Molnárok Lapja, 1926 (33. évfolyam, 1-52. szám)

1926-01-02 / 1. szám

MOLNÁROK LAPJA Budapest, 1926. január 2. ÓJcfallflt TÜZELÉSTECHNIKAI ÉS ÉPÍTÉSI R.T CYA'RKÉMÉNYEK, KAZÁN BE FALAZÁSOK, IPARI KEMENCÉK,TÉGLA És MÉSZÉGETŐ KEMENCÉK BUDAPEST Vn.ARtHA-ÚT 80-TEL.JÓZSEF 29-0**. iO RP Máv.magánjáró cséplö- lu nr garnitúra jutányos áron eladó. Továbbá kovács- gépész mühelyberéndezés, jó felszereléssel eladó. Válasz­bélyeg ellenében válaszolok: Kovács Miklós, CsanádpaJota 298. sz. _________________16615 fi UD Ruston magánjáró gar- v nitura, 84 éves, szíja­zattál, 11 OMm. búzáért eladó. Csiszár András, Jánoshalma. ________________________16617 H rÄQQlpr looo-e« cséplő, ki­UIÜS8ÍCI fqgástalan, sürgő­sen eladó. Gáli József, Tisza- dada.___________________16618 ö tjáratu vámma­lom, olajmalommal, szecska­vágóval együtt haszonbérbe, esetleg örökáron eladó. Bő­vebbet: Weinberger Mórnál, Nagykálló. 16619 OK Up komplett szivógázmó- au Hl tortelep üzemnagyob- bitás miatt eladó. Henger­malom, Sopronkövesd. 16622 íízimalom ,s8rÄ;e) 16 hold földdel, 28 m. hosszú épülettel és mellékhelyiséggel eladó. A viz állandó 5 HP. Értekezni lehet: Slégli Jenő­nél, Tolnatamási. 16623 Biti Hé nagy gépjavitómühely CuaUU vagy bérbeadó. Eset­leg felestársat keresek. Eladó 8 HP gőzgarnitura, 6 HP ma­gánjáró uj gőzgarnitura vagy huzatósért cserélek. Lévay- gépmühely, Czegléd. 16624 impritfli Cormick-gyártmá- ülUCilJkíU nyu 20 HP gyári magánjáró mótor, 48"-os Máv- cséplővel, teljesen jó karban, uj szíjazatta! eladó. Nádi Sán- dor, Dunapataj (Pestm.). 16626 i eladó 16 HP szivó- 1 gázlokomobil gene­rátorral, minden elfogadható áron. Minden szerdán és szombaton üzemben látható. Megvételre keresek 12—16 HP mótor alá való magánjáró ko­csit. Antal Pál, Enying (Vesz- prémmegye). 16627 Mindennemű föX'Lt­zin-. Diesel-, szivógáz- és nyersolajmótorok szerelése és javítása. Stock-mótor, traktor és alkatrészeinek javítása. Hengerfurások, dugattyu-ka- rikák, uj szabályozók készí­tése. Kazánkovácsmunkák, uj hengerkazánok és tüzszekré- nyek készítése. Minden mun­káért garanczia. Bleier Ármin mezőgazdasági gépek és mű­szaki czikkek kereskedése, Bpest, Vilmos császár-ut 61. 16228 Üzemnagyobbitás Äi£ sen kifogástalan, üzemképes 50lóerős Láng-Colmann-szele- pes, süritővel ellátott stabil gőzgép. Hozzá két tüzcsöves, 6 légkörös kifogástalan, üzem­képes, Cornwall-gőzkazán.egy 42"-os kő vasalkatrészei. Meg­tekinthető bármikor: Dutka* féle gőzmalomban, Mezőcsát (Borsodmegye). 15974 Q UD 9 éves, 6 HP 2 éves O Oi móv. magánjárók el­adók. Kedvező fizetés. Idő­sebbért cserélek. Hark a y, Vezseny. 16809 Shnttleworth felszereléssel, elköltözés miatt sürgősen eladó. Értekezni le­het : Hajdú György géptulaj- donosnál, Kötegyán (Bihar- megye). 16461 miatt eladnám 8 községhez leg­közelebb lévő 40 HP szivógáz- mótorral és vízzel hajtott, Wömer-gyár által ez évben újonnan szerelt 7-járatu sik- szitás, magasőrlő, kőből épült cserepes műmalmomat. Or­szágút mellett, vasút közel. Lisztjeinek minőségét a hozzá legközelebbi 14 km.-re levő malmok lisztjei meg sem köze­lítik. Sok liszteladás és csere. Vételár egy része részletek­ben fizethető. Esetleg meg­felelő tőkével rendelkező szakemberrel társulnék is. Válaszbélyeg ellenében rész­letes leírást küld: Burgyán Lajos, Köveskál (Zalam.). 16263 TnaWnr lóerejü, petroleum 1KL&LU1 ütemre, 3-vasu eké­vel, nagyon olcsón eladó. Parkas mótortelepe, Bpest, Vilmos császár-ut 61.Motorok, cséplőgépek, uj és használt állapotban kedvező feltételek­kel kaphatók. 16234 Hatno Magyar Gazdasági fia- ndLUo taj g-őzlokomobil hat légkörös, kitűnő állapotban, magánjáróra kiválóan alkal­mas, 19,000.000 koronáért el­adó. Farkas, Bpest, Vilmos CSászár-ut 61. 16414 Malombérlet ^35«: szavidéki malom bérlete, be­tegség miatt átadó. Válasz­bélyeges érdeklődések: Pap és Kraus műszaki czéghez, Budapest, VI., Aradi-utcza 82. czimre intézendók. 16558 LokomoblU2a»^S eladó. Jelenleg egy komplett olajütő berendezést, 42-es daráskövet tart üzemben. Az olajmalom berendezése szin­tén eladó. Czim: Erzsébet- malom, Polgár (Szabolcsin.). 16451 Szivógázmagánjáró 22^é”e­rés járkerekekkel, precziziós tengelyszabályozóval, a leg­modernebb gép, 36 czollos darás kőjárat, hordozható áll. vánnyal, üzemben megtekint­hető, továbbá 8 HP Hofherr- magánjáró garnitúra, komp­lett felszerelve, más vállalko­zás miatt sürgősen eladó. Vincze Lajos, Mezőberény. 16462 É0 RP heveset használt sta- lA uí bű szivógázmótor, generátorral 18 millióért eladó. Horváth Károly, Budapest, Sziv-u. 83. 16557 OK_OA éves magánjáró és au üV egy 4 éves Máv. hu- zatós garnitúra, esetleg rész­letre is eladó. Schillingen Csongrád, Árviz-u. 16475 ÄV9T1PA v«*y mós gyári ma- Aiullvu gánjárót megvételre keresünk, lehet hibás is. Schillinger és Diamant, Buda­pest, VI., Bulcsu-u. 18. (Lehel- piacznál). 16417 Simontornyai jánrat eagÄ legjobb termő vidékén egy 14-járatu gyönyörűen beren­dezett, jóhirnevü és jófor- galmu modern malomtelepe más vállalat miatt sürgősen bérbeadó vagy kedvező fize­tési feltételek mellett eladó. Érdeklődéseket »Éva 16375" jeligére a kiadóhivatalba ké­rünk. 16375 Malmásiati 8 vetkezőket tartalmazza: A malmászat ismertetése. — A malomkövek kezelése. — A napraforgómag feldolgozása és termékei. — Diesel-, szivó­gáz-, benzinmotorok szerke­zete és kezelése. — Gőzloko- mobilok. — Motorok és gőz- lokomobilok lóerószámának kiszámítása. — A szélmótor. — Villamosgépek szerkezete és kezelése. — Cséplőgépek szerkezete és kezelése, stb. stb. Megrendelhető a: „Mol­nárok Lapja" kiadóhivatalá­ban Budapest, V., Csáky-u. 12. Ára postaköltséggel: 50.000 korona. Táncát keresek a felsődob- 1 dl öat szaj hengermalom 10 éves bérletéhez. 100 HP ál­landó vizierő — Ganz-turbiná- val, amire az évi kenőolaj­szükségleten kívül más ki­adás nincs. A malom 7*rend­szerű buzamalom. Átalakítása kereskedelmi magasőrlésre és cserére részben előkészitve. Rozsmalom 1 db 21/a, 2 db 2l-es hengerekkel érrendszer­re átalakítandó. A munkálato­kat házilag végezzük. Prompt tőkeszükséglet 100 millió ko­rona. Átalakítása után ver­senyen felül álló kitűnő üzlet. Gruber Ferencz, Felsődobsza (Abaujmegye). Vasútállomás: Halmaj. Posta, telefon, táv­írda helyben. Telefoninterur- ban Felsődobsza 6. 16431 RlaHri egy UJ "Reform" dupla ÜKUIU dara- és derczetisztitó- gép. Pap és Kraus, Budapest, Aradi-u. 82. 10454 Űengersiekrényeket"'"““*1 anélkül) kőris-,szil- vagy tölgy­fából pontos méretben, va­salva es fényezve, gyorsan és olcsón készít (csak a henger­szék számát és jegyét kell megadni): Faárugvár r.-t., Pásztó (Hevesm.). 99666 Dinamókat Ä» rész, elad, cserél, javit: „Re­kord" elektromosgyár, Buda­pest, VI., Sziv-utcza 41. Tele­fon: 187—89. 406 RlnHá egy alig használt „Sim- QltlUÜ pfcx" dara- és dercze- tisztitó, 1 dupla és 1 szimpla Háry-féle Radiál-szita. Elő­nyös árak és fizetési feltéte­lek. Pap és Kraus, Budapest, Aradi-u. 82. 14285 Ví»Q7PlZ magánjáró gépeket, ICoaCA traktorokat bármilyen állapotban, részletes leírással. Landler, Bpest, Rökk Szilárd- utcza 5. 16415 árban eladó ma­lomgépek: 1 darab 22-es Ganz hengerszék, 1 db 8/8-os hengerszék, 1 db 3 ré- | szü szabadonlengő Graepel- féle sikszita, 2 db dupla, 1 db szimpla Reform dara- és der- czetisztitó, 2 db kisméretű Reform daratisztitó, kismal­mok részére, 1 db 1. számú Nemzeti tisztitó, 2 db 2. szá­mú hámozógép, porszűrő, Radiálszita, felvonók, azonnali szállításra kaphatók. Fáber Sándor és Társa malomépitő- gépgyára, Bpest, V., Sólyom- utcza 18. 15895 4 UD és egy 8 HP Clayton- “ Shuttleworth-gyártmá- nyu cséplőgarnitura, hozzá­való elevátorral eladó. Ugyan­ott sok szerszám is eladó haláleset miatt, özvegy Tímár Tóth Józsefné, Siófok. 16551 Rnnlrfli» gyártmányú 50 lóerős nUWkCI” fólstabil lokomobil, gyárilag javítva jótállással, azonnali szállításra kapható : Seifried Hugónál, Budapest, Forgách-u. 16. 16470 EloHA 8 HP Máv, eredeti ma- EudUU gánjáró, 12 légkörös gőzkupos cséplőgarnitura vagy elcserélhető 25—27 jelű eredeti Móv. szivógázlokomo- bilos cséplőgarnituróért. Ke­resek megvételre 25—27 jelű Máv. eredeti szivógázlokomo- bilt. Szintén eladó Móv. M.H. 20 jelű eredeti szivógázma­S ánjáró, 48"-os Clayton-csép- ível vagy 25—27 jelű Máv. garnitúráért ez is elcserélhető. Dautlik Béla, Szarvas, II. kér. 66. (Békésmegye). _______16511 8 U p üzemképes, komplett Ui gozcséplőgarnitura 80—40 waggon cséplési terü­lettel, társak nemegyezése miatt eladó. Fábián József, Debreczen, Bujdosó-u. 17. sz. 16512 Racvnált jó karban levő, fe- ndSZIldll micsapott vizlke- rék, több különféle nagyságú Francis-féle vizlturblna, to­vábbá egy keveset használt 12 HP Ganz-féle szivógázmó­tor jutányosán eladó. Meg­tekinthető: Mlskolczi Öntöde és Gépgyár r.-t.-nál, Miskolcz, Vásórtéri-ut. 16514 miatt feb­ruár 1-ig üzemben levő 60 HP fekvő Dleselmótor jutányos áron eladó. Leveleket „Biztos üzem 16517" jelige alatt a kiadóhi­vatal továbbit. 16517 lefizetése nélkül kap­hat motort minden nagyságban egy évi jótállás­sal, több évi hitelre. Autor- mótorgyórr.-t. Budapest, VII., Kerepesi-ut 62. sz. (Telefon: József 110-86.). 408 keresek használt hengerszékeket bármilyen méretben. Benedek Balázs, Bpest, IX., Ranolder- utcza 321a, 111, 33. _______15896 C ondoni önélesltő malom- OdllUdlll kövek kukoricza- darálásra és kiőrlésre, a gyárból megérkeztek és ga- rancziával szállíthatók. Ke­mény Manó műszaki fizlet, Bpest V., hudolf rakpart 8. 116/b Sikszitához ÄmfiÄ2 tartó tüzveszélymentes, szám­talan biztosítékot pótló Elfa automata biztosító. Kistelje­sítményű, kiváló német gyárt­mányú mótorok, egyen- és váltóáramra zárt fogaskerék- áttétellel, előtéttárcsóval és enélkül, 01 lóerőtől 4 lóerőig minden kivitelben. Forgóára- mu mótorok részére minimal­maximal kapcsolóval kombi­nált szabadalmazott automata kapcsoló 34 Amp. terhelésig, 500 Volt feszültségig kapható : Lőwy Henrik oki. gépészmér­nöknél, Budapest, VI., Király- utcza 108., 111. 5. ________16079 3 5-40 HP ogto“noyiyán mint az uj, gyári garanczió- val 45,000.600 koronáért eladó. Schillinger és Diamant, Buda­pest, VI., Bulcsu-u. 13. 16418 ítjáratnb^-aa;7kXnSI; berendezés, külön az 50 ló­erős alácsony- és magasnyo­mású gőzgép, Tischbein 43 m* tüzfelületü kazánnal eladó. Személyesen tárgyal: Sitkey János tulajdonos. Békés ( Bá- náti-malom)._________ 16394 Szivattyúkat iTYxtÄ szerel és üzembe helyez leg­messzebbmenő garanczia vei: Sommer és Fein mérnökök szivattyú- és kompresszortele­pek berendező vállalata, Buda­pest, VI., Ó-utcza 45. Telefon: 124—05. 362 QK hn RP Hansa-LIoyd 4- öü öv ilí hengeres, német iansa négyvasu ekével és Schlick-Nicholson 48“-os uj gyártmányú traktor,hozzávaló Hansa né *j cséplővel, szántásra és csép- lésre teljesen készen, eladó. Ára 5 waggon búza. Esetleg elcserélhető huzatósért. Czim: Bory István, Székesfehérvár, Sarló-u. 85 16885 Becserélünk £ÄÄ. Radiálszitákat legújabb rend­szerű szabadonlengő sikszl- tára, amelyeket akármilyen gőz- és mótor, dunai vagy patakmalomban is felelősség mellett felszerelünk. Jakab és Hegedűs malomépitészet és gépgyár r.-t., Budapest, V., Váczi-ut 86. 14696 fizetési feltételek mellett eladó : 2 db teljesen uj dupla Reform dara- és derczetisztitógép, Ewart- lánczos keferendszerrel, a kereteknek mérete 60X35 cm., 1 db uj hámozógép, Seck- rendszerü, 2. sz. Ezen gépe­ket buzahitelre is adjuk. Csak személyesen tárgyalunk. Meg­tekinthetők : Műszaki és Ma­lomfelszerelési Vállalatnál, Bu­dapest, V-, Csáky-utcza 8. Telefon: 122—04. ________93449 Rn fllAFl* 4“es gőzgarnitura, 6 QÜIiierr légkörös, 1000.es cséplővel, teljes felszerelés­sel huszonnégy millióért el­adó. Megtekinthető Budapes­ten. Farkas, Budapest, Vilmos császár-ut 61. Ugyanott hatos gőzgép, fiatal, 6 légkörös, ol­csón eladó. 16237 0 K Up Máv. benzinlokomobil Hl olcsón eladó, 48"»os Máv. dobgolyós cséplő szin­tén. Borbély-gépjavító, Hat­van. 16304 PnitHhnir alkalmas 42^-os mo- rUrUUUZ dem cséplő és két autó 48 HP, luxus és teher, eladó. Nagy Károly, Kiskun- f élegyháza._____________16698 H infl mfi AEG-gyártmányu,2V* DilidülU Kw.f használt gyári­lag teljesen javítva, Radiál- szita szimpla és dupla hasz­nált, továbbá szijkorongok, közlömürészek szerelésből visszamaradva olcsón kapha­tók: Kemény Manó műszaki fizlet, Budapest, V., Rudolf- rakpart 8. 116/c Elsörangn ir$^u2» szivógázmótorok jutányos áron eladók, egy évi jótállás­sal, esetleg részletre is. Autor mótorgyár r.-t., Budapest, VII., Kerepesi-ut 62. Telefon: Jó­zsef 110-86. 409 miatt 1 db 8/8-os, 1 db 16-os Ganz-hengerszék, 1 darab 4-részü Hagganmacher dara- és derczetisztitógép, 1 db 42"-os kó eladó. Oros- háza-Monori Hengermalom rt., Orosháza (Békésm ). 16496 200 mázsáig szállító kocsi, vasból, kg.-kint lüuü koronáért eladó : Kakujá- nál, Aldebrő (Hevesm.). 16500 RlaHA jő karban levő, 8 HP uldUvi Marshall-gőzgép. Ben- de, Szólád (Somogyin.). 16508 gőzgép, elevátorral, összes szíjazattál el­adó. Kéky László, Rakamaz. 16489 írt karban i®vő 40—45 hp üü Kdlüdll Marshall félstabil lokomobil olcsón eladó. Szi- vos-malom, Hajdúnánás. 16495 Olcsón hitelreÄÄ fizetési főtételek mellett a kö­vetkező Ganz használt és uj hengerszékeket: 1 db 22|50-es vasszekrényü, 1 db 9|14f 2 db 8|8, 2 db 22(55 kombinált, 1 db 21-es kettéosztott, 4 db 21, 1 db 21 |a, 2 db 22 és 1 db 85|40 porczellán. Tartalékhenge­rek. Hengerszék alkatrészek. 1 db uj dupla Reform, 2 db Haggenmacher-daratisztitó, 1 db 2. sz. hámozógép, 1 db 0, 1, 2. sz. Nemzeti gabona- tisztító. Siksziták, hasábszi­ták, Excelsior-Radiál-sziták és Radiálok. Felvonók, kőjáratok és malomkövek. Kőrészek. Progress- és Eureka tisztító­gépek, egy komplett uj viz- nyomásu olajmalom beren­dezés, 1 db Máv. 12 légkörös, 40—45 HP félstabil gőzgép ala- csony-magasnyomasu. 1 drb Höcker 20—25 félstabil gép. Közlomfivek, műszaki czikkek és teljes malomberendezések a legolcsóbban : Reisman Ká­roly malomberendezö válla­latnál, Budapest, VI., Pod- maniczky-utcza 67. Telefon : 144—24. _________________12435 O jnjnq darálók, amelyek az Oil illő egész országban leg­kitűnőbben beváltak 300-as, 400-as, 500-as önélesedő függő­leges kövekkel, óriási munka- képességgel kaphatók: Farkas mótortelepe, Bpest, Vilmos- császár-ut 61. Kérjen árlapot. Kedvező fizetési feltételek. ________________________16285 S zivógáztelepek 85“rsHPiLg Bauer, Langen - Wolf, Hille- gyártmányuak. Újak és hasz­náltak. 80-110 HP félstabil gőz­gépek, lokomobilok, 3, 4, 5 vasú ekék. Javítások, alkat­részek szakszerűen készül­nek. Szántógépeket előnyös feltételek mellett bérbe adok. Bleier Armin, Bpest, Vilmos császár-ut 61. 14709 Nyersolajmótor ^Boilndé^ 15 lóerejü svédországi, 18—20 lóerejü Wohanka, kitűnő ki­javított állapotban olcsón el­adó. Farkas, Budapest, Vil­mos császár-ut 61. Ugyanott 10-es petroleum benzinmótor olcsón kapható­_________16236 A kkürnnlátor-^^m.imok, uradalmak stb. részére. Hor­dozható telepek rádió és egyéb czélokra. Berta Sándor akkumulátor szerelési vállalat, Budapest, VII., Akáczfa-u. 40, Telefon: József 115—30. 288 TnrHtt motor- és gőzgép-al- HfiUlil katrészeket, henger- fúrást, dugattyugyürüket,vető- gépalkatrészeket, répavágó- szecskavágogép-késeket leg­gyorsabban,legjutányosabban szállít: Gépipari és Műszaki rt., Budapest, Vilmos császár- ut 55. ___________________15052 Ö l rtftpfíQ Máv., 10 lóerős lUolUo Shuttleworth-gőz- lokomobil eladó. Groszmann Testvérek, Balassagyarmat. 16196 Fordson­traktorokat bármi­lyen rossz állapot­ban állandóan veszek. Árat kérek: Poteczky Mihály, Buda- pest, Sziv-u. 44._________16580 Rlarirt eey 6 HP magánjáró uiuuu grózgarnitura, uj csép­lővel, egy 8 HP magánjáró gőzgarnitura,gyárilag kijavít­va, egy 6 HP, 8 légkörös, ma­gányos, huzatós kazán, 2—8 évi részletfizetésre. Gaál Imre gépgyár és vasöntöde r.-t., Szolnok. 16305 Tetőfedést, tatarozást előnyös feltételek mellett, a legjobb kivitelben 16616 vallat Goldmann József tetőfedő­mester, építési vállalkozó Budaoest, üli., Kertász-ulcza 27. sz. Telefon: József 150-98 35-40 HP Höcker íééiI gőzgép 26*50 m2 fütőfelülettel, kihúz­ható csöveskazánnal, vaské­ménnyel komplett üzemképe­sen, felszerelve, ab gépház 40 millió koronáért eladó. Megtekinthető: özv. Kudó Gergelyné malmában, Tököl (Pest mellett). Bővebbet tulajdonosnál: Goszfonyt Gépgyár, Budapest, V., Wahrmann.u. 5 Telefon: Lipót 905—15. KÖRFŰRÉSZEK szavatosság! minőségben ARDÓ JÓZSEF Remscheid! fűnészáruh .közvetlen impoptja Jl. Baranyában fővonal mentén, a legjobb búzatermő vidéken molomtelep rendes nyomtávú iparvágány- használattal, int. telefonnal eladó. Uj Bánki ikerturbina, Langen és Wolf szivógáztelep Malomátszerelés, malomépü­let, magtár, istálló, hizlalda, gépház, turbinaház, fűrész- ház, műhelyek, nagyreszben teljesen uj vasbetonét*!!le­tek. Komoly vállalkozás szá­mára fényes elhelyezkedés, az impozáns épületek másiránya vállalkozás számára is —jók a munkásviszonyok — bősé­ges helyet nyújtanak. Szak­szerű becslés szerint béke­értékben 104.000 aranykoro­nára becsültetett.Becslési áron is eladó és mivel az eladót hi­vatása és betegsége Budapest­hez köti, esetleg budapesti bérházért is elcserélhető. Komoly érdeklődések „Ko­moly fizlet 15932" jeligére a kiadóhivatalba. 15932 Samott-téglák Agyag kásaköhüz Sómalmok. TÓTH JÓZSEF (JJPEST, Aradi utcia 4). Svájca legrégibb és legjobb szitaselymének védjegye Minden malmészati czikk legjutányosabban. ftbbWtmiEK HZivanynk unyni angol II M I I csapágyfém és OOL7ÓS-CSAPÁGYAK ItHHBID - Hütüin SCtyVARCZ «JÓZSEF ÉsTARSA BUDAPEST ru&QscsÁfzáRur , 53 Ct P- 5ZCP SZAttj 5ZU* 'OLAJ. CSIRÁDÉ»-■ ÄJT.IA* Mutatványszámokat ingyen kQld a .Molnárok Lapja* kiadóhivatala, Caáky-u. 12. jí Barlkó György Budapest, VI., Szegedi-utcza 48. (Villamos megálló: Béketér.) KÉSZÍTEK: 20 HP uj kéthen- ge rés traktor- mótorokat, melyek lokomobilra és dina­móhajtásra is alkalmasak. Uj czentrifugál szivattyúkat, uj szivőgáztelepeket. Henger- fúrásokat és csiszolásokat, dugattyúkat, dugattyukariká- kat, uj hengerfejeket, kazán­kovács munkákat, közlőmüve­ket, csapágyakat, vaskocsikat, felnem sorolható főjavításokat. Pontos kiszolgálás, legmesszebb­menő szavatosság. Törött (f é p résiek repedt, klm.rt kazánok elektrontól hegeiztéae Lakos és Székely gépgyár, Budapest, VI., Béke-tér 5. U] berendezések gyártás« és hegesztő oktatomfihely műhely Volt- és ampéremérOk, hO- mérfik, pyrometerek, firórák. MARX ÉS MÉREI tudományos műszerek és feszmérők gyára Budapest,VI, Bulcsu-u. 7. Telefon: 21-06 és 154-83. Hitül szivógáz­mótor 18 HP egy évi jótállással eladó. Rendkívül kedvesó fize­tési feltételek. Megtekinthető: Autor Hótorgyér rt. Budapest, VII. Kerepesl-nt62. Telefon : József 110—86. Helle Antal kender, kötéláruk, malom- hevederek minden széles­ségben, sodronykötelek, ponyvák, zsinegek stb. Bpest. VI., Vilmos császár-ut 61. Telefon s 28—52,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék