. Lovászpatona. 8285 Malomkezelői aSÄ pésre középkorú kiscsaládu molnár, 20 évi gyakorlattal. Uradalomba is elmegy, fa­munkát érti. Szives meghívást fizetés megjelölésével kér: Tóth József főmolnár, Jéke, u. p. Kisvárda. 8233 Wflq családtalan gépész-mol- nár állást keres bármi­kori belépésre, lehetőleg ura­dalomba. Famunkában telje­sen jártas. Szives megkere­sést fizetés megjelölésével kér : Dobozi Ferencz, Bárna, u. p. Salgótarján. 8230 Azonnali vagy gazdaságba, 27 éves, nős, szakképzett gépész, ta­nult géplakatos, vaseszter­gályos Az összes mótorok, gőzgépek javítását, kezelését érti. Állását bérlet megszű­nése miatt hagyja el. Hajdú József, Heves, Petőfi-u. 935. ' 8217 Pfimfilnáj* maíTányos szak- rUlUUliiOl ember 45 éveSf állást keres azonnali belé­pésre. Szives meghívást kér fizetés megjelölésével: Tóth István, Abony, Márton-udvar 64. (Pestmegye). 8315 ílljtaf keres 20 évi gyakor- Alidol Jattal nős, 2—3 waggo- nos malmok volt lőmolnárja. Nagyobb malmoknál almol- nári,lisztosztálvozói, főkővágói vagy raktárnoki állást is el­fogad. Leveleket: „Igazi szak­erő 8286" jeligével a kiadó­hivatal továbbit. 8286 levelezés" IfnQ7Önáf a pályázó uraknak, DUÖZUUCL a gépészi állás be­töltetett. Bálint József, Kis- tengelicz. 8204 hiányában, há- T zasság czéljából levelezne jobb megjelenésű, 86 éves, nőtlen molnár, oly házias és komoly nővel, ahova benősülhetne. Pár millió ko­rona megtakarított pénzét befektetné. Vallás nem ha­tároz. Komoly nők írjanak: „Szorgalmas 8198" jelige alatt a kiadóhivatalba. 8198 köszönjük, az állás már be­töltetett. Kiskunfélegyházái Egyesült Gőzmalom rt., Kis­kunfélegyháza. 8174 VEGYESEK Faszenet kaphat: Weisz és Vidor czég- nél, Budapest, Józsefvárosi pályaudvar, 8. sz. kapu, Kőbá- nyai-ut. Telefon: József 11—81 és József 114—27. Magyar és porosz szén ugyanott. Mindnn elfogadható áron mmueil azonnal eladó : 15 HP Avance traktor 3-vasu ekével üzemben átadva, 48"-os Máv., prima szürke cséplő, 20 HP Cormick traktor, 54"-os Máv., príma szürke, dobgyüiüs cséplő, garnitúrában vagy külön-külön. Mindegyik gép olyan mint az uj. Csereüzle­teket csak fiatalabb garni­túrákkal kötök. Dániel Mihály, Budapest, Vili., Nap-utcza 21. (József-körut és Baross-utcza mellett). 8173 Tantfan és Wolf 8-10 HP lidUgeil petroleummótor, 7 éves, kitűnő karban, eladó. Válaszbélyeg. Vajda gépész, Büdszentmihály. 8161 Ua« eredeti, 14 légkörös, ma­liid it gánjáró garnitúra golyós csapágyas cséplővel, 13 éves, kitűnő karban eladó. Csakis személyesen jelentkezőkkel tárgyalok. Kemecsei László, Földes (Hajdumegye). 8162 két db dupla. 1 darab szimpla Radiál-szita, 1 db 3 méteres czillnder, uj XXX selyemmel, rézcsapágyakkal, finom előtéttel, keményfa váz­zal, ugyanitt keresek egy db Jakab-féle, esetleg más sza- badonlengő egyosztályos sik- szitát rozsőrléshez. Czim: Gőzmalom Saffig lajdona, bérbeadó, részvény- többség átadó. A malom kilenczjáratu, ezévben épült, legmodernebben berendezve. Nagy beltelekkel, sertéshiz­lalóval. Szükséges tőke: 50 waggon búza, Éreklődők leve­leit „Malomrészvénytársaság 8213" jelige alatt a kiadóhiva­tal továbbítja. 8218 lißpociint 1100-as fiatal Mav. DClCölUlK. vagy Hofherr-gőz- garniturát. Mészáros, Buda­pest, Baross-tér 20. ______8225 QK UD Máv. félstabll gőzlo uü HFkomobil gyárilag javít­va, garancziával és 35 HP Máv. szivógázmótor uj álla­potban, kedvező fizetési fel­tételek mellett azonnali szál­lításra kapható. Fehér Mik­lós Gépgyár r.-t.-nál, Buda­pest, Váczi-ut 80. IX karban levő, teljesen 00 üzemképes egyjáratu vízi­malom, lakással együtt Gyön­gyöspatán, a község közepén fekvő, nagyon jóforgalmu ma­lom, több községnek is őröl, Urbán Géza által szabadkéz­ből azonnal eladó. 8212 Tárhat keresek egy jó huza­laidat termö vidéken levő négyjáratu gőzmalomhoz, olyat, akinek némi befekte­tése és a malmászatban szak­tudása volna. Megkeresést kérek: Fónyad Sándor, Mező- gyán (Biharmegye). _____8211 Be nzinmótor cLpw™uu£ nyosan eladó. Hutera István, Páty, téglagyár. Vasútállo­más : Torbágy. 8210 koroonnlr 720-as duplatiszti- DCIÜBUIIK tós, hátulzsákos cséplőt. Mészáros, Budapest, Baross-tér 20. 8227 jó búzatermő vidékén 6-jára- tu Diese 1-mótoros malom összes berendezése, gépezet, dinamó, kendertörő stb. eladó, esetleg bérbeadó, vagy fele­keresetre kiadó. Csak válasz­bélyegesre válaszolok. Majo­ros János, Szomolya. Vasút­állomás : Mezőkövesd, u. p. Bogács (Borsodm.). 8298 Bérbeadó malom, 35 HP szivógázmótor- ral. A malom több évre is azonnal átvehető. Özemben megtekinthétő. Csak szemé­lyesen tárgyal: Szoó Andor, Mezőkövesd (Borsodm.) 8300 Somogybán wdbékbeunznegr; 4-járatu szivőgázmalom, négy szobás urilakással, a malom öt község egyedüli malma, állandóan üzemben van, csa­ládi okok miatt eladó. Czim a kiadóban. 8299 Máv 54-es magányos, körül- Jliav« g-olyős cséplő eladó. Tóth Lajos gépész, Orosháza. _________________________8303 Pí tfánv köz8égben eladó jó I vgailj forgalmú vízimalom, 1 pár henger, 1 pár kójárat, újonnan épült emeletes, gőzre is fölszerelhető, 8 szobás la­kással, sertésólakkal. Ára 8 waggon búza. Bővebbet leve­lezésben. Bozsánovits Mátyás, Pogány, u. p. Szalánta (Bara- nyamegye). 8262 VÁwí olajsajtó, zuzóval olcsón “bál eladó. Heisler-gépgyár, Budapest, Váczi-ut 42. 8281 Cséplőgamitura Ä11 900-as Shuttleworth cséplő, fogasdobbal, duplatisztitős felszereléssel, 140 Mm. búzá­ért eladó. Lenkey, Budapest, Thököly-ut 133. __________8263 Rt aflÁ használt Wörner-gyárt- müUU irányú, 8 osztályos da- ratisztitógép felvonóval, ára 15 Mm. búza. 1 db 3. számú Rentabel, 1 db 3. sz. tarár 2 db triőrrel. Kozma Sándor, Budapest, Gyár-utcza 14. 8129 Herczegfalvai gépjavító-, hengerrovátkoló-, malomfelszerelési és gépipari vállalat elvállal e szakmába- vágó minden munkát, malom­hengerek rovátkolását, mal­mok le- és felszerelését, autógénhegesztést, villamos­telepek le- és felszerelését a legjutányosabban és pontos szakszerűséggel. Etessy Gá­bor gépipari vállalata, Her- czegfalva (Fejérmegye). 8141 RáphPPíM ' Paks' Fó-utcza 41. DerUtJdUU. szóm alatt lev6 géplakatos- és kovácsmühely, lakással. Személyes megegye­zés. Csak jó szakemberek pályázzanak. Eladó: két prima cséplőgamitura, jutányos áron, kedvező fizetési feltéte­lekkel, jó cséplési körzettel, felerésze is, továbbá 6 HP Hille nyersolajmőtor, 4 HP kocsira szerelt mótor-körffi- résszel, egy könnyű 8—12 HP sportautó, némi házi javítást igényel, egy 10> 0 *ty»-es priz- más esztergapad. Értekezni lehet: Herczegfalvai Motor- malom és Gépipari Vállalatnál, Herczegfalva (Fejérm.). 8142 Shuttlewortb 8T™th0VM% légkörös 6 HP Hofherr-ma- génjáró cséplőgamiturák ked­vező iizetéssel eladók. Daub- ner, Orosháza, Vasut-u. 802. 8148 be használt gami- túráját modern, uj cséplőkészletre. Csereüzlete­ket a legjutányosabban köt, részletes ajánlatot készséggel küld: Fehér Miklós Gépgyár r.-t„ Budapest, V., Váczi-ut 80. QK láanfí« Nicholson-félstabil Od tueros lokomobil, törlesz­tésre is, eladó. Mészáros, Budapest, Baross-tér 20. 8214 fi UD Máv. 7légkörös cséplő- garnitúra, kitűnő üzem­képes állapotban, idén nyo matva, teljes felszereléssel 150 mázsa búzáért eladó. Ma- ticska, Nógrád. 8219 5 tniáratn szállítható ma­il KÜJdrdin lom szögfogas­kerék meghajtással, 2 db fel­vonó, 2 liszthenger, 2 árpa­hántoló és hozzávaló beren­dezéssel együtt eladó sze­rencsi czukorgyárunk gazda­ságaiban. Közelebbi felvilá­gosítások nyerhetők: a Ma gyár Czukorlpar r.-t.-nál. Budapest,V., Zrlnyl-u. 14.8216 8-as Shuttle _ worth lokomo- bilra, kilogrammonként 6000 eladó. Mészáros, Budapest, Baross—tér 20. 8222 8 o q nj Kemna eredeti gőz- magánjárót, kétféle me­netsebességgel, túlhevítővel, csépiéire, vontatásra kiválóan használható, rendkívül olcsó árban szállít: Fehér Miklós Géjjgyár rt, Budapest, Váczi­ilValmi vételt 4 HP Mofherr nláalllll cséplőgamitura más vállalkozás miatt sürgősen eladó. Szabó László, Hajdú­nánás, 1780. 8í‘ O.S Dp fekvó gőzgép álló ka- “ ^ zánnal, üzemképes, eladó. Ára: 45 Mm. búza. Megtekinthető: Szabó Sán­dornál, Hódmezővásárhely, Vili., Tuhutum-u. 2. 8208 fia 117 22_es hengerszék 2 db Ualiá tartalékhengerrel, kitűnő állapotban eladó. Harray Kál­mán, Mágócs (Baranyame- gye). 8207 Eredeti gasnyomásu, 14 légkörös, 48"- os, végiggolyós cséplővel, ki­tűnő karban, eladó. Biztosíték ellenében részletben is fizet­hető. Meleg Ferencz, Jász- szentandrás. 8203 íny 25-28 HP eredeti magán- “UA járó, gőzmagánjáróval, 8-10 HP szivógázmótor 32"-os gyári kőjárat, teherautóval, 25 HP szivógázgenerátor ki­sebb motorral, gyári körfűrész mótorkerékpárral elcserélhető vagy eladó. Az eladó gépek üzemképesek, a keresett gé­pek üzemen kívül lehetnek. Zagyva Péter, Szerep. ___8200 Cs éplőgamitura gyári felszereléssel eladó. Korvin 6 HP benzinmótor, 680-as Kühne kettőstisztitóval, körülgyürüs csapágyakkal. A garnitúra két nyáron át csé­pelt. Ára 4800 aranykorona. Fizetés megegyezés szerint. Pribeli András, Váczszent- lászló (Pestm.). 8199 irtOrt-PQ f*atal körülgyürüs, Cö motoros csépíőgar- nitura részletre is eladó. Mé­száros, Bpest, Baross-tér 20. 8228 figyel­mébe I 40 százalékig benzin-petroleum- megtakantás, minden mótor- hoz alkalmazható, mindenki könnyen fölszerelheti. Ren­deljen egy általam kipróbált benzin-petróleum melegítő ké­szüléket. Mótorjavitást válla­lok. B u k o v i ts mőtorspeczia- lista, Budapest, István-ut 37. 7733 Szivógázra motort részletfizetésre, mótor­javitást vállalok. B u k o v i t s mótorspeczialista, Budapest, István-ut 87. 7782 Akkumulátor-*^^^; uradalmak stb. részére. Hor­dozható telepek rádió és egyéb czélokra. Berta Sándor akkumulátor szerelési vállalat, Budapest, VII., Akáczfa-u. 40, Telefon: József 115—80. 87 Benzin­használtan, üzemképes álla­potban megvételre kerestet­nek. Katona Ferencz, Buda- pest, VI., Szondy-u. 90. 6982 TárQflt keresek mezőgazda- iüloaii S£gi g-épmühely üzem­behelyezéséhez. Nagyobbsza- básu mühelyberendezéssel rendelkezem, amelyet lehető­leg tiszamenti városban óhaj­tok mint szakember elhelyezni. Kevés tőke, főleg alkalmas helyiség szükséges. Czim a kiadóhivatalban. 8111 KlariA 1 db árpa- és köleskása DidUU hántoló, 1 darab 2-es Rentábel, 1 darab 1-es Nem­zeti koptató, 1 db 4 méteres hengerszita, 1 db 50—60 HP R. Wolf, Magdeburg félstabil, 12 légkörnyomásu gőzgép. Keresünk 100—120 HP félsta­bil vagy stabil gőzgépet meg­felelő kazánnal, üzemképes állapotban. Ajánlatok külden­dők: Práff-malom, Eger. 8146 Clayton­^Shuttle worth, nyol- ‘ czas magánjáró tel­jesen felszerelve eladó. Ugyan­ott egy méhes vándorkocsi 48 méhcsalád részére. Makula János, Szentetornya, Tanya 120. _________________________8197 nm pflth garnitúra teljes fel­ülni atll szereléssel, összes fő- és kisszijak újak, a kazán hétlégkörös, 22 éves, 42"-os cséplővel eladó. A vételárat, 280 Mm. búzát részletfizetésre is lehet fizetni. Bellér Simon, Tiszaszentimre (Szolnokm.). 8239 Marshall 6 HP srözcsépiő, mai Blldll 1200-as szekrénnyel eladó. Gőzgép üzemben olaj­malmot hajt. Ára 180 Mm, búza, nagyszij nélkül. Egy 6 V« HP Kállai benzinmótor, 720-as Magyar Állami cséplő­vel, teljesen üzemképes, 200 Mm. búzáért. Ugyanitt Má- jerszky 1. sz. olajsajtó szi­vattyúval, magzuzóval, két- hengeres, ára 90 Mm. búza. Sikorszky Ferencz, Gáva (Szabolcsmegye). ________8238 6 éves, 54-es B. B. go lyós cséplő, 16 éves, lü légkörös Máv. huzatos loko- mobillal, teljes felszereléssel, f aranczia mellett 400 Mm. uzáért eladó. Közvetítőt siker esetén díjazok. Válaszbélye­¥ es levelekre válaszolok, rencsényi József, Porcsalma, 8237 900-as, lehetőleg gyűrűs vagy golyós cséplőt. Mészáros, Budapest, Baross-tér 20. 8226 0A DD W. D. mótoreke, ke­OV űr yeset használt, gyári­lag kijavítva, olcsó árban, kedvező feltételekkel kapható. Fehér Miklós Gépgyár r.-t.* nál, Budapest, Váczi-ut 80. WichMifÄffite kazánnal, 180 Mm. búzáért el adó vagy nagyobbért elcse­rélhető, esetleg lakásért is. 6 HP, 22 éves Máv. kazán, Shuttle worth cséplővel, 170 Mm. búzáért vagy magánjáró- érfc elcserélhető, kazánok kü­lön is, motor magánjáróért is. Kutnyik László, Nógrádkö vesd. 8284 UNnrian elfogadható áron el- mlDUtJü adó. 1000 *Ves Gaz­dasági dobgyürüs cséplőszek­rény kisszijakkal, rostákkal. Vass, Szentes, Temető-u. 34. 8232 Rnhov 4 kazán, 8 éves uj AUUOj tüzszekrénnyel 50 Mm. búzáért eladó. Keresek köny- nyü 6-ost pontos leírással. Nagy Péter, Romhány. 8X31 8-as, páros gőzmagán- * járó garnitúra, 21 éves, teljes felszereléssel eladó. Sáli Pál, Mezóberény. 8229 Máv 6-os, páros gőzmagán- liiaiR jóro garnitúra, 22 éves, teljes felszereléssel 260 Mm. búzáért sürgősen eladó. Czin- koczki, Mezóberény^ _____8228 Cz ementcserépgép masszív, üzemké­pes, Szántó és Beck tipusu, 500 db prima lemezzel és egyéb felszereléssel olcsón eladó. Szabolcs árpád, Tur- keve. 8288 Eladó társas viszony megszü- DldUU nése miatt egy 48«-os Gazdasági cséplő, angol Gar­rett-kazánnal, minden elfo­gadható áron. Felvilágosítás­sal szolgál: Pap és Kraus műszaki üzlete, Budapest, VI, Aradi-utcza 82. 7224 Cséplőgépeket nyesebben szállít: K e s z 1 e r Kálmán, Szombathely. 88/b Nyersolaj jobban beszerezhető. Kedvező fizetési feltételek: Vulkán Olaj és Vegyipari r.-t-, Budapest, VI., Eötvös-u. 48. 6979 Magánjáróvá “i®eakkií°km??ó: rókát, saját rendszer szerint, magánjáró alkatrészeket leg­olcsóbban szállítok: Keszler Kálmán, Szombathely. 38/c Fímárnlr Csapágy fémek, gép- reWdIUA)szerelvények, csap­ágyak, transzmissziók, loko- mobilok, cséplők, mótorok leg­olcsóbb an beszerezhetők: Keszler Kálmánnál, Szombat- hely. ______________________38 Rl adÁ egy leégett 60"-os Első DldUO Magyar Gazdasági 2907. számú, körülgyürüs modern cséplőszekrény, összes részei­vel. Árvay József, Szolnok, Nagykereszt-u. 634.______8202 Aa n ál Air • 2 db Lord és Sirius UdldlUK. 40 cm-es, egyik hajtócső hiányában eladó. Sirius 5 napot dolgozott, ára 15 °/o-kal olcsóbb mint gyári ár, Lord 12 Mm.. 87"- os Budai, 38—42"-os geletneki kőpárok eladók. Bárány György, Tur- keve. 8201 AH HP Catterpillar benzin­ül) űl traktor, gyárilag ja­vítva, egy uj géppel egyen­értékű, nehéz terhek vonta­tására, szántásra, cséplésre kiválóan alkalmas, 54"- vagy 60"-os cséplővel párosítható, olcsó alkalmi vétel. Fehér Miklós Gépgyár r.-t., Buda­pest, Váczi-ut 80. 45 és 50-60 ló- „ erejű szívó­gázmótortelepek. Kisebb na­gyobb benzinlokomobilok és magánjáró-mótorok, benzin-, petroleum- és szivógáz-üzem- re, Hofherr vagy Máv. golyós- csapágyu cséplőkkel. 4—8 ló- erejü Hofherr és Máv. góz- cséplőkészletek. 7 lóerős mó- toros körfűrész. 80—40 lóerejü Munktell - nyersolajtraktor 2 ekével. Kisebb nagyobb sta­bil-motorok minden üzemhez UÍ és gyárilag javított, hasz­nált állapotban legolcsóbban és a legkedvezőbb fizetési fel­tételekkel baszerezhetők az: Unió Műszaki és Gépforgalml Részvénytársagndl, Bpest, V., Vilmos császár-ut 72. Csere- üzletet is kötünk. ___________ mó torjavitást v/ * , szakszerű kivi­telben vállal: Martos és Herz motorgyár, Budapest, VII., Erzsébet királyné-ut 87. 86/a Szivógázmótorokhau/2"-itaék, minden nagyságban 6-tól 60 lóerőig előnyös áron azonnal szállíthatók: Martos és Herz motorgyár, Budapest, VII., Er­zsébet királyné-ut 87. 86 vállalunk gyári 1 garanczia mel­lett igen olcsón és gyors szál­lításra : Szűcs Ödön, Buda. pest, Nagymező-u. 66. 6707 géprésze- l'ket,gózeke* javításokat, legelőnyösebben készít: Keszler Kálmán, Szom* bathely. 38/a Állami 8-as gőzka­zán, kitűnő állapot­ban eladó: Dékány Ödön gőzmalomtulajdonosnál,Tisza­szentimre. 8108 eladó: egy drb 86 HP félstabil alacsony- magasnyo* másu Garrett gőzkazán, to­vábbá 1 db 22/55 dupla, 1 db 21-es kettéválasztott henger­szék, 3 hasáb, 2 dupla Radiál szita, daragép, gabonarosta, felvonók, csövek, szíjak, ke­rekek, esztergapad. Válasz­bélyeges levelekre válaszol: özv. Izbéki Károlyné, Mester- szállás (Szolnokm.). 8105 MÁfnpAlrA alkatrészek, 80 HP mUlUlCKÜWD szántógéphez legolcsóbban azonnal kapha­tók : Molnár - gépüzlet, Buda­pest, Vili., Baross-tér 4. 100/a Darálókat ISJ®!* m . í» gépüzlet, Bpest, Vili,, Baross- tér^. 100/b (Ríj DD komp. kond. Láng- luU űr gőzgép azonnal szál­lítható. Ajánlattal szolgál: Molnár-gépüzlet, Budapest, VIII., Baross-tér 4. 100/c ö­Szivógázmótorra SÄ lattal szolgál: Molnér-gépüz- let, Bpest, VIII., Baross-tér 4, ____' 100/d Sz iYógázlokomobilt 'k^et ben 6—25 HP-ig szélűt: Molnér- gépüzlet, Budapest, Vili., Ba­ross-tér 4. 100/e PäMafözö-ÄÄ« gépüzlet, Bpest, VIII., Baross- tér 4, ieo/f erős kivitelben . _ kapható: Molnár- gépüzlet, Budapest, VIII., Ba- ross-tér 4.______________100/g Bo rszivattyntÄÄi: nár-gépmühely, Budapest, VIII., Baross-tér 4. 100/h FeszmérőketB^Uóibsaznáiií: Molnár - gépüzlet, Budapest, VIII., Baross-tér 4. 100/1 kutak, ) fecsken­dő k,turbószivattyuk állandóan raktáron : Molnár - gépüzlet, Bpest, VIII., Baross-tér 4.100/j Malomkő Ä b0u&U: adó. Molnár - gépüzlet, Buda­pest, VIII., Baross-tér 4,100/k Rw9PÉ-tóncz 103-as szánru nnalli magénjéróhoz,továb­bá az összes műszaki és olaj­áruk. Kaimén és László, Buda­pest, VI., Gyér-u. 17. (Bejárat Szondy-utczai oldalon). 99 3fi HP nyersolajmótor élló elrendezésű léginditó- val együtt, uj állapotban, egy Dieselmotor arának egyhar- madáért eladó. Szerkezet és jó üzemért garanczia. Fehér Miklós Gépgyár rt., Budapest, Váczi-ut 80. Pin dá 1 db 35 HP eredeti Hille- ulaUU gyártmányú szivógáz- mótor. Igen jó karban. Buda­pesten üzemben megtekint­hető. Czim: Koch Sándor mér­nök műszaki vállalata, Buda­pest, VI., Csengery-utcza 57, Telefon: 195—18. 8266 HP ólig használt Erste LliM DT Brünni - gyártmányú tandem kondenzácziős gőz­gép eladó. Mindkét vezérmü Lanz-szelepes. Czim: Koch Sándor mérnök műszaki vál­lalata, Bpest, VI., Csengery- utcza57.Telefon: 195—48. 6267

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék