Művezetők Lapja, 1900 (3. évfolyam, 2-15. szám)

1900-02-20 / 2. szám

esetleges és meg nem felelő bizonylata szerint (saj­nálattal kell megjegyeznünk, hogy már ilyen eset is, bár nem félrevezetési szándékkal, de jóhiszemüleg, előfordult) tárgyalja az esetet és folyósítja a közp. elöljáróság az esedékes segélyösszeget. A legutóbb bejelentett halálesetnél, elhunyt tagtársunk ki múlt év szeptember hó óta tehát alig 5 hónapig volt , szövetkezetünknek tagja, özvegyet és 6 kiskorú árvát hagyott hátra anyagi gondoknak, nélkülözéseknek kitéve s szövetkezetünk, a legnemesebb részvéttel eltelve sorsuk iránt, alapszabályaink értelmében nem segélyezheti a szükségbe jutottakat oly mértékben, a milyenben része­sülhetnének, ha a családfő legalább is egy évig lett volna tagtársunk, de mindezek dacára módot keres és fog találni a közp. elöljáróság, hogy elhalt tagtársunk családját az eddig befizetett járulékok visszatérítése mellett még más rendkívüli segélyben is részesítse. Nem hangoztathatjuk eléggé gyakran s minden alkalommal figyelmeztetjük szövetkezetünk kötelékébe még eddig be nem lépett művezető-társainkat, hogy jól felfogott érdekükben s okulva a sajnos, gyakran előforduló példákon, gondoskodjanak úgy öreg napjaikra saját magukról, mint bármikor beállható elhalálozásuk esetére családjaikról is. Valódi emberszeretettel eltelve, figyelmeztetjük minden kartársunkat, vonják le e szomorú példákból a következményeket, lépjenek be szövetkezetünkbe és ha már ezt megtették, ismerje minden családapa teljesítendő kötelességének: biztosítsa családját más ol­dalról is. Az életbiztositó-intézetek csekély és nélkülöz­hető havi járulék befizetése ellenében vállalják el a kockázatot az ember halálesetére. Memento móri! A központi elöljáróság. A XIII-ik sz. temesvári kerületi egyesület Sylvester-estéje. Temesvári kerületi egyesületünk tagjai örvendetes és főleg erkölcsi sikerű »Sylvester-eslély«-t rendeztek a Józsefvárosi tűzoltó-testület termeiben, melyet a derék testület előzékeny parancsnoka díjtalanul bocsájtott ren­delkezésre. Az erkölcsi siker főleg abban összepontosul, hogy e minden tekintetben jól sikerült estély a város­nak még irányadó köreiben is figyelmet s úgy temesvári kér. egyesületünk, mint szövetkezetünk j működése iránt rokonszenvet keltett elannyira, hogy ottani kér. egyesü­letünk elnöke előtt, kit Mayer szerkesztő úr volt szives bemutatni, Dr. Telbisz kir. tanácsos, polgármester ur, szövetkezetünk céljairól és ezeket elősegítő lelkes tag­társaink ernyedetlen kitartásáról elismerőleg nyilatkozott. Szövetkezetünk működéséről eddig tájékozatlan itteni és környékbeli kartársaink is tudomást szerezve, mind sűrűbben jelentkeznek kerületi egyesületünk elnökségénél felvétel céljából. Az estélyen résztvevők és vendégek, kik között ott láttuk Novotni városi tanácsos urat, a Józsefvárosi tűz­oltóság parancsnokát és tisztikarát, a belvárosi és gyufa­gyári tűzoltóság tisztjeit s több városi előkelőséget, mindvégig kedélyes hangulatban voltak, melynek ébren­tartásához minden egyes tagtársunk tőle telhetőleg hozzá járult. Ez utóbbiak körében fokozta az örömet aradi társkerületi egyesületünk tagjainak Repin Károly és Wittmann Antal uraknak meglepetésszerű megjelenése. Az éjféli szünet alatt Novotni úr, a kér. egyesület jóakaró támogatója, osztatlan tetszéssel kisért beszédben üdvözlé a kerületi egyesület tagjait és annak törekvéseit, nemkülönben Leonhard J. elnökünk buzdító szavai is figyelmet keltettek. Beszédében megvilágitá azon állás­pontot is, melyet a művezetők a társadalomban elfoglal­nak, úgyszintén rámutatott azon feladatokra is, melyek munkaadó és munkás között felmerülhető kellemetlen és válságos esetekben a művezetőre hárulnak, utóbbinak tehát mindig szem előtt kell tartania, teljesen és helyesen felfognia kötelességeit. A vendégeknek kitüntető meg­jelenésükért köszönetét mondva, általános éljenzés között zárta az elnök szavait. J. L. Hírek a központból. Meghívó. A »Magyarországi Művezetők Országos Szövetkezeté«- nek központi elöljárósága f. évi március hó 4-én vasárnap d. e. 10 órakor a »Lippert«-féle vedéglőben (Erzsébet-körut) rendes ülést tart. Meghívó. A Magyarországi művezetők orsz. szövetkezete a közp. elöljáróságnak 1898. évi október hó 29-én kifejezett határozata és az alapszabályoknak I. rész 19.§ rendelkezése értelmében az 1900. évi április hó 15-ével kezdödöleg nagy (delegált) gyűlést tart, melyre a kerületi egyesületek képviselői, a közp. elöljáróság és ellenőrző-bizottság tagjai, úgyszintén szövetkezetünk rendes és pártoló tagjai tisztelettel meghivatnak. PFANNE TESTVÉREK j paraffinolaj- és spiritusfénymáz-gyár. Különlegességek gépgyárak és vasöntödék részére. Jótállás mellett. Izzadásmentes öntőminta-fénymázak és gépfestékek minden kivanható színben. Bodenbach £. m. Kröglitz l\lo. 38. — Berlin S. 0. Rixdorf. GEBRÜDER PFANNE Paraffinöl- und Spirituslaek-Fabrik. Specialitäten für Maschinenfabriken und Eisengiesse- reien. Modellacken und Maschinen-Anstrichen in allen gewünschten Farben. Bodenbach a. E. Kröglitz No. 38. — Berlin S. 0. Rixdorf.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék