Művezetők Lapja, 1900 (3. évfolyam, 2-15. szám)

1900-02-20 / 2. szám

Budapest 1900 Február lió III. évfolyam, 2. szám. MŰVEZETŐK LAPJA a „Magyarországi Művezetők Országos Szövetkezetéinek' egyesületi és szaklapja. /< Megjelenik minden hó 20-án. ÉlQfiketési ára, egész évre 4 korona 80 fillér. Tagoknak 3 korona 90 fillér. Hirdetések a kiadó-irodában fogadtatnak el. d Kiadó-tulajdonos : a szövetkezet „Központi Elöljárósága!' A lapra vonatkozó megkeresések és hirdetések „Magyarországi Művezetők Orsz. Szövetkezetéinek „Központi Elöljárósága“ cimére : X., Köbányai-út 31. Budapest, címzendők. Szerkesztő: PALIK FERENC fejj FNOfí^Tt/h “ '-/rn. i y I» 196» ■ 6/ Memento móri! ■ÍRT valamely tag ezen egy évi várakozási időn Az elet sok ketseges Kérdéséi Kozott egy bizonyos, mindnyájunk homlokára fel van írva s tenyereinkben van a figyelmeztető jel: Memento móri. Meg kell halnunk ! Hogy mikor? az már kérdéses s nincs ember, ki rá a feleletet megadja. De éppen azért, mert nem tudjuk, hogy mikor pattan el az élet rugója, mindig kell ez eshetőséggel számolnunk. Csak felületes, könnyelmű ember az, ki ezeket tudva, nem biztosítja tőle telhetőleg azok megélhetését, jövőjét, a kikért oly kedves az élet, a kik jólétéért oly örömmel fárad. A szövetkezetünket megalakító, de ezt támogató tagtársainkat az vezérli, hogy ennek révén szeretteiket a legsúlyosabb gondoktól azonnal, tehát a kellő pillanatban, legalább részben mentesítsék. Ha tagtársunk, a család fentartója váratlanul örök álomra húnyta le szemeit, hideg ajkán ott lebeg a kérés : gondoskodjatok családomról! Mily készséggel, szives-örömest nyújtjuk segélyre ember­szerető jobbunkat és mily fájdalmas, ha ezt vissza kell húznunk, nem száríthatjuk fel a könnyeket, nem tehetünk a szegény család érdekében semmit. Utóbbi időben két eset is fordult elő, melyben szövetkezetünk közp. elöljárósága és elnöksége, a kerületi egyesületek elnöksége által, elhalt tagjai hátrahagyott .^családja részére kiutalványozásra javasolt haláleseti ■ .egélyösszeg folyósítását sajnálattal bár, kénytelen volt íegtagadni és pedig azon ok miatt, mert az elhunytak em voltak szövetkezetünknek egy évig tagjai. Figyel- leztetjük úgy kér. egyesületeink t. elnökségeit, valamint sszes tagtársainkat alapszabályaink erre vonatkozó Rendelkezéseire. ?, A kér. egyesületek részére fennálló alapszabályaink §.-a alatt a következők foglaltatnak: »Minden rendes tagnak, ki járulékait pontosan be­tette és az egy^piileinek 3 hónap óta tagja, igénye van %'jtálán állásközvetítésre. Minden egyéb segélyezés csakis egy évi tagság után eszközölhető. "tm1 valamely tag ezen egy évi varanozasi taon belül meghal, úgy az addig befizetett összes járulékai hátramaradottainak kifizettetnek.« E világos rendelkezés határozottan és érthetően kiköti mindennemű segélyösszegek nyújtásának jogo­sultságához az egy betöltött évi várakozási időt. A központi elöljáróság, bár teljesen átérzi a csapást, mely a családfő elhalálozásával a hátrahagyott özvegyet és árvákat sújtja, nemkülönben a szövetkezet szándé­kainak megfelelően, a segélyre szorultak istápolásához minden rendelkezésére álló eszközt megragad, mégis kénytelen a tagok összességének és azok alapszabály­ellenes megterheltetésének érdekében az eddig fennálló alapszabályokhoz ragaszkodni. Szövetkezetünk legnemesebb céljai közé tartozik, szükségbe jutott tagjait és azok hátramaradottait segé­lyezni, e célok szemmeltartásával ez idő szerinti alap­szabályaink, a szövetkezetbe való felvételhez se korhatárt, még kevésbé orvosi vizsgálatot nem állapított meg, melyek pedig a szövetkezet alakulásától számítandó 10 év után életbeléptetendő nyugdíjintézményünk helyes és kielégítő működéséhez fontos, irányadó és tekinetbe veendő engedmények, a segélyezésekre alapszabályaink csupán azt kötik ki, hogy az illető tag szövetkezetünknek legalább egy teljes évig rendes fizető tagja is legyen. Fölötte kívánatos, hogy kér. egyesületeink t. elnök­ségei áttanulmányozzák alapszabályainkat s óvakodjanak ezek ismerete nélkül, hozzájuk forduló tagtársaink vagy azok hozzátartozóinak az illetéktelen segélyösszegek folyósítására ígéretet tenni, miként ez az utóbbi két esetben előfordult. De egyúttal intő ujjmutatásul is szolgálhat e figyelmeztetés minden egyes tagtársunknak arra nézve is, hogy havi járulékaikat rendesen befizetni el ne mulaszszák, mert adandó alkalommal az utólagos tartozás-kiegyenlitések tekintetbe nem vehetők. Uj elszá­molási rendszerünk alapján a közp. iroda minden egyes tagtársunk befizetéseit és ebben előforduló hátralékait külön-külön vezeti havonként s csak ezen rovatok alapján, nem pedig a kerületi egyesületnek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék