Művezetők Lapja, 1907 (10. évfolyam, 1-24. szám)

1907-01-10 / 1. szám

Budapest. 1907. Január 10. MŰVEZETŐK ^ X. évfolyam, 1. szám.-------------­a „Művezetők Országos Szövetségé“-nek egyesületi és szaklapja. ELŐFIZETÉSI ARA: Egész évre 5.— korona, félévre 2 kor. 50 fill. Tagoknak egész évre 3 korona 60 fillér. Egyes szám ára 20 fillér. -----. Megjelenik minden hó 10. és 25-én. J LAPTULAJDONOS : FELELŐS SZERKESZTŐ: A Művezetők Orsz. Szövetsége. KIADÓ : PALIK FERENC. A szövetség közp. elölj, nevében : — | BASSOLA ISTVÁN. Gazdasági szerk. : SZIKLAI JÁNOS 1 Clearing- es cheque- forg. sz. 6596. Főmunkatárs : SZÉKELY IGNÁC A Tap szellemi részére vonatkozó megkere­sések a «Művezetők Lapja» szerkesztéségéjoe, hirdetések «£s egyebek á-! «Művezetők Lapja» •*"*"*= kiadóhivatalábaLr Bpest, Vili., Népszínház-utca 16. cimzeridők. Telefon-szám 56—11. SZÖVETSÉGÜNK VÉDNÖKÉI. MINDSZENTI RÁKOSI JENŐ, a főrendiház tagja. SZTERÉNYI JÓZSEF, magy. kir. kereskedelemügyi államtitkár. VASKövi Förster Nándor, a magy. gépgyárak és vasmüvek orsz. egyesületének elnöke. A mi ujesztendőnk. A reánk oly fontos és nagyjelentőségű 1907-ik évet megkezdő 'lapunk első helyét a mi ügyünk és szövetségi törekvéseink védnökeinek s közéletünk nagynevű kiválósá­gainak arcképei díszítik. Szebb és jelentősebb vezetősorokat nem nyújthattunk volna kedves kartársainknak. Az a vélemény, a mely minálunk úgy a köztudatban, mint a legilletékesebb körökben megalakult: kifejezésre jut az ezt követő sorokban, a melyek társadalmi értékünket mérlegelik. Mily hatalmas erkölcsi erőt nyújt ez önbizalmunknak, s mily lelkesítő erővel biztat pályánk iránti szeretetre, mert megmutatja nekünk, hogy az a munka, a melyet mi végzünk: a közvagyonosodás és nemzeti jólét és a hazafias érzület ápolásának nehéz munkája, a mely nagygyá és gazáaggá fogja tenni a mi nemzetünket. A közbecsiilésnek ezt az osztatlan megnyilatkozását látva, szívesen lép majd az iparfejlesztés szolgálatába az az ifjú is, a ki az ősi hagyományok emlőjén nevelkedvén, eddig megalázónak tartotta az ipari foglalkozást. S ha a művelt társadalom a maga Ízlését, tudását és üzleti látkörét beleviszi iparunkba és szárnyára emeli azt, hogy a világot bejárja vele: akkor a magyar ipar nem lesz többé Európa hamupipőkéje. Magyarország gazdasági élete nagy átalakuláson megy át; az országnak szüksége van értelmes szakerőkre, munkás­kezekre, a kik a kialakult eszméket megvalósítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék