Molnárok Lapja, 1932 (39. évfolyam, 1-53. szám)

1932-01-02 / 1. szám

■■■HM MOLNÁROK LAPJA Kishirdetési rovatban slöfizetők részére agy szó egyszeri közlése 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) egy pengő A hirdetési díjak előre fizetendők a forgalmi adóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel Írásban nem mondja fel, annak megrendelése meghosszabbítottnak tekintetik Nagyhirdetések ára: Bgy hatodhasábos (55 ■%, széles) millimétersor e g y s z e r I beiktatása 20 fillér. — ázöveg- oldalon (75 *%. széles) 60 fillér Állást keres?? Ne hir­dessen jeligével, mert a jeligés állást kereső hir­detésnek több okból nincs értelme és célja. Ha nem akar saját neve alatt hir­detni, használja fel hirde­tésében rokona, barátja, vagy ismerőse pontos címét Szakképzett kezelőt keresek mielőbbi belé­pésre. Ajánlatok eddigi műkö­dés és fizetésigények megjelö­léssel: Schmidt Antal. Vál'laj (Szatmármegve) címre külden­dők 56483 |«nisánj belépésre ötjáratú JGIiuul I vámmalomba részes- fömolnárt keresünk. Henger­malom, Kisbárapáti (Somogy­inegye) 56492 Üzemvezető “£oln^_ker£ kereskedelmi malomba. Csakis gyakorlott, elsőrendű szakem­ber pályázzon, aki minden té­ren a legszigorúbb kritikát kiállja és munkájáért garan­ciát vállal. Ajánlatok az ed­digi működés feltüntetésével: „Áldandó állás 56548“ jeligére a kiadóhivatalba küldendők 56548 IFaLUST KERESŐK Ifi Fiatal molnársegéd állást ke- I laiai res azonnalra vagy későbbre. Meghívást kér: Csüllög János. Vésztő (Szo- pori-kert 7) 56516 PVP<? niolnársegéd állást “■ keres bármikori be­lépésre. Bármilyen őrlésben jártas, jó famunkát végez. Sa­lamon Gyula, Bakonyszent- lászló (Veszprémmegye) 56515 BJnlIpn molnársegéd azonnali Ilii Hull vagy bármikori belé- nésre munkát keres: Horváth Károly, Böhönye 56514 99 pi/po szerényigényű mol- üü G¥GO nársegéd állást keres azonnalira. Próbaidőt elfogad. Szíves meghívást kér: Orosz Lajos. Sajószentpéter 56513 Vp7PlíÍÍ állást keresek bármi- IIGLGIUI korra< esetleg jobb segédi állást: Pintér István molnár, Jászárokszállás 56511 Kezelömolnári 45á"% ember. Magocs János, Nagy- mágocs (Mágocsolldal) 56510 CpnpQ7Í állást keres magá- uGJJGull n0S} középkorú gé­pész, összes vizsgákkal. Dina­móknál, hajógépeknél, gőzmal­mokban, gazdaságokban műkö­dött. Ért a cséplőkhöz, gőz- ekékhez, traktorokhoz, autók­hoz, nagy műhelygyakorlattal. Esetleg a fűtést is vállalja, ellátásért és csekély fizetésért. Ötvös, Budapest (Újpesti rak­parti városi ház 76) 56512 32 éves molnár, volt malombérlő, román, német nyelvtudással, hosszú malomipari és irodai gyakor­lattal, korrekt, rendszerető és rendet tartó, önállóan dolgozni tudó egyén, hatjáratú malom­tól feljebb főmolnári, esetleg almolnári állást keres, a mai gazdasági viszonyokhoz mért javadalmazással. Szíves meg­hívást azonnalra vagy 15-ére kér: Vasalli József, Sur (Pe- tőfi-ii., Veszprémmegye) 56509 Mérlegképes Ä jártas, önálló levelező, perfekt gyors- és gépíró, a német nyelvben jártassággal. 10 évi gyakorlattal, vidéki elhelyez­kedést keres. Megkereséseket a lap kiadóhivatala „Szorgal­mas 57600“ jelige alatt továb­bít ____________________57600 lá ni kezelői áldást ke­res nős, családta- lan szakember, bármikorra. Bahil Mihály, Szilvásvárad ______________________56535 ál lóof keres bármikorra 35 midül gves szakmolnár. Fa- munkában jártas. Kádas Jó­zsef. Felsőméra 56536 nj részesmolnári ál- 1 lást keres azon­nalra, igazi szakember. Szi­lágyi Sándor, Bonyhád 56546 üzemvezető la-. szalagcserép-gyártásban húsz évi gyakorlata van. Ége­tést vállal. Közvetítőt díjaz. Zubrik István. Budapest (Bors- «. 10.. II. 9) 56532 pjafol molnársegéd állást ke- i luiui j.es azonnalra. Szen­tesi István. Rakamaz (Vencsel- lii-utca) 56533 fiptlPQ? géplakatos, vaseszter- UGjJGOÁ gályos. elsőrendű szakember, hosszú gyakorlat­tal állást keres. Cím: Szabó Gyula, Macskás, up. Füzes- gyarmat ______________56287 ke res a mai kényes igényeknek megfelelő, szorgalmas. szerényigényű molnár, bármikori belépésre. Szíves meghívást kér: Fekete Károly, Cibakháza (Nagyma­lom) 56537 90 pi/pn nőtlen, tanult gép- üü GVGű lakatos és vaseszter­gályos vagyok. Stabilgőzgé­pekről, hűtőgépekről, légkom­presszorokról. jéggyárakról, valamint autóvezetésről vizs­gám, kellő gyakorlatom és jó bizonyítványom van. E szak­mába vágó bármilyen munkát a legtökéletesebben végzem el. Traktorokat és az összes mezőgazdasági gépeket isme­rem, a villamosság terén is van némi gyakorlatom. Állást keresek azonnalra. malomba vagy más ipartelepre. Algé- pésznek v-^y sofíőrnek is el­mennék. Távolság nem hatá­roz. Esetleg óvadékot is adok. Kozma István gépész, Alsó- mocsolád (Baranyamegye) ____________________ 56547 ^7sl íkpií7pff nőtlen molnár űiaiMlClUCll állást keres bár­mikori belépésre. Fáskerti, Penc (Nógrádmegye) 56534 M LEVELEZÉS M Fppjhpy menne özvegyasz- I Gl JIEGí. szony, szerényigényű, 48—50 éves emberhez. Cím: Nagy Sándor. Turkeve (Cson- tos-u. 1355) 56282 BH VEGYESEK Hűl Kf| UD félstabil, Brand Lhul- Isi lier-gyártmány, kom- pound, kondenzációs, túlhevl- tős, kifogástalan ió állapot­ban eladó. Martos és Herz Motorgyár, Budapest (VII., Er­zsébet királyné-út 87) 55094 9C UD szívógázmótor, Mar- gü Hí tos £S Herz-gyárt- mány, gyárilag javítva, gyári garanciával eladó. Martos és Herz Mótorgyái. Budapest (VII.. Erzsébet királyné-út 87)____________________55092 Cin fin olcsón különféle sod- ulallU ronyíonatmaradék. Ké­szítünk teljes szakszerűséggel új sodronykerítéseket, kapu­kat, ajtókat. Gyártjuk a szita­szövetek összes fajtáit. 1872. évben alapított gyárunk címe: Stadler Mihály sodronyszövet-, fonat- és vasárugyár rt„ Bu­dapest, VI., Szent László- utca 60—64. Városi lerakat: VI.. Teréz-körút 43. 2459/2 FlaHn autó-gépműhelyberende- LlaUU zgSí esztergapad, auto- génhegesztö, fúrógép, satúk, menetvágók. Biliczky Gábor, Abaújszántó ________56502 Horlt/pn tengeridaráló, szaba- UuUvGu dalmazott Hofherr- gyártmányú. kb. 500 kg órán­kénti munkateljesítménnyel, mindennemű gabona darálására, olajpogácsa törésére és dará­lására is; cséplőszekrény, 27"-os. vasrámás, igen olcsón eladó. Franki. Budapest (Csá- ky-u. 36) ____________56501 Upt Mpk kifogástalan állapot- VGIIIIGIV jjan |jev^ szalmaprést, ló- vagy gépi hajtásra. Aján­latokat: „Szalmaprés 56499“ jeligére a kiadóhivatalba kérek 56499 Transzmisszió « hosszú, 4 kerékkel, 4 csap­ággyal, 4 stucnival, körhagyós szivattyú felszerelve, továbbá Radiál-szita elladó. Ára az egésznek 350 pengő. Tóth László gépész és molnár. Sári (Pestmegye) 56522 Alkalmi srépvétel. Harmincas niiXaillll szívógázmagánjáró Astra, harmincas Wallis-trak- tor, három- és ötvasú ekékkel, 54 collos MÁV körüilgolyós cséplővel. Gazdasági nyolcas eredeti magánjáró. 10 légkörös, 54 collos Hofherr-cséplővel, Hofherr hatos, hétlégkörös ma­gánjáró, 48 collos Hofherr- cséplővel. Hofherr hatos, huza­tos, hétlégkörös, magányos ka­zán, huszas MÁV-szívógáz, hu­zatos motor, garnitúrákban vagy küilön is eladó. Válasz- bélveget kérek: Lugosi Ferenc, Cegléd 56473 I 3IÍ7 6 HP üzemképes gőz- 1-0 L lokomobiil eladó. Kere­sek 4 HP Hofherr-lokomobil- nak magánjáróvá való átalakí­tásához teljes alkatrészeket, szé­lestalpú járkerekekkel együtt, továbbá 42 collos csépÜőhöz herefejtő dobkosarat: Here Imre. Bernece (Hontmegye) _______________________56484 El cserélném "SffÜZ zázmótororaat Hart Parr vagy bá,milyen nagyobb motorért, hatszemélyes autómat magá­nyos cséplőért vagy traktorért. Szőnvi János. Dévavánva 7,(>485 Golyóscsapágyjavító FI Alin 36 és 24 collos kőjárat, LiuUU 25 HP Hille-olajmótor- ral. Üzemben megtekinthetők. Külön is eladók, vagy a ma- lomhelyiséggel együtt jobb cséplőgépért cserélek: Lévay Mihály, Cegléd (Gépműhely) _______________________56507 KpPP<Jpk megvételre egy da- iigigou\ rab szimpia tfeform­daratisztítót. Ár, gyártmány és nagyság megjelölést kérek: Szántha-hengermalom, Tápió- szele ____________ 56497 és g yártó legnagyobb üzem: Frisch. Bu­dapest (VI., Király-u. 50. Te­lefon 299—71). Személy- és teherautója vitások_______55949 Fv kíÍ7hpn va,ó kiszolgálás- tV. U/UCI! változás esetén is szabályszerű új tájékoztatót kell küldeni két példányban a DénzüRvigazgatósághoz s egy harmadik példányt jóváhagyá­sig is a malomban ki kell füg­geszteni. Ha a hatósg által is elfogadható tájékoztatót akar. úgy rendeljen tájékoztató- nvomtatvánvt a Molnárok Lapja kiadóhivatalánál. Három űrlap ára 1 pengő 50 fillér a Pénz előzetes beküldése elle- néhen. _________________ X7ÍVAf fvnlí kompresszorok al­uzivniiyim ka!mi áron a meg_ szűnt Teudloff-gyár készleté­ből. Győző. Budapest (Báró Acél-u. 6)_____________56163 Pa nnik községben egyedül­1 ailiun álIót nagy körzettel rendelkező vízi- és mótorerőre berendezett 5-járatú vámmalom 2 évre haszonbérbe kiadó. Papp Mihály, Letenye 56518 dipsplmntnr- szívógázmőt°r-. UICoGIIIIUIUI 'gőzgépjavítást megbízhatóan, rövid idő alatt végez, alkatrészeket jutányos áron szállít: Sygall S. gép­gyára. Budapest (VII.. Angol­utca 29/a). Többszáz referen­cia és elismerőlevél igazolja teljesítőképességemet. 2462/a Szívógázmótor 5°A s‘tóf^ MÁV-gépgyári komplett, üzem­képes állapotban, új tengely­ivel. Dieselmotor 90—100 HP Fegyvergyári, kitűnő karban, rendkívül olcsón eladó. 25—30 HP Fegyvergyári-gyártinányú Dieselmotor. generáljavítva. Azonnal szállítható: Sygall S. gépgyára, Budapest (VII.. An- gol-u. 29/a) 2460/b R Wnlf íélstabilgözígép, 25 HP, ll.VvUll i2 légkörös, alacsony­magasnyomású. túlhevítős kon­denzációs, 20 m-es kéménnyel, jutányos áron eladó. Érdeklő­déseket: ,.R. Wolf félstabil 2460“ jeligére a kiadóhivatal­hoz kérem 2460 Fl^fln egy darab 25—30 HP L.ICUIU Benz-szívógázmótor. valamint egv 16 Kw, 220 Vol­tos, egyenáramú dinamó, vil­lanytelep megszűnése miatt. Dunavidéki Ipari és Kereske­delmi r. t„ Dunapentele 56406 Florin gőzmalom, 1920-ban Liatiu újonnan épült, 14-já- ratú síkszitás, járási székhe­lyen, jó forgalommal, keres­kedelmi és váinörlésre beren­dezve, 2 személyzeti lakással, melléképületekkel. Bővebb fel­világosítással szolgál: Kohn Sándor. Pacsa 56204 Postatakarékpénztári befizetési lapot mellékeltünk lapunál jnuü hiti szátypal összes példányaiig ^ kérjek igehf.p , olvasóinkat, ho$yg$ ese^es é\ptizetéáf g díjakat és a háfyr$^kokgt.szt^Íccdsc,neJó' a legsilrgöseX kg# beikül^em. r‘ & be­fizetési lap kicqlítitpeámU SaivQskédjenek. - Hgyelembé\vÉílni aí+x/fanti “ 'i előfizeiéigi^ijaJcat , <-\' ELŐFIZETED ----­l eg ész évre 16 pengő félévre 8 pengő negyedévre 4 pengő Jugoszláviai, csehszlovákiai és romániai előfizetési árak: egész évre ... 20 pengő félévre . .... 10 pengő Jugoszláviából, Romániából és Cseh­szlovákiából a pénz nemzetközi posta- utalványon küldhető. Aki az előfizetési díjon felül 1 pengőt beküld, megkapja a Molnárok és Gé­pészek Kézikönyve eddig megjelent és még kapható évfolyamainak tetszéssze- rini köttetét. Svédacélok b“,vÄ állandóan jól szortírozott gyári lerakattól, kartelenkívüli ára­kon. Toledo, Budapest (Vi- segrádi-utca 29/a)______2145/d Tá jékoztatót jJiSffiV rálóiában kifüggeszteni és elő­zőén a Pénzügyigazgatósághoz beküldeni, mert súlyosan meg­bírságolják. Jó és a hatóság által is elfogadható tájékoztató kiállításában nélkülözhetetlenek a Molnárok Lapja kiadóhivata­lában kapható űrlap-nyomtatvá­nyok. Három darab ára 1.50 pengő, a pénz előzetes bekül- dése ellenében.__________ Wpc Tplf egy Cormick 3 HP V GuáüiX ál,ló benzinmotort. Eladok egy 25 HP nyersolaj- magánjárót, 48 collos, körüi- gyűrüs Gazdaság i-cséplöt. Lauchs András, Gara 56491 Jutányosai “t“ lóra is. Kovács N. Sándor, Hajdúböszörmény 56489 Rnrmiplrtraktor 20-as, 48 coi- ÜUI HllüK ,os MÁV-cséplő, külön is eladó. A traktort fia­tal kazánért, cséplőért elcse­rélem érték szerint. Szikszai Péter, Csanádpalota 56488 Budapest vámmalmot keresek megvétel­re. Malártsik, Kispest (Bá- thory-u. 75)_________ 56493 Hn fhpPP 5 éves, 48 collos, nUlllCII shuttleworth 54 col­los, dobgyűrűs, magányos csép­lők eladók, érték szerint el- cserélhetők bármilyen géppeL Nyolcas magániárót megv^ire keresek: Vad In - ványa Vpnnpnk esy 70—so hp hasz­VGIIIIGIMV náltt üzemképes szí- vógázmótort. továbbá egy da­rab 8—10 HP petróleummótort. Részletes leírást és ajánlatot kérünk: Dunavidéki Ipari és Kereskedetlmi rt„ Dunapentele 56405 Villanymotor 5^e,seZt Ugyanitt körfűrész. 70 cm-es lappal. Misoda János. Bala­tonalmádi 56487 Hofherr nyo*cas> *'ata' syárí hu I iiui magánjáró garnitúra eladó, idősebbért elcserélhető. Nyolcas MÁV-magánjáró gar­nitúra szintén eladó. Csik Endre. Kisújszállás 56486 tipfiáratlí vám- és kereske- nBlJdl dlU delmi jóforgalmú malom, társasviszony megszű­nése folytán eladó. Járási székhelyen van. üzemben min­dennap megtekinthető. Bőveb­bet: Heigl Gyula és Társai. Nagyatád_______________56461 Tiszavidáki ís bákésmegyei. iioi.aiii.cni jóminöséí!ű Iisz. tét őrlő malmot keresek bér- őrlésre vagy bizományi Iera- katra. Megfelelő tőkével ren­delkezem. Szíves megkeresése­ket: ..Állandó összekötetés 56503“ jeligére a laD kiadó- hivatalába kérek 56503 (Idrálnlf morzsolok, kutak, Udl dlOK mindenféie egyéb újjáiavított gének legolcsób­ban: Kállai-gépgyárban, Buda­pest (Lomb-u. 29) 2179/b Malmnt keresek bérbe 1-4­niaimui járatjgi viz. vagy szívógázmótor meghajtással, ^öld is lehet hozzá. Szabó An­’-ár Sá<!d Ganz-gözeke Qh6u^ae?-SkHede?i mi. Budapest (Vilmos császár- út 76) Jyl '&tl2l 1 Gözeke pest (Vilnros q(lszár-út 780/2 Kőiárat dapest (^lmMifrcsászan^jlr 76) ____________________ 2380/3 He ngerszékek 7!T1'^y12aT5b két-két darab 2/7, ’ 22/10o] 22/125, 22/150. 25/100, 25/125, 30/40, 30/80, 35/80. 30/100, 30/125. 30/150: Hazai Gépke­reskedelmi, Budapest (Vilmos császár-út 76)__________2380/4 UptSnánpk űzenőtös, tizen- tcl>UC|ICK hetes, tolóhenge- resek, tizenhatos, tizennyolcas, huszas kanalasak: Hazai Gép­kereskedelmi, Budapest (Vil­mos^ császár-út 76) 2380/5 ötös, ezres cséplővel: Hazai Gépkereskedelmi, Buda­pest (Vilmos császár-út 76) 2380/6 Cséplőgép 900 ‘%'es: Haza‘ Budapest 76) Gépkereskedelmi, (Vilmos császár-út 2380/7 Gépvásárlók! Aki nyugodtan akar aludni, traktort, szívógáz-, ben­zin- és nyersolajmótort — 2 ló­erőtől kezdve — Diamanthoz jöjjön venni, mert egyévi jót­állást vállal és részletfizetésre is ad. Budapest (Váci-út 86) 3, 11, 55-ös villamosok meg- állójánál,________________1878 Tra ktnrnlf Olcsón beszerez- I CiMUI UiV hey*. Diamant. nál, Budapest (\^ Váci-út 86) _____ • 1878/a 9Í 1 HP szlvógáz- vagy petró- leummótor, teljes ga­ranciával olcsón kapható: Diamantnál, Bpest (V„ Váci- út 86) ____ 1878/6 Tp fllítnP Neumayer-gyártmá- liaiMUI nyúf 30 HP. 700 pen­gőért eladó. Megtekinthető: Budapest (V„ Váci-út 86) 1878/a nhrnnne önműködő gabona- UmUilUd mérleg, új, olcsón eladó. Pataki Farkas. Buda­pest (VII.. Hársfa-u. 3) 55948 keresek vízima­lomba, fatengelyre szerelhetőt. kb. 2V2 méter nagyságban. Sebők Ferenc. Budapest (V.. Ogynök-u. 33) 56356 Szívógázmótor16 »^1; Heisler-gyártmányú. 1000 pen­gőért, egv olajgyári berende­zés (szivattyú, prés, 2 pergelő, zúzó) 600 pengőért eladó. Ugyanitt megvételre kereste­tik 80 HP szívógázmótor. Hen­germalom, Kántorjánosi (Szat- mármegye) 56477 Elflrfn kefegép, cilinderszita, Liauu centrifugálszivattyú, akkumulátortelep függő-csap­ágyak. szállítócsigák, fakere­kek, kőszíjvezető. használt, üzemképes állapotban. Üllői Hengermalom rt.. Ülllő 56259 Flarfn 3 HP eredeti Hofherr- kiauu gőzmagánjáró. 52-es dobgolyós. Umrath-cséplővel. Kondacs Mihály. Szarvas ____________________ 56539 Mn fnpnk szivattyúk, kutak, mUlül UIV újjájavítva legol­csóbban, csereügyletek lebo­nyolítása: Kállai-gépgyárban, Budapest (Lomb-u. 29) 2179/a Benzinmotor 2^ltHP|avhats0z» állapotban kapható: Kemény Manó cégnél, Budapest (V„ Rudolí-rakpart 8) 56541 RpfnPm őaratisztítógép, dupla llwlUl III és egyszerű^ teljesen új, áron alul eladó. Érdeklődé­seket „Rendkívüli alkalom 56538“ jeligére a kiadóhivatal továbbít_________ 56538 Mo rzsoló! elevátor°f*•. w lu* waggon teljesítmé­nyűt veszünk: Kállai, Buda­pest (Lomb-u. 29) 2179/c Automatikus ió állapotban kapható: Kemény Manónál. Budapest (V.. Ru- dolf-rakpart 8) 56542 Budapest, 1932. január 2.-—a-----­ám T vötiy elcserélném Kellenberger-gyárt- mányú, esztergapadra szerel­hető Planet automobU- és traktor hengercsiszológépemet, kis modern autóért. Bory Pál, Székesfehérvár (Alsókirálysor 12)_______________56494 Gé pjavítások gattyúk, gyűrűk, hengerfejek, traktor-henger-csiszolások, du­gattyú és gyürűzések gyor­san, precízen, gyári szavatos­sággal készülnek. Kurucz '''“■’»vérek, Budapest (VI., •Iföldi-út 6) 55664 STPfieluM/ánií répavágó. da- OiCUhKdVdyU ráló legolcsóbb árban: Glóbusnál, Budapest (\ Váci-út«I2) 23^b UÍ7Í!O0{nm /rszágüt tltljmwill különálló l/y.zal. ví^ffal és fagv gvün TUM. űleJ áron. sBEösed _Tad« i/zvjP1 Wfiik Jfcsefna Gvöjiyösp^a (Hevesmfgvej, ___________318 Ela dÓ cíéplőgarnüúrák. göz- uiuuu m(gániárók;i motorosok és traktorosok, magányos ka-, zán. cséplők. Válaszbélyeg melléklendő. Sztancsik Elek. Gyoma (Horthy Miklós-út 1058) 56482 Négyhengeres tengely eladó. M> nakköílcsönző. Szol mn* Hengerrovátkológépet óffS körüígyűrűs csép­lő, 840 m/m-es szűkített dobbal, 3289. számú, jó karban, elfogadható áron eladó. Bauernfeind István. Tiszafüred 56478 Fíürftfíl 2 db 22^a Ganz-henger- szék, 1 db Wörner- koptató. 16 HP szívógázmótor, 36 collos állóköves daráló. Ára 1400 pengő. Üzemben meg­tekinthetők. Lavicska István, Alberti-Irsa 56476 MpWPP IQ HP huzatos: benzin- nitljfül mótor eladó. GyőG Ferenc, Adács (Hevesmegye) 56475 fny új egyes számú hámozó^ Lyj egy Haggenmacher-dara- tisztító eladó. Malom. Fertő- szentmiklós 56474 1R InprnQ huzatos benzin- IU 1UCI Ü5 fflótor 1800 pengő. ért eladó. Készpénzfizetés meillett árengedményt adok. Haiasi István gazdálkodó. Tó­almás (Pestmegye) 56472 Kßl'ßSßk megvételre lóhajtá- l\Gl Guuii síjt járgányos szalma­prést ármegjelöléssel: Kállai terménykereskedő. Karcag _______________________56524 Rin Fnnr m ó t 0 r* Fordson­Uiy l UUI traktor, eke, tár­csás borona eladó. Salgó Gá­bor, Balassagyarmat 56523 kere­sünk megvételre. Részletes leírást és ármegjelölést kérünk: Garai Hengermalom. Gara 56521 Dpv 1. sz. hámozógép, kifo- gástalan állapotban, üzem­képesen eladó. Ára 900 pengő. Érdeklődni: Brachna főmolnár­nál, Nógrádsáp. Vasútállomás: Gailgaguta 56520 Malmnt keres haszonbérbe mamiul vojt bérlő, szerelő­főmolnár. Esetleg társulna né­mi tőkével, iparengedéllyel és közreműködéssel. Turcsik De­zső. Pesterzsébet (Nagy Sán- dor-u. 109) 56519­Szükségünk leZ£k0r%J£ kútkompresszorra. Ajánlatokat ármegjellöléssel: Első Bácsal­mási Hengerműmalom ft-, Bácsalmás címre kérünk 56517 Tengericsirát “"vS kb. 5 Mm-t. Ajánlatokat kérek. Címem a kiadóhivatalban 57200 AR pnlln« MÁV dobgyürűs, 40 UUIIUö csépiöj teijes fel­szereléssel, továbbá Ford l1/^ tonnás, üzemképes teherautó eladó. Vincze. Turkeve 56481 Elcserélném csét?xőért. Vennék 16-os mó- tort. Gombos Mihály gépész. Mindszent (Szabadság-u. 215) 56508 PnPnU/flll"gözkazánt keresek UUI llvvull keveset használt állapotban. 12 atm. üzemnyo­másút, kb. 120 négyzetméter fütöfelületüt. Ajánlatokat „Hul­lámos tűzeső 56506“ jeligére a kiadóba 56506 MSP I arpn szántókazán ol­mau Lai gii csón eladó> Czakó Kálmán, Jászkarajenő 56504 FlaHn egy darah 54 collos Liauu MAV> 9268 sz cséplő­szekrény, ára 2)000 pengő. Egy darab 8V2 méteres szalmaele­vátor 1000 pengő. Egy darab Fordson-traktor 1200 pengő, egy darab kétvasú John Deere iraktoreke 300 pengő, egy da­rab Massey-Harris, 8-lábas, kévekötő traktor-aratógép 1000 pengő, egy darab Gergely-féle Kolombus 100-as keltetőgép 100 pengő, egy darab Massey-Har- ris négyvasú Deere-eke 500 P, egy darab Chevrolet 1V2 tonnás teherautó 1500 pengő, egy da­rab 7-személyes Lancia csu- kott-nyitott személyautó 1200 pengő, mind garantált üzem­képes karban és állapotban. Megtekinthetők 24 órai előze­tes értesítés mellett: Debre- czeny Dénes gazdaságában, Gyoma (Békésmegye) 56505 Harminckilencedik évfolyam, 1. s::ám

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék