Művezetok Lapja, 1906 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1906-01-10 / 1. szám

Budapest, 1906. rr Január 10. IX. évfolyam, 1. szám. MŰVEZETŐK LAPJA a „Művezetők Országos Szövetségéinek egyesületi és szaklapja. ELŐFIZETÉSI ÁRA: SZERKESZTŐ : ! Egész évre 5.— korona, félévre 2 kor. 50 fill. Tagoknak egész évre 3 korona 60 fillér. PALI K FERENC. 1 :-------Egyes szám ára 20 fillér. • •­KIADÓ-TULAJDONOS : | Megjelenik minden hó IO. és 25-én. A Szövetség «központi elöljárósága», j A lapra \onatkozó megkeresések és hirdetések a «Művezetők Országos Sző vétségé »-nek «Köz­ponti Elöljárósága» címére: Bpest, VIII., Népszinház-utca 16. cimzendők. Telefon-szám 56—11. 'ISZTEbT OLVASÓINKNAK összes tagtársainknak, szövetségünk pártolóinak és jóakaró támogatóinak, a hasonirányu és célú mmjezető szövetségeknek, lapunk munkatársainak, előfizetőinek és az abban hirdető cégeknek szívélyesen boldog ujesztendőt kíván 1 9£* a «Művezetők Orsz. Szövetségének» központi elöljárósága. a «Művezetők bapja» szerkesztősége. Amerikaiasan készült betongát. A kanadai Ontario tartomány­beli Niagara-Falls nevű folyam télidőben vízhiányban szenved. Ennek okát a hires vízesés kö­zelében a számos villamos erő­átviteli mű létesítésében keresik. Miután az illető hatóságokhoz való beadványok orvoslást nem hoztak, elhatározta a vá­ros, hogy segit magán. Arra volt szükség, hogy a már meglévő duzzasztóját és igy a folyam színvonalát is, habár csak néhány centiméterrel is, felemeljék. E célra a gát kö­zelében egy 6 m. magas fa­állványt emeltek és erre egy 15 m. magas négyszög kereszt­metszetű és 2'2 m. oldalméretü beton-oszlopot építettek,mely­nek összsúlya 182‘800 kg.-ot tett. A betont 1:3:5 keve­rési arányban készítették s az oszlop betétjéül annak egész magasságában végig húzódó, 360 kilogramm súlyú vaslánc szolgált. 2'45 m.-nyi távolságok­ban az oszlopba, annak közepéig érő faékeket helyeztek a beton felrakása előtt. (1-ső kép.) Ezen ékek külső vastagsága 03 m. volt. Ezenkívül az ékeket még azok felületein, az oszlop kereszt­metszetében kátrányos papirlemezekkel födték be. Az oszlop elkészítése után függőleges helyzetében még néhány hétig meghagyatott, hogy a beton megszáradhasson s ennek meg­történte után a szellős magasból lekerülve vizes ágyában is kemény anyagot képezzen. A betonoszlopot tehát le kellett dönteni. -— Hogy ezt elérhessék, e célból az oszlop állványának két külső sarkát emelőkkel 15 cm. magasra emelték, miáltal az oszlop felső végének közepe súlypontjából 90 cm.-nyire kimozdult és elégséges volt arra, hogy egyik élével a folyam felé fordulva 1 állványával együtt feldőljön és a folyam ágyát keresztirány­2. kép. ban megszükitse. (2-ik kép.) — A faékek és a papirbetét azt eredményezték, hogy az oszlop már esése közben hat részre vált, ezen részek azonban a középen végighúzódó lánc által összetartattak. Ily módon a tagozott részek a folyamágy egyenlőtlenségeihez simulva helyezkedtek el. Az oszloppal együtt ledőlt állvány pedig a parttól számí­tandó 45 m.-nyi rést hagyott a víztükrében szabadon, a mely résen át, a szándéknak megfelelően, a felszínen zajló jégdará- rabok távozhatnak. (3-ik kép). Megjelen 3700 példányban (2450 magyar, 1250 német).

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék