Molnárok Lapja, 1929 (36. évfolyam, 1-52. szám)

1929-01-05 / 1. szám

MOLNÁROK . Kishirdetési rovatban előfizetők részére egy szó egyszeri közlése 8 fillér, vastag betűvel 16 fillér. A leg­kisebb hirdetés (12 szóig) egy pengő A hirdetési diiak előre fizetendők a lorgaimi adóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja fői' nnnak megrendelése mesrhossznbbitottnak tekintetne. NA6YHIRDETÉSEK ARA: Egy hatodhasábos (35 széles) fnilU­métersor egy- ÍÖ fillnr WYILTTÉR (75 szeri beiktatása 10 Iliiül széles) 48 fillér Jó IBETOUENDOAL^SÖ^ ^vastiánfAtr munkaszerető OáíUkhüiláültkezelofomolnart keresek február 1 re* ekkorra egy molnársegi Olyan molnársegédek pái zatát kérem,akik önállóan nak dolgozni félmagasőri sikszitás malomban. A s£gé< állás f. hó 15-ón is betojthetői Komoly szakemberek' adják be ajánlatukat, fizetési igé­nyek és eddigi működés tel- tüntetésével. Klóin- malom, Mezőkövesd ____________89191 R ÍAtA.1 20“"25 éves, nőtlen, jó- rlakul zanéietü, munkaszere­tő molnársegédet keresek mie­lőbb belépésre. Csak olyan egyének pályázzanak, akik a visszaönteses buzamalomban több évi jártassággal bírnak. Cim: Kiss-féle hengermalom, Lovasberény (Fehérm.) 89163 Főmolnárt KÍK delmí malmomba. Komoly, szakképzett, közönséggelbán- ni tudó egyének ajánlatát ké­rem, kor, családi állapot, fize­tési igények és eddigi műkö­dés feltüntetésével. Vass-g őz­malom, Kisújszállás (Szolnok- megye) _________________39143 S zakképzett u“í,u jÄoi nyitvánnyalrendeikező főmol­nár, aki az árpagyöngy- és köleskósa-hántolashoz is tö­kéletesen ért, félmagasőrlésü vám- és kereskedelmi-malom­ba felvétetik. Ajánlatokat fi­zetési igények megjelölésé­vel Solti-malom, Hódmező­vásárhely címen kérek 89150 MALUS! KERESŐK családból származó, ZÖ éves, rom. kath., érettsé­gizett, feszabadult molnárse- ged, aki könyvelésben, leve­lezésben, gépírásban jártás, megfelelő állást keres. Vidék­re is megy. Szives megkere­sést kér: Bén László, Buda pest (Horthy M. ut 83. fdsz. 1) ________________________85000 ' mérlegképes, tel- ' jesen önálló min­den munkakörben, állást keres szerény igényekkel. Czime: Albert György, Gyöngyös (Erzsébet kiráiyné-utcza 22.) _____________39089 s zakember állást 1 keres mielőbbi be­lépésre, bármilyen üzemhez. Főmolnár, Tárcái______89123 ^vizsgázott Diesel ümótorkezeló, több évi gyakorlattal állást keres. Hajnal Lajos, Pomáz 39133 vagy jobb gépé- szi állást keresek bármilyen gőzüzemű iparte­lepre, bármikori belépésre. Jó szakerő vagyok. Fehér Imre, Gyöngyös (Püspöki u.22) 89125 átad nőtlen, szakképzett “* wiöo molnársegéd állást keres mielőbbi belépésre. Szives meghívást kér üzem­éi fizetésmegjelöléssel: Ma- lomsoky József molnársegéd, Bueapest(IX.,Üllői ut91.HI/26) 89182 vám- és kereske­delmi malmi önál­ló gyakorlattal bíró, mérleg­képes könyvelő állást keres. Bizalmi állás esetén óvadék­kal rendelkezik. Szives meg­kereséseket „Malom" Kapos vár, postr6stante kér 89183 MíllnáP safari vizsgával, bi- mülUdl zonyitványokkal ál­lást keres bármelyikre. Szi­ves meghívást fizetésmegje- löléssel kér: Wucsak Kálmán, Budapest (VII. kér., István- ut 7, foldsz. 12)_________8919S n őtlen molnár má- 1 zsálói, kezelői vagy jobb segédi állást keres bár­mikori belépésre. Szives meg­hívást kér: Tuza János, Po­roszlő___________________89186 Fömolnári “£VukfömS"n*rki tapasztalattal. Jól felszerelt malmokban vállalom a leg­jobb lisztek és a legmagasabb */o kiaknázását, vállalom hely­telenül felszerelt malmok rendbehozását, beőrlését, a leggazdaságosabb üzemki­használás mellett. Vállalom úgy automatikus, mint vissza Öntóses malomtervek, - dia­g rammok készítését, minden- őr a helyi igényekhez meg­felelően alkalmazkodva, teljes felelősség mellett. Bereczki Gábor, Bátya (Pestm.) 89197 ttlatal nvolnársegéd, famun- riatal két érti, bármikori belé­pésre állást keres. Szivesmeg- hivást fizetésmegjelöléssel kór: Méhész Imre, Derecske (Báró Jősika-u. 840. Biharm.) 89177 IX bizonyítványokkal rendel- kező, 89 éves, nős, kétcsa- iádu, tanult főmolnár, aki a mai modern malmászat terén teljes szakismerettel bir, az őr­lőtökkel kitünően bánik és bár­milyen rendszerű motor keze­lését kifogástalanul érti, bár­milyen malomba állást keres azonnali belépésre. Próbaidőt elfogad. Szives meghívást kér: Schweres Márton, Dörög up. Pér (Győtmegye) 89204 Megbiihat0sl“kÄÄ gyakorlattal állást keres. Sza­kács György, Csorna (Erzsé- bet-u. 95) ______________88792 f fftmfdföhiL 46 ©vés .nős, csa- rUIUulüdí| ládos, korrekt, el­sőrangú szakember, aki vám-, csere , magast magas-, keieskedelrai - őrlést,\ árpa­gyöngy-, kpleshántolást és szerelést aj mai korjkényes igényeinek Megfelelőén a leg- gazdasUgosaboan végzi, el­hibázott diagrammot helyre­hoz, uj és átalakított malmo­kat a legjobb eredménnyel beóröl. Őrletőközönséggel va­ló jó bánásmódot és a figyel­mes kiszolgálást a legszéle­sebb körben gyakorolja,ajánl­kozik azonnali-belépésre. Szi­ves meghívásokat üzem és fizetés megjelöléssel kér. Schachinger Lajos főmolnár, Hódmezővásárhely (Dezső füszerkereskedő ur címén) 29210 Famnnkában Ärsfi*£} állást keres mielőbbre. Tauber József, Ufszász (Hengerma­lom) 89198 KflTplRi vagy jobb segédi ál­Ust teres Sü évres, kiscsaládu, nős molnár bár­mikorra. Famunkában jártas. Juhász Sándor, Kisvérda (At- tila-utca 18) _____________39178 M alomintéienektöantffi: kozom. 25 éves gyakorlattal rendelkezem, szükség esetén főmolnári, fógépészi teendő­ket is felelősséggel vállalom. Meghívást fizetésmegftlölés- sel „Rentábilis 89173" jeligére a kiadóhivatalba kérek 39173 keresek 21 éves mol- nársegéd fiam részére. Érti a szijvarrást, kővágást, malmi gépek, siksziták stb. kezelését. Négy középiskolája van, igy vámolást es minden elszámolást végez és miután 18 éves kora óta mellettem gyakorolta a molnármester­séget, megtanulta, hogyan kell bánni az őrletöközönséggel. TŐxök Gyula főmolnár, Felső- doósza (Abaujmegye) 39174 íljáqt niiaSb sze­_ relés­ben, famunkában jártas, hosz szu fómolnárigyakorlattal ren­delkező szakember állást ke­res vagy betársulna. Konkur- rencia nem aggaszt. Meghí­vásokat „Biztos jövő 89175" jeligével a kiadóhivatal to- vábhit 89175 vagy jobb gópészi állást keresek Budapesten vagy Bupadest környékén. Folsőipariskolai bizonyítvánnyal rendelkezem. Bármily rendszerű gepek ke zelését vállalom, hosszú tég­lagyári, gőzmalmi valamint jéggyári gyakorlattal rendel­kezem. Jelenlegi állásomban tiz éve mint főgépész műkö­döm. Géplakatosi, esztergá- lyozási munkákat végzek. Englohner Lajos, Budapest (Donáti utca 9; 89178 MffloInári“áasilke^fépB^rne Szakképzett, 42 éves molnár. Bármilyen rendszerű malmok vezeiésében a legnagyobb gyakorlattal bir. Kezelői állást is elfogad: Fuksz Pál, Vecsés (Fő utca 85) 39188 Él I LEVELEZÉS fü Nfídtilni szeretnék. Érettsegi- HUoUlIll zett, szorgalmas fiatalember vagyok. Olyan csinos lányok ajánlatát kérem, akiknek van annyi hozomá­nyuk, hogy apám malma fele- részének átvételéhez hozzá­járulhassak. Czimet megadja a kiadóhivatal 8919ü hl I VEGYESEK| Ü úgymint: Sik­sziták, Reform dara- és derczetisztiíőgépek, kisebb daratisztitók, gabona- hámozók, tarárok, deiasőrők stb. versenyenkivüli árban, kedvező feltételek mellett kap­hatók. Legmodernebb kon- strukeziók. Tökéletes munka­végzésről teljes garanczia. Rezenka János m&lomópité- izet. Papa _______________2424 s zállítok precziz ki­vitelben nyersolaj- szivattyút, porlasztót, lámpa- düznit, szelepet, dugattyugyü- rüt, hengertejet stb. Javítok minden gyártmányú mótort és gépet, mágnest stb. Frisch­mann Gábor mótorspeczialis- ta gépműhelye. Szeged (Kál­váriánál) _______________89060 N yersolaj mótorja^Vt, ÍV­hezen indulI Alakítássá át! Garanczia mellett jutányos áron vállalja: Frischmann Gá­bor mótorspeczialista-gépmü- helye, Szeged (Kálváriánál) _______________39061 é pült9 járatú,nyers- olajmótoros malom, sikszitás modern berendezés­sel, kényelmes lakással, min­den vadonat uj, felerészben vagy egészben eladó. Czimet megadja a kiadóhivatal 88812 Sziíógázmótor lé{% k“bvín telre kerestetik. Freund La­jos fakereskedő, Kalocsa 89189 Újonnan: Brons-Diesel mótor, lUcIUö teljesen üzemképes állapotban eladó vagy szivó- gázmótorra becserélhető. Megtekinthető Freund Lajos fakereskedónél, Kalocsa 89138 RIofM egy német gyártmányú ItlaUU 12 HP, gyorsjáratú ben- zinmótor. Eleki-gőzmalom, Elek (Aradmegye)______89140 R IodÁ modern mechanikus DlaUU esztergapad, 540 kilós 168 hosszú, átfúrt főten­gellyel, szekrénylábbal, 509-es Fiathoz való uj kombiné. Nagy János mechanikus, Kisúj­szállás _________________39141 Q QA act MÁV-cséplőmet elcse- üOU-dS félném 800-as MÁV- cséplőért. A cséplő Szolnok- megyében van. Pergl András, Tarján (Komáromm.) 39142 keresek 2/7-es Ganz hengerszé­ket, 86-os bairaforgó daráló­követ méret- és ármegjelölés­sel : Harn Gyula, Lovas, u. p. Alsóörs (Zalamegye) 89143 PnrdQnn”traktor' 30 ho,dat rüIUSUU szántott, uj állapot ban, kétvasu Oliver - ekével, világítási berendezéssel, szij- koronggal, viszonyok válto­zása miatt sürgősen eladó. K. Tóth László, Nagyrév (Szöllő) 39144 Uá|7 8-as gyári magánjáró, lüíil 54"-os cséplővel, here- lejtővel, 10 aim., 1927-ben épült, továbbá egy 8-as MÁV, 1922-ben épült huzatos, 54"-os cséplővel, mindkettő körülgo lyós, eladó. Diószegi József, Berettyóújfalu ____ 89145 9 IllW?Is H- s- c• s- trakt0It 04! HU US megvételre kere­sek. Ruzsinsiky Gyula, Bajdu- hadbáz (Bercsényi-u. 48.) 39146 6 DD benzinmótor e 1 a d,ó * *** K e c x k ó András, Os- agárd (Nógrádmegye) 89147 SzalmakaialoEókat nagyságban, részletre, ver­senyárban. Nemkin Antal, Felsőzsolca (Miskolc mellett) 38968 Jutányosán ÄWeo; eőJ: 1000-es Ganz-hengerszékek, 36—42"-os kövek, 8-,4 ,6-részti bakos és szabadonleflgő sik­sziták, Reform - daratisztitő, 80-as Dieselmotor, komplett malomberendezés, darabon­ként is. Bővebbet: Goldstein Ábrahám, Hajduhadház 89172 Jó karban levő használt ma­lomgépek, 8, és 4. számú triőrök, egy 4, daratisztitő, hasábsziíák, rézósziták, zsá­kolóasztalok és csövek, szál­lító csigák és egy exhaustor eladók. Cim a kiadóhivatalban ___________3 H70 t őkével rendelkező intelligens molnár bérbe keres nagy környékü, egywaggonos dunántúli búza malmot, elhanyagolt állapot­ban is. Megkereséseket „In­vesztálok B9167“ jeligére a ki- adóhivatalba kér 39167 lakosú községben egyedülálló, hatjá ■ ratu, szivógázüzemü vámma­lom, 3 szobás lakással, csa­ládi okok miatt sürgősen, elő­nyös feltételekkel bérbeadó. Levelekre nem válaszolok, csak személyesen tárgyalok. Hengermalom, Nyiracsád 38763 Hiráití és átalakított 8 asma- UJÍdi 1 gánjáró cséplőkészle­tek, jó állapotban, több évi kedvező lefizetésre is eladók. Molnár Sándor, Szentes (Sar- kadi Antal u. 11) ________88828 p áros, 5 éves szántógép, Illáit hozzávaló egyidős 64*- os cséplővel eladó. Bővebbet: Bagyinka Györgynél, Bókés- csaba (Honvéd-utcza 13) 38829 UXy C. T. 20-jelü, piros Mal» cséplőgarnitura, 15 éves, kifogástalan állapotban eladó. Bővebbet: Duna Andrásnál, Békéscsaba (I. kér., Honvéd- utcza 18) 38830 keresek 100 HP 1 fatfizeléses szívó- gázmotort, kedvező fizetési feltételekkel. Ugyanitt 70 HP Láng-gőzgép kapható, vagy a mótor vételénél elcserél­hető. Esetleg az egész malom is eladó és azonnal át is ve­hető, mindennemű közvetítés kizárásával. Oláh István, Czi- bakháza. Vasútállomás: Ti- szatöldvár ______________38802 f lnrmipk 2.5 HP «8ryh«nK©r«» 1/U1111ÍV& benzin maganjáró, 54*-os Mév. dobgolyós csép­lővel, kitűnő üzemképes álla­potban, nagyon olcsón, több évi hitelre -ísdó. Lánczy Kál­mán, Sátoraljaújhely (Matolai Etele-utcza 6)______ 517/f T ársasviszony ^?f«26nhp! huzatős, páros. 27 éves, Első Magyar Gazdasági gőzcsépló- garnitura eladó. A cséplő 1928,-évben 1 alt újonnan épít­ve, uj gyürüitengely, 8 éves. Törekrázóés szolmarázó-ten- gelyek 2 évesek, A garnitúrán semmi javítás. Külön külön is kaphatók. Esetleg 4 évre, szerződésileg biztosított csép- lésre is kiadom. Válaszbé" lyegre vagy személyesen tár­gyai: Márton László, Nádud­var 862. szám 89202 Hidraulikus ÄÄboeo pengőért, továbbá egy 12 HP szí/ógáz magánjáró garnitúra és egy 694.222. sz. egy éves Fordson-traktor, kétvasu Oli­ver ekével együtt vagy külön is eladók. Megtekinthetők: Kriston Pálnál, Mezőkövesd ________________________89169 u]» ©Ify óvescséplő- v garnitúra elevátor­ral, Fordson traktorralegyütt vagy traktor nélkül is, azon­nal eladó. Érdeklődők: Nagy István, Farád (Sopronmegye) címre írjanak 89168 árban eladó hen­gerszékek 11, U/s, 2/7, 22, 21, 21/a. Fáber-malom- gépgyár, Budapest (Szabolcs- utcza 6)_________________88357 80-100 HP ban levő, használt kondenzá­tort, valamint 8-as gőzgépet keresünk megvételre. Winkler Testvé.ek, Szeged 89186 keresek egy db. 22/80-as és egy db. 22/65-ös hengert. Méret- és ármegjelölést kérek: Ba­logh János, Jászkisér 89165 vízimalom lakással, 8 hold területtel. Könnyű fizetési feltételek mellett azon­nal átvehető és elfoglalható. Cim: Fiola József, Tamási (Deák Ferenc ut 12. Tolna megye.)________________89164 Q HD Ruston - nvagánjáró, 0 fl* 52"-osHofherr,Schrantz- cséplő, önbeéliős golyós dob­bal, 720-as, sines cséplő, négy­lovas benzines motorfűrésszel, 50 cm* es lapon forgó daráló­val, 100 in 8"-oai furócső, ©ÉT szívó-nyomó Szivattyú, mo­torral, kútfúráshoz is nagyon alkalmas, együtt vagy külön eladó, esetleg használatra is kiadók. Artézd- és mükutak mosását, régiicsövek húzását, kútfúrást vállalok, méteren­ként 10 pengőért, 100 méter mélységig. ÍCfss Károly kut- furómester, Sarkad (Szalon- tai-ut 1634.) 89162 KlftflÁ 60 Volt 35 amp. egyen- üldUO áfamu dinamó, ellenál­lással, kapcsolótáblával. Weisz mechanikus, Káltcag. 89161 Kiadó fiatal Fontson-traktor* MÁV - cséplővel 5500' nyolcas MÁV uj\alakitásu magánjáró, MÁV Cséplővel 4ö0u, nyolcas MÁV-majgánjáró- cséplógarnitura 8400, nyolcas Shuttleworth üzemképes gánjáró 1200 pengőért, hatol MÁV, 1899-beli lokomobil ar­matúrái olcsón eladók. Ked­vező feltételek. Klóin géptu lajdonos, Karcag 89160 A. OD 6 légkörös Shuttleworth- “ gőzmagánjáró,107Ü es cseplőszekrény, felszere­léssel külön-külön is eladó, esetleg egy 800—90ü*asmótor­f garnitúrával elcserélhető. Vá aszbélyeg: Borka György, Nagyatád 891,9 4A7A Shuttlewort h­cséplő, kitűnő állapot­ban (a dob golyós) teljes fel­szereléssel olcsón eladó. Bakó László, Törökszentmiklós. ________________________89158 v a«y 52" os MÁV vagy Uo Gazdasági vasdobot keresek megvételre. Polgári gépész, Hajdunádudvar 89157 6 6 Dö benzinmótor tűzifa *0 Dl vágáshoz, kocsira szerelve, körfűrésszel, üzem- átszerelés miatt 25 Mm. bú­záért azonnal eladó. Erdődy fakereskedós, Törökszentmik- lós (III. ut)______________89156 6 Q Up eredeti magánjáró és -o ur egy 6 HP huzatos, 60-as mótoreke eladó minden elfogadható árért. Id. Márkus Mihály, Abony (Mária Teré- zia-ut)__________________89155 S *fa>5SS?7SÄ 1000 %*~es Hofherr dobgyürüs garnitúrámat, fiatal, magányos 48"-os MÁV-cséplÓért, érték szerint. Majsa Sándor, Ostffy- asszonyfa (Vasmegye) 39154 UmRa 8-as Shuttleworth - ma- ül US gánjáró cséplőgarnitura, tavaly nyomatva, jó felszere­léssel 8000 pengőért eladó. A csépió 18 éves, a kazán 40 éves. Vass János, Békésgyula ________________________89153 G öilokomobilokr^é/bSn kaphatók : Fehér Miklós Gép­gyárnál, Budapest (V., Váczi- ut 80)___________________517|d F orgóáramn ffKÄSl as. rendidéül jutányos áron inditővalenyütt eladó: Sygall S., Budapest (VII., Angol-u 29, a)_____________ 89187 T izenegyjáratn mvaa*ym hal­madrésze sürgősen eladó. A malom tiszta búzatermő vidéken, 80,000 lakosú város­ban állandóan üzemben van. 4—5000 pangővel átvehető. Cim a kiadóhivatalban 39198 Naffvrtn olcsdn egy Hagjüíl 40 lóerős Höcker-féle félstabil fekvő kazán, teljesen jó. Üzamben bármikor meg­tekinthető. V as-maloro, Mező­túr MIM Autógumink, Tőth-gummiüzem vttlkanizal Budapest (II., Fó-u. 20) 1268 keresek BHPhu- 1 zatós MÁV-góz­L',10T^éVfsi?, ¥~ il. Leírást áriTvepje­Mafte^i Sán-, Int fl 8915SI ftetgapadj erőme#iajfasu fv rőgép,2.( osvillanimótor ka| csolóval, smirglikfszörü, fc galékoklcal, 6 m?es trans misszióval, kerekjkkel egyi' sürgősen, nagyon olcsón adó. Esetleg mótoros cséplő­vel, ráfizetéssel cserélek. Fó­nagy László, Jászfényszaru ________________________39151 M án 42"-os cséplőgépből és Diai* Pordson-traktoroól álló 1 éves garnitúra, főszijjal, ponyvával, szijtárcsával, sza­bályozóval, sárhány ókkal, lámpákkal, gazdag felszere­léssel eladó. Letárgyalható: Landler Ödönnél, Budapest (VIII., Rökk Szilérd-u.5) 517je 16—281óerős May w „ Vf benzinmótor, 1ÖC0 ®Vm.-es Hofherr, körülgyürüs cséplővel, 8200 pengőért el adó. Schillinger, Budapest (VL, BulcSu-utca 13.) 39181 TÁlmftnfí vám- és kereskedel- ŰülUieüü mi malomba, szak­tudással betársulnarVagy ki­sebb malmot béreljle gyakor­lattal rdbdelkező;'<ft\alorritiszt- viselö. Wfegkere^Seseket „Ma- lombérlel" Kfmosvár, post restantyér W ________89184 H almi autójavító mü- ,UümIi helvemhez, és szivógázmótorok gyári javítását olcsón és gyorsan vállaljuk. Motor és Gépgyár, Martos és Herz, Budapest (Berlini-tér 2) 29608 ioi320?Ä nyersolajmóto­retMtornélkül roK, cséplögi feltételek m Martos é. Hí ban, Budapi tér 2. rniturék előnyös llett kaphatók: írWniótírgy órá­st. Vij Bi ” • megyesiákhe szék 3090 pe szakmunkás 39 'enrtaTWij ve­lővel „P#fekt 16“ jelit 89186 Tvirláo benzinmotorok 1, laláiUo 8,6 HP és nagyobb méretben olcsón kaphatók. FeháÉf Miklós Gépgyár, fiuda- pes^V., Váczi-ut 80) ^5171b JA[,^rlt-esÄ21 es G^nz» AÜlkr22&t.üJsas BŰM. y rényeSítrengersséki fos (tomploti kójaiai. VI ik 9'I-*b vajjy 100-asdugaty- |uátmérójt|| tüzfecskendőt: áthory Kalprán malomtulaj- önos, Orojbazaull. 17.) 39192 itünfi kaiban levörordson- ilbUUV traktor regulatorral, szijtárcsaval, ket.es Olivér­ekével, hozzávaló tS'-osMav. dobgolyós fiatal cséplővel I 4500 pengőért eladó, ifj- Ko- 89184 HP négyhengeres magán­ul! ül járó cséplőinótor, mint teherautó is, 1100 pengőért eladó. Váradi, Vanyarc (Nóg­rádmegye) 89199 Ma» 1070-es golyós, Ford- son-traktoros garnitúra 5000 pengőért eladó. Huszti Ferenc, Nyírmeggyes (S2át­mér megye) 89200 Uj siksziták, daratiszütlik' ) Rentabel, ta­rár, porszűrő, 22-es henger­szék, tartalékhengerek feláron eladok. Gépgyár, Bpest (VII., Őrnagy-utca 8.) 89208 fljnrU egy kifogástalan kar- uiauu ban levő, mindössze négy hónapot használt Hof­herr— Schrantz - gyártmányú garnitúra, amely áll 12—14 HP szivőgázlokomobilból és egy 1000 mfn-es cséplőből. Úgy a srivögázlokomobil, mint a cséplő külön-külön is eladó. Akóts Vilmos, Polgáidi 89179 höz és traktorokhoz azonnal atcse- rélfink újakra vagy javitot- takra minden méretben, napi áron alul. Solymossy ésTársa, Budapest (Vili., Tavaszmező- utcza 6. Telefon t József 445—55) __________________1260 Ö i ónotn malomberendezés, -JalttlU azonnali szállításra jutányos árban külön is el­adó: 2 db 8/8 as hengerszék, 1 pár 88“-os kő, 3. számú tisztitő, szitálógépek, szük­séges felvonok, alsó-felső transzmisszió csapágyakkal, kerekekkel. Meghajtóeró 40 HP szlvógázmótor. Fiber Sándor és Társa, Budapest (Szabolcs-u. 6.)_________69209 F nríhftrt haS2nált trakt°*. lUIUt UU ekevei vagy anél­kül olcsón Vásárolható: Fehér Miklós Gépgyárban, Buda­pest IV-, Váczbut 80) 517|c * ■ ■ ■ -Vfc ■ - • megvételre jómár- Ny u, garantált üzem­képes, eredeti síivógáz- vagy Dieselmótorr^s lű—2ü HP-ig. Ajánlatot kör ívfény es leírás­sal és ármegjelöléssel kérek: Korsós Lajos rlainár, Mély- kút (Bácsmegye)%______392U8 ÍA PAQAlr megvétSre 80—100 KÜUJÖÜK HP szivfeáz- vagy Dieselmótort: Sz%s Albert, Budapest (VII., GaSay-utca 5. Telefon : J. 815-32J 89207 BelecskAnT^fe'«: lomépület, 70 HFj Dieselmó torral lö.OÓp pengőért sürgő- eladó.'Bővebbet válasz- eg ellenéb^ : Szűcs A1 Budapest(VI!., Garay 5.) ß 89206 A/) lakóűii nagyközségnek egyedüli, 13-járatu gőz majnydraulikua olajgyái- . Szecska vágó üzemmel, olcsón és kedvező fize- feltételekkel eladó, eset* eg több évi bérletéhez 4—5 ezer pengővel betársulható. Ugyanitt eladó egy 110 voltos dinamó, komplett, 80—90 láng­ra, a forgó rész kissé se lüít, házilag javítható, vagy kisebbért elcserélhető. Eladó továbbá egy 40 HP Höcker félstabilgép, uj hengeifurás- sal, 1928-ban nyomatva, 7x/a légkörös, jelenleg még tizem­ben van. Érdeklődni lehet: Desser Sámuelnél, Oros (Sza- bolcsmegye) ___________80180 K nmninlr Stock/ m6_ BUKIllilUk torekek 900—1800 P- ért kaphatók: Fehér Miklós Gépgyár, Budapest (V., Váczi- ut 80) 517!a Máv 1^2 fiatal benzin- ulal» mótor megegyezés sze­rint eladó vagy Fordson-trak- torérteicserélhető. Szabados, Gyöngyöspata 89185 Cséplőgarnitura”!»*', Mannhei m-gyártmányu,üzem­képes állapotban, teljes fel­szereléssel, olcsón, azonnal eladó. Cim : Molnár László főjegyző, Felsőoszkó (Vas­megyei 89201 HS ^Postautalványt g£ HÉm mellékeltünk lapunk karácsonyi számá- as SB ■8™ nak összes példányaihoz és kérjük igen ■■ «S I. olvasóinkat, hogy az 1929. évi elő- gS™ Biiai fizetési dijakat és a hátralékokat szi- bbB HS veskedjenek a legsürgősebben bekül- £H deni. Az utalvány kiállításánál kérjük lütE» figyelembe venni az alanti előfizetési nH BaS dijakat. Az előfizetési dijakon felül SS kérünk további egy pengőt és ennek 553 ■Shb ellenében ajánlva megküldjük a : natüi HS SH Molnárok és Gépészek Kézikönyve Sg 1929. évfolyamát, SH HS előfizetési ÁRAK I Pg*™ tulajdonosoknak és bérlőknek • HS egész évre 3% pengő SH na félévre 16 pengő ™ Jg negyedévre 8 pengő jg5 Az alkalmazottak továbbra is fél- flBHg árban kapják lapunkat. Jugoszláviai és romániai előfizetési árak: HS egész évre ......... 82 pengő f él évre.....................16 pengő BS A jugoszláviai előfizetéseket kérjük SH na pénzeslevélben czlmünkre beküldeni. bm l*s». íaaiáf a. „£é»4M*k „éllákUttél Hai-wlnekatofUk érfélfft». 1. izám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék