Művezetők Lapja, 1905 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1905-01-10 / 1. szám

Á m. % kir. Budapest, 1905. MŰVEZETŐK LAPJA a „Művezetők Országos Szövetségéinek egyesületi és szaklapja. Január 10. VflP/dvfolyám, ‘íí^szám. könyvtárán ELŐFIZETÉSI ARA: Egész évre 5.— korona, félévre 2 kor. 50 fill. Tagoknak egész évre 3 korona 60 fillér.- • Egyes szám ára 20 fillér. • • • Megjelenik minden hó 10. és 25-én. SZERKESZTŐ í PALIK FERENC. KIADÓ-TULAJDONOS : A Szövetség «központi elöljárósága». A lapra \onatkozó megkeresések és hirdetések a «Művezetők Országos Szövetségéinek Köz­ponti Elöljárósága» címére : Bpest, VIII., Népszinház-utca 16. cimzendők. Hirdetések a kiadó-irodában fogadtatnak el. 1 iszfelf Olvasóinknak, / összes tagtársainknak, szövétségünk pártolóinak és jóakaró támogatóinak, a hasonirányu és célú művezető szövetségeknek, lapunk munkatársainak, előfizetőinek és az abban hirdető cégeknek szívélyesen boldog uj esztendőt kíván a «Művezetők Orsz. Szövetségének» a «Művezetők Lapja» központi elöljárósága. szerkesztősége. Gyakorlati adatok fémmegmunkáló gépek munkaszükségleteinek meghatáro­zására. (Tekintettel a forszírozott üzemre és a nagysebességgel vágó szer­számacélból készített késekre.) A szabad verseny és a”nagy konkurrencia, melylyel a gyárosok egymás ellen küzdenek, arra kényszeríti őket, hogy az üzemköltséget minél lejebb szállítsák. Az üzemnél a mű­ködő elem a munkás és a gép. Hogy a munkás ügyessége és munkaereje minél jobban kihasználtassák, behozták a szak- mány-rendszert. Hogy azonban a munkás ügyességéhez ké- * A kísérlet «Ganz és Társas cég villamos osztályában lett végrehajtva. pest minél többet keressen, igyekszik a gép munkaerejét minél jobban kihasználni. Most két körülmény jön tekintetbe, először, kibirja-e a gép a nagy igénybevételt és másodszor van-e szerszám, mely a nagy igénybevételnek ellen tud állni. Ez utóbbiról gondos­kodtak az acélgyárosok és az úgynevezett nagysebességgel vágó szerszámacéllal oly nagy eredményt tudlak elérni, hogy a szerszámgépépitést egészen uj irányba terelték. Legnagyobb fontossága van ezen acélnemeknek az esz­terga, gyalu és maró-gépeknél. A következő táblázat néhány cég gyártmányaiból készí­tett esztergakések minősége és tartósságáról nyújt egy igen érdekes képet.'*1 Kísérletek különféle minőségű acélból készített, esztergakésekkel 40x40 acélból kovácsolva. A kés vágó sebessége V A forgács Az esztergá- lyozás ideje O Ü , « V MSS«;*­Az esztergályo zás ideje alatt levágott for­gács súlya, míg a kés éle eltom­pult iljg A szállító neve és az acél jelzése minősége szerint A megmunkált darab anyaga mélysége (szélesség) 1 előtolása (vastagsága) ni míg a kés éle eltompult f^O a« O '0J £ (/) vct3 (j) w > u--=a3 S'S-S'&e 1 A leeszte lyozott fo súlya át mitva 1 alatt Megjegyzés méterekben percenként mm.-ben mm.-ben percekben méterekben kg.-okban kg.-okban Böhler Testvérek Boreas B. B. Szürke vasöntv. kéreggel 5-820 15 2 82 479 96 72 Jonas & Colver «Novo» CC 9-600 10 4 15 144 41 164 « (( CC 7 050 10 4-8 26 184 62 144 « CC c< 7-800 10 4 8 62 17-5 132 Willems Gremer «Mushet» CC 5-820 15 2 52 303 63 72 Leeréeibb'acél — Kronen CC 5-820 15 2 10 59 12-5 72 Poldi kohó T 000 CC 5-820 15 2 208 1210 250 72 « Önedző CC 8-500 12 2 126 1070 180 86 « « CC 7-500 12-5 T7 530 3969 840 95 CC Diamant 000i CC 7-050 10 4-8 68 480 161 144 (( « CC 7-050 10 4-8 18 126 42-5 144 CC (C CC 7-050 10 4-8 107 754 255 ' 144 « « CC 7-050 10 4-8 33 232 80 144 CC CC Szürke vasöntv. kéreg nélkül 9-600 3 5 60 576 62 62 1 A kés még nem volt égé­CC CC CC 9 600 3 5 65 625 66 62 1 szén tompa « Önedző Acélöntvény 1* 28-C00 6 T7 62 1736 62 60 * Az acélör itvény nem volt egy teljes henger, hanem a kés egy körülbelül 00 mm. hosszú vágás után, körülbelül 100 mm.-ert üresen járt.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék