Molnárok Lapja, 1931 (38. évfolyam, 1-52. szám)

molnárok Kishirdetési rovatban előfizetők részére egy szó egyszeri közlése 10 fillér, vnstag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) e«y pengő A hirdetési dijak előre fizetendők a forgalmi adóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállai felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja end» ST annak megrendelése meghosszabbitottnal^^ekirűetí| !(a ik. agyhirdetések ára; Egy hatodhasábos (35 széles) lililmétersor egyszeri beiktatása 20 fillér. — Szöveg­oldalon (75 ••á» széles) 60 fillér I BETÖLTENDŐ ÁLLASOKI PüQvanot leszállított áron, r<132iUUCu prompt szállítok szi- vógázmótoros malmok és üze­Roís6rlésben^sS felvétetik: Vámmalom, Hajdu­sámson 52286 feltéteíekkel. Érdeklődni: Frie­der Vilmos faszéntermelőnél, Baia-Mare (Románia) 61822 Vízimalmok ÄÄli: milyen fafogazásokat és önt­vénymintákat méret vagy rajz után a legjutányosabb áron készít: Babits László, Kispest (Bethlen-u. 18) 51051 ílánáovf keresek 60 HP Lanz- UUpcöát gépemhez, aki a fű­tést is vállalja. Ajánlatok kor és fizetési igények feltünteté­sével : Tatár-malomhoz, Kis- léta cimzendók 52310 Rfmrin- és olaJ eladására DCiliiili“ minden községben keresünk üzletszerzőket. „Ju­talékos alapon 52316" jeligére kiadóhivatalba 52316 Mállást keresők! Fömolnüri [ len, intelligens, erélyes, kor- | rekt fómolnár, aki a modern i malmászat terén elsőrangú el- \ ismert szakerő. Szakképzettsé- \ gét Magyarország legnagyobb malmaiban szerezte, mint al- j molnár és lisztosztályozó, j Tizennyolc éve mint üzemve- j zető fómolnár működik, bel- i és külföldi 8-5-8 waggonos malmokban. Felelősséget vál- ; lal a lisztek magas kiaknázá­sáért, minőségéért. Elha- \ nyagolt, hibásan működő, ! rosszhozamu malmokat rend- j behoz, uj malmokat beőről, J szakértői megbízást, malom- í ellenőrzést vállal. Megkereső- j seket: „Önálló erő 52022" jeli- ' gével a kiadó továbbit 52022 . PőmolnárJ n'afibeleepélre!ör: 1 lésben, szerelésben elsőrendű szakember. Szives meghívást kér: Lovász főmolnár, Buda­pest (Rózsa-utca 84., fid. 4.) ________________________52018 Fö mnloári kaucióval, a malmászat min­den ágában jártas ^ molnár: Szabó molnár, Nyirád (Zala- megye)______ 52293 Nf ítlán éves, munkaszere- HUllOil őrlésben jártas mol­nársegéd állást keres azonnali belépéssel: Enyedy Mihály, Búj (Szabó'csmegye) 52305 Kondenzátoros SE Fűtést is vállal • Kovács Já­nos, Nagykáta (Füvelő) 52294 ITovaIRÍ állást keresek bármi- fVcauíUl ^0^ belépésre. Bár­milyen vámmalom szakszerű vezetését elvállalom, esetleg segédfiammal együtt. Próba­időt elfogadok. Igényeim sze­rények. Főmolnár, Álmosd (Biharmegye) 52295 lUfitlun 29 éves molnár azon- HUllt'll nalra állást keres: Tó­biás Lajos, Heves 52296 könyvelő, 10 éves gyakorlat­tal, a gabonaüzleti könyvelés­ben jártas, önálló levelező, perfekt gyors- és gépiró, sze­rény igényekkel, azonnali el­helyezkedést keres. Alkalmi munkát vállal. Megkeresése­ket a lap kiadóhivatala „Prí­ma munkaerő 48000" jeligé- vel továbbit____________48000 St abilgőigép nőtlen, állást keres. Szaksze­rűen ért a dinamó, akkumu­látor, elektromotor kezelésé­hez, villanyszereléshez, csép- léshez és gépjavításhoz. Tá­volság nem határoz : R a b b Pál, Ág, u. p. Kisvaszar (Ba- ranyamegye) 52312 Ffímnlnár38 éves> nőtlen, rumuiadr agilis szakember állást keres. 2—4 waggonos malmokból legjobb referen­ciákkal rendelkezik. Próbaidőt elfogad: Horváth Gyula fó­molnár, Túra (Pestm.) 52318 ffiatal molnársegéd állást ke- riatfll res< Meghívást kér: Lődy János, Nagygeresd (Sop- ronmegye) 52314 Ílláfií keres azonnali belé- ftliaoii pésré 36 éves, nős, jól- képzett főmolnár. Almolnári vagy jobb segédi állást is el­vállal : Ifj. Csonka Károly, Zalabér (Hármas-malom) 52311 M ILEVELEZÉSI Ml Rnldncr újévet kivan igen tisz- Dl/IUUg telt ügyfeleinek és jó­barátainak : Fáber Sándor és Társa malomgépgyár, Buda­pest (VI. Szabolcs-u. 6) 52289 « i vebyesekTH Nézzen csak körül malmában és udva­rán, talál majd olyan gépakat, «éppé- szakot és szer­számokat, de nyepsanyagokat is, amelyekre Önnek nincs szüksége, ami csak útjában éli, míg mások nivesen megvonnék. Erre való a szaklap kis­hirdetési rovata. 7fl HP Langen és Wolf.gyárt- mányu eredeti szivó- gázmótor, garantált üzemké­pes karban, kedvező fizetési feltétellel jutányosán eladó. Koch Sándor mérnöki és mű­szaki vállalata, Budapest (VI. Jókai-u. 31.) Telefon: Aut. 280—b7, 189—90 2001/b Elcserélnék 21-es dupla hengerszékkel, esetleg reáfizetéssel, vagy el­adom. Veszek 9-es, lü-eSgSely- met: Kálmán István, Hajdu- sámson (Malom) 52285 Megvételre jffÄÄ lyós cséplőt, traktorral, kész­pénzért. Eladó 800-as leégett Máv.-cséplőváz és szintén égett Fordson-traktor. Cim: Krejcsi Ferenc, Vámospércs ________________________52297 0A Dp Austin-traktor 2 éves, üv Hí üzemképes állapotban, ára 3000 pengő, 1 db Bolinder 8 HP nyersolajmótor, üzem­képes, 400 pengő, Máv. 15-ös M. B. benzinmotor, 980 - as Máv. golyós cséplővel, teljes felszereléssel, üzemképes ál­lapotban 4500 pengőért, ked­vezményes fizetési feltételek mellett eladó : Wéber Ferenc, Szomajom 212. (Somogyme- gye) 52292 Minrinn pénzért eladóm 100 HlJÜUüU jjp négyhengeres, jó szivógázmótoromat, generá­torral vagy külön is, sürgő­sen. Pán ez él János, Makó (Sóstenger 54) __________52291 Uf tQf fik akkumulátortelepet, vil- HOofiüR. lamosgépeket bármi­lyent, minden nagyságban, készpénzért. Rymorz, Buda­pest (Visegrádi-utca nyolc) ________________________52303 ßa n7 féle 8/8, 22/65, 21/a, 22, uailá" 12 és 11 sz. hengerszé­kek használt, kitűnő állapot­ban kaphatók: Kemény Ma­nónál, Budapest (Rudolf-rak- part 8) __________________1411 Yi llamosmótorok é^amfei­egyenáramra, lesztők váltóáramra,-ftí Hofherr-cséplő, ma- IUUU“W gánjáró mótorgarni- tura, kifogástalan, más vál­lalat miatt jutányosán, rész­letre is eladó. Ádám bérautós, Jászapáti_____________ 52299 eg yedüli, hat- _ járatú malma, egészségi okok miatt fele­részben eladó 8000 pengőért. Átvehető 8000 pengővel: Vizi, Tápióság________ 52290 fiA IA A HP Schlick - Nichol- 01/ lUU Qr son-gyártmányu, 1922. évben épült félstabil gőz­gép, túlhevítővel ellátva, kom- pound kondenzátoros, kedve­ző fizetési feltétellel eladó. Koch Sándor mérnöki és mű­szaki vállalata, Budapest (VI., Jókai-utca 31.) Telefon: Aut. 280—87, 189—90.________2001/a ál ló modem gyárépü­let, nagyközség va­súti állomásánál, szép lakás­használt, felujitott állapotban, garanciával. Javítások. Csere­üzletek. Rymorz, Budapest (Visegrádi-utca nyolc) 52304 Dinamó 220 Volt',10'5 Amper, isiuawu csomagolva, vasút­hoz szállítva 20U pengő. Zol- nai, Mende 52301 Esítergapad neheTíompifu felszereléssel. Carborundum köszörűgép megvételre keres­tetik: Kálmán István, Hajdu- sámson (Malom) 52288 yillanymótort 21-”?%«-!; daragépeket, sikszitákat, fel­vonókat keresek megvételre, végső ár és méret megadásá­val. Ugyanitt dupla Radiál- szita 120 pengőért darabon­ként eladó. Szutor Nándor, malomszerelő, Debrecen \ (Erzsébet-ut 52) 52300 ­Haovnéit traktorok, u. m. kis » nd8iUd.Il és nBgy nMCt Cor- | mick", Hart-Parr, Fordson stb. * igen olcsón, kedvező feltété- jj lek mellett kaphatók. Válasz­bélyeg: Csillag Mihály, Nyír­egyháza (Körte-u. 8) 47478 Antomatikns malmok részére a legjutányo- sabban kapható : Kemény Manó cégnél, Budapest (V., Rudolf-rakpart 8) 1411 RnrHonn alkatrészek féláron rUrUaUIl“ kaphatók. Kérjen ajánlatot: Schillinger, Bpest (Bulcsu-utca 13) 1987/21 Baiömipari^XÄ sárolhat, ha megrendeli a Mol­nárok és Gépészek Kéziköny­vének még kapható köteteit. let, nagyközség va- •másánál, szép lakás­sal, bármi gyártására, igény- jogosultaknak mozi, vendéglő, villanytelep, ecet-, szeszgyár­tás, konzerv, homoktégla, tej- feldolgozó telep céljaira, eset­leg betársulással kiadó. Vá­rosi házért elcserélhető. Kál­mán István, Hajdusámson (Malom) ________________52287 Pf ilhlvATíl figyelmét a ma- r üiniiom lomtulajdonosok- nak, ha eddig faszénnel dol­gozott, tovább ne dolgozzon, mert 50 ü/o-os ármegtakarítást garantálok, ha az én általam gyártott fa- és csutkatüzelésü generátoromat használja, mely minden eddigi hasonlót felülmúl. Gyártok: fa- és csut­katüzelésü generátorokat, uj ipari motorokat centrifugál szivattyúval konyhakertészet­be vagy gazdaságba, uj du­gattyúkat, uj karikákat, hen­gerfejeket, törek- és szalma­rázó tengelyeket, összes fő­javításokat, hengerfurésokat és csiszolásokat messzemenő szavatosság mellett készítem. Bartkó György gépgyára, Bu­dapest, VI., Szegedi -ut 48. Telefon: Aut. 916—50. (Villa­mos megálló : Béke-tér) 1895 iramváltozás adó 2 db 110 Voltos, 4 lóerős német dinamó 180 pengőért, 1 db 220 Voltos V2 lóerős Siemens-Schuckert 80 pengő­ért, 1 db 220 Voltos 21/2 lóerős Siemens-Schuckert 200 pen­gőért. A fenti gépek egyen­áramnak, garantált állapotban vannak. Bojtor István, Baté ________________________52315 Bé rbeadó egyedüli, ötjáratu szivógáz- mótoros malma: Hengerma- 52306 lom, Győrzámoly ipl Egy sorozat (6 könyv) ára postaköltséggel együtt mind­össze 10 pengő. Az összeg előzetes beküldése ellenében szállítja a Molnárok Lapja ki- adóhivatala, Budapest (VI., Podmaniczky-utca 81) Agakig szép tiszta selymet ke- l/odlUD resek megvételre amelyek a malomban felesle­f esek, négyzetméterenként 4- pengóig. Gáspár, Budapest (VII. Kertész-u. 33) 51879 szabadonlengő sikszitákat, daratisztitókat, hámozógé­peket rendkívül olcsó árban szállít: Fáber-malomgépgyár, Budapest (Szabolcs-utca 6) öj Fegyvergyárl jó üzemképes állapotban, minden elfogadha­tó árért olcsón eladó: Pál Mi­hály, Vásírhelykutas (Caone- rádmegye) 6213$ C„-- Danubius 12 HP szlvó- ualli* gázmótor, generátor­ral, Greno álloköves daráló- val, kiváló karban, olcsón el­adó. Üzemben megtekinthető. Érdeklődni lehet: Szutor Nán­dor malomszerelőnél, Debre­cen (Erzsébet-ut 52) 52307 RnyA- Hsztsikér meghatä- DULdr rozásacimü kézikönyv molnároknak, pékeknek és gazdáknak nélkülözhetetlen. Ára 1.20 pengő. Megrendel­hető a lap kiadóhivatalában az összeg és 54 fillér posta- költség, tehát 1 pengő 74 fillér előzetes beküldése ellenében HnfhflPp-n''ersoIaitraktor et>y UulUűll éves, Cormick-trak­tor 4 éves és 8 HP Ciayton- Shuttleworth — Hofherr - gőz- cséplőgamitura elevátorral és herefejt övei, bérletmegszünés miatt részletre is eladó : Ötvöskónyi Bérgazdaság, öt- vöskónyi (Somogym.) 52149 ÍR dh Fordson-traktor között lu UU válogathat 1000 pengő ártól kezdve, 8 évi részletfi­zetésre. Talajművelők, Győr _________________________1866 sz ámú Stile-henger- daráló félóron eladó. 1 hónapig volt használva. Ura­dalomnak, hizlaldának párat­lan szerszám. Bármikor üzem­be helyezhető: Sereg Péter darálómalma, Mezőkövesd ________________________52Q61 ÍK pfflpÁW szalagfűrész és alii 1U10oL mindennemű szer­szám legolcsóbban: Globus- nál. Budapesti Váci-ut 12) 1879/1 Túiiaoon JÓ karban levő Ganz- ioljooulí féle csiszoló és ro- vátkoló-gép, egykaru faaprító­balta, géphajtásra eladó. Ve­szek fiatal 8 HP Máv lokomo- bü-kazánt, átalakításra alkal­masat : B a g i István, K a b a ________________________52121 Sl montornya'10-^/'^ búzatermő vidéken, hatjáratu, jóforgalmu gőzmalom öreg­ség miatt eladó. Cim: Fajnar Elek, Simontomya 62228 Traktorok fcÄ&Ä adók. Huzatós mótorral cse­rélek : Schillinger, Budapest (Bulcsu-utca 13) 1987/20 rtiabl Campbell tojókacsák &Ild&l- és gácsérok eladók. Khaki-Campoell, fehér indiai futó és pekingi kacsa keltető tolások darabja 60 fillér. Kot- lós tyúkért keltetőtojásokat adok cserébe. Volkmei Ray» möndné államilag -Uerörsot* Cserhegyi Fajbaromfitelepe, Alcsut (Pehérmegye) 51505 Figyelem ' nyugodtan akar a! udni, traktort, szivógáz-, ben­zin- és nyes«^ajmótort — 2 ló-^ erőtől keMve%- Diamwithoj jöjjön vénád, it ért j* állást vállal é^részletp^étés is ad. Budapest (Váfci^it 8, 11, 55-ös villamosok mi állójánál $ Nyersofirjfótor használva li^gyfem volt, ol­csón kapható : iTiamant, Buda­pest (Váci-ut 86) 1878/b Traktorok Ä nál, Budapest (V., Váci-ut 86) __________________1878/a fi (\ üp motorhoz generátor, ill/ Oi nedves és száraz tisz­títóval olcsón kapható: Dia- mantnál, Budapest (V., Váci- ut 86) 1878/4 OA DD szivógáz- vagy petro- óV Rt leummótor, teljes ga­ranciával olcsón kapható: D amantnál, Bpest (V., Váci- ut 86) 1878/6 \A_40 np teljesen uj preci­II 1 1 a Ua ziés benzinmótor htisználva még nem volt, ol­csón kapható: Diamantnál, Budapest (V., Váci-ut 86) 1878/7 öopjaritások hcsg!íásáok!k' dugattyúk, gyűrűk, henger­fejek, traktor, henger-csiszo­lások, dugattyú és gyürüzé- sek gyorsan, precizen gyári j szavatossággal készülnek. Ku- ? rucz Testvérek, Budapest (VI., Bulcsu-utca 22)________51742 üz emünk­be leg­újabb rendszerű amerikai hengercsiszoló-gépet állítot­tunk be. Traktor-és automo- bi [tulajdonosok megbízásait a legprecízebben és leggyor­sabban teljesítjük. Solymossy és Társa, Bpest, VIII., Tavasz­mező-utca 6 1897/a SÍersiámacélok^ri5ncdéen méretben, ötvözött olaj- és légedzésü acélok, Bischoff és Uddeholmi márkák, kartelen kívül kaphatók: Szerszámacél r. t.. Bpest (Visegrádi-u. 29/a) 2145/1 Rezenka János iépitészet, ßerendeiett *tnTesheur'ihéz: zal, 272 ölön, főúton, gyümöl­csössel, vízvezetékkel, búto­rokkal, bolti szerekkel, príma autóval stb. nyolcezer pen­gőért eladó. Négyezerrel át­vehető Bővebbet: PénzesPé- tei, Kápolnásnyék ______52808 Mf itnrnb szivat»yuk ujjájavit- DllltUiUR va^ garanciával, leg­jut ányosabban : Kállai mótor- gyárban, Budapest (,Lomb-utca 29)_______________________1931 Né gyjáratn ^rff0s°:lé0s" szágut mentén, 12 község köz­pontjában, jó forgalommal, vasútállomáshoz közel,félsta­bil Höcker-gőzgéppel, négy- szobás lakással, 1600 négy­szögöles telekkel, gazdasági épületekkel, eladó vagy bér­beadó : Papp Nándor, Nagy- peterd (Baranyamegye) 52309 ITflFOQAlr ó évesnél fiatalabb, AtlööCK 800 -900-as cséplő- szekrényt és szivógázmótort, esetleg magánjárót, készpénz- fizetéssel. Balogh György, Ófohértó 52256 StiYógázmótorok g"”1! ting, 80 HP Láng-gyári Diesel­motor, 40 HP Langen-Wolf, 85-40 HP Máv, 80 HP National és kisebb motorok, gyárilag ja­vítva, kedvező ár és feltételek mellett kaphatók. Csereüzle­tet kötünk. KuruCz Testvérek, Budapest (VI., Bulcsu-u. 22) ________________________51743 QK HP szivógázmótor, Saját UU Ul gyártmány, 1 éves uj gép, garanciával olcsón el­adó : Martos és Herz, Buda­pest (Erzsébet királyné-ut 87) _________________52138 használt, vétel, eladás, csere. Javitás: Tech­nika, Budapest (VIII., Dobozi­utca 5. Telefon: J. 362—50) 2450 VAf cement-tetőcserépprés, Auu 1000 db formával eladó: Iritz Márk, Makó 52125 Malmássati velkezőket tartalmazza: A malmászat ismertetése. — A malomkövek kezelése. — A napraforgómag feldolgozása és termékei. — Diesel-, szivó- gá::-, benzinmotorok szerke­zete és kezelése. — Gőzloko- mobilok. — Motorok és pfőz- lokomobilok lóerőszámanak kiszámítása. — A szélmótor. stb. Megrendelhető a: „Mol­nárok Lapja" kiadóhivatalá­ban, Budapest. VI., Podma- niczky-utca 81. Ára 5 pengő 99 Uj ifendszerü ortigéjpeink, szefeiéséink és malomterveink a malomtechnika terén forradalmat jelentenek. — Készséggel adunk referenciá­kat, díjtalan ajánlatot, esetleg tervrajzot is. Alapítási óv: I860. .Feltalálók tanácsadóját“ kérje díjtalanul: Plé ger Llpót szabadalmi irodá- játí l, Budapest, VII., Aréna-nt 17. Díjtalan felvilágosítás szaba­dat uaztatáli ügyekben. .Felta­lálók 100 problémája* 2 pengő. . T aláírnan;ok Ismertetése * I számonként 50 fillér. Szabadal­mi levéltári kutatások. TÖRÖTT GÉPRÉSZEK repedt, kimart kazánok elektromos hegesztése Lakos és Székely gépgyár, Budapest, VI., Béke-tér 3. Uj berendezések gyártása és hegesztő oktatóműhely. Két darab ára 3.— pengő. Az ipartörvény értel­mében minden alka­lommal 2 darab kiállítá­sa szükséges, amelyek kőiül egyik a malom­ban függesztendő ki, a másik pedig az ipar­felügyelőségen marad. Megrendelhető a „Molnárok Lapja" kiadóhivatalában, Bu­dapest, VI., Podmaniczky-u. 81 FUCHS EMEL műszer- és feszmérőgyár FifZMÜÖK Bpest,VIII. Baross-u. 87 Telefon: József 339—08. Okvetlenül és azonnal rendelje meg a Molnárok Lapja kiadá­sában megjelent és az 1930. évi XXII. t. c., illetve a 3300/M. E. — 1930. 8Z. boletia - rendelet előírásának megfelelő leljegyiési hSnvvel amelynek vezetése kivétel nél­kül minden vám mos lom ré­szére kőtelező, de a re­gyesőrlésü malmok sem bol­dogulhatnak nélküle, az elő­írásoknak megfelelő és prak­tikus beosztásánál fogva. Továbbá a Viiettsi könyvel amely, bár csak kizárólagos vámmalmok — átalányozottak és nem átalányozottak — ré­szére kötelező, de a vegyes- őrlésű malmok is sikerrel használhatják nélkülözhetet­len segédkönyv gyanánt. Egyszerű vezetés, könnyen áttekinthető rovatok, az ellenőrzés egyszerűsítése. Úgy a .Vámfeljegyzési könyv“, mint a „Vómel- adási könyv" ára darabon­ként 50 kétrétű számozott oldallal ellátva 6 pengő, 3 darab megrendelésénél összesen 15 pengő, a pénz előzetes beküldése mellett. Utánvétellel nem küldjük. Megrendelhető a: Molnárok Lapja kiadóhi­vatalában, Budapest, YL, Podmaniczky-utca 31. sz. K éményépítés, azánbefalazás. emenceépités, Welvárd és Kutasi oki. mérnökök, BUDAPEST, IV., MUZEUM-KORUT 21. Telefon: Aut. 835-64. Postautalványt mellékeltünk lapunk karácsonyiszámá- nak összes példányaihoz és kérjük igen 1- olvasóinkat, hogy az'-esedékes. elő fize­tési dijakat és a hátralékokat szíves­kedjenek a legsü rgósebben beküldeni. Az utalbany kiállUBscnál kérjük figye­lembe celjh’f^z alapti előfizetésidijakat ELök$pTÉ8I ÄUÄK ; tulajdonosoknak és bérlőknek egész évre 32 pengő félévre 16 pengő negyedévre 8 pengő Az alkalmazottak továbbra is fél­árban kapják lapunkat. Jugoszláviai, csehszlovákiai és romániai előfizetési ár aki egész évre---------— 32 pengő fé l évre_____... _ 16 pengő Ju goszláviából, Romániából és Cseh­szlovákiából a pénz nemzetközi posta- utalványon vagy pénzeslevélben aka­dálytalanul küldhető. Aki az előfizetési díjon felül 1 pengőt beküld, megkapja a Molnárok és Gé­pészek Kézikönyve eddig megjelent és még kapható évfolyamainak tet­szésszerinti kötetét. ■•Hlapast, 1031. január 8, „Qépaaaak Saaklapja" melléklettel Hermlncnyelcadlk évfolyam, 1, *r

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék