Molnárok Lapja, 1933 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

Hlshlrdetés! rovatban s 16 í 11ot öK részére egy szó egyszeri közlése 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) egy pengő IBETÖLTENDŐ ÁLLÁSOK! segéd azonnal felvétetik. Tálos Ferenc, Csóta up. Devecser (Veszprémmegye) 60137 P«mÁo7 és molnársegéd íelvé- tCpCÖZ. tetik> Qépész 60 HP .éistabilgőzgép kezeléséhez, aki « fűtést is végzi. Ajánlatok igények megjelölésével: Lei­i'unbach József, Adony (Fejér- megye) címre 60118 • afíi molnárt keresünk azonnali belépésre. Ajánlatokat: Feketepuszta, posta Lepsény. 60157 SilBárasztalos lépésre uradalmi kétjáratú hen­germalom önálló vezetésére. Ügy a mailomüzemben, mint a/, asztalosmunkákban való kép­zettség és gyakorlat bizonyít­ványmásolatokkal igazolandó, melyek vissza nem küldetnek. Cím: Csetei-uradalom, Kétha­lom (Szolnokinegye) 60150 M ÁLLAST KERESÖkTII Maloiaigazgatói löi, gondnoki állást keres bár­mikori belépésre, 36 éves, nős, t saládos szakember, közel más­fél évtizedes gyakorlatiak ki­tűnő referenciákkal. Bemutat­kozásra saját költségén hely­színre utazik. Közép- és na­gyobb malmok szíves meghívá­sát kéri: Bóka Béla malom- vezető, Bakonypéterd (110. l.rszáin, Veszprémmegye) 60093 Óméío nős. szerényigényű Ct%3 GVGÖ moinár állást keres. Próbaidőt elfogad. Szép Gábor, Gebe (Szabolcsmcgye) 60136 9*1 óype n^s n,oInar kezelői GVCo állást keres mielőbb- re. Szerelésben és famunkában jártas. Tóth molnár, Csökmő (Első Csökmői ’Hengermalom) ___60131 35 éves, állást ks- rSsNUIIIdl res Lisztek előál­lítását minőségileg és mennyi­ségileg a legkényesebb igénye­ket kielégítően végzi, famun­kához ért, kisebb átalakításo­kat, szerelésekét elvégez, rossz­hozamú malmot rendbehoz. Lovas Ferenc, Hódmezővásár­hely (Délibáb-u. 45) 60133 Kpjplfií keres fiatal, RC&CiUI nős molnár, ipariga- zoJvánnyal. Visszaöntéses és vízimalomban nagy gyakorlata van. Tóth László molnár, Szeg­halom 60130 i5l»i állast keres azon­nali belépésre 48 eves igazi szakember. Fizetés­megjelölést kér: Tóth István molnár, Csákvár (Várdomb 289) 60127 Halai nőtlen molnársegéd á!- i iáiul j£st keres mielőbbre. Béda András, Nyíregyháza (Debreceni-út 38) 60128 Stafcilgépész esztergályozásban, dinamókeze­lésben otthonos, jó Lanz-gé- pész, állást keres. Olláry La­jos, Pápa 60129 á|jácf keres középkorú mol- nár azonnali belépésre, nagy gyakorlattal. Kezelői, fő­molnári, esetleg jobb segédi állást is elfogad. Jó famunkás. Nagy molnár, Nyírbátor (Rá­kóczi-út 37) 60145 FümolBiri “XJS“ korlattal. Jóminőségű lisztekért felelősségei vállalok. Molnár Gyula, Kiskálló- tip. Nagykálló 60146 9*7 oupp nőtlen, * önállóan do.l- Cti K07ni tudó moinár segédi állást keres. Olyan malmok szíves meghívását ké­ri, ahol mesterségét fökéletescn értő molnárt igényelnek. Címe: Horváth malombérlő leveleivel. Farmos (Pestmegye) 60147 Stahilgépészi nult géplakatos, többévi malmi gyakorlattal. Horvátit János, Dörögi Hengermalom up. Páz- mándfalu 60148 M VEGYESEK II Hyolorétfl Irus-daráló 400%, malomkö­vek, mindenféle malomgépek kaphatók: Kriszháber Károly­nál, Budapest (VI., Lovag- utca 6) 59764 F |ar!n 3-as és 1-es Besser L,QUU Rentabel. Feleki, Buda­pest (Lipót-körút 27) 59763 Síksziiazacskók alkalmi ' vételként kaphatók: Kemény Manó műszaki cégnél, Budapest (Rudolf-rakpart 8) ______________________59941 Rá rhpnfín Ötjáratú, turbinás, DGlDCaUU Kompletten beren­dezett vízimalom Naszály köz­ség belterületén, 15 k. hold mezőgazdasági ingatlannal, bér­lői lakkal és összes mellékhe­lyiségekkel. Részletes leírást ad: Gróf Esterházy Uradalom, Tata 60122 ■járatú gőz­malom, első­rendű olajvidéken, szakértelem hiánya miatt eladó vagy bér­beadó. Esetleg garanciaképes szakmolnár betársulhat. Leve­lek „Komoly üzlet 60123“ jel­igére a kiadóba 60123 030 %-es va*rflmás’ /III gyűrűs cséplő, 10 HP huzatos benzinmotorral, kitűnő karban, 700 pengőért el­adó. Kohl Gyula, Tápiósáp 60125 Naoykörnyékű A hirdetési díjak előre fizetendők a forgalmi adoxai. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel Írásban nem mondja fel, annak megrendelése meghosszabbító» ínak tekintetik Nagyhírdetések ára: Bgy haíodhasábos (55 % széles) millimétersor e g y szer 1 beiktatása 20 fillér. ' Szöveg- oidaSon (75 % széles1 BO fillér D,37a. és lisztslkér meghatá­rozása című kézikönyv molnároknak, pékeknek és gaz­dáknak nélkülözhetetlen. Ára 1.20 pengő. Megrendelhető a lap kiadóhivatalában az összeg és 54 fillér postaköltség, tehát 1 pengő 74 fillér előzetes be­küldése ellenében. gőzmalom örök­\b jSidUI áron eladó vagy haszonbérbe, esetleg jobb mol­nárnak kezelésre átadó. Csak személyesen tárgyalok. Szom­bathelyi Andor, Csépa 60111 f Ifi ff rí vgy te|iescn üzemképes LMHJU n0 voitoSt 24 ampéres egyenáramú dinamó és egy gyárilag javított egykarú fa- aprító-balta. Bagi, Kaba 60094 «I szakköuyveket ol­csón csak úgy vá­sárolhat, ha megrendeli a Mol­nárok és Gépészek Kézikönyvé­nek még kapható köteteit. Egy sorozat (6 könyv) ára posta- költséggel együtt mindössze 10 pengő. Az összeg előzetes be­küldése ellenében szállítja a Molnárok Lapja kiadóhivatala. Egywaggonos "“S: ható árért sürgősen eladó. Er- zsébet-gőzmalom, Mohács 600S8 Automatikus „Automatikus 59943“ jeligére a kiadóhivatalba 59943 üzemnagyobhítás péig üzemben látható Láng­gyártmányú szelepes, konden- zátoros, 80 HP gőzgépünk hely­szűke miatt sürgősen, jutányos áron, kedvező fizetési feltéte­lekkel eladó. Erdős-malmok, Hódmezővásárhely 60112 á gőzgép: 70 HP Höckci- kompomul, jelenleg is üzemben, jó állapotban. Bármi­kor megtekinthető. Cím: Brand- stätter Testvérek gőzmalma, Rakamaz 60120 Megvételre “ JS vagy egyéb jó márkájút. Cím: Hoffmann Rudolf, Martonvásár 60126 Gépjavítások £SS££ gattyúk, gyűrűk, hengerfejek, traktor-henger-csiszolások, du­gattyú és gyűrűzések gyor­san, precízen, gyári szavatos­sággal készülnek. Kuruez Testvérek, Budapest (VI., Angyalföl di-űt 6) ________55664 Vi íiamosmótorok Ad"ek,; Csere. Tekercselés. Messze­menő garancia. Szerelések. Rymorz Viillamosüzem, Buda- pest (Váczi-út 50)______1933/la Jó íorgaifiiú ££ malombérletet keresek azonnali átvételre, feltétlen üzemképes állapotban. Részletes leírást bér- és üzemmegjelöléssel ké­rek: Bezerédy főmolnár, Üllő (Pestmegye)____________60153 Zu hatag-kút, kanalas rendszerű, 40 Hl órán­kénti vízhordóképességgel, kézi hajtásra, továbbá 3 darab tize­des mérleg 500, 300‘ és 50 kg- os. hitelesítve, súlyokkal együtt és egy igás kocsi, mindannyi keveset használt, kifogástalan állapotban, jutányos áron meg­vehető. ifi. Bereute Imréné, Jászapáti (Hevesi-út) 60151 Fim/pIPÜill Gépvásárlók! Aki nyycic.811 nyugodtan akar aludni, traktort, szlvógáz-, ben­zin- és nyersolajmótort — 2 ló­erőtől kezdve — Diamanthoz jöjjön venni, mert egyévi Jót­állást vállal és részletfizetésre is ad. Budapest (Váci-út 86), 3, 11, 55-ös villamosok meg­állójánál 1878 20 HP szIvóg*z" vagy petró­leummótor, teljes ga­ranciával olcsón kapható: Diamantnál, Bpest (V., Váci- út 86) 1878/6 Fnrrlcnrrtraktorhoz való il- rül UOUKI katrészekf hasznáj. tak és újak, olcsón kaphatók. Diamant, Budapest (V., Váci- út 86) 1878/1 Traktnrnlf Olcsón beszerez­I raKIUrUK hetők; Diamantnál, Bpest (V., Váci-út 86) 1878/a használt állapotban veszek és eladok. Guttniann Ignác bőr- és gép­S7íjkereskedő, Bpest (Fiumei­ét 25) Telefon 34-9-50 59651 Szívogázmótort Hvpe!sztBnkif“ gástalan jó állapotban levőt, garanciával. Cím: Brandstättcr Testvérek gőzmalma, Rakamaz _______________________69121 Tn rini akafJ^ hogy mi a kü­1 lönbség a jó és rossz őrlés között? Rendelje meg a Molnárok és Gépészek Kézi­könyve 1926. évi kötetét kiadó- hivatalunkban. Ára 5.60 pengő. Ha előfizet a lapra és az elő­fizetési díjon felül 1 pengőt be­küld, akkor díjmentesen kap­hatja meg ezt a kiváló szaK- könyvet. Siessen a megrende­léssel, mert a készlet fogytán vétel. Egyenáramú dinamók. világításra és mótorok rendkívül olcsón el­adók. Malmoknak igen meg­felelők. Eladás és szerelés ga­ranciával. Szőke István elektro­technikai vállalata, Budapest (VIII., Baross-u. 112) 98000 Florin llsztkevertfgép. Müller, blutlU Kápolnásnyék (Fejér­megye) 59025 Mnnapph darálót keresek mUHtU üli ^-500 % Wvek­kel: „üzemképes '59942“ jel­igére a kiadóhivatalba 59942 Florin 31-es Ganz-hengerszék, LlaUU 5o—70 %-es tengelyek, gyűrüsesapágyak, korongok, 1 pár 36-os malomkő. Geiger B-. Bpest (VI., Gömb-u. 36) 60144 azonnali fizetéssel 10 éven aluli 48 collos cséplőgépet. Hencsey, Bpest (Népszínház-u. 8) 60142 17 JA p<p MÁV alig használt I « /Z ’Gd benzinmotor 900 pengőért, 3 darab szimpla Ra- diálszita. egyenként 55 pen­gőért eladó. Noszál, Cinkota 60141 Á'kfi i1 ^ ivóvizet, kazán kő- menteset? Ha ilyet akar, forduljon: Haberl Béla mélyfúrási vállalkozóhoz, Tár­náméra (Hevesmegye) 60140 fCPFP^Pk me8vúíelre 100—120 l\GI CoGn Hp modern gőzgépet kazánnal együtt. Ugyanitt el­adó egy 60—75 HP, 1924. évi gyártmányú, keveset használt Láng-féle stabil gőzgép. Szkok Pál, Bicske (Fejeim.) 60139 Hengerszékfogaskereket tartalékhengereket bármely gyártmányú hengerszékhez leg­olcsóbban szállít: Geiger B., Bpest (VI., Gömb-u. 36) 60143 TraHnPfllr Üzemképes jó állá­II dlUUl UR potban> HartParr, Case, Fordson, olcsó árban, kedvező fizetési feltételekkel eladók. Fehér Miklós Gépgyár rí., Budapest (V., Vilmos csá- szár-út 32) 60115 FSjldálí használt dupla felvo- LlatlUK nók< 42 collos ^rat# szíjkerekek. Kozma Sándor, Budapest (VI., Podmaniczky- utca 69) GOI 16 Háromjáratú bérlete átadó. Vízimalom, Ma­gyartelek (Baranyam.) 60117 6 vagy 8 lóerős huza­tos vagy átalakított Magyar Állami, legfeljebb 20 éves cséplőgépkazánt. Vételár megjelölésével ajánlat: Baliga Rudolf, Tiszaörs címre kül­dendő 60119 Usmmnk jó karban levő őrle- VClIltGlM ményfelbontót: Hen­germalom, Szánk (Pestm.) 60124 Oiesstmótorok Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) Benzinmotorok Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X-, Kőbányai-út 31) Szívógázmótorok ?0H"P 35 50 HP, 70 HP, 85 HP, 100 HP: Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-űt 31) 6 HP, 10 HP, 16 HP: Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) Dpnjjn. és szívógázlokomobi­LGi.z.m lok 6 HP 10 HP> 14 HP: Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-űt 31) Hengerszékek két-két darab 2/7, 22/100, 22/125, 25/100, 25/125, 30/40, 35/80, 30/100, 30/125, 30/150: Hazai Gépkereskedelmi, jfc., /■ Budapest (X., Kőbányj 1000 %-eS^ 42 48": HaS* Gép­kereskedelmi rt., ^fedapest (Vilmos császár-út 2550/j kétjáraíú: 4 Hazai Gépkereskedölfei rt., Budapest (X., Kőbárii^ii^^3l) Lisztkeverik ben kaphatók: Kemény Manó műszaki cégnél, Budapest (Ru- dolf-rakpart 8) 59953 Gőzszivattyúk kompresszorok, locsolótömlők alkalmi áron, a megszűnt Teudloff-gyár készletéből. Győ­ző, Budapest (Báró Aczél-u. 6) 2559/a Fömolnir úri “í ja, ne mulassza el átolvasni „A jó és rossz őrlés“ című tanulmányt, amely a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetében 20 diagrammal jelent meg. Megrendelhető 5.60 pengőért a kiadóhivatalban. ríi használt, vétel, eladás, csere. Javítás. Prima kötő- és varrószli kg-ként 6 P. 400 és 500 %-es kenderheve­derek. Technika, Budapest (VIII., Dobozi-utca 5. Telefon: J. 362—50) ______________2450 Go lyóscsapágyakat traktorokhoz azonnal átcseré­lünk újakra vagy javítottakra minden méretben, napi áron alul. Solymossy és Társa, Bu­dapest (VIII., Tavaszmező­utca 6) 1897 Ha csereőrléssel lését, akkor vámféljegyzési könyv helyett vámcserekönyv vezetését írja elő a 3500/1932. ME. számú bolettarendelet. — Megrendelhető a Molnárok Lapja kiadóhivatalánál, dara- bonként 4,— pengőért. _______ da ráink Lanz~ ós Theiner­UCl( Clllfft gyártmányban kap­hatók: Ketnény Manó műszaki cégnél, Budapest (Rudolí-rak- part 8)_________________59948 or szágút men­tén, nagy kör­zetei, jutányosán eladó egy hétjáratú sikszitás malom, 500-as keretméretű dupla Re­formál, elsőrendű koptatóbe­rendezéssel. Meghajtóerő 50 HP szívógázmótor. A malom üzem­ben megtekinthető. Faszén helyben kapható. Cím: Kovács József ma'lomtiilaidoiios, Felső- mindszent (Baranyam.) 60068 Klásféltonnás száros András, Szentes (Vásár- helyi-u- 15)_____________60138 alkalm i eladás vagy bér­beadás, osztozkodás miatt: 12-járatú vízi- és gőz­malom, három hold belsőségen, járási székhelyen egyedüli, azonkívül hét község gravitál hozzá, villamos közvilágítási melléküzemmel, amiért évi 3600 pengő bért fizetnek. Esetleg be­társulható. Bővebb felvilágosí­tást személyesen vagy válasz­bélyeg ellenében ad: KÍinkó János, Röjtök up. Fertőszent- miklós (Sopronmegye) 60135 Mpmfpo vagy hatos eredeti li&gjbo Deutzi-inótort vennék. Ármegjelölést kérek: Baranyai András, Rákosszentmihály 60134 tfpypoof használt 470 n/m-es nGvCoül Qreno.daráló sürgő. sen eladó. Tóth molnár, Csök­mő * 60132 A 3500/1932. számú rendelet szerint kötelező az alábbi könyvek vezetése. A július 23-i szám szövegi részében közöltüdi, hogy az egyes malmoknak milyen könyvekre van szükségük. , .. 1. Vámfeljegyzési könyv 4. 6. 8. 10 _______ _ 2. V ámcserekönyv (csereörlő malmoknak) 3. Idegen kereskedelmi őrlés könyve Gabonaraktárkönyv Őrleményraktárkönyv Őrlési (malter-) könyv Pénztárkönyv Folyószámlakönyv . tárolási könyv . Malmi melléktevékeny­ségek könyve 11. Szállítási jegyzékkönyv kereskedelmi őrléshez, 300 lapos, 12. Szállítási bárcakönyv vámőrléshez, 300 lapos, lapszámuzva is. Tájékoztató iá. Zsákbárca Megrendelhetők a pénz előzetes beküldése ellenében a MOLNÁROK LAPJA kiadóhivatalában, BUDAPEST, VI., PODMANICZKY - UTCA 31. * Az 1—10. számok alatt felsorolt könyvek ára darabonként 4 pengő, a 11. és 12. szám alattiaké darabonkénti P 50 f, ezenkívül rendelésenként 70 fillér postaköltség. A 13. szám alatti TÁJÉKOZTATÓ 3 példány ára 1 pengő. A 14. sorszám alatti zsákbárcából 500 db 1‘50 pengő. Utánvéttel nem küldjük! Óvakodjék a bőszé nem értők által utánzóit könyvektől, mert súlyos bírságoknak teszi ki magát! Az 1., 2., 3., 4., 5., 6., 9., 10. számozású köny­veket a budapestviíléki penzügyigazgatóság által láttamozva küldjük meg, amely orszár gosan érvényes. A 11. és 12. számú köny­veket láttamoztatni nem kell. A 7. és 8. számú könyveket a malomnak kell hitele­síteni az ottani adóhivatalnál. A Tájékoz­tató-bői 2 példány beküldendő az illetékes pénzügyigazgatósághoz jóváhagyás végett, egy példány addig is kifüggesztendő a malomban. Budapest, 1933. január ..Gépészek Szaklapja“ mellékletté! NeirvTenedik évfolyam. I. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék