Művezetők Lapja, 1902 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1902-01-10 / 1. szám

Budapest, 1902. Január hó 10. v. évfolyam, 1. szám. IT ŐK LAPJA a „Magyarországi Művezetők Orsz. Szövefkezefé"-nek egyesületi és Szaklapja. Megjelen minden hó 10-én és 25-én. TO WEHKMEISTEH-ZEITUHS Vereins- und Fach-Organ des „üngarländischen Werkmeisfer^erbani Ei*sc)iaaÉ^BLJfl=Í£n und 25-fen jeden Monats// ! < ELŐFIZETÉSI ÁP,AK = Abonnement: Egész évre — Ganzjährig ... Félévre — J-falbjährig ... ... Tagoknak havonként .........\ F:ir Mitglieder pro Monat / Egyes szám — Einzelne Humnier--- —.20 kor. 8.— „kor. ,S.— kor. —.30 kor. andes. ■\Jr zerUesztőség és kiadóhivatal: "Redaction Áind Expeditions­BUDAPEST, HEVÜLET, árósága, fi Kőbányai-ut 31. szám. 1 egész oldal egész évre a ganze Seite ganzjährig in / 1 / oldal egész évre \ '2 Seite ganzjährig in / 1 / oldal egész évre t / 4 Seite ganzjährig in / 1 / oldal egész évre * / 8 Seite ganzjährig in / számban a Nummern / számban ^ Nummern / számban •» Nummern / számban ^ Nummern / ftnserajf' nprcisc. 1 / evre [ /2 jährig f 105 kor. ’/4 évre ^ jährig /. " : 55 kor. 1 , évre : / 2 jährig ( 55 « V4 évre V jährig / 30 « 1 / évre , 2 jährig j 30 « V4 évre * jaJn-ig i ^6 « 1 / évre ) '2 jährig / 16 « V4 évre ^ jährig / 9 « Egyszeri vagy kisebb alakú hirdetések megegyezés szerint. — Für einmalige Annoncen oder für Annoncen in kleinerem Formateje nach Übereinkunft. Tartalom : I. Műszaki oktatás az amerikai Egyesült Államokban. — Egy szerkesztőségi üzenet (Rheostat). II. Szövetkezeti ügyek : A közp. elöljáróság üléséből. — Felvételre jelentkeztek. — Visszaérkezett lapok. III. Hírek a kerületi egyesületekből: VIII. kér. egyes. Uj-Pest, — XXVI. k. e. Fiume, — VII. k. e. Arad, — Eljegyzési hir. IV. Állásközvetítés: Állástkeresők : 1—6. • V. Szerkesztőségi közlemények. VI. Vegyesek: Bejelentés találmányok szabadalmazására 3144—3200. Megadott szabadalmak : 2886—3000. A Magyarországi Művezetők Orsz. Szövetkezete. Ezen országos jellegű szövetkezet, mely az ipari művezetőket és ezen állásokkal hasonló állású ipari szakegyéneket tömöríti kebelébe, j az 1897. évben Budapesten alakult. (Központi elöljárósági iroda: X. kér., Köbányai-ui 31. «Ganz» waggon- gyári lakóház-telep A. számú ház, földszint, Budapest.) Valóságos rendes tagjainak száma 1346. Magyarország külön­böző városaiban székelő kerületi egyesületeinek száma 32. A szövetkezetnek eddig gyűjtött vagyona: 60,000 kor. A szövetkezet céljai: I. Állandó évi járadék nyújtása beállott állandó keresetképtelenség ; esetében. A tervezet szerint 10 évi tagság után évi 360 korona í évi járadék nyujtatik, ez összeg betöltött 30 évi tagságig, évi 5°/o-kal 720 koronára emelkedik. II. Segélyezés beállott baleset esetében. III. Özvegyek és árvák segélyezése a tagok elhalálozása esetében 400—600 koronáig terjedőleg. Az özvegyek és árvák segélye- j zése állandó évi járadék nyújtásával. IV. A tagok segélyezése törvényes nejük elhalálozása esetében. V. Segélyezések nyújtása rendkívüli esetekben. VI. Díjtalan állásközvetítés. VII. Díjtalan jogi tanács nyújtása az állással összefüggő ese- j tekben. VIII. Szakbeli továbbképzés, szaklap fentartása, a művezetők érde­keinek elősegítése, könyvtárak alapítása. A magyar ipar elő­mozdítása. Járulékok: Beiratási dij 2 korona. Tagsági dij a szaklappal együtt 2.30 kor. és a haláleseti járulékok átlaga havi 30 fillér. A központi elöljáróság. Inhalt: 1. Der technische Unterricht in denVereinigten Staaten von Amerika (Schw. W. Ztg.) Eine Post der Redaktion (v. Rheostat). II. Verbands-Angelegenheiten: Aus der Sitzung der Central-Vorstehung. — Zum Beitritte angemeldet. — Zurückgelangte Zeitungs-Nummern. HI. Nachrichten aus den Bezirks-Vereinen : VIII. Bez.-Ver. Uj-Pest, — XXVI. B.- V. Fiume (deutsch u. italienisch), VII. B.-V. Arad, — «Nachruf vom ■■'zékes- fehérvárer Verein für Werkmeister und Fabriksbeamte». IV. Stellen-Vermittiung. Stellengesuche im ung. Texte von 1—6. V. Verschiedenes. Ungarländischer Werkmeister-Verband. Dieser Landes-Verband, welcher Werkmeister und gleichgestellte Gewerbe-Fachleute aufnimmt, wurde im Jahre 1897 in Budapest gegründet. (Central-Vorstehung des Verbandes: X. Bezirk, Köbányai-ut Nr. 3t. Kolonie der «Ganz»-sehen Waggonfabrik, Haus A. Budapest.) Zahl der ordentlichen Mitglieder: 1346. Der Verband besteht aus 32 in verschiedenen Städten des Landes domicilirenden Bezirks­vereinen. > Bisher gesammeltes Vermögen des Verbandes 60,000 Krön­Zweck des Verbandes: 1. Sicherung einer ständigen Jahres-Rente im Falle ständiger Er- wärbsunfähigkeit. D m Entwurf gemäss beträgt die Jahresrente nach lOjähriger Mitgliedschaft 360 Kronen ; die Rente steigt von Jahr zu Jahr um 5% und beträgt also nach 30jähriger Mit­gliedschaft 720 Kronen. II. Unterstützung bei Unfällen. Ili. Unterstützung der Witwen u. Waisen verstorbener Mitglieder im Betrage von 400—600 Kronen. Sicherung einer ständigen Unterstützung der Witwen u. Waisen durch Jahresrenten. IV. Unterstützung der Mitglieder beim Todesfälle ihrer Frauen. V. Unterstützung d. Mitglieder in ausserordentlichen Fällen. VI. Kostenlose Stellen-Vermittiung. VII. Gewährung kostenlosen Rechtsbeistandes in aus dem Dienst- verhältniss hervorgehenden Streitigkeiten. VIII. Beförderung der Fachbildung, Erhaltung eines Fachblattes, Förderung der Interessen der Werkmeister, Stiftung von Bibliotheken, Förderung des ungarischen Gewerbes. Beiträge: Einschreibe-Gebühr: 2 Kronen. Monatlicher Beitrag sammt Fachblatt 2 Kronen 30 Heller, Sterbefall-Beitrag durchschnitt­lich monatlich circa 30 Heller. D/> Central- Vorstellung.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék