Molnárok Lapja, 1927 (34. évfolyam, 1-53. szám)

1927-01-01 / 1. szám

Kishirdetési rovatban, előfizetők részére egv Sző egyszeri közlése 8 fillér, vastagabb betűvel 16 fillér. A legkisebb hirdetés egy pengő* A hirdetési dijak mindenkor előre fizetendők. A forgalmi adó külön megfizetendő. — A hirdetések tartalmáért a kiadóhivatal nem vállal felelősséget. NA6Y HIRDETÉSEK ARA: Egy haisdhasibos (35 *s» széles) mlllmttanor egysiari beiktatási H fillér HTILTTÉR (Ti **. 1U 1111«. széles) 48 fillér. Betöltendő éllásoK Mnlnónt keres Reisman Izi- fflomdri dor, Lak. Vasútállo­más: Gdelóny (Borsodme- gye). 24003 Állandó alkalmazásra kere- alldliUU süak gyári gyakor­lattal malomasztalost Java­dalmazása kétszobás lakás, világítással, havi 30 kg. liszt és 6960 korona órabér, to­vábbá vasesztergályost ma­lomlakatos gyakorlattal, 6500 korona órabérrel. Kimerítő ajánlatokat kérünk: Borsod- Miskolczi Gőzmalom, Hatvan czimre. _________24175 G épészt malomba, stabilgép * 1 hez, állandó alkalma zásra felveszek. Személyesen jelentkezők előnyben. Útikölt­ség megtérítését nem válla lom. Hónig-malom, Baranya mágocs. 24179 Főmolnárt erőt, ^lehetőleg Dunántúlon szerzett nagy gya korlattal, keres márczius 1-re de a belépést megelőző próba' idővel, 18-járatu vám- és ke­reskedelmi malom. Csiha- malom, Hajdúnánás. 24194 StabilgépéSZt „“ifbeiép'Tre'. Esztergályozás, dinamó- és akkumulátor kezelés megki- vántatik. Jordán Viktor gőz­malma, Kél. ___________24230 k erestetik azonnali belépésre gazdaságba és malomba, havi díjazás mellett, Máv-gépgyári 70—80 lóerős malmi gőzgéphez, cséplőgéphez, különféle trak­torokhoz, villanyvilágitási te­lephez stb. Ajánlatok: dr. Perczel Tibor, Bodorfa puszta, u. p. Szigetvár czimre kéret­nek. 24231 T omfuflliil beszélő főmolnár Lengyelül kerestetik azon­nali belépésre. Ajánlatok: Bracia Kronengold, Krakow (Polske) czimre küldendők lengyel vagy német nyelven. 24250/a Állást KeresőH ílláQÍ keres 44 éves gépész, Alidul tanult vasmunkás, nagy gyakorlattal, malomba vagy uradalomba, bármikori belépésre. Az összes vezér- művekről, mótorokról, dina­móról vizsgázott. Sztancsik Elek gépész, Nagylapos (Békésmegye). __________24216 S zakképzett 23mT„IÄ állást keres négy évi gyakor­lattal, azonnali vagy január 15-i belépésre. Fizetés érdem szerint. Rak Pál, Aszófó (Zala- megye)._______________24217 Gyak orlott pontba, malomba, mezőgaz­daságba. Gőzturbinák javítá­sában és kezelésében nagy gyakorlata van. Meghívást kór: Világi Géza gépész. Pilis- vörös vár. 24218 Szorgalmas segéd mázsáiéi vagy jobb segédi állást keres mielőbbi belépésre. Szives meghívást kór üzem- és fize­tés megjelölésével: Szobosz- lay József, Alsóméra (Abauj- megye)._______________24222 l r felügyelőnek * ajánlkozik nőt­len gazdász. Gazdaság, ser­téshizlalda kezelését is vál­lalja. Megkereséseket „Meg" bízható 28952" jeligével a ki- adóhivatal továbbit. 23952 lolfltÄ őrlésben, jó minőségű lisztek előállításában perfekt, ajánl­kozik újévi vagy későbbi be­lépésre, részre, fixre, eset­leg uradalomba konvenczióra. Czim Kovács Ferencz, Hajdu- hadház (Klinkó-malom). 28877 Qnffnr géplakatos 45 éves, DUI1UI" állást keres személy­vagy teherautóhoz. Bereznai István, Szentes, Vásérhelyi- utcza 47. 24065 Stabilgépész ÄiSlSÄ"' lyos, 31 éves, kiscsaládu, ál­lást keres bármikori belé­pésre, malomba vagy bár­milyen ipartelepre. Dinamó f benzin- stb. motorok kezelé­sét elvállalja. Nagy József, Bérezel (Gőzmalom, Nógrád- megye)._________________24061 K(í Ayaq kompound-konden- Ttu viOo zátoros stabilgépész, 20 évi gyakorlattal, bármikori belépésre állandó állást ke­res. Kovács-, lakatosmunká­kat, dinamó kezelését érti. Legutóbbi állásában 6 évig volt alkalmazva. Állását üzem­beszüntetés miatt hagyta el. Kiss Lajos gépész, Jászbe­rény, Szél-u. 19. 23699 U.nn fiatal, famunkát értő dUAdll molnár, német és szláv nyelvismerettel állást keres mielőbbi belépésre. A mo­dern malmászat terén teljes jártassággal bir. Éves bizo­nyítványokkal rendelkezik. Szives meghívást kér üzem-, fizetésmegjelöléssel! Szabó Albert, Szeged, Révai u. 6. 24118 FSmolnári ládu,hosszabb időt egy helyen eltöltött, jó szakember, bár­milyen malomba, bármikori belépésre. Szives meghívást kér: Iván József főmolnár, Zsámai Károly leveleivel Budapest, Zita~telep,IIi. barak, ajtó 4. 24219 főgépésze bánya­üzemnél és központnál szer­zett hosszabb üzemi és mü- helyi gyakorlattal állását vál toztatná. Telepkezelői és gáz- mótorkezelői bizonyítvánnyal rendelkezik, felsőipariskolát végzett. Megkeresések „Fő­gépész 24220" jeligére a kiadó- hivatalba kéretnek. 24220 Piofal molnársegéd, aki fél- ridiai magasodó malomban tanult, azonnalra állást keres. Jó kővágó, hengerekkel, szi­tákkal, segédgépekkel bánn tud, napraforgóolaj gyártását érti, ennek gépeit kezelni tudja. Olyan állandó állásra pályázik, ahol tovább tanul­hat. Czim: Szanyi Bertalan molnársegéd, Ibrány (Sza- bolcsmegye). 24221 Állást keres 23 éves, nős 8zivőgázmótor kezelő és kovács. Lóvasalást és lakatosmunkát elvállalja. Szi­ves meghívást kér fizetés megjelölésével: Loson czy Imre, Lajosmizse. 24228 PAmAlnÁri va*y kezelői állást ruiuuman keres mielőbbre kiscsaládu molnár. A malmá­szat terén nagy gyakorlata van. Meghívást kér: Hajdú­böszörmény, Külváros, 8974. sz. czimre. 24224 P/imftlnár kiscsaládu, közép- r UUlUUlar korUi állást keres. Malomszerelönek, esetleg részesmolnárnak is elmegy. Szives meghívást kér üzem- és fizetés megjelölésével: Simon József főmolnár és malomszerelő, Bakonyszent- király (Veszprémin.). 24251 ílláct keres magányos sze- Aiidbt reiő molnár, aki bár­milyen kis malom szerelését és kezelését elvállalja, vagy megfelelő jobb állást is el­fogad. Famunkát érti. Gepészi vizsgája van. Czim: Mótor- malom, Cserépfalu (Borsod- megye). 24226 Józanéletü keres. Szives meghívást kér: Stefán István molnársegéd, Nyíregyháza (Felsősima- puszta). 24227 Intelligens pésre jobb segédi állást ke­res. Jelenleg egy 3-járatu ma­lomban részesmolnár. Meg­hívást kér: Borbély Sándor, Moha. 24289 Téglagyári Ä“s*ÄE f a 1 c z o s - cserépgyártásfcan nagy gyakorlata van. Nagyobb gőzmalomba is elmegy. Czim: özv. Mészáros Istvánné, Sze­ged, Horthy Miklós-u. 16. 24240 ltfßq családtalan, összes gőz- lUlo gépekről és mótorokról vizsgázott, villanyszerelést, esztergályozást értő, 20 éves gyakorlattal bíró szakember állást keres, azonnalra is. Próbaidőt elfogad. Czim: Pólya Mihály,Bagamér (Bihar- megye). 24243 Gabonaszakmában pner6ffk‘­gyermektelen, kereskedelmi érettségivel rendelkező, meg­bízható, 30 éves, diszpoziczió- képes, reprezentáló tisztvi­selő, mérlegképes könyvelő, magyar-német levelező, azon­nali vagy bármikori belépésre állandó állást keres. Szives megkeresést „Komoly munka­erő 26000" jeligével a kiadó- hivatal továbbit. 26000 állást keres csere-, keres­kedelmi- vagy vámmalomba, január 15-re. Szives meghí­vást fizetésmegjelöléssel kér: Gyenes Miklós molnársegéd, Budapest, I., Svábhegy, Nor- mafa-ut 26. 24252 Azonnalra kk“r4e0 tanult molnár. Famunkát érti, próbaidőt elfogad. Részre vagy éves konvenczióra is. Szabics János molnár, Szen­tes, Wesselényi*u. 75. 24068 flfimftlnári illást keres a20n' romoinan na]i vagy bármi­kori belépésre 16 évi malom­ipari gyakorlattal, elsőrangú főmolnár. A kereskedelmi őr­lés, lisztosztályozás terén el­ismert szakember. Külföldre Is elmegy- Uj malmok be őr­lését, elhanyagoltak rendbe­hozását elvállalja. Félmagas-, magasőrlésben perfekt. Eddig is nagyobb kereskedelmi mal­moknak volt vezetője. Szives meghívást kér 3-tól lOwaggo- nosig bármilyen rendszerű malomba. Leveleket„81. rend­szer 24119" jelige alatt a ki- adóhivatal továbbit. 24119 Főmolnári anairV,mined“nvT natkozásban reprezentatív szakember. Szives megkere­sést kér: Nemes Mátyás fő- molnár, Bakonyszombathely. 24122 ílláof keres kis- és nagy- Aiidol malmi gyakorlattal, szaktanfolyamot végzett, 27 éves, nőtlen molnár, nagyobb malmokban almolnári, kisebb malmokban vezetői minőség­ben. Szerelést, diagramm ké­szítést érti. Szives meghívást fizetésmegjelöléssel kér; Ta- nyi Alfréd, Oros (Szabolcs- megye). 24225 LEVELEZÉS ÖtYennégyfoTbéX^ie^: gül venne hozzáillő, jólelkü nőt. Leveleket „Boldog 23934" jeligére a kiadóba kér. 23934 VEGYESEK™“ RánM turbinával pótolja vizi- DdllKi“ kerekét, ha kétszer annyit akar őrölni vízimalmá­ban. Rövid szállítási határidő Könnyű részletfizetés. Szak­mérnökeink a vizmérést díj­talanul végzik. Gazdaságbe­rendező és Motoreke rt., Buda­pest, VI., Országbiró-utcza 83. Telefon : Lipót 9U9—53, 909—54. Sürgönyczim: Diplings. 565 Feszmérőket £árf?,ér?*lí minden kivitelben: Pártos és Társa feszmérőgyára, Kis­pest, Üllői-ut 78. 619 jfjaj és mótormalom más vál- ■tál“ lalkozás miatt eladó. Azonnal is átvehető. Hajdú József, Gyöngyösmellék (Pe- tendi malom, Somogyin.).24l45 Mrttnrnlr 86~40 HP S2ivó~ mULUIUK gézas, 25 HP nyers­olajos, 6, 12 HP benzines üzemképesek, eladók, érdek­lődni: illésnél, Mezőkövesd. 24146 Rßnv motoros hasábfa-füré- DCIlá- szelőgép eladó. Tóth, Pesterzsébet, Imre-u. 7. 24151 Kállai Lajos féle 6 HP ben- Adliai zinlokomobil, gyárilag javítva, henger fúrva, 5 HP Reform, 2 HP Fairbanks, igen olcsón eladó. A gépek meg­tekinthetők: Diamantnál, Budapest, Lehel*u. 11. 23976 Figyelem !Äy0aÄ. rage és egy hatszemélyes autó elutazás miatt sürgősen, harmincz ötmillióért eladó. Biz­tos megélhetést nyújt. Szent­endre, Kossuth-u. 27. 24158 kifolyólag el­adó egy jó kar­ban levő daratisztitógép,órán- kint 6 Mm. teljesítménnyel, buzaőrléshez igen alkalmas. Ára megegyezés szerint. Vá­laszbélyeges levelekre vála­szolunk Cseuz-malom, Kun- szentmárton. 24154 Bolinder motor, 720-as Hof- herr-cséplö, elevátorral, fel­szereléssel eladó. Hollik Ist­ván gépész,Vatta, up. Ernőd. 24155 HappíÍa kétosztályos daratisz- UUCIUCtitó, egy pár 86"-os kő, 600x130, 590x180, 695x180 és 715x145 %i-es szijkerekek, 70' "Vm furattal, eladók. Válasz­bélyeg. Hengermalom, Tápió- ság. 24156 UAy 4 HP, 2 éves, 10 lég- Jldii körös, huzatos lokomo- bil, 42"-os, 1070 n-es körül- goíyós Máv-cséplővel, teljes gyári felszereléssel, teljesen uj, eladó. Ára 8000 pengő, 3—4 évi lefizetésre is. Átvé­telhez pénz nem kell. Klein Zoltán gépész, Törökszent- miklós. 24255 6 HP gőzlokomobil el- • adó, esetleg jó karban levő 21-es vagy 22-es Ganz- hengerszékért elcserélhető. Válaszbélyeg. Vizi, Tápióság. 24157 mint energia-for­rást ismerteti dr. Sávoly Ferencz a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért megrendelhető a: Molnárok Lapja kiadóhivata­lában, Budapest, VI., Podma- niczky-utcza 31. & táti nu 1 raktárról szállítunk, AZUillldl jutányos áron, ked­vező feltételekkel, saját gyárt­mányú szabadonlergő sik- szitákat, dupla- és szimpla dara-és dercetisztitókatnagy- és kismalmok részére. A leg­modernebb smirglik öpenyes hámozó- és Nemzeti koptató­gépeket, a malmászathoz tar­tozó összes gépek gyártását, régi malmok átalakítását, uj malmok modern kivitelű er- vezését, berendezését vállal­juk. Tanácsosai, felvilágosí­tással érdeklődésre díjtalanul szolgálunk : Fáber Sándor és Társa malomépitőgópgyár, Budapest, Sólyom-u. 18. 23928 íftlfnldra utazás miatt eladó AU1IU1UIÜ egy 20 lóerős ame­rikai magánjáró szántótraktor, hozzá egy 1200 mim-es Máv. golyós cséplő, elevátorral, teljes felszereléssel. Ára 10 millió korona. Egy hétszázas Hofherr-cséplő, kifogástalan állapotban, 6 millió korona, egy kis vashengerszék 3 millió korona. Simkó Józsefné, Sátoraljaújhely, Molnár Ist- ván-u. 50. sz. 24159 Obernrseli Átalakítás 14 HP eredeti szivógázmótor, stabilon vagy kocsira sze­relve olcsón eladó. Diamant, Budapest, Futó-u. 39. 23975 miatt jutányos áron eladó: 1 db ingatámaszos, hatosz- tályu, Wörner-gyártmányu sikszita és 1 db 30/60 as Ganz sima hengerszék, igen jó kar­ban levők, üzemben állan­dóan megtekinthetők. Csigó Örökösök utóda, Gyulakeszi. Vasútállomás: Tapolcza. 23979 1120-as, végiggyü rüs cséplő 24 mil­lióért, 42"-os Magyar Gazda sági cséplő gyűrűs dobbal teljes felszereléssel, 18 mil­lióért eladó. Gál Imre, Kecs­kemét, Bánffy-u. 8. 24158 Marshall 8 Hpió karban levő flldl ölldli magánjáró gőzka­zán, Hofherr-cséplóvel, fel­szereléssel együtt, továbbá egy Suchy-gyártmányu 12 ló­erős benzinmotor, hozzá egy 42"-os körülgyürüs cséplő el­adó, Piffkó Ferencz, Jákó- halma. 24253 RiaddegY pér 8 yp'J54“"°.s ulduu Máv. és Gazdasági- cséplőbe való szalmarázó ten­gely, teljesen jó karban. Ára 50.— pengő. Klein Zoltán gé­pész, Törökszentmiklós. 24254 MM nrnt vezérlésének be- iüülOrOK állítós& és ellen­őrzése 22 ábrával Balogh Arthurtól, megtalálható a Mol­nárok és Gépészek Kéziköny­ve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért meg­rendelhető : a Molnárok Lap­fa kiadóhivatalában, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 31. 1070 Máv., golyós, le­. . , égett cséplőváz hat­millióért eladó. Amszel, Kis- várda. 24010 UnfliAfir ®00-as ós 1000-es mó- □UlilUll toros garnitúrák, tel­jes felszereléssel, kitűnő kar­ban eladók. Üzemben is meg­tekinthetők. Ár megegyezés szerint. Lőrincz Ferencz, Rét- ság (Nógrádmegye). 28982 8 IIP Hofherr, lánczos, Shutt­le* leworth-cséplóvel, 18 éves, 8 HP Nicholson, fogas­kerekes, páros cséplővel, 20 éves, 18 HP Astra szivógáz- lokomobil a legjobb karban, minden elfogadható áron el­adó. özv. Huszthy Sándorné, Hajdúszoboszló. 24203 VAfíánofn vizima’om beren­Mtjarain dezése eladó. He­lyiség bérbeadó. Fliegl Ágos- ton,Isaszeg. 6 HP cséplőgarni- tura, teljes fel­szereléssel, három évi rész­letre is eladó. Személyesen tárgyal: Újhelyi János, Kőrös- tarcsa, 215. sz. (Békésm ) 24205 6 HP alakított magán- 3h***» járó, teljes felszerelés­sel eladó. Rubint József, Mo­hács. 24206 füfa/iÁ 60—00 ^p modern, tul- uuLUU hevitős, kondenzácziós félstabil gőzgép, kedvező fize­tési feltételekkel. Ajánlatok : Gazdaságos üzem 24208" jeli­gére a kiadóba küldendők. 24208 RlíllM eSY elsőrendű, uj gép- Guauu meghajtó kötél, hossza 182 m., átmérete 55 "tym, két erős mura ló, 4 éves, egyik paripa, másik kancza, erős ószerszámokkal együtt, egy db kettős vas eke szántáshoz, egy db kultivátor 6 kapával, egy db 8-rétü tárcsás borona, egy db szőlőkapáló, egy nagy erős stráfkocsi, egy Eszter- házy-kocsi, használt, teljesen jó karban, egy jó hintó, egy keveset használt, rövid zon­gora, egy db 13 m. hosszú gép- szij. Értekezni lehet: Balázs Rezsőnél, Kecskemét, Mária- városi Erzsébet gőzmalom. 24209 oá 6 légkörös, huzatos, 111/1/"dö 1904-beli garnitúra eladó. Ára megegyezés sze­rint. Joó Kálmán, Egyek (Haj- dumegye). 24160 Wnhflnta 24 HP nyersolaj- nUIIdUKd, mótor, kitűnő kar­ban, minden elfogadható áron eladó. Üzemben megtekint­hető. Gyóni János, Kocsér (Pestmegye). 24161 Mpm kell többé faszén í Szivó- LiOlll gázmotoroknak facsut­kával, fürészporral, kőszén­nel, istélótrágyával való fűté­sével a faszénnel szemben 50°/o megtakarítás érhető el. A helyszínen megtekinthető. Alakíttassa át motorját ezzel készülékkel, mert rengeteg pénzt lehet megtakarítani I Gyóni János géplakatos, Ko- :sér (Pestm.). ___________24162 f lnrmipt 25 HP szivogaztrak- UUI1111LK torr 60"-os A. gyűrűs cséplővel, 10 HP Shuttleworth, 60"-os A cséplővel, 8 HP Mar­shall lánczos, 8-as Gazdasági cséplővel. 8-as Garrett,transz- missziós Shuttleworth-csépló" vei eladó. Süveges, Kondo­ros. 24163 többfélék, gőz- és mótorhajtásuak, újak és hasz­náltak. Érdeklődni: Illésnél, Mezőkövesd. 24150 ponyvaköl- 3J csönzés uj [ és használt, vétel, eladás kar- tellen kívül. Nagel Adolf, Budapest, Arany János-u. 10. Teréz 85—92. Táviratczim : Nagela.______ 715 m a« Astra 930 %n-es, szivó- Hidlt gázmótorosgolyós csép* lőgarnitura, gyári felszerelés* sei, kifogástalan álla garancziával eladó* Sz sen tárgyaLj| Lipták szócső. » Félstabil / eladók. Ér^e Mezőköve: Cséplőgarnitkrák saktí«-?ö HP 720, 800 *y**es cséplőkkel, a legjobb gyártmányúak, ki­fogástalan karban eladók, gar­nitúránkat 80 millióért, halál­eset miatt Tóth, Pesterzsébet, Imre utcza 7. 24152 uj tüzszekrény- nyel részletfize­tésre is készítek. Csereüzle­tet kötök. Magánjárót cseré­lek huzatósért. 21/* tonnás nagy amerikai teherautó eladó. Cséplőgópértelcserélhető. Lé- vay-gép műhely, Czegléd. 24166 HnnAlA felszerelés, üzemké- Ddldlü peSf egy pér 86"-os sárospataki kővel, felvonók­kal, két kőre állvánnyal, ke­veset használt, továbbá egy 18 HP stabil nyersolajmótor, üzemképes állapotban eladó. Értekezni lehet: Fekete Ká­rollyal, Nyíregyháza, Kótaji- utcza 98. 24167 UA« 1070 *Wes végiggolyós, ludii benzinmotoros cséplő- garnitura, teljes felszereléssel eladó. Noszál, Czinkota. 24168 40, 50, 60 HP szivó- gázmótorokat. Illés, Mezőkövesd. 24149 MA« magánjáró gőzkazán,jó íuai* lcarban, olcsón eladó. Mező, Kunmadaras. 24169 Állami 25 HP alakí­tott, egy db 25 HP Cormick eredeti magánjáró, egyhengeres benzin- és pet­roleum mótor eladó. Érdek­lődni lehet: Llebner János­nál, Szolnok. 24170 Na ÖT gépműhely, 16 emberre ”abJ berendezve, egészben vagy felerészben is eladó. 50—60 millió tőkével betársul ható. A tőke biztosítva. Lévay- gépmühely, Czegléd. 24165 Qvlvátrár és kompresszor- OZiiOgdZ" nélküli nyer80laj- mótorok 6—160 lóerőig és cséblőgamitunák előnyös fel­tételek nielleÚ kaphatók: Mftrtos és Hefz mótorgyárá- baa, Budapest, V., Berlini- téf2. # 680---------y .------------------­m arokrakó aratógép jó karban eladó. Válasz- [regós levelekre válaszol: gte Gergely, Ráczkeve. _________________24187 Z m és mótormalom, hat bu- zajárattal, két daráskő- -vél bérbeadó. Némi tőkével rendelkező molnárnak eset­leg harmadrésze átadó. A malom Tiszaföldváron, tizen­egyezer lakosú nagyközség­ben fekszik, ahol összesen két malom van. Stiegler Károly, Tiszaföldvár. 24188 Ilmrafh négyes garnitúrámat Ullildtll traktorért elcserél­ném vagy potomáron eladnám. Oláh Mihály, Vajta, (Fejér- megye). 24189 Roston 2 48"-os cséplő, Máv. hatos gőzkazánnal, waggon búzáért, esetleg részletre is eladó. Levelekre válaszol: Molnár József, Hó­halom, u. p. Palotás, (Nógrád­megye). 24190 OlAQÁn eladók : 1. sz. Euréka, V/lböUU kétrószü Bunge-sik- szita, 3 méteres czentrifugál szita, 3 méteres hasábszita, homlokhajtással, kőalkatró- szek. Csihamalom, Hajduná- nás. ____________________24192 Ü Tátnáoyn szljtárcsák öntött- AuIíüülU vasból eladók : 1 db 86^x450x100, 1 db 1180x450x100. Csihamalom, Hajdunánás.?419g Ifűvüoak bérbe, hösszabbidő- AvI voCK re> 8—10-járatu vám- ír almot, jó búzatermő vidé­ken, bármikori átvételre. Kau- czióképes szakember vagyok. Czim a kiadóhivatalban. 24195 Fennék eg^^if‘tri!TÄ Czim : Gombos Mihály, Ányés- puszta, u. p. Sövényháza.24196 Olcsón lfa\űésokagt?Kész ki­lisszákat, viztartényokat, kis- golyós szabályozókat jutányo­sán szállítok. Hungéria-gép- mühely, Szeged. 24198 3fómfan és mértan felnót- OLttlIllttD tek száméra a leg­könnyebben megérthető stí­lusban megtalálható a Molná­rok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetében. A könyv 70.000 koronáért megrendel­hető a : Molnárok Lapja kiadó­hivatalában, Budapest, VI., Podmaniczky-utcza 31. */*, 1, IV», 2, _ _ 2*/2, 8 és 4 m. csucstávolsággal, valamint egyéb szerszámgépek gyári­lag javított, keveset használt állapotban raktárról azonnal szállíthatók, Aczél és Székely, Budapest, V., Váczi-ut 6. 24174 Malnm 15-járatu, 90 lóerős ulaiUlll Benz motorral, újon­nan berendezve, kenyérsütő­dével, eladó. Bővebbet: Gu- b i c z a-ingatlanirodában, Bé­késcsaba. 24177 Állami 080 s, benzines Alldlill cséplőkészlet és ugyanolyan nagyságú, tizlég- körös Máv. gőzgarnitura el- adó. Kókay, Tápióbicske. 24180 Magyar Állami nyol- czas cséplő hétmil­lióért eladó. Faragó Károly, Öcsöd (Gödénylaposi iskola). 24181 Cséplógarnitnrák, lokomo- bilok, cséplőszekrények, nagy vá­lasztékban, részletfizetésre kaphatók: Ágoston Jánosnál, Kiskunfélegyháza, (Fehérke- reszt-vendégló). 24182 malom 2/8 ad ré­sze minden elfo­gadható áron eladó. Bővebb felvilógositást ad: Kerekes János, Apátfalva, (Társasági- malom). _______ _____24183 I TAPAQök 18—20 HP magénjáró aOnJovi szivógázmótort.Aján- latokat teljes leírással kérek. Kindli Viktor, Bőnyrétalap, (Győrmegye). 24186 F/xpA teherautó 82x6 uj gum- ruiu" mikkal, üzemképes, ol­csón eladó, vagy nagyobb te­herautóért elcserélhetö.Reisz- mann sofföriskola, Szeged. ________________________24199 Me gvételre ktfSnhk0|ab°"a: felelő lemezből készült czik- lont. Méreteket és az árat: Márer Sándor és Társa, Mező­túr czimmel kérjük közölni. ________________________24200 I Tavocmf használt, kitűnő kar- BusüoCl jjan levő, az Első Magyar Gazdasági Gépgyár­ban készült No. 00 sz. szimpla Reform daratisztitógép eladó. Üzemben megtekinthető: Má­rer Sándor és Társa gőzmal­mában, Mezőtúr. 24201 Maidnpm UL teljesen kifo- Hldjunem péstalan, 8 lóerős, benzines cséplőgarnitura, ?00 ■V-es Umrath-féle cséplővel, 8 HP Cormick-mótorral, teljes felszereléssel, 65 millió koro­náért eladó. Füzes Simon, Veszprém.______________24202 Ö líW/ÍQ 7 éves Hofherr 8 lég- lUuiUo körös gőzlokomobil kitűnő állapotban, 4 lóerős javított gőzlokomobil, móto- rok és motoros cséplőkész­letek 6—12 lóerőig, uj és gyárilag javított állapotban 800 *V-es veróléczes cséplő­f 'ép, javított állapotban 12 óerős Osers-Bauer benzin- lokomobil, 980 '%n Máv. fiatal végiggolyós csapágyu cséplő­garnitura, 50—60 lóerős majd­nem uj elsőrangú gyártmá­nyú szivógázmótor, 85 lóerős Osers és Bauer használt stabil szivógázmótor, 25 HP legújabb tipusu „Benz-Sendling"-mó- torekék, 12 lóerős Avance nyersolajtraktor kitűnő kar­ban, 20 HP Cormick-traktor 48" cséplővel, továbbá mindenféle gazdasági gépek, motor, után- akasztható 8-vasu és 5-vasu ekék rendkívül jutányos ár­ban, kedvező fizetési feltéte­lek mellett kaphatók és csere­üzletek is köthetők az: Unió Műszaki és Gépforgalmi Rész­vénytársaságnál, Budapest,V., Vilmos császár-ut 72. Az itt felrajzolt üres négyszög azt jelzi, hogy az Ön előfizetése még nincsen Fan KIK. j |V> NY VT A I ÍÁNAK J iULAJUUNA. /«J ákedják helerajzolni egy keresi ami azt jelenti, hogy beküldte az elő­fizetési dijat. Budapest, 1927. január 1 „Gépészek Szaklapja melléklettel1* Harminczn^gyedik évfolyam 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék