Molnárok Lapja, 1930 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1930-01-04 / 1. szám

4 Kishirdetési rovatban előfizetők részére egy szó egyszeri közlése 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) efliy pengő 26 éves E±^SE“k 1 BETÖLTENDŐ ÁLLÁSÖkI STAT1T19ll belépésre keresünk naUllilall villanyszerelőt, aki­nek telepkezelői képesítése van, szivógázmótorhoz ért és önállóan esztergályoz. Nős ember előnyben. Cim : So- mogynagybajomi Villanytelep, Somogynagybajom 465U7 Állast keresök1< Halomtisztvisílő" á“m - aIÍ kereskedelmi-őrlésü malmok adminisztrációjában, eladás­ban és kalkulációban jártas, állását változtatná.Megkeresé- seket „Ambiciózus 46444" fel- igével a kiadóhivatal továbbit 46444 w állást 1 keres: Kerekes Mi- hály, Kemence (Hontm.) 46491 NfítlAn 25 ®ves* szorgalmas, íHMdCIl famunkát értő molnár, kis- és nagymalmi gyakorlat­tal, mielőbbi belépésre alkal­mazást keres, bármilyen üzem­vezetéséhez. Szives meghí­vást kér.- Nyiszter Józseffőmol- nár, Püspökladány (Tisztviselő- telep 763. sz.) 46493 00 ÁwflQ molnár állást keres LÓ Oiüö azonnalra. Munkát becsülni és az őrletükkel bán­ni tud. Kovács Mihály molnár, Somogyvisonta (Malom) 46492 aki a Schlick-gyár- _ _ 1 nak volt Diesel- és szivógázmótorszerelője, leg- utóbbb malomban Dieselmó- tornál gépész, gazdasági gé­pek javítását, esztergályozást, hegesztést, rézöntést érti, autó-, villany-, akkumulátor- szerelési gyakorlattal, stabil gőzgépvizsgával bármikorra állást keres. Hüttl Vencel, Szarvas (I. kér. 852. sz.) 46494 Fömolaári éré! lyes, elsőrangú, elismert szak­erő, akinek a modern malmá- szat terén, az őrlés technikai részében nagy szaktudása van. Hosszabb ideig volt almolnár és lisztosztályozó a Pesti Hen­germalomban. 18 éve bel- és külföldön, közép- és nagymal­mokban mint főmolnár műkö­dik a legjobb eredménnyel. Szavatol a legjobb lisztek el­éréséért és gazdaságos üzem­vezetésért. Elhanyagolt, hibá­san működő, rosszhozamu mal­mokat rendbehoz, uj malmo­kat beőröl, szakértői megbí­zásokat vállal. Útlevéllel ren­delkezik. Cim: Üzemvezető főmolnárnak, Lujza-gőzmalom, Michalovce (C. S. R.) 46495 Molnársegéd SES?Ä!3: vés meghívást kér: Lassú János, Mesztegnyő megye) ___________ A hirdetési dijak előre fizetendők a forgalmi adóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja ^föl^amial^megi^n^elés^^TAe^hoss^nbbitottna^^tekintetil^ Nagyhirdetések óra; Egy hatodhasábos (35 széles) millimétersor egy s zéri beiktatása 20 fillér. — Szöveg­oldalon (75 "Vm széles) 60 fillér (Somogy­46496 Szakképzett Th Jí? kér eas bármikori belépésre. 4—14-járatu malom kezelését felelősséggel elvállalja. Szives meghívást üzem- és fizetés- megjelöléssel kér: Szabó Ist­ván, Vámosmikola (Kassai-ut 22) ______________________46497 P ínfnl kiscsaládu, tanult vil- í Adtai lanyszerelő - mótorgé- pész, géplakatos, mindennemű szerelésben gyakorlott, nagy szivógázmótorkezelói gyakor­lattal állást keres. Rácz János, Nagycsepely (Somogymegye) _______________________46516 F őmolnár ÄtE fajta őrlésben és a szakmá­hoz fűződő minden irányú Szakmunkábait jeles képzett­ségű, elismert jó szakember, 18 éves főmolnári gyakorlattal alsőrangu referenciákkal ál­lást keres. Külföldre is el­megy. Szives meghívást kér- Nagy Ferenc főmolnár, Buda­pest (Vili.,Tömő-utca 40, III 30) ________________________4651? 0 0 pyAn molnársegéd állást £iu Ciüü keres január 15. vagy február 1-re. Próbaidőt elfo­gad. Kiss Miklós, Kiskinizs, u. p. Csobád (Abaujm.) 46518 nős gyermektelen molnár, kis- és nagy­malmi gyakorlattal, famunkát vállal. Szives meghívást kér: Mecseki molnár, Siklósi Attila- utcaJl)_________________46519 1 8 27 érés Wáffy felsőiskolát végzett éves fiamat, aki két évig volt kereskedői pályán, jelen­leg malomban működik, irodai gyakornoknak adnám olyan vegyestipusu malomba, ahol az irodai teendőkben magát továbbképezheti. Nem annyira a fizetés a fontos, mint koszt, lakás, továbbtanulási lehető­ség és jó bánásmód. Szives megkeresést kér: Nyíri Fe­renc főmolnór, Pilis (Pest­megye)_________________46520 Áll andó 4llást kc.r?s e?y 26 niiauuu eves, nőtlen, józan, munkaszerető molnársegéd, január 15-re vagy február 1-i belépésra. 6waggonos malom­ig almolnári állást is elfogad, Érti a vám-, csere- és keres­kedelmi őrlést, hengerek, sik- sziták és egyéb malmi gépek szakszerű kezelését. Távolság nem határoz. Szives meghí­vást üzem" és fizetésmegjelö­léssel kér : ^ Gy. P. molnár- segéd, Pálháza (Felső henger­malom, Abaujtornam.) 46523 lanysj f nos gépialj ' keres. Mq * tak< »él SzolnokmJ(% 46$r Fi^ tál ímolnársegéd ál rés. Mindenféj ílást ke- B őrlés­ftas. Szives legjelöJéssel sl Jájfos, Mezi istvjjfuuti mótormal ghivást 'ér: ftor- t (SzT m) 4652 Oft ávno nőtlen molnár jobb L\) viüö segédi állást keres bármikorra, mótor- vagy gőz­malomba. Csősz László, Si- montornya (Tolnám.) 46529 11levelezési 1 Ifi fn/jin Bohár Károly mol- ILI lUUJd. nársegéd címét ? Fontos ügyben pontos címét kérem a kiadóhivatallal kör zölni. 46485 M I VEGYESEK I M árban, minő- _ _ ségben utól­érhetetlenek. Feltételeink leg­kedvezőbbek. Malomterveink legjobbak. Saját érdekét szol­gálta, ha velünk összekötte­tésbe lép : Rezenka János malomépitészet, Pápa 1509 llát évtized gyakorlata módot Uül1 nyújt arra, hogy gépeink a legjobbak, szereléseink a legtökéletesebbek legyenek. Gyártjuk az összes malomgé­peket. Alapítási év 1860. Re­zenka János malomépitészet, Pópa 1509 0^ RP nyersolajmótor, garan­áo ar tá]va 3 perce alatt üzembe hozható, 5 kg órán­kénti fogyasztással, 2000 P-ért eladó. Különféle nagyságú mo­torok raktárról kaphatók. Frischmann mótorspeciálista gépműhelye, Szeged 46461 J0forgalmnh^eLÄri egyjáratu darálókő betegség miatt azonnal eladó. Cim a kiadóhivatalban 46446 Benzinmótorok^UbPmérnet: ben olcsón vásárolhatók: Fe­hér Miklós Gépgyárban, Bu­dapest (V., Váci-ut 80) 517/3 bérbe^ jobb körzetű 1 szivógázmótoros vám- malmot, őtjáratuig, vasút mel­lett. Ajánlatokat „Malombérlő 46478" jeligével a kiadóhivatal továbbit 46478 npfiáratn tiszavidéki malom, natJdicUU jő búzatermő vidé­ken, olajütővel, egészben vagy felerészben eladó. Konkurren- cia-me’ tes. Barta, Kőtelek _______________________46476 S ziYógámótorok "Ip 2h8a"p náltak, gyárilag javítottak, üzemképességét szavatoljuk. Motorok, dinamók, újak, hasz­náltak, továbbá egy félstabil öt­ven lóerős kompound lokomo- bil, 9 légkörös, 38 fütőfelületü, kifogástalan üzemképes, azon­nal, igen jutányosán kaphatók. Székely és Társa mérnökök, Budapest, VI, Podmaniczky utca 19 44217 fúrógépek és _ „ egyeb szer­számgépek, újak és használ­tak gyári garanciával, leg­előnyösebben beszerezhetők: Székely Sándornál, Bpest (V., Váci-ut 16.) Telefon : L. 910—12. Eladás, vétel, csere 43490 Ma« 12 HP, 86 collos szivó- mai. gázgarnitura, 3 éves, kitűnő karban, kedvező felté­telekkel megvásárolható : Fe­hér Miklós Gépgyárban, Bu- c^J>est (Váci-ut 80) 517/c WnhíinVa 86*os daráló, mótor- U UIldii fid ralr eladó. Csong­rádi Béla, Tiszaug 46530 KapAQaIt 16-18 HP szivógáz- IV01 vö0fim(5tort, kocsiraszerel- tet, részletfizetésre. Krucsay Gábor darálómalma, Medgyes- bodzás 46500 NÁtfVflfi niagánjáró-fürész 600 llvgjüo pengő, 24-es, négy- hengeres lokomobil 1000 pen­gő. Szabó, Üllő 46501 utón való, ll/a éves, négyes, aprófejü Sack-eke, hibátlan, 550 pengő­ért eladó. Fazekas, Szentes (Rákóczi-utca 22) 46504 Magánjáró felszereléssel, üzemképes álla­potban 8000 pengő. Juhász Sándor, Csány __________46509 1 7A4 hatos gőzmagánjáró gar- nitura, körülgyürüs csép­lővel olcsón eladó, külön is. Traktor Vass, Szentes (Bercsényi-u. 1) 46356 éves Fordson, 10C0-es Első Magyar-cséplővel, kitűnő állapotban 4000 pengő­ért külön-külön is eladó. Esetleg a cséplő 900-as csép­lőért elcserélhető.^ Horváth vegyeskereskedő,Ménfő(Győr- megye)_________________46325 E xpress - gőzmagón- járó, kitűnő állapot­ban, kedvező feltételek mel­lett kapható : Fehér Miklós Gépgyárban, Budapest (Váci- ut 80) 517/a Kettő Eredeti Fnríhnn-traktor 576*376. szá­l uiuouii* mu, teljesen üzem­képes állapotban, 5—6 HP gőz- magánjárók, 42—48"-os körül­gyürüs, vasrámás cséplők olcsó áron, külön-külön is el­adók. Gyenizse József, Kis­kunhalas (Szász Károly-utca 4) 45811. Kik volnának hajlandók nem sok pénzzel félmagasőrlésü gőzmalmomhoz és fakereske­désemhez társulni? Társnak beléphet ügyes főmolnár, ma­lomigazgató, gépész, molnár­segéd, mázsáló, asztalos és lisztüzlet-vezető. A befizetett tőke teljesen biztosítva lesz. Idős vagyok és magam nem győzöm a munkát, ezért a társulást egészen uj, üdvös alapon óhajtom keresztülvinni. Csak komoly szándékuak Ír­janak : Melega János gőzma­lomtulajdonos, Orosháza ________________________46470 S zlovenszko magyar­lakta vidékén, gazdag nagyközségben egyedülálló, újonnan épült legmodernebbül 14-járatu vám- és kereske­delmi őrlésre berendezett mó- toros malom, közvetlen vasút­állomás és országút mellett. Nagy lisztfogyasztásu vidék­kel. Tőkeerős egyénnek arany­bánya, Családi okok miatt sürgősen eladó. Csak szemé­lyesen tárgyalok. Cim a ki- adóhivatalban 46468 9 0 np Hanomag-traktor, 1 Vs áO ÜT évig használva, három, vasú Eberhardt-ekével és egy 16 éves, 52"-os, Első Magyar Gazdasági vasrámás cséplő eladó: Szántó János, Szele- vény (Szolnokmegye) 46474 Komnick mó- toreke 900—1800 pengőért kapható : Fehér Miklós Gépgyár, Budapest (V., Váci-ut 80) 517/4 luxusautómat na­gyon jó karban, ju­tányosán eladnám vagy elcse­rélném, jó karban levő Ford­son traktorért vagy könnyű, hatos acélkeretes cséplőszek­rényért (esetleg egész garni­túráért). Értékkülömbözetet ráfizetem. Jászberény (Kórház- utca 3) 46511 Zalamihályfán rendkívül olcsó áron, igen kedvező részletfizetésre is el­adó, esetleg bérbe is kiadó. Spiegel Henrik, Sopron 46513 K Dp H o f h e r r-benzinmótor * 01 körfűrésszel, közös jár­műre szerelve eladó: Petrik István, Ócsa (Pestmegye) _______________________46514 Nv ftlPíSQ szivógézmótor, ujge- iijuivao nerátorral, üzemké­pes, darálásra alkalmas, 750 pengőért, 720-as Hofherr, ki­tünően dolgozó, 900 pengőért eladó- Rácz Jánosné, Nagy­csepely (Somogymegye) 46515 • uj Hofherr-féle „Re- ' gina‘ -daratisztitógép igen jutányosán eladó: Julia- malom, Dunapataj 46524 Stock „WD“, Amerikai, Traktorok nkepes ban: Austin, Fordson, olcsón vásárolhatók : Fehér Miklós Gépgyárban, Budapest (V., Váci-ut 80) 217/5 150-180 HP gőzgépet megvételre. Ajánla­tokat „Gőzgép 46525" jeligére a kiadóba kérek 46525 SziYŐgázmótor ,S, felszereléssel eladó. Rymorz Budapest,Visegrádi-utca nyolc ____________________ 46528 Tizenkét járatú dével kombinálva vagy főzde nélkül eladó, esetleg haszon­bérbe adó. Mesterségét értő, jó molnárnak a malom beteg­ség miatt részkeresetre is ki­adó. Ugyanitt eladó egy 10 HP magánjáró és egy 8 HP csép- lőgarnitura, továbbá egy javí­tást igénylő 3 tonnás Opel- teherautó. Szombathelyi An- dor, Csépa (Szolnokm.) 46490 Mawihall.. cséplőszekrény, BíaiSUail- szíjazattál együtt minden elfogadható árért el- adó. Kohn Vilmos, Csány 46502 Elcserélem^^» teherautóért. Hajdú, Szentes (Tyukpiactér)____________46503 R nlflntf ujévet kívánok mind- 1/UiUUg azon feltétlenül meg­elégedett üzletfeleimnek, akik tőlem használt, uj dinamókat, elektromótorokat, villamosbe­rendezést, vásároltak, illetve nekem eladtak. Rymorz Lajos hatóságilag engedélyezett elek - trorechnikai vállalata, Buda­pest (Visegrádi-utca nyolc) ________________________46527 Á llami körülgolyós 800-as cséplő, Langen 8 lóerős benzinmotorral, tel­Í 'es felszereléssel eladó. G. Covecs István, Nagykáta (Hosszutó 1100. szám) 46526 Teherautó: ^ch5,“l tonnás Berliet-gyártmányu te­herautó, keveset használt, go­lyóscsapágyas pótkocsival, ki­fogástalan állapotban eladó. Üzemben megtekinthető: Hem* germalomnál, Bácsbokod 46352 ÜawH dúljon hozzánk bizalom- CUIU“ mai, ha teljes jótállás mellett előnyös részletfizetés­re és kedvezményes árban használt Fordson-traktort akar vásárolni. Nagy választék Ta­lajművelő, Győr (Vilmos csá- szár-ut 45) 1866 Q/Q A« 11/a, 21, 22-es Ganz- u/O wö hengerszékek, hozzá­való tartalékhengerek, 86- és 42-es kőjáratok, 1-es Besser- féle Rentábel, Radiál-és cilin­der-sziták. körfűrész, szecska­vágó eladók. Megvételre ke­resek 70—120 HP szivógáz- mótort: Rónai Pál, Miskolc (Belgréd-u, 1) ___________46252 9 0 HP Cormick-traktor, mely uJ ÜT száz holdat sem szán­tott és kitűnő állapotban van, alkalmi vételként kapható a : Caterpillar-traktor-képviselet- nél: isteyr Müvek, Budapest (VI., Lehel-utca 25.) _____46454 Q Q Dp Hart-Parr-traktor kitü- uV/ ül üzemképes karban, kedvező feltételek mellett el­adó. Üzemben megtekinthető Budapest melletti gazdaság­ban. Letárgyalható : Fehér Miklós Gépgyárral, Budapest (Váci-ut 80) 517/a KeU5ezeröiszáiapSS1^at buzamalom teljes berende­zése, amely áll : 2 db 3/8-os dupla hengerszékből, 1 db 36-os korpáskőből, 1 db négy- részü sikszitából, 1 db dupla Radiál"szitából, 1 db Simplex- daratisztitóból, 1 db Wörner- tarárból, triőrből, Progress- ből, 1 db Irus-darálóból, 3 db dupla és 4 db szimpla felvonó­ból, alsó- és felső transzmisz- szióból, összes meghajtó- és meghajtott kerekekkeí, liszt­csigák és garatok, összes le­folyó és lisztcsövek, lezsákoló asztal. Leszereléshez szerszá­mot adok: Weiner Kornél, Jászalsószentgvörgy 46482 20 db tartalékhen­ger, 21-es henger­székhez 200—218 átmérő­ben, 3 db tartalékhenger 21/a hengerszékhez 268—282 **fm át­mérőben. Továbbá 21-es és 21/A hengerszékhez külöm- böző átmérőjű fogaskerekek, szijaskerekek és egyéb alkat­részek. Transzmisszió-tenge­lyek, szijaskerekek, 1 darab Seck-daratisztitó425 keret- átmérővel, 8 db bevont keret­tel, 1 db Seck-tarár 500 rostaszélességgel. 1 db 21-es Ganz-hengerszék, Kemenes­aljái Gőzmalom, Celldőmölk ________________________46486 B udapesthez 25 kilomé­terre, kitűnő buzavidéken, nagy őrlési körzettel bíró, napi 120 Mm. örlőképességü modernül felszerelt malom vasút- és hajóállomáshoz közel, előnyös feltételek mel­lett bérbeadó. Szives kérde- zősködéseket : „Ritka alkalom 46489" jelige alatt a lap kiadó- hivatala továbbit 46489 Eladok: BoliuderTp^ÖL (Jojjnnj garantált hibátlant, UtlHul li üzemképeset, közép­nagyságút veszek. Részletes ismertetést, kort, végső kész­pénzárat kérek : Hutter Károly, Bogota (Colombia. Hotel Pala­tino, Calle 11) 46499 Wr\ lánctalpas traktor, 25 ló- u ~ erős, teljesen üzemképes, 3- és 5-vasu ekével 4000 pen­gőért kapató. Letárgyalható: Fehér Miklós Gépgyárnál, Budapest (V., Váczi-ut8u) 517/2 Fogaskereket ?‘-kehsez hekne?I: sünk: Vay és Golcsa, Csökmő (Biharmegye) 46488 ÍO ifi HP szivógázmótorma- lá 10 DT iom^ ö6"-os kővel vagy külön is eladó, Falusi Sándor, Abony (Szelei-ut) 46488 Elcserélném SgETStf!??: gyarmányu; modern autómat fuvarozásit is alkalmas szán­tótraktorért vagy garnitu:óért. Érték szerint ráfizetek; Szent- györgyi, Kecskemét (Toldi-u.) _________________________46484 CAlfAn ötjáratu szivógázmóto- OUibUUjOS malom fele,lakással eladó. Érdeklődök forduljanak: Újhelyi Józsefhez, D u n a - haraszti (Elvira-malom) 46498 keresek 1 db 11/a _ sz. jó karban levő használt hengerszéket. Hoff­mann József malomtulajdonos, Nyomja (Baranyamegye) 46505 TraktorYéYŐk! *í3tóií garanciával, hitelre, előleg nélkül, kamatmentesen, olcsón szállítok. Cserét csinálok. Schillingen Budapest (Bulcsu- utca 13) 46506 P>AndqAn-traktor két éves Oli- ruiUoUU ver-ekével jutányo­sán eladó. Imre Lajos, Csány ________________________46508 t iszteletdíj, aki 2-8-járatu vízimal­mot ajánl haszonbérbe, meg­vételre : Csongrády molnár- mester, Czecze_________46510 4 0 HP, állórendszerü, keveset használt kifogástalan állapotban eladó. Megtekint­hető a tiszadadai (Szabolcsm.) malomban. Érdeklődők a tu­lajdonoshoz : Majzler Mihály­hoz, Csobaj, forduljanak. 46512 Ragyköijte eS5düliÄ Nemzet^gabtfkatisztitó, 85 HP WohanJfa-mótarhoz hengerfej és golyó, jKülJnféliA»'^^ kék 70.'"í*-ef furattal Tfeladó. Hengermaloi^ Tápwóság g6487 r,lAtr»ÍI/> lánJtalJ|s trakfer a l/IÜUdt la^hoiPku, dombos, vizenyős egypnlőtle# tala jók JÉgrafcálóbff szár^gép Ajájinat^alszol^á^: F^^r Mi' Tnfánvncf áron eladó 1 db uj dUldiljfUo négyrészü szaba- donlengő slkszíta, egy db 2-es, 1 db 3 sz. hámozógép, uj, 1 db 25/60-as vasszekrényes, egy 8/8-os, egy 21, egy 22-es Ganz, gyárilag javított hengerszék. Fáber Sándor és Társa, Buda- pest (Szabolcs-utca 6) 45455 FiffVfllPm T Gépvásárlók! Aki rigjolvlll • nyugodtan akar aludni,traktort, szivógáz-, ben­zin- és nyersolajmótort — 2 ló­erőtől kezdve — Diamanthoz jöjjön venni, mert egy évi jót­állást vállal és részletfizetésre is ad. Budapest (Váci-ut 86) 8, 11, 55-ös villamosok meg­állójánál lí*78 HP, uj, használva még nem volt, ol­csón kapható: Diamant, Buda­pest (Váci-ut 86) ______1878/b W nalrfftPAlr olcsón beszerez- IIMiül UK hetők : Diamant­Nyersolajmótor nál, Budapest (V., Váci-ut 86) 1878/a /I««, gyártmányú 16—24 HP uallZr benzin-petroleum-mó- tor, dinamóval kapcsolva vagy dinamó nélkül, minden üzemre alkalmas, olcsón kapható : Diamantnál, Budapest (Váczi- ut 36)__________________1878/c Ganz- féle gyártmány, 850 ^/m-es, teljesen üzemképes állapotban, igen olcsón eladó: Goldberger gép­ipari telepén, Budapest (VI., Hajtsár-ut 76) 45352 Esztergapadok távolságig, mindenféle vasipa­ri gépek, kovács- és lakatos­műhelyek részére, használt, de garantált teljesen üzemképes állapotban raktárról a legjutá- nyosabb árban kaphatók: Gold­berger gépipari telepén, Bu- dapest (VI.,Hajtsár-ut 76) 1915 HftfhftPP 8 HP 54 collos £ar_ □Uliloll nitura, teljesen fel­szerelve kedvező lefizetésre kapható: Fehér Miklós Gép­gyárban, Budapest (Váci ut 80) ______________517/b M almászati vetkezőket tartalmazza: A malmászat ismertetése. — A malomkövek kezelése. — A napraforgómag feldolgozása és termékei. — Diesel-, szivó­gáz-, benzinmotorok szerke­zete és kezelése. — Gőzloko- mobilok. — Motorok és gőz- lokomobilok lóerőszámának kiszámítása. — A szélmótor. — Villamosgépek szerkezete és kezelése. — Cséplőgépek szerkezete és kezelése, stb. stb. Megrendelhető a: „Mol­nárok Lapja" kiadóhivatalá­ban, Budapest, VI., Podma- niczky-utca 81. Ára 5 pengő •jO UD keveset használt, torés- 10 ül és hegesztésmentes, üzemképes szivógázmótor rendkívül olcsó áron eladó. Motor és Gépgyár, Martos és Herz, Budapest (Berlini-tér 2) ______________________46095 H itfvalAm T Készítem trakto- rlgJölem. jók és gazdasági gépek hengerfurását, csiszo­lását uj dugattyúval és kari­kákkal. Továbbá hengerfeje­ket, mótorhütéshez centrifugál szivattyúkat, szalmarózó-törek- rázó tengelyeket. Karburáto­rokat. Uj acélfogaskerék szer­kezetek, mótorlokomobilok át­alakításához. Uj és használt iTsótomk minden nagyságban raktáron vannak. Messzeme­nő szavatosság, pontos kiszol­gálás. Országos Kisgazdák Gépgyára Bartkó György, Budapest VI., Szegedi-u. 48. (Villamos megálló: Béke-tér.) Telefon ; Lipót 915—50 1395 Akknmnlátor-‘^emkaiS; uradalmak stb. részére. Hor­dozható akkumulátorok, auto­mobilok részére és fizikai cé­lokra. Automobil öninditó-mó- torok, dinamók és mágnesek felszerelése és a fentiek javí­tása a legmesszebbmenő ga­ranciával. Berta Sándor elek­trotechnikai szerelési vállalata és akkumulátor gyári lerakata, Budapest, (VII., Kertész-u. 46) Telefon : J. 415—80 1365 99 ÓD Máv-szívógázmagán- La Hí járó, teljesen jó kar­ban eladó. Válaszbélyeg. Fáb- ry József, Bácsalmás 46428 OK DD Warchalowski - gyárt- Ov Dl mányu, Diesel - nyers­olajmótor alkami áron eladó. Fehér Miklós Gépgyárban, Budapest (V., Váci-ut 80) 517/1 traktorokhoz hoz és azonnal átcse­rélünk újakra vagy javitot- takra minden méretben, napi áron alul. Solymossy és Társa, Budapest (VIII., Tavaszmező­utca 6. I) 1897 DIADAL és szivógázmótorok i/ioooi gyári javítását olcsón » gyorsan vállaljuk: Motor \ Gépgyár, Martojj és Herz, ftíapeS (Berlini-tár 2) * 1811 rniturálf előny os ellett lophatok: erz mófprgyárá- Vl.f Berlini- 1811/a 6 HP gőzmagánjáró, kedvező lefizetésre el­adó : Fekete Alajosnál, Uj- kécske 46433 Samott - tégla Kazánépiíésből kimaradt kb- 46487 2000 db uj s|i tégla és m minden elfogadható áron eladó. Tégiamérefek: 250x120x65%, normál és ivalak vegyesen Egyesült Gőzhengermalmok Rt. Komódi. Tőkehiány miatt Kiszomborban a szegedi műut mentén 12-järatu vám- é3 kereskedelmi- malom nagy telken, érlézi- kuttat, Heinrich Lanz-féle félsfabil hajtóerővel, 1930. évi január hó 22-én önkéntes árverésen eladatik. Á malom kitűnő állapot­ban van, nagyforgalmu és közvetlenül az állomás mellet fekszik. Felvilágosítást nyújt : Gazdák Malma r. t., 45966 Kiszoilllior Kérjen mintázott árajánlatot - S/ AESCULAP-PAPIRÜZEM, Budapest, ll„ Retek-utca 3. Telefon: 507—74. tfámörltt malom 20 HP szivógázmótor meg­hajtással, , , gahonaj^lt^-héren- dezésífelí^iikszitáyal. három-ítengerszókcss Imzajáriittai ’ % és daráskővel fehfeejelve 840 íie^szögöl*» területen két e/óíszoba-,konyhás N^aáá^al és tüzrfcváló szifinel kedvező fizetési felté­telekkel jutányosán eladó. A berendezést külön 46466 is eladjuk. SZÉCHENYI GŐZMALOM Szentes «-■ ■y* Budapest, 1930. január 4. ,,Gépészek Szaklapja" melléklettel. Harminchetedik évfolyam 1. szám. ív

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék