Molnárok Lapja, 1935 (42. évfolyam, 1-52. szám)

1935-01-05 / 1. szám

Ktshlrdsttsl rovatban * I öl I * • 16 k réazérs egy szó cgyaseri közlés* 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) agy pengd A hirdetési díjok előre fizetendők a forgalmi odóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja fel, oniiak^negre^eléa^^neghosszal^^ NagyhlrdatAaek ára: Egy hatodhasábos (38 •%, széles) mllllméteraor egyszeri beiktatása 20 flllér. — Szöveg- oldalon (78 **, széles) «0 fillér. [HiSli] pgtiÍ7olóoíí szlvógázmótor sze- rdllUClLMI relísében és Ke­zelésében telles jártassággal bíró gépészt keresek azonnali belépésre, aki a villanyszere­lésben és lakatosmunkákban is telles jártassággal bír. Ajánla­tokat eddigi működés megjelö­lésével kér: Siklósi József ma- lomtulaidonos, Kaposvár 6703-1 Kpil7PÍt molnársegédet rozs- l\G|Jzuil ujaigjnKoz, aki viillany- telep kezeléséről vizsgával bír vagy ilyent letenni képes, mi­előbbi belépésre keresünk. Pá­lyázatok „Dunántúl 67030" jel­igére a kiadóhivatalba kül­dendők 67030 Míítlpn molnársegédet kere- nUllüll s(lnk Szorgalmas, jó­zan egyének jelentkezését kér­jük, fizetésmegjelöléssel: Ura­dalom, Iszkaszentgyörgy / 67044 AST KERESŐK KrÍ7Pnknrfl l6zan* megbízható IMUC|JI\UIU {ömolnár és ma­ilomszerelő-asztalos, bármikorra jobb malomba állást keres. Érti a búza- és rozsőrlést, a legmo­dernebb malmi gépek kezelését, malmodat házilag átszerel, hi­básan működő vagy rosszul szerelt malmot rendbehoz. Kí­vánatra szerszámmal rendelke­zik. Radvány Sándor, Solt 67021 ünn«7ll gyakorlatot igazoló IIUooZ.ll bizonyítványokkal rendelkező nős, középkorú mol­nár állást keres bármilyen ma­lomba a lehető legszerényebb igényekkel: Kutyej István fő­molnár, Tótkomlós (V. kér. 79) ______________________67040 ál lóol keres 34 éves, nőtlen HliaOI moinársegéd. Legutóbb éveken át a malömkezeflésen kívül a inázsálást is végezte: Szilágyi Zsigmond, Mezőtúr (Sugár-út 36) 67039 /ojrjn vallású gépész nagy £olUU üzemi gyakorlattal, bár­milyen géphez ért, állást ke­res: Fischer Kálmán, Pécs (Ferenciek-u. 8) 67038 Főmolnári "“st kaszerető, szerényigényfi mol­nár bármikorra. Mótorkezelő- nek is elmegy: Pacskó Mihály, Földeák 67037 Stabilgépész 3fp£kea; nős, nagy malmi gyakorlattal, állást keres bármilyen üzem­ben. Fűtést is elfogad: Kovács, Mezőtúr (Bástya-út 8) 67041 PáPP7PP Pengöveü malomve- I dl bibi zet^ij maloinkezelői állást keres abszolút megbíz­ható szakember. Válaszokat „Komoly, szerény 6704i9“ jel­igére a kiadóhivatalba kér __________________ 67049 99 P UPQ érettségizett, jómeg- üü jdenésűj bécsi mű. egyetemi tanulmányokkal is rendelkező, jó házból való fia­talember, aki a német nyelvet szóban és írásban tökéletesen bírja, műszaki ismeretekkel, mietfőbbre állást keres. Ügyes kereskedő. Igényei szerények. Fsetleg később benősülne. Szí­ves meghívást: „Agilis 68002“ jeligére a kiadóhivatalba kér 68002 ^EVELEZÉS Házasság. ^SönúUóReu; reskedö, főútvonalon levő, jó- hírnevű saroküzlet tulajdonosa, jóházból való, intelligens, érett­ségizett, katonaviselt fiú 15— 20.000 pengő hozománnyal nő­sülne. Minden információt ki­bír. Leveleket: „Tavaszi es­küvő 68001“ jeligére a kiadó- hivatalba kér 68001 I VEGYESEK I gramofon, Tungsram- lámpa, iilanymótor és tartozékai, villanyszerelési cik­kek, vezetékek versenyen kí­vüli olcsó árban. Kérjen aján­latot: Reich Miklós cégtől, Bu­dapest (Vilmos császár-út 45) _______________________2700 Sz állításokat Budapestre és 1 onnan az egész országba, lovas pótkocsikon, gépeket speciális kocsikon, ol­csón szállít: Qerő. Törökszent- rníklós 66782 Szívógázmótorja ankeás; fa”£ fatüzelésü.ha fogyasztását csők- kentéül, teliesitinényót növelni óhaitia, forduljon még ma: Ardó műszaki céghez, Bpest (Vilmos császúr-út 43) 66534 yom704i-tisztltót 16 állapot neunen ban veszUnk. ei adunk egy 4-es számú Renta belt kifogástalan állapotban Teréz-malom, Miskölc 67036 RprhpaHri va£y eladó Buda Del ueauu |iesttűl 55 km iévfl 5000 lakosú község egyedül álló, csuvármentes, kétwaggo nos vám- és kereskedelmi mai ma. Érdeklődni lehet a hely színen: Gőzmalom, Ceglédber cél vagy a tulajdonosnál: Pin tér Ferencnél, Kecskemét (Ser tésmalom) 67035 Fiái (Ifí eEy négyrétű keveset LlallU használt, szabadonlengö slkszitn, nagyon olcsón. Már­cius 1-ig üzemben megtekint­hető: özv. Farkas Antalnénál, Bodaik (Fejérmegye) 67033 Gatterfíírészt j?ebrVÄ telre, árajánlattal: Király-mfi- maloni, Nagygeresd 67033 Mcnupfplpp keresünk egy mcyvcicii c koraplett köies. hántolót. Pontos leírást kérünk, hogy miből áll: Esze, Fried­mann és Társa, Tarpa 67031 Köleshántoláshozparpa'^ö3é5r® kilogrammonként szállít: Guth parafadugógyár, Budapest (Do­hány- u. 51 la) 67029 Háromjáratú bás lakássail, gazdasági épüle­tekkel, 3 hold szántófölddel, gyümölcsössel, haszonbérbe ki­adó. Csak személyesen tárgyal: özv. Hoffmann Frigyesné gaz­dasága, Vázsonypuszta (Vasút­állomás: Bicske, Fejérm.) 67042 Bérbeadó a ,dl'napataii malom három évre. Ajánllatok 1935 február 1-ig nyújtandók be: Klein Jenő zár­gondnokhoz, üunapataj, ahol bővebb felvilágosítások is kap­hatók __________________67020 Tá pon 1000 "Xn, l. sz. Duna- I ul ul bámozógép, 5. sz. Irus- daráló, új tárcsás detasőrök: Rácz Ármin és Társánál, Bpest (VL. Lázár-u. 8) 3049/b Fatüzeléső ,s6^“r£. 40 , 50, 60, 70, 80, 100, 120 HP teljesítményűek gyárilag Ja­vítva, rövid szállítási határ- időre lutányos árban kaphatók: Kurucz Testvéreknél, Budapest (VI.. Angyalföldi-út 6) 55664/b vámcserekönyv használata egysze­rűsíti a munkát. Időt és pénzt takarít meg. ha a kiadóhiva­talban megrendelhető kombi- nált vámcserekönyveket hasz­nálja. Egy beírással készül el a szállftóbárca a vámcserekönyv adataival, tehát praktikussága mellett pontos könyvelést is eredményez. Egy könyv ára pénzügyigazgatóság! láttamozás- sal 3 pengő. 500 őrlési tétel beírására alkalmas. Utánvéttel nem küldjük. Kazánkovács! gőzkazánok javítását felelősség mellett vállalom. Csukonyi And­rás kazánkovácsmester, Szeged (Somogyi-telep IX. utca 490) 66869 40.(50 lóerős, négyhengeres *tU ÜU szív6gázmótort vételre keresek: Weiler, Budapest (V., Csáky-utca 16) 67053 Szívógázmó torok százötvenes, kettőszázhatvanas, háromszázas, nyersolajmótor háromszázas, hatszázas, villany- mótorok, dinamók, szerszámgé­pek, vlllanytelepl gépberendezés olcsón eiladók. Csereüzletek. Rymorz, Bpest (Váci-út 50.) 2885 Zsáktariók dóan raktáron: Kemény Manó­nál, Budapest (Rudolf-rakp. 8) 2956/. Qjpppl-fagáz-benzinmótorok és * gőzgépek szerelését és javítását felelősséggel készí­tem. mérsékelt napidíjért. Nyi­las mótorszerelő, Budapest (X.. Egressy-út 113) 65839 Malmok részére eléírt Könyvek: Szállítási bárcakönyv 100 lapos (első lap kitéphető, perforált, második lap szilárd) lapszámozva, Indigóval ellátva, jó fehér papíron, darabonként 50 fillér. 20 db bárcakOnyv egyszerre rendelésénél db-ként 45 f. 50 „ ,, ,, ,, ,, 40 f. 100 ,, ,, ,, ,, „ 85 f. Legalább 50 darab rendelésénél (ha kívántatik) díjmentes cégnyomással. í. Vámfeljegyzési könyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 2 P 2. Vámcserekönyv kemény kötésben, jó Iróképes papíron db-ként, 2 P 2/a. Vámcserekönyv szállítást bárcával kombinálva.............db-ként 8 P s. Gabonaraktárkönyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 2 P 4. Örleményraktárkönyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 2 P 5. Őrlési (malter-) könyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 2 P 6. Pénztárkönyv kemény kötésben, jó Iróképes papíron db-ként 2 P 7. Folyószámlakönyv kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 8 P 8. Tárolási könyv kemény kötésben, jó Íróképes papíron db-ként 2 P o. Malmi melléktevékenységek könyve kemény kötésben, jó íróképes papíron db-ként 2 P io. Zsákbárca (sárga a gabonához, rózsaszínt! az őrleményhez) 600 darabonként...“ .........................................1 P A 6. és 7. számú könyvek kivételével az összes könyveket pénzügyigazga­tósági láttamozással, aláírva és ólomplombával lezárva szállítjuk, tehát azonnal használatba vehetők. Ha cserével bonyolítja le a vámőrlést, úgy kérjük ezt a szállítási bárcakönyvek megrendelésénél közölni, mert ebben az eset­ben olyan bárcakönyvet szállítunk, amelyek­ben a kiszolgáltatandó őrlemények fajtán­ként vannak felsorolva. Ezeknél cégnyomást azonban nem alkalmazhatunk. Könyvrendelőinknek a szükséges mennyi­ségű TÁJÉKOZTATŐ-nyomtatványokat díj­mentesen küldjük. Postaköltséget nem számítunk fel. Ezt a meg­rendelő a küldemény kézbesítésekor fizeti. Utánvéttel nem szállítjuk a könyveket! MOLNÁROK LAPJA kiadóhivatala BUDAPEST, VI., PODMANICZKY - UTCA 31. Hengerfejrepedést kérdést megoldja a szabadalma­zott szétszedető mótor-henger- fej. Az alaplemezt krómnikkel- acélból, a köpenyt, felső fedő­lapot, ílzemkainrákat Sim. Mart. acélból, a szívó- és kipuffogó- csonkokat foszforbronzbóíl gyár­tom. Üzemben megtekinthető: Pintér Endre rákoscsabai hen­germalmában (Bpest mellett), ötévi szavatosság. Mótorjaví- tás, átalakítás, szakvélemények. Winkler János, Budapest (IX., Tűzoltó-u. 32) 67026 Plorjrj üanz 9/14-es faszekré­nyes hengerszék, dupla Reform daratisztftógép. kettes hámozógép, 800-as tarár. Kreis­ler, Bpest (Váci-út 66) 67051 Szécsényben iᣑ, körzetű búzatermő vidéken, közel bányához, uyolciáratú sfkszitás őzmalom 10 évre bérbeadó Személyesen tár­gyal: Sz...,ados Gyula földbir­tokos, Szécsény (Nógrádmegye) _______________________67046 Ma lomszereléseket malmok rendbehozását felelős- sóisgcil vállalom. Legmodernebb malomgépeket helyszínen jutá­nyosán készítem: Fáber Sán­dor, Hajdúszoboszló (Vasút- utca 50) 67045 VpnilPk vagy bérelnék Buda­pest környékén vízi­vagy mótormalmot: Kádár Pál. Budapest (Váci-út 60) 67047 Kiárncítác Hengerrovátkoló- MdlUMIdS. gép, Rentábel, Nemzeti, modellek, rajzok: Heislernél, Budapest (Teréz- körút 25) 67048 Malmot keres kezelésre, el- nidWIUl s2ámolásra párezer pengővel társul komoly szak­ember: Bendi Pál, Bpest (Jó- zsef-körúl 64, földszint 8) 67050 WnPIlPP malolllképek előnyö­sen beszerezhetők: Jahn és Kleinnál, Budapest (Váci-út 48) 67052 Rpn«7lÍfll< használt, ÚJ. vétel. DGjJóllJalí eladás, csere, Ja­vítás. Fasztjtárcsák kiárusí­tása minden méretben. Kötő­szíj 3 pengőtől. Technika, Bu­dapest (Dobozi-utca 5). Tele­fon: 362-50. 2450 Főmolnár úr! ne mulassza el átolvasni „A jó és rossz őrlés“ című tanul­mányt, amely a Molnárok és Gépészek Kézikönyve 1926. évi kötetében 20 diagrammal Scher- tnann Richárd tollából jelent meg. Megrendelhető 5.60 pen­gőért a Molnárok Lapja ki- adóhivatalában, Budapest (VL, Podmaniczky-utca 31)________ többe zer darab, min­den méretben, rendkívül olcsón kapható. Javításokat gyári ga­ranciával készítünk. Traktor­hengerek, főtengelyek csiszolása és polirozása amerikai rendszer­rel a legolcsóbban, gyári ga­ranciával: Solymossy és Társá­nál, Budapest (VIII., Tavasz- mező-u. 6)______________2867 Du gattyúgyűrűt lé: gattyút nyersen vagy készen, dugattyúcsapszeget legolcsób­ban szállítunk. Főtengelycslszo- lás garanciával: Mesterovlts és Társa, Bpest (Baross-u. 80) 3043 Rpfnrm-daratisztítók» hámo­nC,UI 1,1 zók, kőjáratok, hen- gerszékfogaskerekek, malomgép. alkatrészek: Kriszhábernél, Bu­dapest (VI., Podmaniczky-u. 19)________________ 2810 OpnpMpl-gyártmányú alig hasz- ül aDfJCI nált árpakása Hollän­der, 700 m/m kőátmérőve!, 36 collos köleskása hajalójárat, komplett, igen olcsón kapható: Rácz Ármin és Társánál, Bpest (VL, Lázár-u. 8) 3049/c Hűtőberendezés éef"m! különböző nagyságban eladó: Kemény Manó, Budapest (Ru- dolf-rakpart 8) 2596/2 Malomipari -"‘iÄ'.t sárolhat. ha megrendeli a Mol­nárok és Gépészek Kézikönyvé­nek még kapható köteteit. Egy sorozat (6 könyv) ára posta- költséggel együtt mindössze 10 pengő. Az összeg előzetes be­küldése ellenében szállítja a Molnárok Lapja kiadóhivatala, | Budapest (VI.. Podmaniczky- f utca 31) Acéllemezek tin, Damaskus, tégelyöntött minőségben 0.3 mm-től 10 min-ig vágva is kaphatók: Toledó, Budapest (Visegrádi-utca 29/a) 2937/7 Főgépész úr! „Üzemvezetés és Uzemellenör- zés“ című nagyszerű tanulmá­nyát? Ha még nem olvasta vol­na, úgy rendelje meg azonnaj a Molnárok és Gépészek Kézi, könyve 1926. évi kötetét. Meg rendelhető a Molnárok Lap] kiadóhivatalában, Budapest (VET Podmaniczky-utca 31) Finvplpm! Oápvásárlólct Aki Ily JClclll ( nyuí0dtan akar aludni, traktort, szlvógáz-, ben­zin- és nyersolalmótort — 2 lő­erőtől kezdve — Dlamanthoz löjjön venni, mert egyévi jót­állást vállal és részletfizetésre is ad. Bpest (Váci-űt 86) 1878 Ffirrfenn-tHaMonosokl ÚJ hen- rUl U"ün geríejek, szljkoron- gok, pipa- és gyertyakulcsok, továbbá összes alkatrészek ol­csón kaphatók: Dlamantnál. Bpest (V., Váci-üt 86) 1878/a ?Í1 HP szlvógázmötor, majd- - 1,1 nem űl állapotban ol­csón eladó. Diamant. Budapest (V., Váci-út 86) 1878 Hámozógépeket rendkívül olcsón azonnal szál­lít, használtakat becserél: Fe­leki Tivadar és Fia, Budapesr (V., Lipót-körút 27) 6fr"8 111 HP sa^at gyártmányú klfo- u 1,1 gástalan szlvélgázmótor eladó. Martos és Herz, Budapest (VII., Erzsébet királyné-út 87) 6699Ü fianz 25vas-‘ 250/1000, 3/8. 21-es faszekrényes hen- gerszékek, slksziták, szimpla és dupla detasőrök, automatikus gabonanedvesltögépek olcsón kaphatók: Rácz Ármin és Tár­sánál, Bpest (VI.. Lázár-u. 8) 3049I» Leszállítottuk adásának árát. Oreglegénynek e mulatságos és szórakoztató könyve az eddigi 3 P helyett csak 2 pengőbe kerül. Az első kiadás is kapható még. — En­nek ára 1 pengd 60 flllér. Pos­taköltségre mindössze 20 fillér küldendő. Megrendelhető a Molnárok Lapja kiadóhivatalá­ban. egy és kétré­szűek minden méretben legol­csóbban, már 5 pengőtől szál­líthatók: Sölymossy és Társa, Budapest (Vili., Tavaszmező­utca 6) 2665/a p^-logsskerekek,tar­talékhengerek, kővasrészek. malomkövek min­den méretben, hengerszék- é. malomgép alkatrészek jutányos árban kaphatók: Geiger Benő. Bpest (VI., Gömb-n. 36) 66378 Amalomipap,“^^ Lajos oki. gépészmérnök, felső- iparisk. tanár. Kivonat a tarta­lomjegyzékből: A malomipar nyersanyagai. A gabona előké­szítése őrlésre. Az őrlés. A szt- tálás. Dara- és dercetisztítás. Segédgépek stb. Ára 3 pengő 50 fillér, postaköltség 50 fillér. Megrendelhető az összeg ‘elő­zetes beküldése ellenében a ki- adóhivatalban. Mnnopph vasszekrényes da­muiiai un ráló 780 Qaz­dasági-síkszita, Ganz 3/8, 29/80, 21-es kettéosztott hengerszék. mérsékelt árban: Kriszháber. Budapest (Podmaniczky-u. 19) 2810 Vasöntödénk príma, garantáltan megmunkál­ható, jó minőségben szállít. Közvetítőt szép jutalékkal ho­norálunk: Lábassy-féle Gép­gyár rt., Törökszentmiklós 66795 Fatüzelésf szállítunk, meglévő telepeket és Dieselmótorokat átalakítunk legmesszebbmenő fogyasztási szavatosság mellett. Kurucz Testvérek, Budapest (Angyal­földi-út 6) 55664/« különböző ma­lomgépek és mindenféle malomszükségléti cikkek legelőnyösebb beszerzési forrása: Kriszháber Károly. Budapest (VI.. Podmaniczky- utca 19) 2810 Budapest, 1935. január 5. „Gépészek Szaklapja melléklettel Negyvenkettedik évfolyam, 1. szám. Oolyóscsapágyházak

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék