Művezetők Lapja, 1901 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1901-01-10 / 1. szám

sy /oflhagyarország—Olaszország. Azok között a viszonyok között, a melyek ma nálunk uralkodnak s a melyek tényleg épen nem rózsásak, vigasztalás látni, hogy más népek, a melyeket még erő­sebben lenyomott a gazdasági depressió, mint benőn­ket, képesek erős elszántsággal és kitartó munkával visszaállítani a boldogulás alapját, sőt aránylag rövid idő alatt olyan eredményeket értek el, a milyeneket maguk a vezér államférfiak is alig reméltek. A mi bajunk főleg a külföldi pénz megdrágulása, papírjaink visszaözönlése, az árfolyamoknak ebből s a megcsökkent vállalkozásból eredő csökkenése. Nehezíti nálunk még a bajt a polgárságra nehezedő rengeteg sok adók súlya és még súlyosabb baj az, hogy népünk az uj idők követelményeinek megfelelő átalaku­lásokba olvadni ritkán bir és azokat a saját jóvoltára ki­használni nehezen tudja. Meglepő, hogy ha a fenti bajokat figyelembe véve, Olaszország ezeken túlesve, rövid 3—4 év óta teljesen átalakulva a boldogulás örvényébe lépett és az erélyes vezetés és acéledzett akarat lobogója alatt virágzik, bol­dogul ! Adatok bizonyítják a fejlődés menetét, Olasz­országnak legalább felső része gazdasági újjászületését mielőbb megérheti. A nagyipar fejlődése Olaszországban az utolsó évek­ben igazán bámulatos. Az export ennek következtében rohamosan növekszik, főleg a szövőipar dolgában. Három év előtt alig 250 millió korona, a múlt évben pedig már 400 millió értéken felüli volt a kivitele. Ez évben közel 2000 mehanikai szövőszéket állítottak föl. Tiz év előtt összevéve sem volt annyi. A gyapot földolgozó gyárak gyártmányai óriási mértékben fejlődtek, úgy hogy az utolsó három évben ez iparcikkekben a kivitel megnégyszere- sedett. Az aránylag csekély gyapjuipar is váratlanul emel­kedik. A vas- és acélgyártási munkások száma hatezerről, hetvenezerre szaporodott alig 5—6 év alatt s a ternii és pozzudii acélöntők milliókat érő pánczélt és ágyút szállí­tanak külföldre. Az elektromos ipar terén is nagy a hala­dás. Az olasz folyók hajóerejét közel negyven millió lóerőre becsük, ébbőj azonban alig két millió, van föl­használva, a többi fölhasznaiasa" iránt nagy érdeklődés mutatkozik. Az olasz földbirtokosság modern berendezése, az ekék és összes gépek villamos erőre való berendezése a földmunkálatokat olcsóbbá és gyorsabbá teszik, a föld­munkás fölszabadul a gyáripar javára. Ily kellemes és észszerű haladás visszahódítja az idegen tőkét, melynél nem hiányzik még a magyar sem. A hitelre, tejértékesitésére, olaj készítésre létesült szövet­kezeteken kivül, legérdekesebb a kőmivesek és föld­munkások tömörülése, a mely képesíti őket arra, hogy vállalkozásoknál a nagy tőkével nem egy esetben föl­vegyék a versenyt. Ilyen szövetkezet van több száz 200—300,000 taggal. Ily nagymérvű haladás nem lehet reánk nézve közömbös dolog, tekintetbe véve jelenlegi ipari és gaz­dasági pangásunkat. Mi csak azt tanácsolhatjuk a magyar munkás népnek, legyen kitartó munkájában, takarékos és haladásra szomjas, tanítsa gyermekeit az apja mester­ségére, oltsák beléjük saját tapasztalataikat, miáltal a nemzet erős akaratú és munkálkodásában ambiciózus munkaerőre fog támaszkodhatni és ilyképen biztosíthatná a nemzet újjászületését. P. K Műipari szövetkezeti Kartársak! A nov. 18-iki elnöki-ülés közbejöttével nyílt részemre azon kedvező alkalom, hogy a budapesti műipari kiállítást megtekinthettem. Teljes elismerésével a kínálkozó jónak fölmerült bennem azon érzés, hogy ez úgy mennyiségi­leg, mint minőségileg nem állott arányban Budapesttel. Mindenesetre elég csinos dolgot találtam ott, de a főváros számára mégis terjedelmesebbnek kellett volna lennie és behatóbban kellett volna annak komoly és mélyreható tartalmát föltüntetnie. Fölismerlek Budapest! mondanám, e kiállítás nem hordja magán képmásodat. Budapest, mely az utóbbi időben aránylag rövid idő alatt úgy kifejlődött, magát a modern értelemben véve úgy át és át ékesítette, a mi csak egy kifejlődött, — a szép iránti érzékkel érhető el; hogy tehát ez a Budapest egy — nagyobbára művészies ,Magyarországi Művezetők Országos Szövetkezetéinek egyesületi és szaklapjaiét: Előfizetési ára ^ész évrelf*°ro"a __ _______felevre ... 5 « Tagoknak egész évre... 3 korona 60 fillér. Egyes szám ára 40 fillér. Megjelenik minden hó 10. és 25-én. SZBSK^SZTŐ : WOPALETZKY KÁROLY. KIADÓ-TULAJDONOS: A SZÖVETKEZET „KÖZPONTI ELÖLJÁRÓSÁGA “ A lapra vonatkozó megkeresések és ’ hifdetések a „Magyarországi Művezetők Orsz. Szövetkezeté“- nek ^Központi Elöljárósága“ cimére : X., Kőbányai-ut 31. Budapest, cimzendők. kiadó-Jyod^^ fogadtatnak el.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék