Molnárok Lapja, 1936 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1936-01-04 / 1. szám

MOLNÁROK LAPJA t nr-* . . . . , „ '"i . . „ . „ ... , Kishirdetési rovatban előfizetők részére egy szó egyszeri közlése 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg- J ' kisebb hirdetés (10 szóig) egy pengő A hirdetési díjak elitre fizetendők a forgalmi adóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés Ieiáría előtt 2 héttel írásban nem mondia fel. annak megrendelés^jneghosszabbítohnal^^ekintetik^ Nagyhirdeiések ára: Egy hatodhasábos (35 széles) miliimétersor egyszeri Deiktatása 20 fillér. — Szöveg«, oldalon (75 %» széles) 60 fillér. IBETŰLIENDŰ ÁLLÁSOK Főmolnári “Jr résünk. Népszerű és jó szak­ember, aki a jó lisztekért fe­lelősséget vállal, írjon „Január 15/70502“ jeligére , a kiadóhiva­talba 70502 IÍPPPQpIí azonnaili belépésre RCI COCK kétwaggonos fél­automatikus dunántúli mailom­hoz kezelőmolnárt. Csak fel­tétlenül szakképzett és meg­bízható szakemberek, referen­ciákkal felszerelt ajánlatát ké­rem „Szakember 70481“ jeli­igére a kiadóhivatalba 70481 A7nnnali belépésre keresünk nzunnaii kilencjáratú vám_ malmunk önálló vezetésére gya­korlott molnárt. Leveleket fize­tési igény megjelölésével ké­rünk, útiköltséget nem térítünk: Győrffy és Kiss., Mezőtúr 70487 Réizesmilnárt négyjáratú vámmalmomba. Eset­leg bérbeadóm. Turcsik, Bu­dapest (X., Salamon-u. 2) 70507 Rovátkold na/rbb ?yaí‘orlat­tál, malomhenge­rek rovátkolásához, állandó ál­lásra felvétetik. Ajánlatok „Rovátkoló 70367“ jeligére a kiadóhivatalba küldendők 70367 Fiatal energikus, elsőrangú, nős családtalan, vér­beli főmolnár, 9 éves áillását változtatná. Önállóan tervez, szerel, érti a diagrammkészí­tést, buzakondicionálást, labo­ratóriumi munkákat. Kitűnő kalkulátor, külföldön prakti­zált. Csak életképes, komoly malmok meghívását kéri fizetés- megjelöléssel „Értékes munka­erő 70495“ jeligére 70495 33 6V6S n°^en m°inúr jobb — segédi vagy kezelői állást keres. Távolság nem ha­tároz. Meghívást üzem- és fizetésmegjelöléssel kér: Bolla Gábor, Adorjánháza u. p. Csögle (Veszpréinmegye) 70499 Huszonhétéves nős molnár állást keres fixre vagy részesedésre: Balázs János, Mezőberény 70506 27 ßVßS ön^lóan dolgozó, megbízható molnár­segéd állást keres bármikorra. Be- és kimázsálásban, szívó- gázmótorkezellésben gyakor­lott. Szíves meghívást kér: Vékony József, Galgagyörk (Hengermalom, Pestmegye) ______________________70505 in telligens, fegyel­mezett és fegyel­mezni tudó, önálló főmolnár, aki Magyarország és a kül­föld közép- és nagymalmaiban 20 éve mint főmolnár műkö­dik, állandó állást keres: Parkas fömolnar, Bácsalmás 70494 Fiatal mérlegképes könyvelő, magyar-né­met levelező, malomvállalatnál szerzett nagy gyakorlattal el­helyezkedést keres. Szíves ér­deklődést „Komoly munkaerő 71300“ jeligével a kiadóhiva­talba kér 71300 MjEBTESaM T»ngsram-“;'Vl/«rtl,“: lanymótorok, villanyfelszerelési cikkek, kábelek, legolcsóbb ár­ban. Kérjen ajánlatot: Reich Miklósnál, Budapest (VI., Vil­mos császár-út 45) Motorszerelést Jf“v'Lárs*’ f a g á z r a, nyersolaj-, Diesel-átalakítást kátránymentesen. Rosszul mű­ködő, sokat fogyasztó mótoro- kat garanciával helyreállítok: Bukovits mótorspecialista, Bu­dapest (Csáky-utca 26) 69751 Megvételre «jÄ nyersolaj-, szívógáz- vagy benzinmotort, üzemmeghajtásra: Weintraub, Bpest (Thököly-út 38) 70508 Voppopb egy jobb forgalmú RGI CúCIV ma,mot bérbe. Bar_ tolt Ádám, Mezőberény (Kór­ház-utca 26) 70500 Lendkereket ves*ek -f-1“ métermázsaig jeligére a kiadóhivatalba Flarln malomfeilszerelés, amely LiatlU ájj egy Lanz-féle 40— 60 HP félstabil túlhevítős gőz­gépből, egy 42-es kőjáratból, budai kövekkel, két 42-es kő­járatból, francia kövekkel, egy Ganz-féle kettős hengerszékből, egy tarárból, két triőrből, egy „Euréka“ hámozógépből, egy kettős felvonóból egy egyszerű felvonóból, egy szánfelvonóból, transzmissziórészekből és szíj­tárcsákból. A tárgyak egyen­ként is eladók. Premontrei Prépostság Gazdasága, János- hida (Szolnokmegye) 70465 Eladfl egy Skoda-gyártmányú ikerkerekes, kifogásta­lan állapotban ilévő, másfél tonnás teherautó. Cím: Csi- ribi-gazdaság, Agárd 70445 Gőzmalom Tiszavidéken eladó. Cím a ki­adóban 70450 Főgépész úr! Olvasta már Ulbrich Hugó „Üzemvezetés és üzemellenőr­zés“ című nagyszerű tanulmá­nyát? Ha még nem olvasta vol­na, úgy rendelje meg azonnal a Molnárok és Gépészek Kézi­könyve 1926. évi kötetét. Meg­rendelhető a Molnárok Lapja Podmaniczky-utca 31). Elöfize­Golyóscsapágyak és 90X 160X30, majdnem újak. Nyomóscsapágyak 60/62 X 95 X 23 és 100/106X140X27 olcsón el­adók. Rymorz, Budapest (Váci- út 50) 3151/b Kpppojink megvételre egy ki- RCi CÖUIIIV se5bszámú hámozó­gépet, egy dupla símahengert, 22/65-öst és hozzá egy síkszi­tát, töretszitát, egy daratisz­títógépet, háromszor 20 m fel­vonót: Losonc Kálmán és Társa, Bácstompa (Kismalom) 70489 Flarírí parcellázás miatt egy l",KUU db használt 10 HP „E“ típusú Wohanka-Olimax 540. számú álló nyersolajmótor, egy db Siemens-Schuckert-gyárt- mányú 110 Voltos 35.5 amp. 4.3 HP dinamó. 980 fordulat­tal, 1 db négylépcsős turbina- szivattyú szíjhajtásra, 1.5"-os cső csatlakozással, 1 db Hof- herr-Schrantz kétlyukú tengeri­morzsoló, zsákolóval és tisztí­tóval, 2 db amerikai traktor­kocsi, egyenként 50 Mm súlyra, széles tailppal, gazdaságban ki­váló könnyűjáratú. Fenti gé­pek üzemben megtekinthetők: Kálmán-gazdaság, Túra (Fe­kete). Állomás mellett 70482 Kpppoplf megvételre kétrétű Hűl CoCn yagy háromrétű sík_ szitát, egy 60/30 cm szimpla rovátkolt és 60/30 cm szimpla sírna hengerszéket vagy ehhez hasonlót. Kurth-malom, Na­szály 70484 35 'lóerős szívógáztelep fagenerátorral. Üzem­ben látható: Bognár-malom, Szabadszállás 70479 Keresek Hofherr-nyersolaj- traktort, 33-est, 48 collos MÁV golyóscséplőt. Eladok kifogástalan 8-as, 10 légkörös, húzatós Schlick- Nicholson-kazánt, 54"-os csép­lőt: Neuländer Ferenc, Kun­madaras 70491 Köleshántoiáshoz Baraíát3-.50 pengőért kilogrammonként szállít: Quth Paraíadugógyár, Budapest (Do- hány-u. 57/a) 70497 KereSek cser^e. ráfizetéssel 475/220-as símahen­gert, 395/220-as simáért, hozzá­való fogaskerékpárral és egy tányérfeiibontót megvételre: Dé­nes János, Tiszasas 70488 Hnfhprrtraktort, fUggököves nUIMCM darálót keresek le­írással, ármegjelöléssel. Közve­títőt díjazok: Bajnok, Sziget­becse 70486 Malombérletet k.eres !öke­erős szakem­ber. 8—10-járatú, lehetőleg szí- vógázmótormeghajtású buza- malmot, erős vámőnlő körzet­tel: Műszaki és Malomfelsze­relési Vállalat, Budapest (V., Csáky-utca 8) __________70485 épü lt malom fele­része eladó. A ma­lom négyjáratú, Somogybán van. Cím a kiadóhivatalban _________________70498 lóerős nyersolajmótor, kéthengeres, átalakításra. „10.000-ért eladó 3151/b“ Jel­igére a kiadóhivatalba 3151/b Újonnan 150 Teherautó Fu/apf-láncok porszívó vasré- Lffai 1 szék, légelzárók, Jutá­nyos árban kaphatók: Geiger Benőnél, Budapest (VI., Gömb­utca 36)______________1935/17 pneum atik, olaj, alkatrészek, fel- szerelési cikkek legolcsóbban: Roseth Györgynél, Budapest (Jókai-u. 20) 3254/a ij szakkönyveket ol­csón csak úgy vá­sárolhat, ha megrendeli a Mol­nárok és Gépészek Kézikönyvé­nek még kapható köteteit. Egy sorozat (6 könyv) ára posta- költséggel együtt mindössze 10 pengő. Az összeg előzetes be­küldése ellenében szállítja a Molnárok Lapja kiadóhivatala. Budapest (VI., Podmaniczky- utca 31) 30-40 líerős,;“ 1« rendezett szívógázmótort kere­sünk. Ajánlatok: Schreiber Bertalan és Fiai, Mátészalka címre küldendők 70341 KÍÍhf1P-féIe Mosónia-tárcsás daráló, óránként 800- 1000 kg teljesítményű, mágnes­sel együtt, használt, de kifo­gástalan állapotban, jelenleg is üzemben, eladó. Ára 400 pengő: Nórápi bérgazdaság, u. p. Pápakovácsi 70350 36 kalapácsos 800.—, 20 kalapá­csos 700.—, lemezhengerfejké- szítés, ívhegesztéssel, hengerfej­hegesztés. fej-esztergamunkák, hengercsiszolás. főtengelyhe­gesztés, szabályozás: Osgyán mérnök. Békéscsaba _____69476 Fa tüzelésű 40, 50, 60, 70. 80, 100; 120 HP teljesítményűek gyárilag la- vltva, rövid szájlltási határ­időre jutányos árban kaphatók: Kurucz Testvéreknél, Budapest (VI. Angyalföldi-út 6) 55664/b 1?n.1d[l HP szívógázmótor IbU ■‘»U III szavatossággal kapható. Csereüzletek. Ry­morz, Bpest (Váci-út 50) 3151/c (linón üzemet akar? Alakít-. uiuou (assa át motorját barna- szénffltésre; faszénfíitéssel 70, fafütéssel szemben 50% meg­takarítást ér el. Átalakítást garanciával olcsón vállal: Nagy- gépműhely, Kisújszállás. (Fel­világosítás díjtalan) 70483 Eladó 8 HP Marshaill-gőzma­Bérbe gyűrűs Gazdasági-cséplő és egy 48"-os, körülgyürűs, 8 éves Hofherr-cséplő, kitűnő karban. Válaszbélyeg. Tóth Károly, Orosháza (Kelet-u. 67) 70501 keresek jóforgailmú vámmalmot. Részletes leírást és ajánlatot kérek: Földi Dániel, Kisújszállás (Vass- malom) címre 70503 vasszekrényes henger­székek, szimplák és dup­lák, kifogástalan állapotban “kaphatok. Kemény Manó, Bu­dapest (V., Rudolf-rakpart • 8) __________3282/b ké tszeresen mű­ködő szívó- és nyo­mószivattyú, hozzávaló szívó- és nyomócsővel, teljesen jó állapotban elladó. Percenként 160 lliter vizet szív és nyom. Megtekinthető: ifj. Papp Va- zulnál, Gyoma__________70504 l? íÍ7nialmunk anyagi és er­Diuiiiaimuiiii kölcsi garanciát nyújtó egyénnek 10 évre ha­szonbérbe kiadó vagy örök­áron eladó. Bővebbet a hely­színen vagy levélben: Képiró és Társai, Sarkad 70480 Elektromotort ®HP’ 50 pe. váltó­áramút, kevésbbé használtat keresek megvételre: Achim- malom, Békéscsaba 70478 Szivattyú k5k' Kovácsműhely gazdag, mo­dern felszere­lése, kitűnő karban jutányosán eladó: özv. Szincsákné, Egyek (Hajdúmegye) 70490 tiszavidéki gőz­malom felerész­ben 1936 január 15-én d. u. 3 órakor szabadkézből önkéntes árverésen eladatik. A további negyedrész is megvehető. Bő­vebbet: Csatáry János malom- tulajdonostól, Déváványa (Szoil- nokmegye)______________70492 Tolj autóspecialitásók: fagy­álló motorolaj, fagyálló hűtővíz, hűtőtakaró, hólánc leg­I olcsóbban: Roseth Györgynél, Budapest (Jókai-u. 20) 3254/b Sárospataki malomköveket olcsón szállít: Kardos Dániel malomkőfaragó­mester, Sárospatak (Kövi Sán- dor-utca 2) 70405 Fordson Gőzszivattyúk traktor-alkatrészek nagy engedménnyel beszerezhetők: Róna Alföldi Gépkereskedelmi Vállalat, Sze­ged (Feketesas-u. 22) 70286 centrifugál- szivattyúk, kompresszorok, locsolótömlők alkalmi áron, a megszűnt Teudloff-gyár készletéből. Győ­ző, Budapest (Vilmos császár- út 61) 2559/a Golyóscsapágyak, Használt többezer darab, min­den méretben, rendkívül olcsón kapható. Javításokat gyári ga­ranciával készítünk. Traktor- hengerek, főtengelyek csiszol4sa és polirozása amerikai rendszer­rel a legolcsóbban, gyári ga­ranciával: Solymossy és Társá­nál, Budapest (VIII., Tavasz- mező-u. 6) 2867 Teherautókhoz kívaf10, zi' rikai és pen- szilvániai rnótor-. differenciál­ás sebességváltóolaj, autózsír legolcsóbban: Roseth György­nél, Bpest (Jókai-u. 20) 3254/c Malomszereléseket d3a™: szítését, síkszitaátalakltásokat. próbaőrléseket, szakértői meg­bízásokat, egyes gépeknek há­zilag való elkészítését vállalja: Gruber Ferenc és Fia, Szent­endre (Bükköspart 80) 60786 új villanymótorok, dinamók garanciá­val. Adás-vétel. Csereüzletek. Rymorz, Budapest (Váci-út 50 315i/d Mnrfprn kőjárat-vasrészek, 36 mUUClII colloSf {ehér francja malomkő, közlőműcsapágyak és tengelyek, öntöttvas- és acél­lemez-korongok, zsáktartók és tengelykötők jutányos árban beszerezhetők: Geiger Benőnél. Budapest (VI., Gömb-utca 36) 1935/18 MíPíííft bármi!y autócikket vá- IfilblUll sárolna> kérjen aján. latot Roseth Györgytől, Buda­pest (Jókai-u. 20) 3254/d 20 HP ^ordson* Bosch-mág­nessel, szabályozóval, szíjtárcsával, jutányos áron el­adó: Salgó Márton, Budapest (V., Zoltán-utCa 12). Válaszbé­lyeget kérek 3132/b Qí|/Q7Ífáf bármilyen ma- úlAoUlíU |0mgépet legolcsób­ban szállít: Reich-gépgyár, Szombathely FaiüztlésS “ szállítunk, meglévő telepeket és Dieselmótorokat átalakítunk legmesszebbmenő fogyasztási szavatosság mellett. Kurucz Testvérek, Budapest (Angyal- földi-út 6) _______ 55664:a El őlegezem ,■,£,£ mennyiségű lisztjét eladom ren­des napi áron. Leveleket .,Be­vezetett lisztbizományos 70493“ jeligével a kiadó továbbít 70493 vasrészek kifogásta- ilan állapotban kap­hatók. Kemény Manó, Bpest (V., Rudolf-rakpart 8) 3282/a Kőjárat Hámozógépeket golyóscsap­ágyakkal, rendkívül olcsón azonnal szál­lít, használtakat becserél: Fe­leki Tivadar és Fia, Budapest (V., Lipót-körút 217) 70496 DiBSPI lagaz“’ benzinmótorok, ü 1 gőzgépek szerelését és javítását felelősséggel készí­tem: Nyilas Imre motor- és gépszerelő, Budapest (XIV., Egressy-út 113) 69631 Megbízásból olcsón eladó: 3 sz. Rentabel, lisztkeverő, detasőrök, árpa- kása-Hollánderek, kombinált tisztító és hámozó (6 Mm), szerszámgépek, kisebb-nagyobb hengerszékek, új és használt hevederek és serlegek, stb. Földiák, Budapest (VII., István- út 38) 70434 hengerfúrások, csiszolások, du­gattyúk, gyűrűk, hengerfejek, traktor-henger-csiszolások, du­gattyú és gyűrűzések gyorsan, precízen, gyári szavatossággal készülnek. Kurucz Testvérek, Budapest (VI., Angyalföldi- út 6) 55664 Gépjavítások Figyelem! Gépvásárlóki Aki nyugodtan akar aludni, traktort, szívógáz-, ben­zin- és nyersolajmötort — 2 ló­erőtől kezdve — Diamanthoz jöjjön venni, mert egyévi Jót­állást vállal és részletfizetésre is ad. Bpest (Váci-út 86) 1878 FnpHcnn-tulajdonosok! Új hen- rUlUőUll gerfejekf színkoron­gok, pipa- és gyertyakulcsok, továbbá összes alkatrészek ol­csón kaphatók: Diamantnál, Bpest (V.. Váci-út 86) 1878/a Mindenlőrlő pet, teljesen acélból, jutányos áron szállít, árajánlattal kész­séggel szolgál: Salgó Márton, Bpest (V., Zoltán-u. 12) 3132/a Hetserszék-1»-)«; kővasrészek, malomkövek min­den méretben, hengerszék- és malomgép alkatrészek jutányos árban kaphatók: Geiger Benő, Bpest (VI.. Gömb-u. 36) 66378 Szaktanácsok ,!evelezés út­v.uniuiiuuvvii jan oss2es ma_ lomipari vonatkozásokban, mal­mosoknak, molnároknak egy­aránt. Válaszbélyeg melléklen­dő: Matisz malomszakértő, Bucsatelep (Békésm.) 70144 Hnprrlp szimpla hengerszék, nUCI UC Westmann 350 X 600 % dupla porceltánhengerszék Ju­tányos árban kapható: Geiger Beuő, Budapest (VI.. Gömb­utca 36) 1935/18 Dugattyúgyűrüt “ £ gattyút nyersen vagy készen, dugattyúcsapszeget legolcsób­ban szállítunk. Főtengelycslszo- lás garanciával: Mesterovlts és Társa, Bpest (Baross-u. 80) 3043 Érrita és bognárműhely, továbbá egy darálómalom bérbeadó vagy örökáron is eladó: Borbély­gépjavító, Hatvan 70325 Hengerszékek “1 ma­lomgépek és mindenféle malomszükségleti cikkek legelőnyösebb beszerzési forrása: Kriszháber Károly, Budapest (VI.. Podmaniczky- utca 19) 2810 Küldjön be 1 pengőt az előfi­zetési díjon felül és akkor kedvezmény alapján sza­badon választhat egy kötetet a Molnárok és Gépészek Kézi­könyve meglevő kötetei közül. Ezidőszerint már csak az 1912., 1913., 1926. és 1930. évi köte­tek kaphatók. Használja fel az alkalmat míg a készlet tart és fejlessze tudását. Malomszereléseket rm°fkzud'­malmok rendbehozását felelős­séggel vállalom, hámozógépe­ket, daratisztítókat, szabadon- lengő síkszitákat olcsón szál­lítok: Fáber Sándor malom­építő, Hajdúszoboszló 70326 Vp97pk fémipari, faipari, szer- számgépeket, elektro- gépeket. Közvetítőket díjazok. Rymorz, Budapest (Váci-út 50) 3151/c Szívógázmótorosok figyel­mébe! ön kívánta, tehát megjelent Szívógázgépek, gázfejlesztők és erőtelepek címen a magyar szakirodalom egyik legkiválóbb munkája. Irta: Doctorics Benő oki. gépészm., ny. államgép­gyári főfelügyelő. A könyv a legszebb kiállításban, 292 olda­lon, 117 ábrával és 20 adattáb­lázattal van ellátva. — Minden­féle tüzelőanyag felhasználá­sára való szerkezetek ismerte­tésével, részletes és bő fizikai és vegytani magyarázatokkal. Ára 5 pengő. Postaköltség 50 fillér. Megrendelhető az összeg előzetes beküldése ellenében a M. L. kiadóhivatalában. Rentabel számú Jakab és Hegedűs-gyártmá­nyú, Ganz-féle 21-es henger­szék, 2 db tartalékhengerrel „Irus“ függőleges daráló, tel­jesen új kővel. 1 db kőjárat 42"-os budai speciál kővel, alsókő nélkül, egyébként tel­jesen komplett, eladó: László Hengerműmalom, Csanádpalota 70464 Golyóscsapágyházak ekkyéé* szilek minden méretben legol­csóbban, már 5 pengőtől szál- llthatók: Solymossy és Társa, Budapest (VIII-, Tavaszmező­utca 6) 2665/a Társulnék szívógázmótorom- mal 100 lóerőtől feljebb. Megkeresést „Közre­működés nélkül 2693“ jeligé­vel a kiadóhivatal továbbít 2693 Un malma vagy bármilyen gépe eladó, tegye közhírré a Molnárok Lapja apróhirdetési rovatában. Nviinnrlt a^ar ienn* az e^e njuyuui örzéssel SZemben Ha igen, akkor az új rendszer által kötelezően előírt könyve­ket és tájékoztatót csak a Molnárok Lapja kiadóhivatalá­tól rendelje meg! Rózsák Fenyők Dís zIá k Díszcserjék Gyii m ölesiák Bogyós-gylimölcsüek Gyümölcs-vadcsem eték Szegély- és futónövények Gyökeres és sima szölövesszök Lomb- és tűlevelűek magcsemetéi T KO LAUCH ■ SZEGED ÁRLAP INGYEN Kiárusítjuk alanti raktári készleteinket: szívógázmótorok 6—10 lóerőig, petróleummótorok 31/,—15 lóerőig, gözlokomobilok 41/, HP és 31/, HP névl., gözmagánjárók 8 HP névl. Első Magyar Gazdasági Gép­gyár r.-t., Bpest, VI,Václ-útl9 Telefon: 90-9-34 és 90-2-61. BÁRMILYEN MODERN malomgép és alkatrész legolcsóbban beszerezhető. Kérjen ajánlatot: Feleky Jenő és Onderka malomberendezőktől, Budapest (Váci-ut 69. Vasöntöde k.f. t. helyi­ségében). TÖRÖTT GÉPRÉSZEK repedt, kimart kazánok elektromos hegesztése Lakos és Székely gépgyár, Budapest, VL, Béke-tér > ŰJ berendezések gyártása ée hegesztő oktatóműhely Eredeti Fords orv, alkatrészekről uj árjegy­zékünket kérje. Ne ve- gyen utánzatot, mert az eredeti sem drágább. Ford főképviselet HAHH ARTÚR ÉS TÁRSAI Budapest, VI., Andrássy-út 10 Telefon: *13-6-19. Budapest, 1936. január 4. „Gépészek Szaklapja“ melléklettel Negyvenharmadik évfolyam, 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék