Molnárok Lapja, 1928 (35. évfolyam, 1-52. szám)

1928-01-07 / 1. szám

Kishirdetési rovatban előfizetők részér© szó •sryszed közlése ® fillér, vastag: betűvel 1® fillér. A lag" kisebb hirdetés (12 szóig) agy pengő. A hirdetési dijak előre fizetendők a forgalmi adó; detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelőssé lapot a* előfizetés lejárta előtt 2 héttel Írásban m "l_.feren°c^s<<> rc^ffhoaszabhitottnak tél NAGYHIRDETÉSER ARA: Egy hatodhasábos (86 széles) mill!- métersor e*y- |g NYILTTÉR (75j> sz.rl beiktató!« .sél.i) «a Alléi VEGYESEK 20 HP, . négy­ütemű, 2000 pengőért .eladó. Szabó Antal, Budopest (Lehel- Utcza 11) 987/a t.w.nírj ícrDlKftv«! porolja viza- DallKl“ kerekét, ha kétszer annyit akar őrölni vízimalmá­ban. Rövid szállítási határidő. Könnyű részletfizetés. Szak­mérnökeink a vízmérési díj­talanul végzik. Gazdaságba- rendező és Motoreke rt.,Buda ¥ esi, VI., Országbiró-utcza 38. elefon: Lipót 9u9—68, 909—64, Sürgőnyczim : Diplings, 837 ülöd A felelősség mellett 8 HP, ul&Uu stabilWohanka-nyers- olajmótor, egy 6 légkörös álló kazán, egy dupla detasőr, egy uj 250 kg. horderejű malom- felvonó szánkóval, 16 m. dupla hevederrel, egy gyárilag javí­tott egykaiu iaapritobalta, eröhajtesra, egy komplett köleshántoló jutányosén, hi­telre is. Megvételre keresek használt, jó, 2"-os kutturó- csöveket. Bogi, Kaba 31217 Fiíruülont T Olcsó mótorkiáru* ' sitás : modern szivógázmótorok 25—100 HP- ig. Dieselmotor modern, 25— 70 HP-ig. Láng 70 HP Diesel­motor, oenzinlokomobil 8—10 HP 1200 pengő. Ruttinger György, Budapest (Ráday- utcza 27) _______________81316 K flffvrm jutányosán eladó: ímgJÜU ! db Röck-gyári 40 HP stabil gőzgéptelep, kom- pound kondenzácziós, teljes csővezetékkel, üzemnagyob- bitás miatt, jelenleg üzemben még megtekinthető, 1 daiab Hübner - Opitz • gyári dupla Reform dara- és derczetisz- titógép, 1 db 4-rétü Gazda­sági gépgyári sikszita, 2x15 rámával, 1 darab 12 méter nyomtávú futódaru, 15 tonna teherbírásra. Tarján ésTársa, Budapest (V., Csáky-utcza 28. Telefon: T. 277-13) 31292 16—18 HP magán- járót vagy magán- járóvá való átalakításra alkal­mas motort. Tóth József, Dömsöd ■48-as-utcza) 31272 Wichterle-c,Jtplkj,b.?'eoo pengőért eladó. Jémboi Sán­dor, Tápióbicske 81273 Keresek An Nicholson - cséplő- tO **Uo szekrény eladó. Bő­vebb felviiégositéssai szol­gál: Poliák Imre lakatos, Magyarmecske (Baianyame- gye)____________________31297 MA« 8 as magánjéró, 16 éves mait kazánnal, hosszabb időre szóló résziette olcsón eladó Menyhárt Géza, Tisza- szentimre 31298 nö Hofherr - Schrantz - iiít "vo ciayton Shuttleworth körülgyürüs cséplőszekrény és egy 800 «^i-es Máv. golyós cséplő 6—8 HP Langen és Wolf-mótonal, eladó Érte­kezni lehet: Szentes L, Rékd- czi-ut 63 31293 EsztergapadV^v,ÄBess; 8 HP Shuttleworth^^gözmagán- j áró, egy éves, újjá épített, dob­golyós Máv.-cséplővel, teljes felszereléssel, uj szíjazattál, 5 HP magár.járó türészmótor, magánjáróalkötrészek, 46"-os Máv.-cséplő jó karban eladó. Kálmán Bálint, Öcsöd 31295 Sziíógámólor fa.'ianTevő! 60 70)óerős, LangcnCs Wolf- fcle fatiizelé&ü, átszerelés miatt jutányos árért eladó, üzemben bármikor megtekint­hető. Értekezni lehet min­den kedden a tulajdonossal: Pannónia-malomban, Kecske­mét 81253 A UD benzinmotor, köríürész- “ szel, teljesen felszerel­ve eladó. Mészáros, Szentes (Wesselényi-u. 48) 31285 1200 *•/»»-es kitűnő karban levő Hoíherr ► cséplő 2440 pengőért eladó, mely összeg két év alatt fizethető. Megtekinthető és megvásá­rolható : Debreczen, Deák Ferencs-u. 4. sz. alatt. 1 db 4 HP, 5 légkörös Schlick-ka- zán 400 pengőért eladó. Vá- laszbélyeget kér: Föld esi Vilmos, Mátészalka 31205 IfnnpQűb használt, de abszolút JVDIDqDa üzemképes, 70 ló­erőtől kezdődő, fürészpor tüzelésre alkalmas félstabil gőzgépet. Ajánlatok legol­csóbb ár és legelőnyösebb fizetési feltételek megjelölé­sével :* Wollt er KéioJy fa­kereskedő, Hódmezővásár­hely czimére küldendők 812C0 800 Hofherr-Schrantz hozzávaló motorral és minden felszereléssel 8500 pengőért eladó, Diamant, Budapest (V., Váczi-ut 14) 81222 íftfári nmgániórókat keresek ujílll jo_i4 Jégköröset. Árak és leírások: Soós Sámuel,Új­pest (Apponyi utcza 52) czimre intézendők 81224 Hifálhö hengerszék, sikszita, UltiCiUD hámozógép, daratisz- titógép raktárról: Heisler, Budapest (Csáky-u. 16) 31251 Cilrrjnífn 4-rétü 2>15 db 90Cx öIKbálld 1600 •#» méretű ke­retekkel, felfüggesztett elren­dezésben, Első Magyar Gaz­dasági-gyártmány, 2000 pen­f őért eladó. Czim: Tarján és ársa, Budapest (V.,Cséky*u. 23, Telefon : Teréz 277—13) 81221 Kap-e az a malmi alkalmazott vagy az a gépész évente tizenhat pengővel több fizetést, aki intelligensebb és jobban érti a mestersé­gét? Aki a szaklapból tanul és fölhasználja a tanultat, az dupla-fizetést érdemel. Budapest, 1928. január 7. Gépészek Szaklapja“ mellék'ettel HarminczBttldik évfalyam 1, azám PnrjwÁn szivógázmótoi okhoz, raoácil kőszén és tűzi fa wag­gon tétel ben /legj^áéh^osab-^ ban: Faezéjnftr^Tm] k.-T. Budapest, fiyLgpti pájJWd- var, IV. szwtilkwpu, fon: Lipótft72i-fÉ. fM 878 Bendnlokoimblhxj»^ gyárilag javaottan, jgtallá^C sál azonnaira kaphat»: Sei-' tried Hugónár, Budapest (For- gách-utcza i6) ____J 30986 P l a rl a 17V2 HP még uj, MÓV" ulauU mótorlokomobil vagy Fordson traktorért elcserél­hető. Erdőssy Kálmán, Galga- mácsa (Pestmegye) 309Ö6 Dunántúlon SI&ME selmótor hajtóerővel eladó. Válaszbélyeg ellenében vála­szolok. Komoly vevőkkel dél­után 2 óra után tárgyalok: Dr. Szarvas Géza, Budapest (III., Lajos-utcza 92) 31241 Malomszerelést “H ködő malom rendbehozását, beörlést, malomgépek átala­kításét vállalja: Pokorny, Jászberény (Üstökös u.) 81243 Vámőrlő JÄ.Ä vételre, ettlgfe’ JaHylojc; Részletes ajjnlaiokot kéiek l Czimem a $ kiadóhivatalban ____________fi___________31252 T A karban ftvő ~w5tEi3äe(' - 5-részü, lengő sik.*ziie.és egy Hofh err-S chraiüá4féljé,lcét4' kesü szecskévágó át&értifcásji miatt, olcsóit eladó. Viwwre^"’ hengermalonL Fais* (Pest* megye) '»T 0 op Máv. 12 légkörös, gőz- 0 kúpos, eredeti magán- járó, 54-es, dobgyürüs Clayton- cséplövel, 28—30 HP Máv., eredeti szivógázmagánjáró, 54“-os körülgyürüs Clayton- cséplővel, 8 HP, magányos, alakított Marshall magánjáró, 54“-os, körülgyürüs, fiatal Hofherr cséplő, 4 és 3 lábas, körülgyürüs, fiatal Purifikáto- rok, 16 HP eredeti magénjáró szivógázmótor minden elfo­gadható áron eladó. A gépek kifogástalan karban vannak. Komoly vevőkkel személyesen tárgyal: Komár Pál, Szarvas (522-11)_________________812b 9 R nfhprp körülgyürüs, 72?~ ilUIlluli goo as benzines csep- lőgarniturák, többévi fizetésre eladók. Válaszbélyeget kér: Jászay Bertalan,Kisvárda 31280 riníjA vagy érték szerint bár- u.uUU milyen géppel elcse­rélhető egy éves Fordson- traktor, 900 három­éves H o f h e r r-csépló, 6-os Marshall-magán járó, Gazda sági- gyári magánjáró, 54"-os. négyéves Hofherr cséplővel, egy elevátor 400 pengőért. Használt traktorokat, cséplő­ket újakra átc&erélek. Csakis komolyérdeklődéseketkérek: Vad Imre, Dévavénya 31291 Pnraeünlr 50-60 lóerős mó- m?iv»Ulllk torhoz megfelelő használt generátort megvé­telre. Pető Testvérek, Ladány- bene (Pestmegye) 31285 íHOí\*V»-es Hofherr Schrantz- IvV/v cséplő, 12 HP Shuttle- worth - motorral, teljesen uj kazalozóval, vagyonközösség megszüntetése miatt eladó. A gépek jó karban vannak, üzemképesek. Ára 120 Mm. búza, amely két részletben fizethető, fele 1928. január havában, másik fele 1928. ok­tóber 1-én fizetendő. Fischer József és Maurer József gép­tulajdonosok, Szomajom (So- mogyir.egye)____________81287 M ptfvM p1t»a keresek fifital 80°- Hieg¥ClClIC 900-as motoros garnitúrát. Grósz Jenő, Nyir- ábrány 31288 QAA «Vm-es Garrett-cséplő, 12 «7W píp Atlas*nyersolajmó- torral 80 Mm. búzáért eladó. Sarkadi, Tiszadada 81306 /JQ^ aq Garrett-cséplő és egy "u® Rohey-gyártmányu 6- os kazán 82 Mm. búzáért el­adó. Lassányi Dezsőnél, Jász apáti 31808 Knkoriczamomoló^tíl: many, rostával, szelelővel, zsákolókészülékkel, 6 waggon napi teljesítménnyel, 1200.— pengőéit eladó. Bohus Károly, Bpest (Visegrádi-u. 3) 31309 Gflfl Magyar Gazda­uW sági-cséplő, 8 HP Mayer- mótorral 110 Mm. búzáért el­adó. Fizetendő részletekben. Sarkadi, Tiszadada 81307 PAf darab 8 HP magénjáró garnitúra, egy 8 HP huza­tos kazán eladó. özv. Tompa Sándomé, Karczag 31315 Gözntimozdony előmelegitővel, 18J/2 légkö­rös, alkalmi árban eladó. Szabó Antal, Budapest (Lehel- utcza 11) 987/b Szirógázmótcrck IMff-jffi. icc ~ - <;•: ól!- iui erc^ajíhéío- fcok, csójpőgarnituráic: előnyös feltétéig meUett Jkaphatók: jfóartofFés IJerz flfotorg?árá­éban. Budapest, VI., Berlini- Ptér 2. $ j 761 g(imegmtókálK®^?ltk|i! kapóiban, a iegjutányosebb áron veszek és eladok. Abeles Emil, Budapest (V,, Váczi-ut 14.) Telefon: L. 970*6Í 1080 PnrrtQnn traktormásféléves, rüIUbüíl- kifogástalan álla­potban ekével, szijtárcsával, regulatorral 3000 P, 8-as hu­zatos Clayton-Shuttlewortlx- gőzlokomobil 1000 P, Clayton- Shuttleworth 54“- os cséplő üzemképes, 2000 P. Bakucz Mihály, Békéscsaba (And­rás sy-ut 25) 30826 Sziíógázmótorok uJt‘£Í?heBs: tos, szívógázlokomobil tizen­hatos, jutányosán kapható: Seifried Hugónál, Budapest (Forgách-u. 16) 80987 EsztergapadoL^s1 éí 2í m. csucstávoisággarjvalamint egyéb szerszámgépük gyári­lag javított, keveset jhasznólt állapotban, raktárról azonnal szállíthatók. Aczél és Székely, Budapest, V., Váczi-ut 6. 25114 TJÄnTfl« 50 lóerős félstabil nUbhui lokoxnobil, gyárilag jaVítVá, g&rancziéval kapható, ,5-4-S eifr ied. Hugón él, Budapest(For^'chri» 16) 30007 Alkaiiui áronTCnf./ir traktort, négy- és ötvasu eké­vel, egy 28 HP Ruhrtali trak­tort, háromvasú ekével, egy 12 HP Simmering traktort, kót- vasu ekével és egy Welger eróhejtásu szalmaprést, egy 4 HP motoros szállítható kör­fűrészt, két db erőhajtásu csÖvestengeri-darélót, azon­nali szállításra ajánl: Mező­gazdasági és Ipari Gépkeres­kedelmi rt. Budapest (V., Bala- ton-utcza 12) 28917 ß ah három- éves, Hofherr, ü lánczos magánjáró gar­nitúra P. 16.000. Első Magyar 29 éves, 8,/a légkörös mag ön­járó P. 2800. Bakucz Mihály, Békéscsaba (Andrássy*ut 25) 80827 jWAofAl tonnás gyorsjáratú illdölCl Ford komplett fel­szereléssel, öninditóvel el­adó. Kárpáti, Dunapataj 31089 Smogázmótorok náltak, gyárilag javítottak, üzemképességét szavatoljuk. Egy uj 30 Kwattos golyós csap­ágyas dinamó, motorok, di­namók, újak, használtak azon­nal, igen jutányosán kapha­tók. Székely és Társa mér­nökök, Bpest, Liszt Ferencz- tér 4. 24758 Pjotnl teljesen jó kaiban le- ridlCll vő, io HP, Első Ma­gyar Gazdasági eredeti ma­gánjáró gőzlokomobil, egy 10- es Weschau-cséplőszekrény- nyel eladó. özv. BordácsSén- dorné, Mezőtúr 81812 6 Iip Kállai-motor, 720-as^ duplatisztitós Wichterle- cséplővel, komplett, szíjakkal, eladó. Érdeklődni lehet: Drucsa Sándornál. Nagyecsed __________________' 31313 Pn rflcjAii traktor kettő darab, rUlUbOU- ekékkel, regulator­ral, szijtárcsával, garantált, kifogástalan üzemképes kar­ban, darabonként 2810 pengő­ért eladó. Bővebbet: Szabő Józsefnél, Gádoros 31314 MaffánvftG Schlick-Nicholson llidgdD Jfüöeredeti magánjóró, fogasrendszerü kazán, 1900. évben készült, nyomás és re­vízió alatt volt 1925-ben, újon­nan csövezve és újonnan bur­kolva 1927-ben, egy kis házi- javftást igényel, ára 120 Mm. búza, kétszeri fizetésre. Csak komoly érdeklődők Írjanak vólaszbélyeggel. Orbán Imre, Hajdúböszörmény (Lajos*u. 1435) 81181 2200 x 260 x 400 pad és 4-es benzinmotor el­adó. Utasy, Budapest (Sze. bolcsu. 17) 30931 Hengereket r„dyeunheÄ székhez legolcsóbban szállít : Jakab és Hegedűs Malom- építészet és Gépgyár r.-t„ Budapest (V., Csanádi-u. 3) 286B9 ÖzemiiagyobbitäsidÄp Fegyvergvári Dieselmotor, 2- részü Wörnar-sikszita, viz- nyomásu olajsajtó, 33 m8tüz- felülelü csöves kazán, 8 HP Máv* cséplőgép, Marshall-ka- zánnaí:. Schmidt Antalnál* Betöltendő All ásol! FögépésztffcEF^f maga is djßgozlk, Értenie keli mütnaloit» sz^zgyár, oiaj- gyár, l^HP gáng-féle gtter gep, 18Iff HP^rráczi DiesePv; mótor^JS nagjfgőzkazán, vil- lanyviggités#és külömböző gazdas^i^Képeknek meg­felelő szerhelyzettel való lelki- ismeretes kezeléséhez és pe­dáns javításához. Reflektán- sok nyújtsák be bizonyitvány- másolatokkal felszerelt aján­lataikat fizetési igények, kor, családi állapot megjelölésé­vel „Felelős vezető 31213“ jel­igére, a kiadóhivatalba. Felső- Ipariskolát végzettek előny- ben részesülnek __ 31213 Í TáTálfí főmolnárt keresünk ACáClU 14-járatu, félmagas- orlésü, vám- és kereskedelmi, búza- és rozsmalmunk ré­szére. Csakis szakmájukat tel­jesen ismerő, józan, rend- szerető fómolnárok pályázatát kérjük fizetési igény és bizo- nyitványmásolaiokkal. Próba­idő megkivántatik. Útiköltsé­get csak felfogadottnak téri­tünk. Czim: Dunavidéki r.-t., Dunapentele 31258 eSY önállóan dől­Aeiebeíf gozó moInárt 4.jó. ratu vám- és kereskedelmi vizimalmomba. Fizetés: tize­dik rész, teljes ellátás. Fa- munkások előnyben. Fekete Lajos, Kaposmérő 31268 Lengyelországba ÍSKÜÜ magyar főmolnár, kereske­delmi őrlésű malomba. A szaktudáson kívül föltétel: ha nem tud lengyelül, legalább németül beszéljen. Ajánlatok a Molnárok Lapja kiadóhiva­talába küldendők: „Polonia 31^86“ jeligével. (Eredeti bizo­nyít vány ok mellő zen dók) 31286 ílánŐQvf keresek Lanz-gé- UBpöbZl pemhez januar 15-i belépésre. Csakis szakmáju- k«t értő, nősek pályázzanak. Ajánlatok fizetési igények megjelölésével: Tatár-malom, Kisleta czimre intézendők ________________________31294 V álíl- ®s kereskedelmi mai- iám rnomba egy szakkép­zett kezelőmolnárt keresek. Szerelést és famunkát értők előnyben. Ajánlatokat: „Ál­landó alkalmazás 31310“ jel­igével a kiadóhivatal továbbit ________________________31310 k eresek február 1-re Uöptbáü gőzmalmomba. Sze­mélyesen jelentkezők előny­ben. R. Pj^bMj^íd Jakab, Vaja Állás^lS^söK JólképzeUsr^Drratcdmbbt mielőbbi belépésre, kezelői vagy jobb segédi állást ke­res. Szives meghívást kér: Bereczki László, Bátya (Pest­megye) 81249 Pamnnlráf értő molnár azon­ramuDKai naJJ vagy barmi. kori belépésre állást keres. Fekete Károly, Gyöngyös­tarján 81247 Intelligens lást keres nagyobb malomba bármikori belépésre, akinek a modern malmészat terén, az őrlés technikai részében kiváló nagy szaktudása és hosszú gyakorlata ven. Próba­időt elfogad. Kívánatra oda­utazik. Szives méghivást kér: N. fómolnár, Pécs (Türr ma­lom)____________________31000 F ömolnár keres. Flórek János, Debre* ezen (Katz-telep, Kender* u. 25) ________________________31275 P jofal nős molnár január 1 laiidl i5 re főmolnári, eset­leg részesmolnári állást ke­res. Jelenleg egywaggonos malomnak a kezelőmolnérja. Szives meghívást fizetésmeg­jelöléssel kér : Szapper János molnár, Székesfehérvár iHal- tér 9. szám) 31276 Főmolnári kiscsaládu, józan, munkasze­rető főmolnár. Lisztek minő­ségéért felelősseget vállal, kauezióképes. 8-jérattól 14- járatig bármilyen rendszerű malom szakszerű vezetését elvállalja. Nagyobb urada­lomba is elmegy. Szives meg­hívást üzem- és fizetésmeg­jelöléssel kér: Tóth, Monor (Kalmár-malom) 31277 /[fi áxrfiQ nős főmolnér azon- tU üiüü najj vaí?y február 1-i belépésre állást keres. Rajzok és diagrammok készítésében, asztalosmunkákban tökélete­sen jártas. Elhanyagolt mal­mokat, úgy kereskedelmi-, mint vámmalmokat saját szer­számaival tökéletessé tesz. Szives megkeresést kér: Wercz István főmolnér, Sár- keresztur (Fehérmegye) 31288 Gyakorlott “ÄÄ re állást keres, bármilyen munkára» Szives meghívást kér: Bencsek Mikló», Bátya (Pestroegye) 31299 R erélyes, megbíz­ható, őriőközön- jól tudó fontolnál . Szerelést, dia- tést, vám-csere- i őrlést tökéle- A lisztek minő- fehér százalék lázá&áéií felelős- . Elvállalja 4-já- raŰól5-wöggonosig bármilyen modern malom önálló veze­tését. Kívánatra 4—500 pengő kaueziót ad. Szükség esetén 24 éves, nőtlen, perfekt szivó- gázrr.ctorista főmolnér fiát, ki jelenleg Dunántúl egy 4- waggonos malom főmolnárja és 22 éves nőtlen, szakkép­zett molnárfiátmagávaiviheti. Szives meghívást üzem- és fizetésmegjelöléssel: „Össze­hozott munkaerő veszély a szomszéd malmokra 31278“ jeligére a kiadóba kér 31278 Pintal molnársegéd lehetőleg i KllCtl január 15-i belépésre állást keres. Szives meghí­vást fizetésmegjeiölessel kér: Béres János molnársegéd, Gáva (Szabolcsmegye) 3>279 KpZPÍfíi ,va&y segédi állást £V.CáuíUl keresek azonnaira: Szabő Gábor, Hajdúböször­mény (Középkert III. d. 193) ________________________31280 Malomszerelő munkát keres. Malomépitő ezégnek főszereJője és be- őrlő főmolnárja volt. Adott vagy saját terv utón szere­lést, átalakítást, sikszitéknak házilag való készítését és be- őrlést mérsékelt dijazóséit végez. Nagy szerelő, Buda­pest, (V., Vödész*u. 12., I. 11) ___________________ 31281 B iztosítékkal keres 48 éves, szorgalmas és lelkiismeretes szakember. Bármilyen berendezésű mal­mot felelősséggel elvállal. Próbaidőt elfogad. Sándor József, Tiszaföldvér 81282 Mérlegképes jr,yv^8^*: németlevelezó,önálló munka­erő, gabona- és malomszak- maban hosszú gyakorlattal, azonnaira is állást keres. Meg­keresések: Rónay Pál, Hő- gyész (Hengermalom) czimre kéretnek 31284 IÁ7ÍH1 szorgalmas, munka* uuziUil szerető, az őrlőközön­séggel bánni jól tudó, nős szakember vagyok. Beszélek magyarul és németül. A mai kornak megfelelő verseny- képességgel kezelői vagy jobb segédi állást keresek. Dabronoki Sándor, Ajka (Veszprémmegye) 81303 Mázsáiéi ÄÄr­József, Kiskunhalas (Posta- iiók 3)__________________JU800 Szorgalmas SSVá« “u.eíí­malmi 22 éves moinársegéd részére — munkó'slétszámunk csökkentése miatt - állást keresek. Koltay főmolnár, Hédervár (Gyórmegye) 31301 vagy Jobb molnári MZBIUi óllast kereS: Biró Sándor molnár, Nagyecsed ________________________81302 P irifílI nős, családtalan, szor- I laiiai galmas, munkaszerető molnár vagyok, az őrlőközön­séggel bánni jól tudok, kezelői vagy elszámolásra részesmol- nóri állást keresek. Az elvál­lalt munkáért garsneziét nyúj­tok, hogy azt a legpontosab­ban és lelkiismeretesen vég­zem el. Famunkához, szere­léshez némileg értek, beszé­lek magyarul és németül. Szükség esetén óvadékkal rendelkezem. Szabó Antal, Ajka (Veszprémmegye) 31304 9Í ávOQ molnársegéd azon- lil Orco nalra vagy' barmi- korra állást keres. Szabó mol­nársegéd, Tiszadada 81305 97 ávPQ molnár kezelői vagy ól CKCb jobb segédi ól,óst keres. Meghívást fizetésmeg- jelöiéssel kér: Pallér József molnár,Egyházasrédócz (Vas­megye) 31246 LEVELEZÉS Házasság egyedüli, önálló malombérlő, szerényigényü, házias mol- nárieánnyal. Csak teljes czi- mü, fényképpel ellátott leve­lekre válaszol. Leveleket dupla borítékban : „Búzavirág 31257“ jelige alatt e lapkiadó- hivatala továbbit. Diszkréczió biztosítva 31257 Mpj/lan Lajos főmolnér ur luUMUl azonnal tudassa hol­létét: Stuhl Imre főmolnárral, Battonya 81265 KöwönetjffiWpéSi állás betöltetett. Bácsbokodi Hengermalom rt., Bácsbokod 80930 (Q ái/fiQ Umrath-féle, 4 HP lű CiCö gőzlokomobil és egy 13 éves Umrath-féle, 1070-es cséplőgép jó karban, üzem­képes állapotban, továbbá egy 40 HP, 4 hengeres benzin- magánjáró, melyet stabilgép­nek is lehet használni, eladó. Umrath-garnitura éra 4.5( 0 P., a benzinmagánjáró ára 4.500 P. Bővebbet: Mihályi Sándornál, Szeged (Rudolf-tér 6) 30705 Alföldi naHyv®rosban eladó nílUUU jóiorgalmu vámma­lom. Czim a kiadóhivatalban ________________________80510 K örförészlap oisd“l«n kl|: ható: Globus szerszémüzlet- ben, Bpest (Váczi-ut 12) 1046 fizimalom-mP!lthtaj;óasbekr°e”: dezés, egy 8 HP Marshall* gőzgép, egy 5 HP Kühne-ben- zinmótor, 620-as cséplővel, komplett, eladó. Azonnal üzemiiehelyezhetők. Bende Imre, Szóládteleki (Somogy- megye)_________________31211 Ift POGflt megvételre 1 darab 5(i_6o lóerős mo­dern, jó gyártmányú kompo- und gőzgépet szelepes vezér­művel, légszivattyúval, kifo­gástalan állapotban, 1 darab 40—50 m2 fűtő felületű viz- csöves gőzkazánt. 10—12atm. gőznyomással, túlhevítővel. Ajánlatokat, ármegjelöléssel és részletes leírással: Kiss Gyula Elektrotechnikai Vál­lalat, Dombóvár czimre ké­rem küldeni 81284 Mozifelszerelés "Äpp“; olcsón eladó, üzemben meg­tekinthető. Th ália-mozgó, Elek____________________81296 G özekekészlet 640Í6osHH,á4v: vasú Kemna * ekével, lakó­kocsival, teljes felszereléssel kifogástalan jó karban, ura­dalomban olcsón eladó. Hof- herr-Schrantz 3 éves, 8 as gőzlokomobil 4500 pengőért sürgősen eladó. Bihari Fe- rencz, Békéscsaba (Andrássy- ut 5. sz.)________________30858 r 1 JlkvZilUo es. modern haránt- gyalugép 500 *ftw-es, hossz­esztergapad 1*5 m. prizmés, 200 Norton-szekrénnyel kerestetik. Levelek: „Modern 31254“ jeligére a kiadóhiva­talba^ kéretnek 31254 Bérbeadó kSrr^f^: tes, négyjáratu patakmalom, nagy község belterületén, esetleg el is adó. Válaszbélye- ges^ levelekre válaszol: Kani­zsai Kati tulajdonosnő, Tót- szerdahely (Zalamegye) 81255 Aíitnmohil hatszemélyes, ki­miLUlliUUil tűnőén záró tető­szerkezettel, Ford-gyártmá­nyú európai karosszériával, más vállalkozás miatt eladó. Egy hónapja van üzemben. Érdeklődni lehet: .Galamb Ferencz Ford autorizált kép­viseleténél, Makó (Deák Fe­rencz u. 61.) Csakis válasz­bélyeges levélre válaszolok ________________________31259 P lod A malom. Két éves, régy- uldlU) járatú malom, teljes berendezéssel, 80 lóerős, jó karban levő, angol gyártmá­nyú nyeisolajmótoirai, 10C0 négyszögöl területtel, rajta 4 szobás lakás, két konyha, tégla és cseréptetejü épüle­tekkel, ^szabadkézből eladó. Érdeklődőknek közelebbi fel­világosítást ed: Kötcsei Mó- tormalom Társaság, Kötcse (Somogymegye) 31263 Háromjáratn berendezésemmel együtt, tőkeerős vállalkozónak átadó. Molnár Kálmán, Magyartelek, u. p. Magyarmecske 81264 Wohanka-'ilVJK'nÄ" képes állapotban levő nyers- olajmótor üzemváltozás miatt eladó. Ára 800 pengő. Czim: Újszeged (Csanédi u. 26. sz.) ________________________81266 f lßflTWMM» 5 1<5erős, 10 lég- UUZUlUlür körös, olcsón el­adó vagy elcserélhető egy 5—6 lóerős autómotorért. Kul- nik Lajos, Bátaszék (Király- utcza 7)________________31267 R nfhprr magánjáró cséplő- nuiucii garnitúra, 8 HP Curier-kazánnal, 54“ os csép­lővel, telies felszereléssel, ki­tűnő karban eladó. Bővebbet a tulajdonosnál: K. Kiss Ist- vánnénál. Mezőtúr______31260 9 1 HP autómotor min­nr den czélra alkal más, üzemképes állapotban, olcsón eladó. Fehér, Buda- pest (Nefelejts-u. 7) 81270 if\ lAarfiQ 2 éves, Martos és IV iUCiUS Herz*benzinmotor, hozzá 900 mfm~es szintén 2 éves Hofherr-Schrantz-cséplő, erős szíjazattál együtt, eladó. Gud- mon Pál, Tompa (Kőrösoldal 98. Bácsmegye) 31271 TnílWnr- »utó- és mótor- IiaALUI , javitó szaküzem generáljavitóst, hengerfurést, uj dugattyú, hengerfej és alkatrészek készítését szava­tossággal legolcsóbban vé­gez: Deutsch, Budapest (Wahrniunn-H. 4) 8/**

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék