Molnárok Lapja, 1934 (41. évfolyam, 1-52. szám)

1934-01-06 / 1. szám

s,.detési rovatban slöllzatök részér« egy szó szeri közlése 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) agy pengő A hirdetési dijak előre fizetendők a forgalmi adóval. A hir­detések tai Iáiméért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja fel, annak megrendelése meghosszabbítottnak tekintetik liildte már íőfizetési dijat?? 0 Ha még nem küldte volna el, szíveskedjék a lap karácsonyi számához csa­tolt csekken vagy postautal­ványon sürgő­sen feladni ÖLTENOÖ ÁLLÁSOK nagy gyakor­!\;-.ÜjJOO jatú> fíatalszak. keresek, aki 9-járatú lom vezetését elvállalja. csak részesedés. Cím óhivatalban 63550 ah azonnali belépésre szerény, fiatal mol- :det. Fizetés havi 25 lakás, élelmezés. Csak t’esen jelentkező pályá’z- uszay Gábor, Főt (Pest- 63569 2 vagonos ma­lomba álláshoz í 3000 pengő ingatlannal ott kölcsön ellenében: épzett, jó bizonyítvá- 3573“ jeligére a kiadó­ba 63573 ílfit középkorút, városi nagyobb vám- és alomba keresünk. Jó :nés, őriősökkel bánni őfcltétel. Ajánlatok: ,,Jó ó 63555“ jeligére a ki- ítalba küldendők 63555 pl/ nőtlen molnársegédet azonnálra. Fizetés: 5 pengő, lakás és élel- Varga János, Tápszent- (Győrmegye) 63554 PSEyéd vízimalom­1: ban tanult, fel- Ajánlatok igénymegje- Vízimalom, Jászberény 63553 LAST KERESŐK) z családtalan, összes gőzgépekről, mótorok- llanyszerelésről vizsgá- zerény igénnyel állást Horváth, Püspökladány László-u. 44) 03540 fpo szakképzett, nőtlen molnársegéd, bármi­belépésre állást keres, yen malomba elmegy, /ást kér: Peczák József, /szombathely (Veszprém- ) 03547 ^Pzett f “tr :res. vitéz Rompai Antal, öszörinény (Keresztesi ■U. 6) 63566 kezelői áldást ke­res 42 éves, két- i szakmolnár, bármilyen erű malomba. Szerelés- rtas. Kurucz, Tápiósze'le 63565 ászát minden ágazatá­ban jártas, szak- t, 28 éves, nős szakem- imo-lnári vagy kezelői ál- ires bármikori belépésre, őmolnár, Oros (Szabolcs- ) 63567 /SS nd^en molnársegéd 0 vagyok. Állást kere- züleim nincsenek. Be is ék. Cím a kiadóhivatal- 63571 ipo nőtlen molnársegéd 3 kezelői, segédi áldást bármikorra próbaidővel r József, Tar (Heves- ) 63558 ügyes mol­nársegéd ja- 5-re állást keres. Trenkó >, Komjáti (Abaújmegye) 63557 |pe nőtlen molnársegéd állást keres. Szíves vást kér (izem- és fize- íielöléssel: Bolla Gábor, nháza, up. Csögle (Vesz- legye) 63556 9fi pypq molnársegéd állást üu keres bármilyen ma­lomban. Próbaidőt elfogad. Szép Gábor, Gebe 63545 I VEGYESEK j Hengerszékek különböző malomgépek és mindenféle malomszükség­leti cikkek legelőnyösebb be­szerzési forrása: Kriszháber Károly, Budapest (VI., Pod- maniczky-u. 19) 2810 Fömolnár úr! ja, ne mulassza el átolvasni ,,A jó és rossz őrlés“ című tanulmányt, amely a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetében 20 diagrammal jelent meg. Megrendelhető 5.60 pengőért a kiadóhivatalban. Maíomszereléseket d;a0gkra”; szítését, síkszitaátalakításokat, próbaőrléseket, szakértői meg­bízásokat, egyes gépeknek há­zilag való elkészítését vállalja: Uruber Ferenc, Szentendre (Te- lep-n. 4)________________60786 benzinmótorok, loko- mobiilok, szívógáz- és Dieselmótorok, gőzgépek, ka­zánok, ,,Primissima“ tűzoltó- készülékek. Gaiduschek Nándor gép- és műszaki vállalata, Budapest (Andrássy-út 81) ______________________63364 p« és széngenerátorok, hen- ' ° gerfúrások, vidéken is, általános főjavítások. Használt motorok és szivattyúk kapha­tók: Bartkó György gépmű­helye, Budapest (VI., Szegedi- út 48)__________________63296 Gépjavítások hattyúk, gyűrűk, hengerfejek, traktor-henger-csiszolások, du­gattyú és gyűrűzések gyor­san, precízen, gyári szavatos-' sággal készülnek. Kurucz Testvérek, Budapest (VI.. \ngyalföldi-út 6) 55664 Tájékoztatót rállójában kifüggeszteni és elő­zőén a pénzügyigazgatósághoz beküldeni, mert súlyosan meg­bírságolják. Jó és a hatóság által is elfogadható tájékoztató kiállításában nélkülözhetetlenek a Molnárok Lapja kiadóhivata­lában kapható űrlap-nyomtatvá­nyok. Három darab ára egy pengő, a pénz előzetes bekül­dése ellenében. Selymet megvételre keresek, amely a malomban felesleges, szép tisztát, de nem mosottat, négyzetméterenként 4—5 pengőig. Gáspár, Budapest (VII., Kertész-u. 33) 63559 FHHnk 2,_es Ganz-henger- Liauun vázak> hengerek, szíj­kerekek, fogaskerekek, fölvonó- alkatrészek, kőfészkek, egy pár pataki 40-es kő. Keresek 36-os daráskövet. Karfunkel-malom. Napkor 63563 Hafiárstií űj, modernül be­ílalJíüülU rendezett buza_ malom teljes berendezése, sík­szitával, új dupla daratisztító­val, felvonókkal, szíjakkal, közlőművekkel stb., 60 HP szl- vógázmótorra'l eladó. Tóth- rnaloin, Józsa ___________63562 Te ngerimorzsoló Hoíhérr, kitűnő karban eladó. Cím: Hoffmann Rudolf, Mar- tonvásár________________63561 Tanácstalanul Minden idevonatkozó vitás ügy­re nézve pontos és hiteles fel­világosítást talál a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1928. évi kötetében. Ára 4 pengő. Ha azonban előfizet a lapra és az előfizetési díjon felül 1 pengőt beküld, akkor díjmen­tesen kapja meg ezt a kiváló szakkönyvet. bármilyen rend­szerű hajaiéval, lisztkeverőgépet, hűtőberende­zést, csövezést, átalakítást leg­tökéletesebben készít: Magé- rusz László, Miskolc (MÁV- telep 23/3) 63551 20 HP-ig Climax- nyersolajmótort, 1000- ig golyós cséplőt. Csiszár Jó­zsef, Budapest (Katona József- u. 27)_________________63572 Ví ziturbinát rendszerű állót vagy fekvőt, 400—700 mp-literesít, bármi­lyen állapotban. Németh mol­nár, Miháiyksza (Veszprém- megye) 63552 Dieselmótorok Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) Benzinmótorok f2 Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) Szívógázmótorok f0 HP, 70 HP, 85 HP. 100 HP: Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) NyersolajmótorokH6pH^H^ Hazai Gépkereskedelmi rt.. Budapest (X., Kőbányai-út 31) Dpn7in. és szívógázlokomobl- UCIIZ.III lok 6 HPt 10 HP# 14 HP: Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) Hengerszékek ^7^*5 darab 2/7 , 22/100,22/125, 25/100, 30/150. Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Köbányai­út 31)______________________ 10 00 %-es, 42", 48": Hazai Gép­kereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) kétjáratú: Hazai Gépkereskedelmi rt., Budapest (X., Kőbányai-út 31) ronflnnn-traktorokat és ehhez I Ul Uotlll va;q új. gs használt alkatrészeket legjobban besze­rezheti: Diamantnál, Budapest (Váci-út 86) 1878/a FiflUPlpm I Gépvásárlók! Aki I lyjGlGllll nyugodtan akar aludni, traktort, szívógáz-, ben­zin- és nyersolajmótort — 2 ló­erőtől kezdve — Diamanthoz jöjjön venni, mert egyévi jót­állást vállal és részletfizetésre is ad. Budapest (Váci-út 86), 3, 11, 55-ös villamosok meg­állójánál 1878 Fnrrknnhn7 val° úi henger' ruiubuniiuí fejek olcsón kap. hatók: Diamantnál, Budapest (V., Váci-út 86) 1878/6 űóntmiülf használt, úi, vftel, bcpSíljuh eladáSt csere, ja­vítás. Kőtőszlj 3 pengőtől. Technika, Budapest (Dobozi­utca 5) Telefon: 362-50. 2450 Fatii7p|perp átalakít Diesel- rdlUiCICŰIG sz[v5gázmótoro­kat legspeciálisabban, óra- és napibérért helyszínen: Bukovits mótorspeciálista, Budapest (Csáky-utca 26) 62827 Müll'ini iőhírnevü, bérbeadó ÍTICUU1M vagy eladó, 4 éves újonnan átépítve és felszerelve, kb. 2 vagonos, vám- és keres­kedelmi őrléssel, konkurrencia mentes, Sopronvármegye leg­központibb fekvésű helyén. Le­íráshoz válaszbélyeget. Bá- nóczy ingatlanforgalmi, Győr (Árpád-út 27) 63538 Malömgépek -"“SIS még ma ii. sokan nincsenek tisztában. Erre nézve bőséges ismertetést ad a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1928. évi kötete. Ára 4 pengő. Ha előfi­zet a lapra és az előfizetési díjon felül 1 pengőt beküld, akkor díjmentesen kaphatja meg ezt a kiváló szakkönyvet. Finvpipm! Van szerencsénk a I iyjrcic.ll* géptulajdonos urak figyelmét felhívni, hogy 30 éve fennálló géplakatosműhelyünket legmodernebb gépekkel beren­deztük, vállaljuk bármilyen gé­pek hengerfúrását, csiszolását, új dugattyúk, gyűrűk, bármi­lyen idomú tengelyek készíté­sét, esztergályozását, dob­kosarak gyalulását, hegesztést, autók, traktorok és bármilyen gépek generáljavítását és min­den e szakmába vágó munkát a legpontosabban, legmesszebb­menő garanciával. Továbbá Hansa Lloyd-traktorokhoz új hengerblokkok, dugattyúk ál­landóan kaphatók, garanciával, félárban, legmodernebb tárcsás szölőzúzók, borsajtók állandóan kaphatók. Külön borsajtolócsa­varok csavarházzal is kaphatók. Gubacsi és Tóth gépműhely. Szabadszállás (Pestmegye) 63539 Pptklí^ vetőmagtisztítógép ki- ICIAIIo fogtálán állapotban eladó. Cím: Hoffmann Rudolf, Martonvásár 63560 Ugkitűnöbli na Canada-varrószíjat hathet- venért utánvéttel kiárusít: Molnár és Pintér, Budapest (VI., Hajós-utca 43) 63464 Centrifugálszivattyúk fj; vattyúk, kompresszorok, lo- csolótömlök alkalmi áron a megszűnt Teudloff-gyár készle­téből. Győző, Budapest (Vil­mos császár-út 61) 2559/b Goiyóscsapágyak d[°bbx den méretben rendkívül olcsón kapható. Kétsoros dobcsap­ágyak 14—16 és 18 pengő ár­ban, tetszés szerinti ékpályá­val. Traktorhengerek főtenge­lyek csiszolása és polirozása amerikai rendszerrel a legol­csóbban, gyári garanciával: Solymossy és Társánál, Buda­pest (Vili., Tavaszmező-u. 6) 2665 MÁM 30—32 HP huzatós szívó- gázmotort vagy stabil, komplett szívógáztelepet 30—32 HP-t keresek megvételre. Pon­tos leírást és végső árat kérek: Valbach János, Kecskemét (Ka- szap-utca 9) 63342 Rll7A- és lisztsikér meghatá- UUAa rozása című kézikönyv molnároknak, pékeknek és gaz­dáknak nélkülözhetetlen. Ára 1.20 pengő. Megrendelhető a lap kiadóhivatalában az összeg és 54 fillér postaköltség, tehát 1 pengő 74 fillér előzetes be­küldése ellenében. Tnrntt repedt, kopott, fa- IUIUII gyott gép.t autó.t traktoralkatrészeknél, valamint kazánhegesztésnél forduljon bi­zalommal „Elektrogén“ he­gesztőtársaság. Német és Harl- mannhoz, Budapest (V., Zá- polya-utca 23. Telefon: 900-64) nipspiffiritnr 25 HP Fegyvcr“ UlCdClIllUlUl gyárj.gyártmány, igen jó karban, teljesen üzem­képes, teljes felszereléssel, ju-í. tányos árban kapható. Precíz Szerszámgépraktár, Budapest (V., Váci-út 6) 2711 Turlni akarIa» hogy mi a kü­IUUIII jönbség a jó és rossz őrlés között? Rendelje meg a Molnárok és Gépészek Kézi­könyve 1926. évi kötetét kiadó- hivatalunkban. Ára 5.60 pengő. Ha előfizet a lapra és az elő­fizetési díjon felül 1 pengőt be­küld, akkor díjmentesen kap­hatja meg ezt a kiváló szak­könyvet Siessen a megrende­léssel, mert a készlet fogytán van. Hengercsiszolást;4"lÍ Fordson-traktorhoz, a téli hó­napokban egyszáz pengőért jótállással készítek. Fizethető közvetlen cséplés előtt szállí­táskor. Schillingen Budapest (Zápolya-u. 23) 2479/c Fatiizelésíí iSmJS&Z szállítunk, meglévő telepeket és Diesel-motorokat átalakí­tunk legmesszebbmenő fogyasz­tási szavatosság mellett. Ku­rucz Testvérek, Budapest (An- gyalföldi-út 6) 55664/a Malomkövek ga":lé£ szörfikövek gyártása: Bont Já­nos mailomkökészítő mesternél, Üröm 63511 FI A fin esy íatüzeIésű kályha L,auu 20-35 HP motorhoz, 5 mAn -es lemezből. Csire László, Dunaszentbenedek 63540 t/p^7Pk készpénzért 800 m/m- f coz.cr\ estöl .1070_esig végig. golyós cséplőgarnitúrát. Ha- velda Géza, Császár 63541 F|srjn 1925- évben gyártott MÁV 22-es benzinmotor. Generátor is van hozzá. Ben- csik, Püspökhatvan 63544 F|ar|n na«yon jutányosán egy Liauu j2 HP szivógázmótor, kifogástalan generátorral és egy vízszintes 32 collos- dará­lóval. Ugyanott 220 Volt, 10 ampéres egyenáramú, négysar- kos Pichler-féle dinamó kifo­gástalan állapotban azonnal el­adó. Püspök Antal, főmolnár, Alsószilvágy, up. és vasútállo­más: Acsád (Vasmegye) 63548 Kecskeméli lakással, raktárakkal, nagy is­tállóval, nagy sertésóllal, nagy kukoricagóréval, hosszabb időre bérbe kiadó. Bővebb felvilágo­sítást ad: Vinkler István taka- 1 ékpénztári főkönyvelő, Kecs­kemét 63543 Somogyvisontai “J“­8 évre bérbe kiadatik. Kikiál­tási ár 200 Mm őszi szemes gabona. Feltételek a helyszínen megtekinthetők 63542 Nagyhlrdetések ára: Bgy liatodhasábos (35 széles) millimétersor egyszeri beiktatása 20 fillér. — Szöveg* oldalon (75 széles) 60 fillér A 6200/1933. M. E. sz. rendelet szerint kötelező az alábbi könyvek vezetése az 1934. gazd. évben: 1. Vámfeljegyzési könyv 2. Vámcserekönyv (csereőrlő malmoknak és cseretelepeknek 3. Gabonaraktárkönyv 4 Őrleményraktárkönyv Őrlési (malter-) könyv e. Pénztárkönyv 7. Folyószámlakönyv Ä 8. Tárolási könyv 9. Malmi melléktevékeny­ségek könyve 10. Szállítási bárcakönyv vámőrléshez, 300 lapos, lapszámozva 11. Tájékoztató i2 Zsákbárca Megrendelhetők a pénz előzetes beküldése ellenében a MOLNÁROK LAPJA kiadóhivatalában, BUDAPEST, VI., PODMANICZKY - UTCA 31. * Az 1 —10. számok alatt felsorolt könyvek ára darabonként a tavalyi 4 pengő helyett csak 3"— pengő, a 10 alatti könyv 300 lappal, indigóval, sorszámozva, darabonként 1 P 50 I, ezenkívül rende­lésenként a Tájékoztatón kívül 70 fillér postaköltség. A 11. szám alatti TÁJÉKOZTATÓ 3 példány ára 1 pengő. A 12. sorszám alatti zsákbárcából 500 db 1*50 pengő. Utánvéttel nem küldjük! Óvakodjék a hozzá nem értők által utánzóit könyvektől, először: fölös­legesen kidobja a pénzét és másod- szor, mert súlyos bírságoknak teszi ki magát! Az 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9. számozású köny­veket hitelesítve és láttamozva szállítjuk. 1934. január 6----*-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék