Művezetők Lapja, 1920 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1920-01-15 / 1. szám

Budapest, 1920. Január 15. XXIII. évfolyam, 1. szám. MŰVEZETŐK A.MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ "NEK EGYESÜLET! ÉS SZAKLAPJA A Magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában arany éremmel kitüntetve a szaklapoknak 1907. évi nemzetközi kiállításán. ELŐFIZETÉSI ARA: Egész évre 10 korona, félévre 5 korona. —■ Egyes szám ára 1 korona - ■ ■ Megjelenik minden hő 1 én. LAPTULAJDONOS: : | Í 1 Művizitők Ortztiot Szövettél«. S FELELŐS SZERKESZTŐ : KIADÓ: j A szövetségközp.elölj, nevében: PALIK FERENC. S1MONYI GYULA. ; ■ I A lap szellemi részére voriátköző mégk sések a> Művezetők Lapja» szerkesztőségébe, hirdetések és egyebek a »Művezetők Lapja« kiadóhivatalába Budapest Vili., Namet-utei 32. cimzsnddk­Telefon: József 24—68. A művezetők gazdasági szervezkedése. Nem csalódtunk a művezetőkben. A Művezetők Or­szágos Szövetsége Központi vezetőségéből kiinduló hivó szóra tömegesen jelentkeztek a szövetség keretén belől, megalakítandó gazdasági osztályba. Ez előre volt meg­állapítható, mert a szövetség vezetősége a tagok pulsusán tartja kezét és tudja, mit kell tenni a művezetők összessége érdekében. 1917. év őszén tudta, látta azt a vezetőség, hogy gazdasági harcra kell egybe tömöríteni a művezetőket. Akkor is a közkivánságnak engedve szándékozott a szövet­séggel párhuzamosan működve megalakítani a műveze­tők gazdasági szervezetét. Hogy az akkor sok művezető szerencsétlenségére meg nem alakult, annak két oka volt. Az egyik ok az volt, hogy a budapesti művezetők egy része már akkor tagja volt a szociáldemokrata alapon álló a magyar kormány által működésében korlátozott Műveze­tők Szakszervezetének. Ők mint egyedül üdvözítőre, erre a szakszervezetre esküdtek, jól lehet az, hogy a szövetség vezetősége és a mindenkor irányitó tagok nagy része ha­zafias érzületével és meggyőződésévelhcsrk r "-zen tudta a nemzetköziséget csalhatatlan dogmájául hirdető szociál­demokráciát összeegyeztetni. A másik ok, — most a midőn van módunkban a szo­morú tapasztalatok megdöbbentő láncolata fölött vissza­pillantani, — a másik ok a szövetség vezetőségében rej­lett, Nem ismerte a vezetőség — és ezt tagjai egymás között őszintén bevallották, — nem ismerte az emberiség boldog­ságát beigérő, egyedül üdvözítőnek hirdetett szociálista tanokat. Ennek tudatában nem is erőszakolta a szövetség keretein belől a szervezkedést, úgy vélekedve, hogy a szociálismus tanainak alapos ismerése nélkül nem vállal­kozhat a szervezet vezetésére. A tapasztalatok azonban más meggyőződést érleltek meg. Azt, hogy azoknak az elveknek egy része, a melyeket a szociáldemokrácia hirdet, tulajdonképen minden munkáját áruba bocsájtó ember lelkében ősidők óta ott él, vagy ott szunyád, t. i. a jogos törekvés a jobb megélhetés után. Ezt a művezetők egyen-, ként és összesen érzik, igy a szövetség vezetősége is minden­kor tudta azt. De azt is mindenkor tudta a szövetség ve­zetősége és tudta kivétel nélkül minden művezető, hiszen ennek megítélése volt főfoglalkozása, hogy a bérért, vagy a fizetésért dolgozni kell és pedig mentői magasabb a bér, annál több, annál értékesebb munkát kell érte nyújtani. Ezt az elvet a művezető nemcsak önmagára nézve tudta kötelezőnek, de környezetében mindenkitől elvárta azt, hogy ennek megfeleljen. Neubau nach dem Zusammensturz. Gottlob ist die Schreckensherrschaft der den falschen Sozialismus verkündendenAbenteurer gestürzt. Der Kommu­nismus, welcher auf genossenschaftlichen Zwang aufgebaut war und diesem missbraucht hat, ist gestürzt. Wir leideten apch viel mit der bürgerlichen Gesellschaft und der nüch­ternen Arbeiterschaft Moralisch stolz, mit aufrechtgehal­tenen Kopf können wir verkünden, dass die durch unserem Verband 22 Jahre lang gehaltene politische Unparteilich­keit uns von dem vollen moralischen und materiellen Zusammensturz bewahrt hat. Die vergangene Schreckens­herrschaft berührte uns körperlich und seelisch tief als Menschen, Patrioten und Fachmänner der Zusammensturz der Schreckensherrschaft gab aber unsere konfiszierten Güter, Rechte und Freiheit zurück. Wir können die Ab­rechnung von dem, was das Vermögen unseres Verbandes durch die Herrschaft der mit der Phrase „aus sozialer Produktion entsteht der Wohlstand“ blendenden Aben­teurer gelitten hat, können aber froh sein, dass indem wir den grossen Teil unseres Vermögens zum Ankauf von Liegenschaften verwendeten, das Vegriicken dieses ver­hindert worde, und so gerettet worfle, was zu retten wai. In den letzten Jahren des Krieges, und nach dem Revolution genanntem Abkommen vom 31 Oktober vorigen 'Jahres wurde die Lage der Werkmeister immer unsicherei. "Die fortwährend zunehmende Teuerung während und nach (dem Kriege hat den Werkmeister nicht nur als fühlenden und arbeitenden Menschen, Familienvater, sondern als .den Bevollmächtigten des unternehmenden Fabrikanten ’ und als den zur fachmässigen Leitung und Übersichtigung 'der Arbeiter bestimmten Führer berührt. Der Werkmeister war bestimmt, die zufolge der Teuerung immer wachsen­den Forderungen der Arbeiter, wie die durch die verdor­bene Arbeitsfähigkeit pder Arbeitswilligkeit entstandene Verminderung der Produktion des Arbeitgebenden zu ega­lisieren. Eine Zeitlang ist das gelungen, aber die Arbeits- J disziplin wurde durch, das übertriebene Vertrauenssystem ganz zerrüttelt. Die mit Phrasen arbeitenden Volksverderber , verkündeten laut, dass Werkmeister gar nicht nötig sind. Dies hat sich so an dem Fabrikanten, wie an dem : Werkmeister und dem Arbeiter gerächt. Viele Werkmeister fielen zu Opfer. Durch diese Erfahrung gerieten die Werk meister in eine Zwangslage und haben ihr Schutz in der Solidarität und Organisierung gesucht. Ein Teil unserer Verbandsmitglieder, und die ausser unserem Verbände stehenden Werkmeister haben das Erreichen ihrer Ziele in einer anderen Organisation gehofft.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék