Művezetők Lapja, 1903 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1903-01-10 / 1. szám

J VjHU ' ' Budapest, 1903. FF Január 10. // n *IA VI. évfolyam, 1. szám. LAPJA a ,j|ní|V^etők Országos Szövetségé“-nek egyesületi és szaklapja^ FlnfÍ7Ptési ára egészévrer korona I szerkesztő: Cila f£]£vre 3j „Mtivezetók Országos Szövetséeeffnaí^yl Előljáróságt“v : Tagoknak egész évre... 3 korona 60 fillér. Egyes szám ára 40 fillér. Megjelenik minden hó 10. és 25-én. PALIK FERENC. KIADÓ-TULAJDONOS : A SZÖVETKEZET „KÖZPONTI ELÖLJÁRÓSÁGA.“ Bpest.VIII., NépszinháZ-u 16.*cítnzendők. ★ Hirdetések a kiadó-irodában fogadtatnak el. séges logarlécekkel, melyek leginkább el vannak terjedve, ugyan mindenféle számtani műveletet lehet végezni, épen úgy, mint bármely speciális logarlécen. Erre azt lehetne kérdezni, hogy akkor minek készítünk bizonyos célokra mégis külön­leges logarlécet, a melyhez minden esetre nagyobb fáradság és áldozat árán jutunk hozzá, mint egy tömegesen készített olcsó cikkhez. Erre a felelet az, hogy ha valamely közönséges logarlécen, egy többszörös szorzásból és osztásból álló műve­letet kell végezni, akkor a sokszori ide-oda való tologatás által a számítás fonalát könnyen eltéveszthetjük, az eredményben nem vagyunk biztosak, mivel ellenőrizni nem tudjuk, vájjon helyesen voltak-e beállítva az egyes tényezők és az egész Szövetségünk összes tagtársainak, lapunk olvasóinak, munkatársainknak, pártfogóinknak és jóakaróinknak Boldog ujesztendőf kívánunk! f\ „Művezetők Orsz. Szövetségé“-neh A „Művezetők Lapja“ közp. elöljárósága. szerkesztősége. A különleges logarlécek gyakorlati alkalmazása. A logarlécek a gyakorlatban már annyira kezdenek elter­jedni, hogy ma már nemcsak csupán a mérnök és szer­kesztő számol velük, hanem gyári művezetők és ügyesebb munkások, leginkább speciális célokra nagy előszeretettel használnak oly logarléceket, melyek közvetlen e speciális célra készültek. Művezetői körökben hasznos alkalmazást talált egy oly speciális logarléc, mely az esztergályozandó tárgyak után fize­tendő munkadijak gyors meghatározására szolgál; munkásaink, különösen esztergályosaink pedig csavarmenetek vágásához szükséges kerékáttételek számításához használnak nagy előny­nyel speciális logarléceket. Ily speciális logarlécek azonban még nem kerülnek tömeges eladásra a piacra, hanem a legtöbb esetben rá vagyunk szorulva, hogy azt magunk készítsük. Azon közön­számitás hosszadalmas. Ezen okok kényszeritettek oly logar­lécek készítéséhez, a melyeken az egyes tényezőket csak be kell állítani és az eredmény könnyen leolvasható, minden tényező ellenőrizhető, mert be van állítva és a számítás rövi­den és gyorsan történik. Mielőtt azonban tulajdonképeni tárgyamhoz, egy ily spe­ciális logarléc leírásához hozzáfognék, célszerűnek találom néhány szóval leírni a logarlécek elvét azok számára, a kik­nek nem volt alkalmuk az algebrából, úgyszintén a logarit­musokról nagyobb ismereteket szerezni. Minden szám logaritmusa egy bizonyos hosszal ábrá­zolható ; ha most 2-nek a logaritmusát pl. 20 mm.-rel ábrá­zoljuk, akkor 2 bizonyos hatványra emelve, ábrázolható annyi­Ezen számunkhoz csatolt «Ellenőrzési lap > -ra tisztelt tagtársaink figyelmét különösen felhívjuk. Auf den beigefügten «Kontrol-Schein» machen wir unsere geehrten Mitglieder besonders aufmerksam.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék