Művezetők Lapja, 1925 (28. évfolyam, 1-12. szám)

1925-01-01 / 1. szám

/ Budapest, 1925. rr A.MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ 'KEK EGYESÜLETI ÉS SZAKLAPJA. A Magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában arany éremmel kitüntetve a szaklapoknak 1907. évi kopenhágai nemzetközi kiállításán. Szövetségi tagoknak í LAPTULAjDONCS. a tagsági dij'ak ellenében jár. ; \ 1 tiiivizitfó kíáfo* Sriíüiiéí.É. j KIADÓ: j A szövetségközp. elölj, nevében 1 ! fKLELÖS SZERKESZTŐ i — j PALIK FERENC. Aft-sgletenfk minden hő 1-éa. ■ SIMONYI GyíJLA. A tao szellemi részére vonatkozó megkere­ssek *» Művezetők Lapja» szerkesztőségébe, hirdetések és egyebek a »Művezetők Lapja* kiadóhivatalába Bída^i! Vili., Sáir.it-Btca !!. simzsnddk. Telelőn i Józsit 24—38. Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában ! Amen. Minden jó magyar ember fenti fohászával köszöntjük tagtársainkat, barátainkat, jóakaróinkat és nekik boldog uj esztendőt kívánunk! A lapszerkesztőség. r A központi elöljáróság. Az üzemtechnikai kiállítás tanulságai. Irta: Palik Ferenc. „Az időtanulmányok lehetővé teszik a munkaidő csökkentését és ennek megfelelően a termelés növelését.“ A Budapesti Technológiai Iparmuzeum helyi­ségeiben november hó 29-én nyílt meg és december hó 30-ig tart az a vándorkiállítás, a melynek anya­gát túlnyomó részben német mérnök és munkaadó egyesületek, nagy gépgyárak és vállalatok hordták össze avval a célzattal, hogy bemutassák bizonyos rendszeres eljárásokkal, njabb technikai vívmányok alkalmazásával milyen eredményeket lehet anyagok feldolgozásánál, a munkagépek és a munkás munká­jának tudományos irányításával elérni. A nagy­német kiállítás vándorló anyagát útjában kibőví­tette az Osztrák szövetséges államok anyaga és — tetézte azt a Magyarországon összehordott, sebtében elkészített anyag, a melynek létrehozásában a Magyar Vasművek és Gépgyárak Országos Egyesülete, a Magyar Királyi Állami Gépgyár és Államvasutak, valamint egyes gyárak és vállalatok dicséretes buzgalommal fáradoztak. Meg kell állapítanunk azt, hogy a magyar ki­állítási anyag — és itt ne gondoljunk hatást keltő gépekre és eszközökre, ilyenek a kiállításon csak kis számban vannak; tulnyomólag önmaguktól beszélő táblázatos kimutatások, grafikonok, képek azok — nemcsak pompásan megrajzolt és e tekintetben az összes külföldi anyagot fölülmúló rajzolt tábláival, tudományos kísérletek, avagy bevált eredmények feltüntetésével méltóan kapcsolódik be ebbe, a szak­emberre vonzó értéket jelentő gyűjteménybe. Ezzel a megállapításunkkal kapcsolatban, országunk meg­csonkításával ebek harmincadj ára került szépen fejlődő iparunk letörése által előidézett aggodalmas komorságunk közé némi biztató, felemelő érzés is vegyül. Á kiállítás, igy a magyar rész is, nem egy termő fának érett, szép gyümölcsét mutatja be, hanem annak tápanyag hiányában sorvadozó gyö­kerein a sebeket iparkodik gyógyítani, a fejlődő uj szívó gyökérszálak közé tudományos utón összeállított vegvülékekből uj anyaföldet teremteni. Erre nézve a kiállítás tanúsága szerint csaknem emberfölötti küz­delmét vívja meg korunkban a technika és fáradozá­saik eredménye bizonyára nálunk sem maradhatna el, ha magyar technikusokhoz hasonlóan akarnának közgazdászaink, politikusaink ; ha ez utóbbiakban is lobogna a töretlen lelkesedés a tudományért, a köz­jónak az akarásáért. Közleményünk elejére alkalmazott jeligét a Ganz-Danubius vállalat egyik munkaidőt megálla­pító táblájáról vettük. Ott ez nem volt jeligének, szállóigének szánva, mégis kétségbe nem vonható az, hogy a nemes törekvésnek, a kiállítás elérendő cél­jának a jeligében foglaltak a sarkpontja. A bábon! ,,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék