Molnárok Lapja, 1933 (40. évfolyam, 1-52. szám)

1933-01-07 / 1. szám

AJOIjíNAKUK LAIW Budapest, 1933 január 7. gépíisltőszíjahat Vészén es eladón új és használt minden méretben, úgyszintén mindennemű műszaki célokat szol­gáló felsőbőr-és of állandóan rak­talphulladékot. I üllürüni|yüf\cll táron tartok. Braun Jenő, Budapest, VI., Paulay Ede-u. 33 Szalagfűrész tergapad. benzinmagánjáró el­adó. Vilamosüzem, Budapest íVáezi-út 50) Lehel-térnél 1933/lb Fiftílrí Somogy legjobb őrlő- LiaUU körzeteiben kettőjáratií patakmalom, nagy területtel, 4500 pengőért. Felével átvehető. Háromjáratú mótormalom po­tom árért, hét járatú gőzmalom nagy területtel, olcsón, jó fel­tételekkel. Baranyában kettő­járatú. vízimalom 5500 pengőért részletre, háromjáratú gőzma­lom kitűnő körzettel, nagyon olcsón, kényelmes fizetési fel­tételiekkel, hatjáratú mótorma­lom Pécs közelében olcsón, bérbe is adó. Hengerszékek: 1 dupla, 2-es Oser, 11, 21, 22, Ganz kettős, koptató és az ösz- szes malomfelszerelési tárgyak olcsó árért. Válaszbélyeg. Joó Dávid, Pécs 60149 FatOzelssű szállítunk, meglévő telepeket és Diesel-motorokat átalakí­tunk legmesszebbmenő fogyasz­tási szavatosság mellett. Ku- rucz Testvérek, Budapest (An- gyalföldi-út 6) 55664/a 3 pypn golyós, vasrámás, - 48-as Hofherr-cséplő, Austin-traktorral, 6 HP Shutt- leworth-magánjáró, 22 éves garnitúra, külön-kwlön is el­adó. Válaszbélyeg. Keserű, Ráckeve 60152 R'irnmfít veszek állandóan, DdlUfllllt vágott állapotban (csirkét, tyúkot, hízott libát és kacsát) legmagasabb napi áron. Kérjen ajánlatot. Weisz Sándor vágott baromfikereskedő, Buda­pest (VIII., Kálvária-u. 21/a) _______________________60006 Ga7r facnni Wörner-Seck-sík­baZOaSayl sziták összes ma. lomgépek legolcsóbban kapha­tók:. Alapinál, Budapest (VI., Csengery-u. 62/a) 60156 íljnonti rovátkolunk, csiszo- Uluuull ,]ullk# Hengerrovátkoló­üzem, Budapest (V., Váci-út 46) 60155 Rpnnl kazánkő elleni szer is- l&bliai mét kapható: Kemény Manó műszaki cégnél, Buda­pest (Rudolf-rakpart 8) 59954 N egyméteres “S gépek, benzinmotorok eladók. Róth, Budapest (Csáky-utca huszonhat) 60158 fuln7hpn való kiszolgálás- LVr.UZ.UGII változ᧠esetén is szabályszerű új tájékoztatót kell küldeni két példányban a pénzügyigazgatósághoz s egy harmadik példányt jóváhagyá­sig is a malomban ki kell füg­geszteni. Ha a hatóság által is elfogadható tájékoztatót akar, úgy rendeljen tájékoztató­nyomtatványt a Molnárok Lapja kiadóhivatalánál. Három darab űrlap ára 1 pengő a pénz előzetes beküldése elle­nében. Vámöriö felek ga­bonáit megjelölő zsákbárcákat lOOO darabonként 3 pengőért és 70 fillér postaköltsé­gért szállít a : Molnárok Lapja Budapest, VI., Podmaniczky-u. 31. szjvúQázmütorok jó állapotban, olcfcón kaphatók; 35/38 HP Martos és Herz, 24 HP Ganz-gyártmány, Motor és Gépgyár Martos és Herz BpestjVi, Erzsébet királyné-út 78­FESZMEROK Hőmérők, l’yrométerek. Tolt- és Am- pérm éterek. Ellenőrző őr­órák stb. stb. MARX és MÉRE1 tudományos műszergyér, Budapest, VI., Bulcsu-utca 7. Telefon: Aut. 933—86 és 933—88 WELVARD és KUTASI oki. mérnökök, Budapest, IV, Muzeum-körút 21. Telefon : Aut. 835-64. K éményépítés, azanPefalazás, emenceépités. Hőszigetelés, Eladó vagy bérbeadó a legjobb Tiszavidéken : Békésen 9-járatú nagy belsőségekkel rendelkező gőzmalom Érdeklődni lehet a tulajdonosnál : 60154 Singer Ignácnál, Békéscsaba, Andrássy-út 35. sz. TÖRÖTT GEPRESZEK repedt, kimart kazánok elektromos hegesztése Lakos ás Székely gépgyár, Budapest, VI., Béke-tér 3. Uj berendezések gyártása és hegesztő oktatóműhely. HirdetéseKre lapzárlat minden csütörtök délben! Megjelent Molnírlüstóriúk második kötete Irta : ÖREGLEGÉNY (Gruber Ferenc) A szerzőnek a molnáréletből vett kedves elbeszé­léseit el kell olvasni minden molnárnak Ára 3 pengő. Postaköltség 50 fillér. A Molnárhistóriák első kötete még kapható a kiadóhivatalban. Ára 1 pengő 60 fillér. Ha együtt rendeli a most megjelent kötettel, akkor ezt külön postaköltség nem terheli Rémet cfolnárisKoin Qlppoldlstaalde Városi felsőbb molnár-iskola 8 szemeszter. Malomépltőknek 4­______„_______ Vi zsgák állami ellenőrzés alatt. A Német Malmok Egyesületének 8*aklskoláJa Az Iskola a Német Kereskedelmi Malmok Egyesületétől, a Német Malom- szövetségtől és a Német Malomépitök Szövetségétől el van Ismerve. Tanrend díjmentesen Dieselmotor üzeme csak akkor lesz gazdaságos, ha átalakítja fatüzelésre. Legjobban bevált rendszer szerint készült generátorokat készít és alakítást vállal : SYGALL S. GÉPGYÁRA, BUDAPEST, VII., ANGOL-UTCA *9 a. Tekintse meg az üzemben levő motorokat. GRUBER FERENC Szentendre, Telep-utca 4. szám. VÁLLALJA: malm.k felszerelését, átalakítását, slksziták át­alakítását. malomgépek javítását, mindenféle naloni- ■sztalos-munkát. KÉSZÍT: őrlési vázlatokat (diagramm), slkszltakeretvázralza- kat (Schema), általános szerelési és mal.mberende- zésl tervrajz.kat. slkszltapötkereteket. lisztkeverő- és csere-, valamint központi szellőztető berendezéseket. KÖZVETÍT: úl és használt malomgépeket, malomfelszerelés­hez szükséges, valamint Üzemi műszaki cikkeket, megbízható elsőrendű minőségben, teljes felelősség mellett. A magyar fauzakérdés megoldása írta; Kákosy Jenő ny. gazdasági tanár. A búza és a búzaliszt minőségének összes fizikai vizsgálómódszerei és a minőség vizsgálatainak eredményei. Ára 10 pengő. Kötve II pengő. Postaköltség 50 fill. Megrendelhető a pénz előzetes bekül­dése ellenében lapunk kiadóhivatalában „MOLNÁROK LAPJA“ állandó melléklete a: „GÉPÉSZEK SZAKLAPJA", egyformán érdekel minden gépészt és géptulajdonost, | a lelke minden kőplatónak. J Vezérképviselel: ' GERLACH JENŐ I gépészmérnök, I Bpest, Eli, Bécsi-uf 112. I Telefon : Automata 622—65. Motorok szakszerű gyári javítását vállaljuk. Átalakítunk mótorokat újrendszerű fatüzelésre. fzívógázmótorok raktárról szállíthatók. MOTOR ÉS GÉPGYÁR MARTOS ES HERZ Bpest, Vil., Erzsébet Királyné - útja 87. ffiXSSSSSSSSSSSSS^ ii WELTZL KÁROLY || tanácsadó magánmérnök, H Bpetf, II., Morglí-körul OS. ■■ ^ TeUfoki AoL H8-21. * ü Villcamoffteiepek || il I Ma lom üzemek BS tervezése és ellenérzése. II H 'Szakértői szemlék. Becslések.' n SZÉNÁRÜSITÓ RÉSZTÉNTTÁRSASÁG X BORSODI SZENE! X kazántUzeléshez, csépléshez, ffőzekeszáatáslioz, fűiéihez kitünően beváltak! Olcstf árak I Pontos kiszolgálás I Megrendelések j BUDAPEST. V. ZOLTAN-UTCA í. »ám alatti irodánkba dmzendők. ZSAKCIMKERE kérjen meg­mintázott árajánlatot. Leszállított árak! AESGULAP papíráru- és zsákcímkegyár, BUDAPEST, ll„ Margit-rakpart 54. Telefon: 50-7-74. A módosított rendelet bármennyi tájékoztató kifüggesztését engedélyezi. Malma érdekében éljen ezzel a foggal! 3—3 kiszolgálás feltüntetésére alkalmas tájékoztatónyomtatvány kapható a: „Molnárok Lapja“ kiadóhivatalánál, Budapest, VI., Podmaniczky-utca 31. szám. Ára 3 példányonként 1 pengő. — Utánvéttel nem küldjük!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék