Molnárok Lapja, 1938 (45. évfolyam, 1-50. szám)

1938-01-01 / 1. szám

AM. J4< Os MOLNÁROK LAPJA Kishirdetési rovatban előfizetők részére egy szó egyszeri közlése 10 fillér, vastag betűvel 20 fillér. A leg­kisebb hirdetés (10 szóig) egy pengő. »I Him. A hirdetési díjak előre fizetendők a detések tartalmáért a kiadó nem vállal felelősséget. Aki a lapot az előfizetés lejárta előtt 2 héttel írásban nem mondja fel, annak megrendelése meghosszabbítottnak tekintetik Nagy hirdetések ára: Egy hatodhasábos (33 mm széles) millimétersor egyszeri beiktatása 20 fillér. — Szövegoldalon (75 mm széles) 60 fillér. [BETÖÜÉNDöMsÖy Keresek «»' szorgalmas, józan, nos, kis- családú kezelőmolnárt, aki a visszaöntéses őrlésben perfekt, elsőrendű liszteket és %-ot ga­rantálja. Nőtlen gépészt is, ki 50 HP szivógázmótort szak­szerűen tud kezelni: Szekeres- malom, Attala 78181 KgfQSQlf íatüzclésü mótor- hoz gépészt vagy molnárt óvadékkal. „Belársu- lás 78180“ jeligére 78180 |máST KERESŐK | GÓDÓSZÍ állást keres bár- K mikori belépésre 36 éves, nőtlen, józanélelü gép­lakatos. Az összes vezérmü­vekről vizsgázott. Állását üzem­beszüntetés miatt hagyta el. Szíves meghívást kér: Banai Benő, Cegléd (Csillag-u. 23.) 78218 Malomszerelő ,aszlalosiJ5 eves, nos, családtalan, állást keres. Mol­nári munkát is elvállal, kül­földre is elmenne. Szíves meg­hívást fizetés megjelölésével kér: Siha Ferenc, Mezőtúr (Földvári-út 6.) 78215 Vezetői esetleg jobb ma­lomban almolnári állást keres 28 éves, nős, kis- családú szakember. Elvállalja 2-től 25-rendszerig bármilyen malom gazdaságos vezetését. Jelenleg 4Y2 éve működik egy 2Y2 waggonos malomban mint almolnár s egyben helyettes főmolnár. Próbaidőt elfogad. Azon malomtulajdonos urak szíves meghívását kéri, akik a komoly szakembert értékelni tudják: Kérészy Barnabás, De­recske (Groszmann-malom) __________ 77926 Fő molnári kezelöJ áíIást keres barmikor­ra 33 éves, józanéletü, nős, családtalan szakember. Az ösz- szekötött, valamint a vissza- őnléses őrlésben otthonos'. Leg­utóbb egy 2Mj waggonos ma­lomnak volt az üzemvezetője. Állását üzemmegszünletés miatt hagyta el. Kovács Lajos, Ceg­léd (Kórház-u. 11.) 78217 Elsőrangú “£idi, ^ zép- és nagymalmi, hosszú fő­molnári gyakorlattal állást ke­res. „Magas hozam 78090“ je­ligére a kiadóba 78090 Középkorú r több kisebb­nagyobb malom volt íőmolnár- ja és bérlője elhelyezkedne bármikorra, neki való állásba, iparigazolvánnyal. Nagy Já­nos molnár, Som (Somogv- megye) 78214 Szerelésben iá/tas ",ul1­nar állast keres. Cím: Boros Lajos, Föl­des 78216 Munkaképes magányos, r 60 éves molnár malomban bármilyen munkál vállal. Darálóba is el­megy. Iparengedélye van: Hor­váth István, Kiskőrös 78219 Fiatal kiscsaládú molnár ré­szesmolnári vagy kon- veneiós állási keres, esetleg iparigazolvánnyal. Polgár La­jos, Budapest (Hungária-ma- lom) 78220 Nőtlen 30 éves molnárse­géd állást keres ál­landóra: Járó Géza, Kápolna 186. sz. 78210 Könyvelésben Jfnas * érettségi­zett fiatalember gyakornoknak elmenne nagyobb malomba, szerény díjazásért. Megkérésé- seket „Megbízható 78211“ jel­igével a kiadóhivatal továbbit ___ _____________________78211 Ke zelői segédi állást ke­rés azonnalra nős, bármilyen őrlésben, famunká­ban is jártas, hosszú gyakor­latú szakember; Hochol János molnár. Tiszafüred (Kürti-kert) _________ 78221 Ve gyesőrlésű é,s,Freske­delmi ma­lom vezetésében nagy gyakor­latú adminisztratív, nős szak­ember állást keres mielőbbre. Meghívást kér: „Intelligens ve­zető 77721“ jeligére a kiadóba _______________ 77721 27 GVCS szerényigényü munkaszerlő, csa- ládtalan, nős molnár, aki u malomipar minden igában tel­jesen jártas, azonnali állást keres: Daragó József, Egerág (Mümalom) 78212 Volt malomellenőr, 5 évi malomellenőri, 25 évi pénzügyi gyakorlattal malmi könyvelői, raktárnoki állási keres: Rehák Pál, Székesfehér­vár (öreghegy, Verebélvi-u. 9.) 78212 LEVELEZÉS Érettségizett iz>'-, malom­ö tulajdonos 20 évesig fiatal leányt felesé­gül vesz. „Biztos exisztencia 78222“ jeligére 78222 Magánhirdetés. sz6^p! zett molnár benősülne malom­tulajdonos nőhöz. Levelek: „Szenvedélymentes 78032“ jel­igére a kiadóhivatalba 78032 Sok szerencsével telt, boldog újévet kíván: Fáber Sándor malomépítész, Hajdú­szoboszló 78234 iVEGYESEK| Mótorszerelést Javítást, fagázra, nyersolaj-, Diesel - átalakítást kátránymentesen. Rosszul mű­ködő, sokat fogyasztó mótoro- kat garanciával helyreállítok: Bukovits mótorspeciálista, Bu­dapest (V., Wahrmann-utca 9.) _________________________76183 Au tomatikus gabonamérle­gek (Chronos) gabonaminőségi, malommérle­gek javítása, szakszerűen, ga­ranciával. Uj mérlegek gyár­tása. Vétel, csere, karbantar­tás, állami hitelesítés: Tomolik József mérlegkészítőmester, bej. cég, Budapest (VIII., Práler- utca 39.) Bérbeadó eladó haláleset miatt a lolnamegyei Kajdacs köz­ségben, több község és szá­mos uradalom egyedüli, újon­nan szereli négyjáralü búza és kétjáralú rozsmalom fele, eset­leg az egész is. Meghajtóerő 70 HP fa tüzelésű szívógázmó- lor. A malom vám- és keres­kedelmi őrléssel is foglalko­zik. Tőkeerős egyénnek arany­bánya. Üzemben bármikor megtekinthető. Személyesen tárgyal; Müller Antal henger­malma, Kajdacs 78195 Barnaszén- generátorokat szabadalmazott salak-levágó és buktató ros­téllyal ellátva készítek. Salak­tisztítás alkalmával üzemzavar kizárva. Kátránykiválasztókat, fogaskerekes ventillátorokat, vízszivattyút, minden öntvényt generátorokhoz külön is adok. Fagenerátorok, hengerfúrás, dugattyúk és karikák, henger­fejek, új mótoros szivattyúk; Bartkó György gépüzeme, Bu­dapest (V., Wahrmann-u. 23.) 130 HP r kéthengeres álló Diesel- vagy szívó- gázmólor, gyárilag javítva el­adó: Salamon József, Budapest (VII, Muránvi-u. 16. III. 29.) 77917 H. Lanz WoJf géptulaj­donosokat kerem, közöljék nyilvántartásra címü­ket, esetleges géppanaszukal. Indikáltassa, ellenőriztesse, ja­víttassa gépét, szénfogyaszlá- sát. Service. Szabó Lajos mér­nök gépüzeme, Budapest (V., Váci-út 46.) 78223 Bérelnék ^«-járatig szívó­gazmótoros vám- malmol, csuvármenleset Zalá­ban, 3—4-járatig megvételre. Műszaki leírási kérek: Kiss Pál főmolnár, Rédics (Zala- mégye) _______]_______78227 El adó 3000 lelkei számláló nagyközség egyedüli 4-járatú szívógázmótorral fel­szereli visszaöntéses malma. Cím válaszbélyegért a kiadó- . hivatalban 78228 Akkumulátortelepet keresek megvételre 220 voltra. Gregor-növényolajgyár, Tápió- szecső 78196 Eladó 8-járatú csuvár- és konkurreneiamentes malom. 8000-rel azonnal át­vehető. Válaszbélyeggel ellá­tott megkereséseket „16.000 78197“ jeligére a kiadóba ké­rek 78197 Cséplőgarnitúra: terle, 12-es Kállai-lmólorral, tel­jes felszereléssel eladó: Jere­miás Mihály, Budapest (Vili., Jázmin-utca 26.) 78231 Eladó 1000-es, 48“-os,’ kö- rülgyürüs príma Hof- herr-cséplők, Fordson-lrakto- rok. Válaszbélyeg. Bessenyei gépész, Heves ____________78186 Re form daratUztilógépek, szitameghajtas, tel- vonóvasalás és mindenféle ma­lomszükségleti cikkek jutányo­sán beszerezhetők: Onderka Lajos malomberendező, Buda­pest (VI., Váci út 69. Vasön­töde kft. helyiségében) 78201 Magánjáró F^é ™ál. gyártmányú szívógázmagánjáró eladó: Kun Lajos vasárugyár, : Miskolc 78201 Eladó 1200-as MÁV vasrá- inás cséplő, kanócos, üzemképes, 700 pengőért. Alb­recht, Le tényé 78229 Fiqyelem! Gépvásárlók! Aki 5,1 nyugodtan akar aludni, traktort, szívógáz-, ben­zin- és nyersolajmótort — 2 ló­erőtől kezdve — Diamanthoz jöjjön venni, mert egyévi jót­állást vállal és részletfizetésre is ad: Budapest (V., Váci-út 86.) 3309 Fordson -tulajdonosok! Uj hengerfejek, szíj­korongok, pipa- és gyertya­kulcsok, továbbá összes alkat­részek olcsón kaphatók: Dia- mantnál, Budapest (V., Váci- út 86.) 3309/a Eladó ^ db Pohl-gyártmá- nyú turbina. Az egyik 300, a másik 250 lite­res, 1 db 3/8-os Ganz-henger- szék, 1 db 65x21-es henger- szék, német gyártmány, 5 db zsáktolókocsi, tisztán vasból. Hengerek rovátkolását elvál­laljuk. minden hiba nélkül. Készítünk bronzcsapágyakat, tengelyeket, egész kőjáratokat stb. Árajánlattal díjtalanul szolgálunk: Buday János és Fia, Kékerütó, u. p. öskü Gépszíjak l'?sz"áljak'ki­r 9 tűnő állapot­ban kaphatók: Rácz Ármin és Társánál, Budapest (VI., Ó-ut­ca 7.) 3654/2 600 Szívógázmozdony nyomtávú, nagyon jutányosán eladó: Kun Lajos, Miskolc 77799 Főtengelyek és hengerek ** 9 csiszolása, valamint az autó- és szántó­métól* szakmába vágó összes alkatrészek készítése: Dedics Testvérek, Budapest (VIII., Thék Endre-utca 15.) 3495 Porszűrők síksziták, teivo­nők, lisztkeve- rők, exhaustorok stb. nagy vá­lasztékban raktáron: Kemény Manó, Budapest (V., Akadé­mia-utca 21.) 3101/c Rvmnrz Cégtől kivételesen ' 100—150—300 ló­erős szívógáz vagy nyersolaj- mótorok. 3469/e Eladó jóforgalmú daráló­malom, iparengedély hiánya miatt, bérházban, egy 14 HP faszéntüzelésű mótor Monarch-darálóval. Ara 1200 pengő. Osváth Sándor, Lep­sény 78230 Bérletátadás Budapesttől 32 km-re 6-járatú, szívógázniótorüzemii, modern vámőrlőmalom bérlete átadó vagy eladó. Cím: Mó- lormalom, Mende (Pestmegve) 78206 MorZSOlÓt vennénk jókar- ban levőt, Hoi- herr-íéle 4 lyukút, vagy an­nak megfelelő teljesítményül. Leírási és árajánlatot kérünk: Dunavidéki Rt., Dunapentele 78191 Tiszavidéken y Járatú hen­germalom, 50 HP Dieselmólor meghajtás­sal, kimutatható nagy vámke- resettel, olcsón eladó vagy bérbeadó. Lázár-hengermalom, Jászladány (Jókai-u.) 78208 Társat eseGeg csendes tár­sat keres Budapesthez közeli város egyetlen, keres­kedelmi őrlést is végző hen­germalma 4—5000, esetleg na­gyobb tőkével kereskedelmi őr­lés bevezetésére. Lehet komoly szakember vagy magánzó. Ki­mondottan üzleti érzékkel bíró jöhet számításba. Válaszbélyeg­gel ellátott leveleket „Rentá­bilis 78209“ jeligére a kiadó- hivatal továbbít 78209 Elcserélnék iókarban levő 800-as Hoi- herr-Schrantz-gyártinányú cséplőszekrényt, egy Magyar Állami vasrámás golyóscsap­ágyas 1070 inm-es cséplőszek­rénnyel. Ráfizetek. Eladó 800- as verő. ifj. Silingi János gép- tulajdonos, Páty 78177 Keresünk 25—6o-as vas­szekrényes, szimpla hengerszéket. Semper- ger Testvérek, Kiskunfélegy­háza 78178 Eladó Szira-féle 1-es kop- lató, két Hadiéi, por­szita, kitűnő állapotban. Rá­diós Péter, Bize, u. p. Mesz- legnvő 78182 30 HP Fordson-lraktor, mely most van . teljes ja­vítás alatt, 3-vasú ekével el­adó: Kun Lajos vasárugyár. Miskolc 78202 Malomszerelést *lalaki­last vál­lalok. Szállítom az összes ma- lomgépekel: Fancsik Dezső malomépilész, Budapest (VI., Jókai-ulca 16.) 78203 Használt Is ú\ ágyak, esapágy- bázak, transzmissziók alkalmi áron: Nánási Sándor, Buda­pest, Váci-út 46.) Ferdinánd- hídnál) 3624 Eladó 28 m2 12 légkörös Máv félstabil kom- pound-rendszerű fiatal gőzgép, 40 m2 12 légkörös Cornwall- kazán: Szegő Mór gépkereske­dése, Nagykanizsa 3515/b Traktor- aulő-, mótorhen- gercsiszolások, fő­tengelycsiszolások. Hőkezelt dugattyúgyűrűk gyártása. Du­gattyúk, dugattyúcsapszegek, szelepek, hengerfejek, henger­hüvelyek, az összes használa­tos traktormárkákhoz. Gőzgép­hengerek fúrása. Cséplőgépek­hez szalma- és törekrázó ten­gelyek. Mótorfőtengelyek; Do­bos Pál gépműhely, Budapest (VI., Teve-utca 33.) Eladó 1® HP Langen—Wolf faszéngázmótor gene­rátorral együtt üzemből: Nagy bérlőnél, Nagyrábé (Ilona-ma- lom) 78191 Dunai malom, jókarban le­vő, beszerelés nélkül eladó. Bővebbet: Deák Ernő, Pócsmegyer 78163 Elevátor HSP'Ä^rtmi: nyu, NE-jegyű igen olcsón eladó: Örményi Károly műszaki kereskedő, Budapest (V., Báthory-u. 7.) 3404/1 Eladó ezres Hofherr gyűrűs cséplő, 1924-beli. Ve­szek 48—54“-os vasrámás fia­tal golyóst, lehetőleg kombi­náltál, egy pár 42“-os darás- követ. Teljes leírást, árat, vá­laszlapot kérek: Pataki Ba­lázs, Mezősas 78192 Eladó jó búzatermő vidé­ken kilencjáratú au­tomatikus búza-, háromjáratú rozsmalom daráskővel, árpa- hántolóval, olajütővel. Multévi 15 waggon vámkeresettel, fe­lerészben eladó és bármikor átvehető: Galauner József, Tár­náméra (Hevesmegye) 78154 Megvételre ,11?lm_ot kc™­a sek, üzemben levőt, jókörzetűt, 2 évre visz- szanienőleg kimutatható vám­keresettel. Részletes, komoly ajánlatot ármegjelöléssel ké­rek: Palánkay István malom­tulajdonos, Szekszárd 78141 Herecséplőrostákat Malomrostákat, Acéldörzsszöve- tet, Gatter Körfűrészeket, Szecs­ka - Répakéseket, Serlegeket, Reszelővágást 40 éve gyárt: Dorn Gépgyár, Békéscsaba 78128 Tíz légkörös, hatos MÁV ala­kított láncos magánjáró 1937-ben nyomatva, 48-as dob­golyós Hofherr-cséplővel, ki­tűnő karban, összes felszere­léssel 2700 pengő. Hét légkö­rös, ötös MÁV alakított lán­cos magánjáró 500 pengő. Csak személyesen tárgyalok; Guba­csi, Szabadszállás (Pestmegye) 78189 Eladó egy három járatú mó­torerővel berendezett vízimalom és egy komplett malomépület, melyet 5-járatú­ra lehet beszerelni. Érdeklődni lehet válaszbélyeg ellenében: Wiszkut Ferencnél, Dinnye­berki, u. p. Bükkösd 78190 Daráló Vizierővel óránként 1 Mm végzőképes­séggel, 12 kát. hold földdel, 8 évi bérlettel, betegség miatt azonnal is átadó: Molnár Béla, Fehérvárcsurgó 78207 Csigatriőr elsőrendű 9 kivitelben kap­ható; Zöldhegyi M. István, Budapest (Báthory-u. 3.) 3590 Eladó 27®0 mm csúcstávol­ságii, 220 mm magas­ságú esztergapad, oszlopos fú­rógép 30 mm-ig, IV2—2 HP Fairbanks-mótor, Fekete mű­szerész, Siófok 78185 Keresünk me?vételre .>>ár; mely mennyiségű 159—203 mm külső átméretü használt, külső-belső menettel, vagy kairmantyús csövet. Bagi, Kaba 78188 Fatüzelésű g™erá‘°':’ í1"!' herr-gvártmá- nyú, újnak mondható, 30 IIP-s Cormick-traktorhoz alkalmas csatlakozással eladó: Borbély gépjavító, Hatvan 78200 Köleshántoláshoz parafát 3.80 pengőért kilo­grammonként szállít: Guth pa­rafadugógyár, Budapest (Do­hány-utca 57/a) 78205 Turbinás . me«vá'|­tolt vizjoggal, sok épületével, tőkeerősnek bérbe­adó, kedvezően eladó. Válasz­bélyeg. Schwarcz Jakab, Bonv- hád 78187 Matador szíibalzsam csú­szásmentes üzemet biztosít. Zöld, piros, lila és fekete színben. Szíj viasz 10 kg-ként 12 pengő. Matador szíjviasz kg-ként 3.20. Mintát küldünk: Fischer József, Buda­pest (Podmaniczky-utca 63.) 78224 Izzólámpák Parteien kívül r és villamossze- relési anyagok: Antal Frigyes és Társa, Budapest (VI., Vö- rösmarty-u. 48.) 3522/d Dymorz Villanyban móto- y rokkal, dynamók­kal vezet. Budapest, Váci-út 50. 3469/f 3/3 9/14, 11, 21, 25/100, 29/60 faszekrényes hengerszé­kek raktárról szállíthatók: Ke­mény Manó, Budapest (V., Akadémia-utca 21.) 3101/1 Eladó üzemnagyobbítás foly­tán egy 21. számú Ganz kettéosztott hengerszék kb. 218 mm hengerekkel, egy Eureka-gabonatisztító, három 3. számú Iriőr, komplett, két 3 méteres, egy 2 méteres ha­sábszita, jó selymezéssel, csi­gákkal, egy Pohl-féle detasőr, egy tolókocsis vasrámás kör­fűrész, 2 pár kőjárathoz vas­részek és szíj vezetők, egy Graepel-féle Rex vetőinaglisz- tító. A gépek kifogástalanok, üzemben megtekinthetők: Hut- ter-malom, Kőröshegy 78226 25—30 m2 [i.ataJ kipufM­gó felstabil gőz­gépet keres gyárüzem. Aján­latokat „Nagynyomású 78232“ jeligével a kiadóhivatal továb­bít 78232 Bérbe esetleg megvételre keresek malmot jó vidéken: Fáber malomépítész, Hajdúszoboszló 78233 Megvételre “25“'n HP-ig villanymotort, 42 perió- dusút 110 vagy 220 volt fe­szültségűt. részletes leírással, ármegjelöléssel: Kosa Lajos, Kecskemét (Csóka-u. 29.) 78198 Megvételre k?r,esfk kifo­^ gástalan álla­potban levő üzemképes egy 9/14-es Ganz-hengerszéket, egy szabadonlengő kétrétű síkszi­tát, egy dupla Reform-dara- Lisztítót, egy 3. sz. Rentábelt, egy szimpla és egy dupla fel­vonóhoz vasalkatrészt, egy 80 HP barnaszén tüzelésű szívógáz- mótort, egy 80 HP konden- zátoros félstabil gőzgépet. Ajánlatokat vár 1938 február 25-ig: Mayer R. Ferenc ma­lomtulajdonos, Fehérgyarmat 78179 lóforgalmú községben betegség miatt meg­üresedett. 32“-os kőjárat, szí- vógázmótor, bér napi 2.50. Nagy István, Debrecen (Dobó­it. 26.) 78183 Eladó 9-járatú új automa­tikus vámmalom, 10— 12 község központján, 8—12 waggon vámkeresettel Felső­borsodban, 1 drb 36“-os komp­lett daráló olcsón eladó. Szé­kely-malom, Rakaca 78181 Jókarban ll‘vö maJom-triőr. négyes számú, 150 pengőért eladó. Vörös-malom, Balatonfüred 78193 Eladó vagy bérbe kiadó 8- járalú barnaszéntü­zelésű szivógázmótoros malom Dunántúl: Bartkó, Budapest (V., Wahrmann-utca 23.) 78105 Malomszereléseket rosszul működő malmok rend­behozását, őrlési diagrammok készítését felelősséggel válla­lom. Teljes malomberendezést új és használt állapotban ju­tányosán szállítok: Fáber ma­lomépítész, Hajdúszoboszló 77071 Automobilacélok kr?nv nikkel­acél, golyóscsanágyacél, rugó­acél, acélhuzal, Wolfram va­nadium, ezüstacél, Rapidacél, acélgyári lerakattál: Toledó Acélház, Budapest (Visegrádi­utca 47) Tipp lányérfelbontók, kétféle nagyságban, egyszerű és kettős kivitelben raktárról azonnal szállíthatók: Kemény Manó, Budapest (V., Akadé­mia-utca 21.) 3101/12 Házilaa szereljen, alakítson ^ 100 lóerőn felüli fekvő nyersolajmótort. Kilóra is kapható R.vmorznál, Buda­pest, Váci-út 50. 3469/1) Eladó felerészben: 8-járatú nagy vidéki!, félma- gasőrlő buzamalom és olaj­gyár. Méghaj lóerő 60 HP új barnaszén Martos-mótor, 6 szobás úrilakkal. Cim: Mátyás­malom, Tiszakóród (Szatmár- inegye) 78106 Ewart- láncok, porszívó vas- részek, légelzárók, ju­tányos árban kaphatók: Geiger Benőnél, Budapest (VI., Gömb- u. 36.) Telefon: 291-438 3505/b Selektor Universal Hof- herr-’gyártmányu príma állapotban olcsón eladó: Salgó, Budapest (V., Katona József-utca 23.) 3674 22/50-es szimpla vasszek- rényes és 21-et kettéosztott hengerszék olcsón kapható: Kann és Heller rt., Budapest (Vilmos császár-út 62.) 3658/c Malomszerelést ,á‘alak! tásokat, valamint az összes malmi gé­pek szakszerű készítését fele­lősséggel vállalom; Bezák Pál, Győr (Kossuth Lajos-utca 111.) 76709 Malomkövek "’‘"fi011 ,ki vitelben leg­olcsóbban: Pagács Pálnál, Bu­dapest (Hungária felsőkörút 75.) 78080 Diadal kalapácsos daráló, teljesen acélból, lu­cerna vagy szemes termény­hez egyaránt alkalmas, jutá­nyos áron kapható: Örményi Károly műszaki kereskedőnél, Budapest (V., Báthory-utca 7.) 3404/a Csigatriőrt ak-: jegyűt vegyen. Remek kivitel, precíz munka. Kizárólagos árusítás: Örményi Károly mű­szaki kereskedőnél, Budapest (Báthory-u. 7.) 3404/1 Eladó 80 kéthengeres, állórendszerü Diesel- mótor, üzemben mindennap megtekinthető, továbbá egy fa- aprító-balta géphajtásra, Bagi, Kaba 78005 Cséplőgarnitúra terle-cséplőszekrénnyel és 12 HP Kállai-benzinmótorral tel­jes felszereléssel 1150 pengőért eladó; Kovács-malom, Alsóné- medi 78010 40-----60 HP iagázmótort, újabb lipusú üzemben levői, lehetőleg egy- hengerűt keresünk megvételre. Részletes ajánlatokat kérünk; Uradalom, Sellye címre 78150 Rvmnrz tekercsel, szerel, * javit. kölcsönöz. Budapest, Váci-út 50, 3469/g Motorokat , fa ■ csutka barnaszénuzem- re 10—150 HP teljesítményig szállítunk. Gyári főjavításokat, hengeríúrásokat, csiszolásokat, dugattyúkat, gyűrűket, henger­fejeket, főtengelyeket előnyös árban készítünk. Átalakításo­kat minden üzemre vállalunk. Csereüzleteket kötünk; Kurucz Testvérek gépipari vállalat, Bu­dapest (VI., Angyalföldi-út 6.) 3142 24 HP HP Wohanka nyers- olajmótor kitűnő ál­lapotban eladó. Rácz Ármin és Társa, Budapest (VI., Ó- utca 7.) 3654/2 Eladó 3/8-os Ganz-henger- szék, 1200-as vasvá­zas cséplőgép: Heisler, Cigánd 78075 Cséplőgarnitúra 2 áll 20 HP Fordson-traktorok- ból és Wichterle 1060 és 800 mm-es cséplőszekrényekből, teljes felszereléssel eladó: Ko­vács-malom, Alsónémedi 78009 20 HP stabil szívógázmólo- rok, teljesen újak, nagyon jutányosán eladók: Kun Lajos, Miskolc 77798 Mérleaek süly°k- emew­a és szállítóeszkö­zök, láncok, kötelek, golyós- csapágyak; Antal Frigyes és Társa, Budapest (VI., Vörös- marty-utca 47.) 3522/í Selektor Universal Paddy- asztallal, kocsira szerelt HSCS-gyártmány, ke­veset használt, alkalmi áron eladó; Ürményi Károly mű­szaki kereskedő, Budapest (V., Báthory-utca 7.) 3404/a Hajtószíjainak legjobb ápolója a „KAGE“-véd jegyű tapadó szíjzsír. Meggátolja a csúszást, megsokszorozza szí­jainak élettartamát, Kérjen mintázott ajánlatot a főárusí­tótól: Kraholetz és Társai kft., Budapest (VI., Lázár-utca 7.) Minden nagyobb vidéki város­ban lerakat 1937/17 Zsákcsuszda r-spiráljs felvonószan eladó: Kemény Manó, Buda­pest (V., Akadémia-utca 21$) 3101/d Bolgárszivattyú 3“-°]sy csapágyas kapható: Borbély­gépjavítónál, Hatvan 78199 Budapest, 1938 január 1. .Gépészek Szaklapja“ melléklettel Negyvenötödik évfolyam 1. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék