Molnárok Lapja, 1926 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-02 / 1. szám

Kishirdetési rovatban, előfizetők részére egy szó egyszeri közlése 1000 korona, vastagabb betűvel 2000 korona. A legkisebb hirdetés 10.000 korona. A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők. A forgalmi adó külön megfizetendő. — A hirdetések tartalmáért a kiadóhivatal nem vállal felelősséget. Dieselmótorgépész, Betöltendő állások Ä ionnal! belépésre keresek AZÜIUldl] egy ügyes fiatal, nőtlen molnársegédet. Fize­tés havi 75 kg. rozs, élelme­zés és lakás. Tóth Ferencz főmolnár, Nagydorog (Tolna­megye). 16638 Saifalnot hosszabb malmi és Hb/iudlUOl gépgyári gyakor­lattal állandó alkalmazásra keresünk. Lakást, világítást, átköltözködési átalányt kap, órabér megállapodás szerint. Keresünk továbbá malom­lakatost, aki egyúttal vasesz­tergályos, 65Ü0 órabérrel. Ki­merítő ajánlatok: Czukorgyári Gőzmalom, Hatvan czimre. 16675 Állást Keresők Kezelőmolnár pésre kereskedelmi malomba. Kő- vagy hengerőri és almol- nári állást szívesen elvállal. Szives meghívást kér: Bam­berg János, Eger, Darvas- utcza 5. 16591 nipQAÍ szivógáz vagy nyerS- 1/lCoCl olajmótorhoz soffőri igazolvánnyal biró motorsze­relő gépésznek ajánlkozik. Kollár Lajos motorszerelő, Budapest, VI. kér., Rózsa-u. 82., földszint 2. 16592 nagy 1 vagy kis­üzemhez állást keres. Czime: Kutzián Jenő, Kispest, Korvin- körút 19. 16594 . molnársegéd ál­lásátváltoztatni óhajtja, január 1-i vagy 15-i belépésre. Szives meghívást kér: Gyáni Sándor molnár­segéd, Szeghalom (Pusztai- malom), ________________16608 K özépiskolát vesÄPn*e«n’ főmolnár állását óhajtja vál­toztatni. Keres bármikori be­lépésre főmolnári, raktárnoki, cseretelepkezelói állást, eset­leg benősülne. Czim: Pavelka Lajos, Budapest, VI., Dévai- utcza 9. 16629 Főmolnári SA^fp^e egy középkorú, minden tekin­tetben megfelelő szakember. Famunkát, próbaidőt elfogad. Czim: Vass főmolnár, Jász­berény, Jász-ut 1. sz. 16630 molnár, segédl vágy fldl-dl kezelői állást keres. Meghívást kér: B a b ó c s i György, Csépa (Szolnokme- gye). 16536 fffímAlnár kiscsaládu, hosz- r üiuumcu szabbb ékebeli gya- korlattal az összes őrlési eljárá­sokban, közép- és félkész ter­mékek ismeretében perfekt, el­hibázott diagrammokat helyre­hoz, uj és átalakított malmokat beőröl, gazdaságos üzemért s jóminőségü lisztekért garan- cziát vállal, ajánlkozik mi­előbbi belépésre. Jobb for­galmú, üzemképes, bármilyen rendszerű malmot részkere­setre vagy elszámolásra óva­dékkal átvesz vagy mint szak­ember társul kisebb tőkével. Czime: Kovács Ferencz fő­molnár, Hajdúböszörmény (Aranka-malom). 16188 keres 31 éves, nős, nlldou vizsgázott gépkezelő, bármilyen rendszerű gőz- vagy mótorüzemhez, malmi gya­korlattal. Szives meghívást kér: Gudnin János gépész, Nemesdéd. 16665 Famnnkäti^srÄefnta János, Budapest, Visegrádi- utcza 26/b., 11. 2.________16666 F fímnlnári yB&y kezelöi állist rUlilUlildJl keres 40 éves,nos, családtalan tanult molnár, aki volt már vám- és kereske­delmi malmok főmolnárja és nagy malmok almolnárja. A lisztosztályozásban jártas. Őröltető felekkel való bánás­módot és pontos kiszolgálást biztosítja. Meghívást kér azon- nalra vagy január 15-re, eset­leg február 1-re: Pályi Imre főmolnár, Zalaszentgrót (Zala- megye). 16667 0Q Ávao nőtlen molnársegéd üO OYCö munkát keres, azon­nalivagy bármikori belépésre. Elvállalja 2—6-járatu malom kezelését is. Vajda János molnársegéd, Szeged (Rózsa- malom)._________________16668 25 éves, nőtlen, _ állást keres. Nagy Lajos (Ekker Vilmos leveleivel) Diósgyőr, Király- ut 30. sz. 16681 géplakatos, fémipar­iskolát végzett, öt éves vezetői gyakorlattal állást ke­res. Lakatos Ferencz, Mező- tur, Kossuth-ut 1634. sz. 16682 fffimnlnári va&y kezelői állást romoman keresek azonnali belépésre. Bármilyen malom kezelését vállalom. Vankó Pé­ter, Jászárokszállás, Major Géza leveleivel. 16684 Azonnali hÄÄ nársegéd.Magyarszombathely (Veszprémmegye). 16685 Molnám állást keres bármi- ulUllldli koj-j belépésre fiatal, kiscsaládu szakember. Bár­milyen rendszerű malom ke­zelését elvállalja, valamint kisebb átalakításokat is. Szi­ves meghívást kér: László molnár, Kisbajom (Somogy- megye). 16481 Elsőrangú frr°„InWa.m^ rozsmalmászatban kiváló nagy gyakorlattal, főmolnári állandó állást keres azonnali belé­pésre. Saját diagrammjaival és beőrlési módszereivel úgy minőség, mint mennyiség tekintetében a legjobb liszte­ket garantálja. Meghívást kér: Rumpf Ádám főmolnár, Kis- kunmajsa (Székely Testvérek Gőzmalom rt.). 16485 Malomellenőr igftjJSifS éves, r. k. vallásu, nős, kis­családu, 2 évi gazdasági, 6 évi malmászati gyakorlattal állást óhajtana változtatni április 1-re, családi viszonyokból ki­folyólag. Jelenleg uradalmi 1 waggonos csere- és keres­kedelmi malomban be- és ki- mázsálást és annak könyve­lését végzi, rendszerető és népekkel bánni jól tudó. Czim: Gamos József, Püspök.pusztai műmalom,up. Dávod (Bácska) 15672 Malomszerelő idő óta ismert nagyobb gyárnak főszerelője, elvállal jutányos árban szere­léseket, malmi gépeknek át­alakítását, hibás szerelés és járatok rendbehozatalát, szük­ség esetén diagrammal is szolgál. Meghívásra vonat­költség megtérítése ellenében helyszínre elmegy vagy Buda­pesten is tárgyalhat. Kovács László malom-fószereló, Bu­dapest, VI. kér., Dalnok-utcza 26. ajtó 2. _____________ 16486 W ßn gépész, vizsgázott gé- Dvc pészkovács, 24 éves, szivógázmótor kezelésben tel­jesen jártas, január hó 15-re vagy február 1-re állást keres. Valkovics Bertalan, Hernád- németi (Zemplénin.). 16683 SzlTÖgÄE-Ä^Ä res azonnali belépésre. Varga József, Magyarszombathely (Veszprémmegye). 16686 LEVELEZES Pályázatokat hirdetett gépész! állás betöl­tetett. Erdős Sándor henger* malma, Bősárkány._____16644 I Tnovnnaf & pályázó uraknak, AOSZOnet az általam hirdetett főmolnári állás betöltetett. Berta Imre, Telegér (Baranya- megye). 16674 Malomtnlajdonosné “Jg olyan szakemberhez, aki 50 éven felüli és legalább ötven­millió készpénzzel rendelke­zik. Leveleket: „özvegyasz- szony 16692" jeligére a kiadó- hivatalba kér. 16692 Benősiilhet SÄ szakmában és könyvelésben jártas, mérlegképes, 30—32 éves intelligens, magas ter­metű izraelita férfi. Ezen kel­lékeknek megfelelő urak küld­jék fényképes ajánlatukat, részletes és családi körülmé­nyeiket ^ is feltüntető curri­culum vitae kíséretében : „Ma­lomtulajdonos 16516" jeligére a kiadóhivatalba. 16516 VEGYESEK Akoltelepen, Lichten- egger Gyuláné gőz­malmánál üzembeszüntetés miatt egy teljesen jó karban levő Nicholson-gyártmányu, Linde-rendszerü, napi 100 Mm. müjég előállítására szolgáló jéggyári berendezés eladó. Bármikor megtekinthető. Fel­világosítással szolgál: Őr- halmi Károly malomigazgató, Szeged, Polgár-u. 16. 16442 Elvállalok tásf/ uj" tüzszek- rény készítését, bármilyen kazán javítását nagy garan- cziával. Magánjáróm a kiállí­táson ezüst éremmel és dísz­oklevéllel kitüntetve. Lévay- gépmühely, Czegléd. 16625 eladó 8 HP benzin- lokomobil, 720 as cséplő és egy 28-as fekvő kő- járat, minden elfogadható áron. Antal Pál, Enying (Vesz­prémmegye). 16628 Wáw nagy 6 HP, 10 légkörös űldi* gőzmagánjáró, egy Első Magyar Gazdasági 8 HP 6 lég­körös gőzmagánjáró, kifogás­talan állapotban, Máv- 54"-os cséplővel, bármelyik eladó. Közvetítőt díjazok: Faragó Alajos, Jászszentandrás (Szol- nokmegye). _____________16631 m iatt eladó tizen­két község jófor- galmu, 2-járatu vízi- és négy- járatu mótormalom kedvező fizetési feltételek mellett. Át­vételkor 4—5 waggon búza szükséges, a többi két évi törlesztésre. Csak személye­sen tárgyal: Nagy Imre, Kis- bicsérd (Baranyam.). 16669 Vízimalomhoz ^ntnüsukr: kos felülcsapott kerék meg­hajtással kezelő felestársat keresek. Három hengerpár, egy kőjárat, daratisztitó, há­mozógép, czilinderek stb, sze­reléssel, 9000 négyszögöl prí­ma területtel, nyári fürdővel, köves ut és falukhoz egész közel, jó búzatermő vidéken. Fele ára 240 millió Ritzl Jó­zsef lisztkereskedése, Sásd (Baranyamegye). 16690 ÜAf éves golyós csapágyas ÜCl Máv. B. B. 54-es cséplő, 16 éves, 10 légkörös Máv. lokomobillal, elevátorral, jó karban, szén- és szalmafü- tésre, teljes felszereléssel el­adó. Trencsényi József, Porcs- alma. 16691 helyszínen, uj w dugattyugyü­rük készítését garanczia mel­lett vállaljuk. Gyors és jó munkáért számtalan elisme­rés. Hengerrovátkolás, he­gesztés. Kovács és Negele, Pécs. 16160 Malomszereléseket f&okít elvállal saját szerszámmal: Ujváry L. malomszerelő, Pest- szentlőrincz, Szemeretelep, József fóherczeg-u. 37. 16621 Gőzmalom lett eladó. Esetleg kauczió- képes szakembernek bérbe is kiadó. Kizárólag személyesen tárgyalok: Burányi Ferencz, Hajdúszoboszló. ________16356 U árfltn vizi" és nyersolaj­já Jdl dili motoros malom, kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Esetleg a be­rendezés külön is eladó. Faska Ferencz, Bag (Pestm.). 16657 Vízimalom ef0ykeÄflla^ négyszögöl földdel, falutól 14 kilométerre, kövesut mel­lett, eladó. Kreiczer János, Andocs (Somogyin.). 16658 3V, HP gőzlokomobil, 800 2 111 OT//rv-es csépió vei, fel­szereléssel, 230 Mm. búza áráért eladó. Wernitz Aladár, Kemenesmagasi. ________16659 Z alamegyében ?*a#Ä: gazdag búzatermő vidéken, nagy őrlési körzettel 30 wag- gonért. Szigriszt ingatlanfor­galmi iroda, Nagykanizsa. ________________________16660 Gőzmalom hengerszékkel, 4 pár kővel, sikszitákkal, Reform-daragé- pekkel berendezett modern automatikus vám- és kereske­delmi malom. 10 község egye­düli malma, jövedelmező pék­séggel, urilakásokkal, villany­világítás, raktárak, garage-al stb. Ára 35 waggon búza, Kedvező részletfizetésre. Czim a kiadóban. 16661 KpuPCplr megvételre használt, fVüiCovA de üzemképes tej- pasteurizálót, hűtőt, vaj- és sajtkészitőberendezést. Vég­ső ármegjelöléssel ajánlatot kérek. Czim: Kovács László Béla, Ajka (Veszprémin.).16662 KoptpI község közepén egy JVCbáOl jóforgalmu, 4-járatu 8zivógázmótormalom ieleré- sze kedvező fizetési feltételek mellett eladó. Érdeklődni le­het a tulajdonosnál: Németh Lajos, Soltvadkert, Piacz-téri házában. 16663 Háromjáratn Xn““» ve, kitűnő vidékkel, 15 hold földdel, teljes rokkantság miatt azonnal átadó. Béres Károly molnár, Fazekasdencs (Czifra-malom). Vasútállomás: Zalaszentjakab. _________16664 é s más mező- gazdasági gé­pek kezelését és jó karban­tartását elvállalom. Vidékre elmegyek. Budapest, Ferencz- körút 2„ II16. ___________17000 M alomszerelést, ‘ffiél!*' munkákat vállal. Pokornyi malomszerelő, Jászberény, Tompa-u. _______________16670 DA phß keresek 2—5-járatig DUIUU vízimalmot vagy há­romjáratig megvételre. Mol­nár Kálmán, Magyartelek, u. p. Magyarmecske. 16671 QA Qf* HP nyersolajmótor, 0v öu Hl kevés nyersolaj- fogyasztású, legjobb karban, Szőregen eladó. Kéry János, Kunágota.______________16672 R lftdÁ két 8-as, fiatal Máv. uiaUU magánjáró garnitúra. Mogyoróssy György, Püspök­ladány. 16673 VPVfít figyelmébel lüiUh Ha bármilyen cséplő- garniturát vagy más gépet vagy malmot venni vagy el­adni óhajt, forduljon bizalom­mal hozzám, én csakis szak­értelemmel megvizsgált gépe­ket közvetitek. Küldje be hozzám eladó gépének pontos leírását és árát vagy hogy milyen gépet óhajt venni. Válaszbélyeg. Klein Zoltán gépész, Törökszentmiklósi 16676 AlncÁn eladó és azonnal át- vivhUil vehető egy hétrétü sikszita. Brücher-malom, Új­kígyós. 16896 Malmnf keresek bérbe vagy DldlUlin megvételre szivógáz- vagy vizierőmeghajtásut, egy 16 HP szivógáz magánjárómó- tort cséplővel. Részletes aján­latot kérek. Csordás József, Balatonfókajár. _________ 16680 N ílífvnhh vidéki városban el- ndgyOÜÜ adó egy teljesen berendezett kád- és hőlég- fürdő, uj masszív épülettel, vasútállomástól 3 percznyire, elegáns berendezéssel, auto­matikus fűtéssel, havi átla gos 10—12 millió kor. tiszta jövedelemmel 350,000.000 kor. árban. Érdeklődések a Mol­nárok Lapja kiadóhivatalába „Szép megélhetés 16679" jeli­gére kéretnek. 16679 Sürgősen Ä X^L'Ts Schrantz hat lóerős magán- járó cséplögarnitura, kifogás­talan üzemképes állapotban, teljes felszereléssel, az idén volt nyomás alatt, három évi fizetésre 240 Mm. búza kamat­mentesen, egy hatlégkörös, hat lóerős Ramsomes magán­járó, Máv.-cséplővel, kifogás­talan, üzemképes, teljes fel­szereléssel 200 Mm. búza ka­matmentesen. Egy Máv. 8 HP magánjáró, Nicholson - csép­lővel, teljes felszereléssel, 120 Mm. búza és még többféle cséplőgarniturák igen kedve­ző fizetésre eladók. Megte­kinthetők azonnal: Klein Zol­tán gépésznél, Törökszent- miklós. 16677 KoppotáHlr megvételre : 80— Auít/oLotlh loo HP szivógáz­mótor generátorral, komplett, 80—100 HP szivógáz- vagy Dieselmotor, 60 HP Diesel­motor, 100 és 500 HP stabil, félstabilgőzgépek, 700 Kilo- wattos forgóáramu aggregátor, kifogástalan üzemképes álla­potban. Ajánlatok „Alkalmi vétel 16632" jeligére a kiadó- hivatalba küldendők. 16682 Gőzlokomobilok es~eiofcsó°n eladók. Utasy,Budapest, Sza- bolcs-utcza 8. 16635 DlniUk • 10 légkörös, 10 HP mdUUÁ • Első Magyar Gaz­dasági utimozdony, 60"-os öt éves cséplőszekrénnyel, eset­leg külön-külön, ugyanott egy Magyar Állami 80ö*y»-es gar­nitúra eladó. Vevőkkel sze­mélyesen tárgyalok: Gerl, Nyíregyháza, Kótaji-u. 46.16487 Lisztkeverő ló^uegdyeta2;eör eladó: Terelmes-malom, Kis- kunlaczháza. 16386 Jofpo 2 db egyenként 85 HP üolia mozdony os, Máv., szi­vógáz ekegarnitura, billenő Kemna-ekével, fiatal, garan­táltan üzemképes, továbbá egyes mozdony is olcsón el­adó. Hitelképesek árát tör­leszthetik. Révész Sándor, Bpest, Személynök-u. 25. 16593 19-14 HP négyütemű egyhen- DLgeres, nyers óla jmó- toros cséplögarnitura, 1000 ®Vm.-es dobgyürüs cséplővel, 42"-os hajalókőjárat, 1 db olajmagzuzó hengerszék, magfelbontóval, 24"-os fekvő­leges daráló eladó. Ezen gé­pek mind kifogástalan álla­potban vannak. Keresek meg­vételre 32—86"-os fekvőleges darálót, használt, de jó álla­§ othan levőt. Gellén József, arkadkeresztur (Bíharm.). ________________________16595 F éhtflhil B6z&ép 80 HP egy­T clöldUll hengeres, 88 m> fütő- felülettel, 11 légkörös, gyári tag javítva, eladó. Szabó Antal és Társa, Budapest, V., Csáky- utcza 12. Telefon: 128—30.16596 Elsőrendű búzatermő vidéken, napi 140 Mm. teljesítménnyel bérbe­adó vagy kellő biztosítékkal, kedvező fizetési teltételekkel eladó. „Jó szerencse 16602" jeligéjű leveleket a kiadóhiva­tal továbbit. 16602 KÁt garnitúra: Máv. magán- járó, 6 HP, 48" dobszéles- ségü gőzcséplőgép, 28 éves, valamint egy huzatós, 3 éves, eladó. Mindegyik páros gép. Huzatós 430 Mm. búza, a ma- gánjóró 270 Mm. búza. Sze­mélyesen vagy válaszbélye­ges levelekre válaszol: Ko~ zicz József, Nagyigmánd. 16603 A/wlrflTíSn befalazást nem UüáKaZclü igénylő, 88 m2 fütő- felülettel, 11 légkörös, gyárilag javítva, eladó. Szabó Antal és Társa, Budapest, V., Csáky- utcza 12. Telefon 128—80. 16597 malom, két hen­gerszékkel, két pár kővel, 50 HP nyersolaj- mótorral, csongrádi határban, Tömörkény község mellett, eladó. Uradalmakkal és ta­nyákkal van körülvéve, min­dennap üzemben. Csuvározás nincs. Helyszínen tárgyal: Vajda János, Csongród, Tanya 282. sz. 16604 kedvező lefizetésre 6000 lakosú község egye­düli 2l/> waggonos vám-, csere- és kereskedelmi malma, pék­séggel, 5 szobás uii lakással, gazdasági épületekkel, vasút és kövesut mellett, legjobb búzatermő vidéken. Szemé­lyes megjelenést kérek. Czim a kiadóhivatalban. 16897 8 HP, 7 lég- ^ „ körös szalma­tüzelésre berendezve, Máv.- cséplővel olcsón eladó. Utasy, Budapest, Szabolcs-u. 4. 16408 ui. cséplő, 6-os Nicholson- ÜLai»“ kazánnal, szép szíjazat­tál egy waggon búzáért eladó. Utasy, Budapest, Szabolcs­» 16636 utcza 8, 16636 KladÁ és azonnal átvehető CudUU 4-járatu szivógázüze- mü vámmalom, 4 szobás lakás­sal, szép istállóval, sertéshiz­laldával. Az árát, valamint részletes leírását válaszbélyeg ellenében közlöm. Czim a kiadóban. 16640 használt Wörner-féle kettős daratisztitó- gép, egyenként 250 s be­folyással, eladó. Megkeresé­seket „Jó karban 16(01" jeli­gére a kiadóhivatalba kérünk. B 16641 Jókarban donlengő sikszitát 14 rámával, megvételre kere­sünk. Ajánlatokat gyártmány és ár megjelölésével „Keve­set használt 16642" jeligére a kiadóhivatalba kérünk. 16642 ViHAln malomtulajdonosok fi- Iluuhl gyeimébe. Átvenném vidéki malom képviseletét, bizományi lisztraktárral, Rá­kosszentmihály és környéke részére. Saját házamban meg­felelő üzlethelyiséggel rendel­kezem. Teljes garanciát nyújt­hatok. Szives megkeresések: Király János Rákosszentmi­hály, József-utcza 12. czimre kéretnek. 16645 NagykÖZSég fa^tufu/ónnan épült automatikus malma el­adó. Felvilágosítást ad: Anna Hengermalom, Tápióság. 16646 19AA régebbi Hofherr­lóvv cséplőszekrény teljes felszereléssel, 1926. január hó 7-én, árverés utján, szabad­kézből jutányosán eladó. Ja- czina Mihály, Czengód. 16639 6 *n Nicholson kazán, 5 lég- “Uö körös, hibátlan, magán- járónak alkalmas, 15,000.000 koronáért eladó. Utasy, Buda­pest, Szabolcs-u. 8. _____16637 R nrianaot közelében 18-járatu DUutipcoL újonnan szerelt 3 waggonos kereskedelmi- és vámmalom bérlete 4 évre, ked­vező fizetési feltételek mellett étadó, esetleg közreműködő társ 150—200 millióval K tőké­vel kerestetik Leveleket „Ma­lombérlet 16647“ jeligével a kiadóhivatal továbbit. 16647 flnnv gyártmányú diagonális Udllá~ 22/60-as, továbbá vas­szekrényes 22/50, 22 65, 22/80- as, azonkívül egyszerű 11 A, 12-es, végül 3/8, 9/14, 2/7-es hengerszékek azonnali szállí­tásra, olcsó árak és kedvező fizetési feltételek mellett kap­hatók : Kemény Manó mű­szaki üzlet, Budapest, V., Rudolf-rakpart 8. sz. 116/a tfoltürifí olcsó áron eladó rCHUllU üzemnagyobbitás miatt egy 40 HP Magyar Állami félstabii gőzgép. Bővebbet válaszbélyeg ellenében. Nagy Sándor gózmalomtulajdonos, Szomajom (Somogym.). 16649 DlnJA és üzemben azonnal át- mduU vehető, rendkívül elő­nyös fizetési feltételek mellett egy felmagasőrlésre beren­dezett gőzmalom, szép lakás­sal. Átvételhez 5—8 waggon búza elegendő. Ádám, Békés­gyula. _________16650 k eveset használt magánjáró benzin- mótor, szalagfűrésszel gyári- lagfelszerelveeladó. Alkalmas cséplésre, darálásra, szecska­vágásra. Üzemben megtekint­hető. Daráló és szecskavágó­ban, Kiskunhalas, Vadkerti­éit 1. sz. 16651 Tó honban levő keveset hasz- ÜU hal Uail nait húsz éves, Máv, könnyű hatos, 7 légkö­rös gőzgarnitura felszerelés­sel eladó. Ugyanott egy uj 1000 ”%~es Hofherr cséplő, három hetet volt üzemben és egy jó karban levő, üzembe­helyezhető 700 «fta-es Jndrich függőleges daráló. Értekezni lehet: Bakó Józseffel, Aszód. ____________________16652 Alimov féle 16 HP stabil nyers- vllilld/A“ olajmótor eladó. Ber­ger Jenő gépműhelye, Nagy- kanizsa, Teleki-ut 45. 16653 vagy hosszabb —0---------- bérletre keresek o lyan elhanyagolt malmot, melynek nagy őrlővidéke van és rekonstruálás esetén nagy forgalom várható. Csak 40—50 éves alapításokatveszekfigye- lembe. Emeletes épület, száz lóerőn felüli hajtóerő meg- kivántatik. Vizerő előnyben. Faragó-malom, Jászárokszál­lás. 16654 Hat lóerős (Ija\T“eVü, kocsira szerelve, Beck és Ger­gely-gyártmányú, minden el­fogadható áron eladó. Kohl Gyula, Tópiósép (Pestm.).16655 Szivógázmótor m8“nnHL“; gyártmány és 70—80 HP Deutz- Köln gyártmány, gyárilag ja­vítva, eladó. Szabó Antal és Társa, Budapest, V., Csáky- utcza 12. Telefon 128—80.16598 Szivógázmótorok la^píeg­elsőrendű gyártmányúak. Leg­újabb rendszerű „Lux" 15 HP benzinmagánjárók. Máv. és Hofherr-gyártmányu gőz- és benzinüzemre cséplőkészletek mótoros körfűrészek uj és használt gyárilag javított ál­lapotban, legolcsóbban és leg­kedvezőbb fizetési feltételek mellett beszerezhetők: az: Unió Műszaki és Gépforg&lml Részvénytársaságnál, Bpest, V.Vilmos császár-ut 72.Csere- üzletet is kötünk. Hitelre olcsói hengerszékek: 1 db 22/50-es vasszek- rényü, 1 db 9/14-es, 2 db 3/8-os, 2 db 22/55-ös kombinált, 1 db 21-es kettéosztott, 4 db 21-es, 1 db 21/a, 2 db 22 és 1 db 35/40 porczellán: Reisman Károly malomberendező vál­lalatánál, Budapest, VI., Pod- maniczky-utcza 67. Telefon 144—24. 13818 Részletfizetésre StS gerszéket, stabil szivógázmó- torokat 6—60 HP-ig. Molnár J. és Társa, Budapest, VIII., Baross-tér 4. ________ 100 H engerfejek,dörkíörtt géprészek javításét vagy pót­lását vállaljuk. Molnár-gép- üzlet, Budapest, Vili., Baross- tór 4. 100/a RAtPffQÓtf miatt eladó 8‘iaratu DUbvgoUg vízzel és nyersolaj­jal hajtott malom. A malom a községben van 3600 négy­zetméter területtel, lakóház­zal és gazdasági épületekkel. Esetleg a berendezés külön eladó. Sifter Ferencz, Értény (Tolnamegye). 16844 4 m> benzinmotoros körfü- D1 rész eladó. Ára 11 millió korona. Olvasztó László, Csenger.________________16601 Szivógázmótor “k°vk|ta kJ: csin, olcsón eladó. Utasy, Budapest, Szabolcs-u. 8. 16634 PIqHA 12 HP benzinmótor jó uidUO állapotban. Bausz Illés vendéglős, Böhönye (Somogy- megye). 16605 Kpppqiinlr 80 HP szivógáz^ fiOlOűUilh vagy nyersolajmó- tort bérbe vagy megvételre, továbbá 4~es gőzcséplőkész- letet. Szives ajánlatokat ké­rünk : Flaisz János gépész, Keczel czimre. 16606 egy 8 HP Hofherr- Schrantz eredeti gyári magánjáró garnitúra, 1925-ben csépelt először, teljes felsze­reléssel, 6 waggon búzáért. Egy teljes gépjavitómühely berendezése, kettő eszterga­pad stb.: Kasza Lajosnál, Mezőtúr. 16607 Bagánjáró ÖÄ2 gyártmány, Icát éves, olcsón eladó. Szabó Antal és Társa, Budapest, V., Csáky-utcza 12. Telefon: 128-30. ________16599 J óforgalmu “;£°U23£ vizit vagy motorosat. A vételt kedvezően szeretném, 8—10 évi lefizetéssel. Korsós Sán­dor, Hódmezővásárhely, Ma- lom*u. 12. 16609 If A* 1922-beli 8 HP, 14 lég- körös, C. T. U. jelű gyári magánjáró garnitúra, minden elfogadható áron sür­f ősen eladó. Komoly vevők* el tárgyalok, válaszbélyegre válaszolok. Deutsch József, Lánycsók (Baranyam.). 16G10 Hart-Pavv traktor eo hp, ei- nall rali cserélhető 80 ló­erősért. Utasy, Budapest, Sza- bolcs-utcza 8. ___________16633 B alkán, Hofherr gyártmány, gyárilag javítva, eladó. Szabó Antal és Társa, Budapest, V., Csáky-utcza 12. Telefon : 128-80.________16600 V pflTlík 8 fiatal eredeti iCllllvJh magánjáró gőzcséplő készletet részletfizetésre. In­gatlan van. Pontos leírást, utolsó ár és fizetési feltétel megjelölését kéri: Herman, Kán, up. Hetvehely (Baranya- megve)._________________16611 Magánjáró 6Cs“Ppiö^ifura; Hofherr-féle 4 láb széles, közbeiktatós herefejtő, két- hengeres tüzifavágó benzin­motor eladó. Somogyi Árpád. Karczag 790. ____________16612 T Tatno Hofherr, gyári magán- naiUo járó garnitúra 1925- beli, nyolczas Hofherr, gyári magán járó garnitúra 1924- beli, tizes Gazdasági gyári magánjáró garnitúra 1911- beli, hatos Hofherr huzatos garnitúra, vadonatúj, Idősebb gépekért egyenkint elcserél­hető. Uj traktorokat adunk cséplővel, gőzgépekért cse­rébe. Vad Testvérek, Déva- ványa. 16618 IÁ IrQphnn levő 14 lóerős dü Édrudu nyersolajtrakto­romat 8 szántóekével, elcse­rélnem 8—5 tonnás, nem régi teherautóért. Tamás-malom, Makó.__________________16614 g őzgép mótorért el­cserélhető vagy el­adó. Gábriel József, Pápa- teszér (Veszprémmegye). 16620 Budapest, 1926. január 2. „Gépészek Szaklapja" melléklettel Harmlnczharmadik évfolyam I. szám. NAGY HIRDETÉSEK ARA: Eyy hatodhasábos (35 «V» szél«») mllimétersor egyszeri innA korona. — NYILTTÉR (60 ~%n. széles) 6000 korona, beiktatása A hirdetések dija a minimális nyomtatványtarlla oset­________ leges drágulásával azonos százalékkal emelkedik.___________

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék