Molnárok Lapja, 1937 (44. évfolyam, 1-52. szám)

1937-01-02 / 1. szám

HOLMAROK LAPJA Kishirdetési rovatban előfizetők részére egy »ró A hirdetési díjok előre fizetendők a forgalmi adóval A hír- I Nagyhirdetések Arai Egy hatodhasábos (33 mm. szélesjf ■ egyszeri közlése IO fillér, vastag betűvel 20 fillér. A legkisebb fiele,ek lar ? mae.rl f . kiadó nem valal felelősséget. Aki a I millimétersor egyszeri beiktatása 20 fillér. - Szöweg-L - ^•hirdetés (10 szóig) egy pengő }aP°t az. előfizetés lejárta elolt 2 héttel írásban nem mondja I oldalon (75 mm. széles) 60 fiUér. /) ^ 2 _______ Kishirdetési ro vatban előfizetők részére egy szó zeri közlése IO fillér, vastag betűvel 20 fillér. A legkisebb -inrdeté8 (IO szóig) ®gy pengő. A hirdetési díjak előre fizetendők a forgalmi adóval. A hir­detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja fel, annak megrendelése meghosszabbítottnak tekintetik Nagyhirdetések ára s Egy hatodhasábos (33 mm. széles) millimétersor egyszeri beiktatása 20 fillér. — Szöveg­oldalon (75 mm. széles) 60 fiUér. *4 jy j} s FoluOC7plf azonnalra állandó ICIvCuZiCIl munkára illem- tudó, szorgalmas, szeszesitalt teljesen mellőző becsületes, nőtlen molnársegédet, aki visz- ezaöntéses vízimalmi munkát kettőt-hármat igazol. Fizetése havi 35 pengő és ellátás. Úti­költség nincs. Maráczy Mü- malom, Inota. 74085 Ponác7t keresünk 1924-es UwpuuLl Láng stabil egyen­áramú gőzgépünkhöz. Iparmű­vek rt., Jánosháza. 74084 í keresünk 4 wag­_________i go nos búza, 2 waggonos rozsmalmunk önálló vezetésére azonnali belépésre, próbaidőre. Csakis elsőrendű, teljes tudású s a búza- és rozsörlés minden ágazatában jártas, hosszú nagymalmi gya­korlattal rendelkező komoly szakemberek küldjék részletes ajánlatukat igény megjelölésé, vei „Kiaknázás-garancia 74040“ jeligére a kiadóhivatalba. 74040 Kafonaviselt zépiskolát vég­zett, automatikus malomban önállóan dolgozni tudó, nőtlen, «MOTgaimas molnár segédet ke­resek állandó alkalmazásra, azonnali belépésre. Számolni, mázisálni, könyvelni gyorsan és hibátlanul kell tudnia. Próbaidő megkíván tátik. Tóth- malom, Ságvár (Siófok mel­lett.) 74008 Pnnnnit keresünk 1937. feb- tJup&SZl ruár 15-iki belépés­re 110 HP b arr.a &z é n tűz elé s ü szívógázmótorunkhoz, akii jár­tas a villany- és vízvezetéki munkákban. Ajánlatokat eddi- gi működés megjelölésével ké­rünk: Gróf Merán Uradalmi Malom, Kőrösladány. 74103 £aluCC70lr íanuári belépésre 1 ClVCoiGtV egy fiatal józan- életű, munkaszerető molnárse­gédet. aki famunkában és mal­mi csövezésben gyakorlattal bír. Fedor-malom, Álsóregmec 74028 U&i gazdasági gépészt éves «öl alkalmazásra felvesz a Meggye&i-bérgazdaság, Püspök­ladány. 74033 keresünk vidéki ma­lomba., fatüzelést-s szívógázmotorhoz, megfelelő gyakorlattal. Csak megbízható, szerényigényű ajánlatok jóllét­nek tekintetbe. Szíves ajánla­tok „Gépész 100/74'080“ jelige alatt e lap kiadóhivatalába kül­dendők. 74080 rfimnlnár lehetőleg kömyék- I ümUIUdl beli. levélben ajánl­kozzon. Vay, Nagyrábé. 74072 ygfjpijmoinársegéd kereste- mJllklltik azonnalra síksritás, visszaöntéses vámmalomba. Olyan egyének jelentkezzenek, kik ilyen malomban tökélete­sen tudnak dolgozni és egy helyben hosszabb időt töltöt­tek. Fizetés megegyezés sze­rint, továbbá ellátás és lakás. Keszkenyős-malom, Gölle, (So- mogymegye.) 74057 Uifjpllj nagyipari vállalat egy f SuCnl maximum 35 éves gé­pészt keres felvételre, aki az összes vezérművekre, konden­zációs stabil gőzgépekre előírt kezelői vizsgával rendelkezik. Jelentkezés az eddigi működés, bizonyítvány és fizetési igény megjelölésével „Megbízható 74050“ jeligéé a kiadóba. 74049 flozinc»7t keresünk 80 lóerős Í1öl&ö«ul álló Dieselből fagázra átalakított motorunkhoz. Fize­tési igényt megjelölni kérjük. Hengermalom, Konyár. 74050 líorocoli több évi tapaszta­ltul öuöll lattal és szaktu­dással rendelkező autó-, trak­tor- és mezőgazdasági gép­munkában jártas géplakatos- mestert alkalmazásba vagy társnak meglévő műhelyembe. Cim: Studer Fri/gyes, Bony- hád 73964 LÁST KERESŐ i<| szakember főmol- XidUlCIIUU nári állást keres komoly helyen: „Elsőrendű 73088“ jeligére. 73088 és kereskedelmi ve­zető, kétwaggonos sopronmegyei malom vezetője, állását változtatná. Szíves ér­desítést „Komoly szakember 73950“ jeligére a kiadóba kér 73950 26 BV6S P0*11^86^ állást keres bármikorra. Torma János Gyöngyös. ÍGyöngyösvidéki Gőzmalom ttt.) 74078 fjfinnt keres kiscsaládú, szak. KIIQol képzett molnár bármi­lyen malomba, bármikorra. Fa­munkát érti. Juhász Sándor, Nagyvarsány, u. p. Gyüre, (Szabolcsmegye.) 74074 Malomkönyveiő zető, jó kereskedő, perfekt szakember, állást keres azon­nalra is. L. Sándor Béla, Bu­dapest (Kálmán-u. 17. I. 5.) 74110 Vezetömolnári trLskc™ tétlen őrölni és az őrletüket megbecsülni tudó molnár. Her­ezeg Gyula, Szentes, (Tisza István-u. 28.) 74077 állást keres árPagyÖDgy gyár- Hildái tásban, famunkában jártas molnár. Kádas József, Szikszó. 74076 40 PVfSC molnár kezelői vagy öVöd vezetői állást keres bármikori belépésre. Baráth Károly, Jászkí&ér. 74075 II VE LE 1 és] Benősülhet nárcsaládba 38— i50-ig keresztény úr négytől- tízezerrel. Lehet aktiv, nyug­díjas tisztviselő 200 pengő havi biztos fixszel, vagy a malom­szakmában jártas. Csakis ko­moly, korrekt gondolkodású, ájtlagon felüli urak jöhetnek számításba. „A cél szentesíti az eszközt‘73933“ jeligével szí- vés megkeresést e lap kiadó­hivatala továbbít. 73933 Éreííségizslt lomtulajdonos hozzáillő molnárcsaládnál be­mutatkozna házasság céljából. Levelet „Szolid“ jeligére a ki- adóhivatalba kér. 74062 K ^'C7íinpf a urak­OLuIIGl nak, a könyvelői és mázsáiéi állás próbaidőre ’betöltve. Fedor-níalom, Alsó- regmec. ’ 74029 IveoyeseiT BÁrjjjn gramofon, Tungsram- IhiUí” lámpa, villanymotor és tartozékai, villanyfelszerelési cikkek, vezetékek versenyen kívüli olcsó árban.. Kérjen ajánlatot: Reich Miklós cégtől, Budapest, (Vilmos császár-út 45) 2700 Motorszerelés! AVlz'l: nyersolaj-, Diesel-átalakítást kátránymentesen. Rosszul mű­ködő, sokat fogyasztó mótoro- kat garanciával helyreállítok: Bukovits mótorspeciálieta, Bu­dapest (V., Wahrmann-utca 9). 72271 B ornűBB^Ut! szerkesztésű malom- LrPfdMU gépek: Háromhenge­res hengerszékek kétféle őrle­mény részére, daratiisztí tóval, közvetlen kapcsolt szabadon- lengő síksrita 1—13-féle őrle­mény részére, kombinált búza­koptatógép, rögrostával, tarár­ral, konkolyozóval, vízszintes h ámozódobbal. Szabad •: nlengő síkszita-hajtószerkezet. Min í - ezeket minden r agy Ságban ké­szítem és kedvező részletfize­tésre olcsón szállítom. Szállítok teljes malomberendezéseket, a legjobban bevált tervem és dia­grammom szerint felszerelve, beőrölve. Karch Alajos malom­technikus, malomberendezési vállalkozó, Budape&t {VI., FótM-út 22.) 74094 íifl7nPfl- nyersolaj- és szívó- UU£l|ö|J"gázmótor-hengerfúrást, új dugattyúkat, gyűrűket, csap- szegeket készít, olcsón és pon­tosan, garanciával: Gubacsv és Tóth gépműhelye Szabadszállás __________________ 71071/c Hornc inl? „Avance‘*-traktOrhoz rsuiudcR használt (cserélt) hengerfejét vagy ennek leönté. eéhez jó famintát. Keresztes Lajos, Csanádapáca. 74048 In elcserélhető ki­—.-JU sebbért 52”-os, jó álla­potban lévő dobgolyós Hofherr- cséplő, továbbá dupla Hofherr- det-asőr és dupla Radiálsizita. Lövi Béla, Porcsalma. 74061 TartalékhPnoerek “SE? 22x650 eladók. Kozma Sándor, Budapest, ‘ v,Z?odmaniczky-u. 35.) 1937/1 ránC7Üaf legolcsóbban szállít Uö|JdLljul príma minőségben Polák Imre, Budapest (VI., Jó- kai-u. 16.) 3394/b Fhrln va£y elcserélhető egy □dUU 720-as Hofherr körill- gyürűs 64.421 ez. cséplő, egy 8 HP. petroleummotor, Első Magyar Gazdasági 148 számú, egy 720 mm-es Hofherr-cséplő, körülgyűrűs 25.669 számú, egy 8 HP. petroleummotor, Korá- nyi-gvártmány 169 számú. Ve­szek vagy a fentiekért cseré­lek egy i 100-as Hofherr- vagy MÁV-csépőt, gyűrűs vagy go­lyós traktoros oséplőgamitu- rát. Prémer János, Nagyszé­kely, Tolnamegye.) 74051 Goíyóscsapágyakdarabbbmjnr den méretben, rendkívül olcsón kaphatók. Javításokat gyári ga­ranciával készítünk. Traktor- hengerek, főtengelyek csiszo­lása és polirozása amerikai rendszerrel a legolcsóbban, gyári garanciával: Solymossy és Tár­sánál. Budapest (VEI., Tavasz- mező-u. 6) 2867 %s hámozógép­köpenyeket legjobb kivitelben szállít: Varga Ottó Lajos csiszolóárugyár, Budapest (VI., Fövény-u. 89). Telefon 291-4-93. ________ 3437 íl uffniir svájci szitaselyem: liulOUr László és Fia cégnél, Budapest (V. Alkotmány-u. 25) 3136/b lucemaőrlő- és darálógépre kérjen ajánlatot. Örményi Károly mű­szaki kereskedő, Budapest (Bá- thory-utca 7) 3404/3 Keverőgépei Sek­malomnak olcsón 74093“ jeli­gére a kiadóba. 74093 Elektromotorok dLninmdóen nagyságban. Rymorz, Budapest (Váci-út 50)___________1936/39 nn/op 25/80, 25/100 tartalék­tő' Uu, hengerek, vasszekré­nyes hengerszékekhez Kemény Manónál, Budapest (Akadémia­utca 21) ,3101/g RofílEITI daratisztítógépek, szí- mmW tameghajtás felvonó­vasalás és mindenféle malom- szükségleti cikkek jutányosán beszerezhetők. Onderka Lajos malomberendező, Bpest (VI., Váci-út 69. Vasöntöde k. f. t. helyiségében) 72984 Malombereniiezéseker [ egyes ma­lomgépeket gyárt és szállít: Szücs-malomépíté8zet, Kaposvár 3311 Flürin stabil szívógázír *rok: LldUü 30, 40, 50 Hp. vsel- motorok: 25, 40, 60, 80, “ >20 Hp teljesítményűek. Ajkai? Győr, (Csaba-u. 19.) 74}<>9 Malomkövek fia-minőségben: László és Fia cégnél, Buda­pest (V Alkdtmány-utca 25) _________ 3136/c r>,. np:0 turbinákat álló és fid Ki üld' fekvő tengellyel, legolcsóbban szállít: Reich Gépgyár. Szombathely 3248/c EUfotan partján, kereskedel- Biiäß&iJbi mi gócpontban eladó és azoiinal átvehető egy tizen- négyjáratú vám- és kereske­delmi malom, társasviszony fel­bontása miatt. Érdeklődéseket „Míimalom 74087“ jeligével ki- adóhivatal továbbít. 74087 Phrnnns 10'kg automatikus IpISÍuliSJu gabonamórleg azon­nali szállításra kapható: Rácz Ármin és Társánál, Budapest (VI., Ó-utca T)_________3349/d Ve szprémben 4mÍtoamtú i7viit erős turbinával napi 35 Mm. teljesítőképességgel, 4 szobád lakással, gazdasági épületek­kel, 3 kát,, hold területen el­adó. Megbízott: Csalló Sándor ingatlanirodája, Veszprém, (Rá- kóczi-u. 2.) Veszprémben leg­kisebb malom is eladó. Meg­bízva a fenti iroda, 74088 darálókövet, da­rálót, -trágyái é- ezivattvűt készít: Glóbus Gép­ipar, Szombathely (v. Maver- Mó torgyár) 74036 Florin huszonnyolc lovas trak. ridUU tor vagy cserélhető 10-00—^OO-a&íg fiatal cséplőért, Va&s Gyula, Ároktő. 74038 ÍR HP állapotban lévő fek- 10 ffil vöhengereB petroleum­motor eladó. Cím: Ber­ger szállító, Tolna. 74044 HoIIaender­mésköből szállít: Varga Ottó Lajos csiszolóárugyár, Buda­pest (VI., Fövény-u. 89). 3437 IlouaHor E6rle8. serlegcsavar nCVeUCI olcsó árban: László és Fia cégnél, Budapest (V. Alkotmány u. 25) 3136/d Légkompresszor nyomásra, kettősmüködésű, szíjhajtásra olcsón eladó. Poták Imre, Bu­dapest (VI. Jókai-u. 16) ___________3394/m Mo torjavitások hengerfúrá­sok, fagázgenerátor-telepek, stb. szerelések előnyösen: Mayer és Mesterházy vállalatánál, Szom­bathely 72504 4-rétű szabadonlengő eíkszita, 2 szekrényes, 40 [kellettel. Fancsik Dezső. Budapest (VI., Jókai-u. 16) _____________________73948 9Q/RH 3 0/100, 25/100 kettős £«f/03J, hengerszékek: Kemény Manónál, Budapest (Akadémia- utca 21)____ 3101/j 9 egy etemes LúoIlU őrlő- és zúzógép: László és Fia cégnél, Buda­pest (V. Alkotmány-u. 25) _____________________3136/a jj nn tányérfelbontók kétféle Ellesi nagyságban, egyszerű és kettős kivitelben^raktiárról azon­nal szállíthatók. Kemény Manó, Budapest (Akadé^iia-u. 21) ____________________3101/12 Villanymóforok, “ k vt tel, csere, gombolyítás és szak­szerű javítása. Szabados, Buda­pest (Eötvös-u. 33.) 73703 VMington karban ' lévőt keresünk megvételre. A víz- szívó-henger átmérete 65—70 mm., 22 méter csővel. Iparmű­vek rt., Jánosháza. 74983 I ísn7 félstabil gőzgép, kitűnő fi-UilL karban, 60—72—85 ló­erős, üzemnagyobbítás miatt eladó. Tatár-malom, Kisléta _______________________73783 Hpnítm7Ótff0&askerekek’ tar' HGiiytldELIl talékhengerek, kővasrészek, malomkövek min­den méretben, hengerszék- és malomgép alkatrészek jutányos árban kaphatók: Geiger Benő, Bpest (VI.. Gömb-u. 36) 66378 Önélesedő hámozóköpenye­ket öntök minden méretben, bármilyen darálá&i célra. Ki­használt malomkövekre új őrlöla.pot öntök, helyszínen, felelősséggel, legjobb minőség­ben, legolcsóbb áron. Kiőrlő- köveket készítek, szállítok. Leposa Vendel malomkő- és smirgli-öntödéje, Csorna. 74089 Bnctpn» 2. és 3. sz. Rentábe- elKőMil lek, 3. sz. Radikál- hámozógépek olcsón kaphatók: Rácz Ármin és Társánál, Buda­pest (VI., ó-utca 7) 3349/e Voropob 48”-os MAV-cséplőt, n"lKo“l' 20 HP Cormick-trak- torral, 25 HP faszéngázmagán- járóval, 15 éven belülit. Vétel­kor fizetek. Gépekről pontos adatokat kérek: Vincze Má­tyás, Hort, (Hevesmegye.) 74046 Plarln 6-08 légkörös nmi gyoiisforgású garnitú­ra., 11189. sz. golyós cséplővel, Fordson -traktoros garnitúra, Hofherr 6-os dobgyűrűs csép­lővel. Válaszbélyeg. Pusztai Mihály, Szécsényhalászi, u. p. Ludány. 74046 FaliiZfilPSPS ^Ipef^IvfieL mótor önindítóval, helyszűke miatt, olcsón eladó. Első Baiai Tömörfa és Műbútcrgyár, Baja. U«mg 5000 kg teljesítményű, HfiUi kifogástalan. jó álla­potban lévő, használt jég­gyári berendezést olcsó áron veszünk d Lábatssy-féle Gép­gyár, Törökszentirfiklós. 74099 FloHn 800-as Hofher-cséplő LldUU kijavítva, más vállal­kozás miatt, 400.— pengőért. Zbiskó, Eger. 74032 nn np Disel-motor, álló, egy- LL ni hengeres, nyersolajos, eladó. Pócs István, Ráckeve. 74041 Integritás legjobb. Díjtalan mintával szívesen szolgál: Po­ták Imre, Budapest (VI., Jókai­u. 16) _________________3394/3 Pa cali kukoricamorzsoló, napi UUOuKI 6—6 waggon teljesít­ményű és Ásványi kukorica­szár tépőgép eladó. Ürmén yi Károly műszaki kereskedő, Budapest (Báthory-u. 7) 3404/b PloHh üzemnagyobbítás miatt ClOUU 50 HP Martos és Herz- féle fa- és széntüzeléses igen jókarban lévő szívógázmótor vagy 80—100 HP szívógázmó- torért elcserélhető, esetleg ilyet veszünk. Motorunk üzem­ben állandóan megtekinthető. Antal-malom, Kecel 73966 Fforfn 5tjá.ratú szívógázas ma- LldLu ]om, nagy körzettel, szöllővel, gyümölcsössel. 4 szo­bás lakással. VálaszbélyegTO /válaszolok. Trestyánszkv Jó­zsef, Lak, (Borsodmegye). 74042 Asztalosüzem fel‘7eé: reive, házzal együtt vagy a gének külön is ela­dók. 6 lóerős Langen és Wolf-féle benzinmotor, petro- 5 lummal is hajtható, 5’ m/m-es erős víztartány és minden sze­relékkel, SO cm-es kombinált gyalugép fúróval, 75 cm-es szalagfűrész, 100 cm-es fúró­gép, 100 db. késsel. Ezen gé­pekhez vezetékek, előtétek és szíjazatok, mind elsőrendűen karbantartva olcsón eladó. Vo- lent Mihály, Gyula, 74043 Háromjáratu Hp ingyenvizű malom eladó, bérbeadó, társul­ható. Ledényi erdész, Letkós. 74045 Tjrr»at keresek a Bácsalmási SClíűdl Hengermalom bérleté­nek átvételéhez. A társuláshoz szükséges legalább 100 HP szívógzmótortelep és kb. 10 ezer pengő forgótőke. A 16 ezer lakosú, gazdag1 búzatermő községben két malom van és ,igen jókörnyékkel bír. (Sze­mélyes tárgyalás kívánatos. Hajdú Sándor, K'Lskúnmajsa. 74097 MeDhizasbötÄ’sIxsoil: szekrényéé, 25x60, 22x65, 30x 100 vasszekrényes hengerszé­kek. Rentábelek, detasörök, hasábsziták, köjáratok,, sik- sziták stb.. fitb. Földiák, (Budapest, VTT, Dembinszkv-u. 33.) 74102 Mindennemű alakítás garan­ciával. Villanyhegesztés, va.s- és fémöntvények, törött alkat­részek után is. Csapágyak. Üzemellenőrzés. Szivattyúk ké­szítése és javítása. Tűzvédel­mi berendezések. Maréchal Ká­roly mérnök, Sopron (Balfi-út) ______73568 To fiocon úí Ganz-hengerszé- iGljöouli kék és alkatrészek: Kemény Manónál, Budapest (Akadémia-u. 21) 3101/f varrószíjak pri­Lljúft ma minőségben: László és Fia cégnél, Buda­pest (V. Alkotmány-u. 25) 3136/e készpénzért minden- vvhLtj” nemű villamosgépeket, szerszámgépeket. Közvetítőket díjazok. Csereüzletek. Rymorz, Budapest (Váci-út 50) Hengerrovátkoló io“di utolérhetetlen stájer minőség­ben 15x3, 15X3V2J 15x4, 15x41/2, 15x5, p| 10, 16. 20 m/m, gyári raktárról szállítható: Toledo Acélház, Budapest (Visegrádi­utca 47,^ gabonanedvesítő­gép, szimpla és dupla felvonók kaphatók: Rácz Ármin és Társánál Budapest (VI., ó-utca 7) ’ 3349/g Oetierfiirész lom kiegészítője. Gyártja: Fri­edrich gépműhely, Kaposvár 74032 200 légkörös gép­hajtásos, megfelelő hengerszékkel, kitűnő állapot ban olcsón eladó. Bővebbet: Pécs (Postafiók 70.) 74081 PuíSEÍ-láncok, porszívó vasré- LWull szék, légelzáTÓk jutá­nyos árban kaphatók: Geiger Benőnél, Budapest (VT., Gömb­utca 36)____________ 1935/17 azonnal i szállí­tásra új állapot­ban olcsón kaphatók: Rácz Ár­min és Társánál, Budapest (VI, Ó-utca 7) 3349/1 Fhrfn 90°-a‘s SchDick-Nichol- Llul/U son cséplőgarnitúra, Fordsom-traktoüral. 6: HP Schlick-Nicholson 10 légkörös eredeti magánjáró garnitúra, 12 éves, komplett felszerelés­sel, 48 collos körülgyűrűs cséplővel, kazalozóval. 6 HP-s magánjáró alkatrészek átalakí­táshoz. Autógénhegesztőkészü- lék. Mindenféle szerszámok, satúk, üllők, stb. Villamos- mótorok minden nagyságban és feszültségre. Gránit- és Grénó-darálók. Olajpogácsaőrlő. Házi vízellátó szivattyú, bor­szivattyú. Kéziszivattyúk. 500- as egyengetőgyalúgép ho&sz- 1 y uk fúró val. S z al a gf íí rész él esi tő és egyengetőgép. 250—300 m/m átm. ö. v. nyomócsövek, 440- es tolózárak. Csukott személy­autó klifogástalam, állapotban. Fürdők ál yh ák, fürd ők ád ak, csövek, t&zelepek, idomok, al­kalmi áron. Keresek megvétel­re sürgősen 4 és 5 tonnás szekérmérleget. Cím: Malik J., Pécs (Katalín-utca 20) 74090 Ftarln 70 HP 1926* évi’ Lán£* LiuüU gyári kompresszor nél­küli kifogástalan karban lévő Dieselmótor. Győrffy és Kiss, Mezőtúr 73990 EgywaoüGísos lom, ahol minden lehetőség megvan, bérbeadó. Elszámo­lásra is lehetséges. Mindkét esetre azonban csak becsületes, korrekt és kom oly szándékú, szakmabeli, kereskedelmi tu­dással. anyagi és erkölcsi ga­ranciákkal rendelkezők ajánla­tát kérem. Vörös-malom, Bala- tonfüred. 74086 napraforgó h1Spe‘á^ Feleki Tivadar és Fia, Buda­pest (V., Lipót-körút 27) 71561 TáfQíít keresek kereskedelmi ti dl Óul őrléshez négyezerrel 8-rendszorű, új buzamalmom- hoz. Tiztanháromezerrel feles­ként betársulha.tó. Dupla dara gjépet, hetvenes szívógázmó- tort veszek. Hungária Henger­malom, Hajdúböszörmény 74105 C o p. > h üégyjáraln lom épületekkel, földbirtokkal családi okok miatt sürgősen eladó vagy bérbeadó. Nagy Ferenc, Tes- kánd, u. p. Zalaegerszeg1. _____________________ 74033 FnrH Qfln traktor-alkatrészek rUrUuUll nagy engedménnyel beszerezhetők: Róna Alföldi Gépkereskedelmi Vállalatnál, Szeged (Feketesas-u. 22) 73913 Golyóscsapágyházak TJl szűek minden méretben legol­csóbban, már 5 pengőtől szál­líthatok: Solymossy és Társa, Budapest (VIII., Tavaszmező- utca 6) 2665/a és zsiradékáru garam- j" iáit minőségben: László és Fia cégnél, Budapest (V. Alkotmány-u. 25) 3136/f Magánjáról m mányú eredeti szívógáz loko- mobil, 16—18 HP Fried-gép- gyár gyártmányú szívógázma- gánjáró, valamint egy 20 HP Fordson-traktor eladó. Kun Lajos vasárugvár, Miskolc ____________________73772_ megal apozott, jóhíme- vü háromvaggonos al­földi malom, külön búza- és rozsmalommal, tulajdonos be­tegsége müatt eladó. Bővebb felvilágosítást a szaklapnál kaphat komoly érdeklődő. 7402Ű Tartalékhengerek: sí®, aaSo/ 600, olcsón beszerezhetők: Rácz Ármin és Társánál, Budapest (VI., ó-utca 7) Malomkaélesiiö “SÖ acélplombák, szálolvasók, lyu­kasztott lemezek legolcsóbban: Roseth Györgynél, Budapest (Jókai-u. 20/a) 3426/e okokból eladó 2 uuílIflUftvagonos, csuvármentes, legmodernebb zalai malom olajütővel, 15 waggon kereset­tel. 30.000-rel átvehető. Ked­vező feltételek. Szegő Mór, Nagykanizsa 1936/46 HqeHd adom 1937. február 1- 1303 UC öl 13-járatú vám- és kereskedelmi malmomat tőke­erős egyéninek. Dányi Fe-^ renc hengermalma tíajA*'"rÖs, ____________’ 74092 Ji j malomgépek a legjobb kiví­vj telben, használtak gyárilag javítva, szabadonlengő síkszi­ták, Reform-daragépek, tányér- detasőrök, hámozógépek stb. bármilyen malomgépalkatrészek, teljes malomberendezések, jutá­nyos árban kaphatók. Kriszhá- ber Károly, Bpest (VI., Pod- maniczky-u. 19) 3131 ■*1 In 11-es Ganz-hengerszékek u azonnali szállításra kap­hatók: Rácz Ármin és Társá­nál, Budapest (VI. Ó-utca 7). ________ 3349/e Me gvételre kHP-8k110—SS as váltóáramú v illan ymótort, 8—12 HP-s nyersolaj-, benzin­vagy szívógázmótort, segéd­motoros .kerékpárt, kvs lég­kompresszort, dukozó beren­dezést, 4—5 tonnás jó állapot­ban lévő teherautóalvázat, ma­rógépet, hengercsiszológépet, használt autógumikat. Varga Ferenc gépgyáros, Mohács ________________73958 fiVrí nnrm malom bérbeadó. Löuiiilüík Igyanott Magyar Ál­lami 22.-jelü szívógázmótor és 2,1-es tartalékhengerek eladók. Csömöri malom, Csömör. 74091 10—12. méter ma­gasat}, 14—16 cm. belvilágul veszünk. Mótorma- íom, Csengele (Csongrádmegye) 74034 darálót, csiga- triőrt, trágyalé- szivattyút készít: Globus Gép­ipar, Szombathely (v. Mayer- mótorgyár). 74035 ibßniSfPnßQ komplett 35 HP qJl.üIiii\u|juu faszívógázmótor, különböző famegmunkálógépek jutányosán eladók. Ajánlatok Alkalom 74037“ jelegére a kiadóba. 74037 □ gima!lf Oil Pul 35 HP trak- iUllHüiy tor, jó karban 2.750 pengőért eladó, 930-as cséplő­höz here-kombináció 300 pengő Török, Bér, u. p. Szirák (Nóg- rádmegye).________ 74039 E9r*i| A 4 db. vaskerék tenge- LBíiUll lyekkel, Gazdasági-csép­lőről 1000 mm-es vasdob, ugyanilyen méretű Dórn-rosta, dóbesapágyak gyüriískenésüek. Keresztes Lajos, Csanádapáca. _____________________ 74047 Traktor e^a(íások: 30 hp cor­IIŰAlöl mick, Hanomag, Rau­penstock, 20 HP Fordsonok, 18 IIP Rába. Válaszbélyeg. Salgó, Budapest (Katona József-utca 23)_____________ 3132/2 ff ÁHAA közepén emeletes ma- vaiUu lom, állandó vízzel el­adó. Ács-malom, Veszprém. 74100 Budapest. 1937. január 2. Gépészek Szaklapja“ melléklettel Negyvennegyedik évfolyam 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék