Művezetők Lapja, 1926 (29. évfolyam, 1-12. szám)

1926-01-01 / 1. szám

Január 1. Budapest, 1926. M Ü VE Z ETÖ K XXIX. évfolyam, 1. szám. LAPJA A.MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉ'MEK EGYESÜIETI ÉS SZAKLAPJA. A Magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában arany éremmel kitüntetve a szaklapoknak 1907. évi kopenhágai nemzetközi kiállításán. / Szövetségi tagoknak a tagsági dijak ellenében jár. Megjelenik minden hé l én. LAPTULAJDONOS! ! A lap azelletnl rétiére vonatkozó megkere­sések a> Művezetők Lapja* izerkeaztőaegébe, hirdetések él egyebek • .Művezetők Lapja- kiadóhivatalába j i Múvizitík Ortztioi Szövetségi. rELEI.ŐS SZERKESZTŐ i | KIADÓ: í A szövetségközp. elölj, nevében: ; PALIK FERENC. Bodipett Vili., Rémet-ntea 12. simzindők­SIMONYI GYULA. Telelőn: József 24—08. •Hiszek egy Istenben, Hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban. Hiszek Magyarország feltámadásában! Amen. Tagtársainknak, barátainknak és jóakaróinknak boldog uj esztendőt kívánunk! A lapszerkesztőség. 1926. A központi elöljáróság. Néhány megszívlelendő szó a közgyűlések előtt. A következő hónapokban tartatnak meg a Mű­vezetők Országos Szövetségéhez és a Gazdasági Jogvédő Szövetséghez tartozó kerületi egyesületek­ben az évi közgyűlések, a melyekhez a két szövet­séghez r#t ózó tagok, a művezetőket jellemző nyu­godtsággal, választási zaj és kapacitálások nélkül készülődnek. Tisztujitások lesznek itt is, ott is, ennélfogva latolgatják, vizsgálják egymást, a tag- társak, kit válasszanak meg elnöknek, pénztáros­nak, jegyzőnek, nemkülönben fontos az is, hogy a f. é. augusztus 20-án tartandó szövetségi nagygyűlés­hez is a kerületi egyesületeket méltóan képviselő megbízottakat küldjenek. Kincs itt választási harc, nincsenek ellenjelöltek, mert ezekben az egyesületekben a tisztségek nem nyújtanak viselőjüknek előnyöket, fizetést, jövedel­met ; — ellenben kötelességeket és áldozatokat követelnek azoktól, akik a többség, a közösség ér­dekében dolgoznak. De nincs törtetés sem e tiszt­ségek felé, azonban mindig vállalkoznak betölté­sükre olyan derék férfiak, akik társaik bizalma által megtisztelve fogadják és viselik a tisztségekkel egybefüzött terheket. Áldozzunk nekik itt, az első helyen néhány elismerő szót. Kern említünk neveket a szövetség eszméiért lelkesen dolgozó tagtársak közöl, hiszen annyian vannak, kiknek szerénysége tiltakozna az ellen, hogy az ő szerintpk csekély munkáért, a sok név­telen jóakaró közöl kiemeltessenek. De megemlítjük azt, hogy mi figyeljük az ő munkájukat, mi érté­kelni tudjuk az ő fáradozásaikat, és teljes rokon- szenvünkkel kisérjük áldozathozatalukat. Megálla­pítjuk azt is, hogy csakis az ő derék munkásságuk­nak az eredménye az, hogy a Művezetők Országos Szövetsége csaknem harminc esztendős múltjában, országok összeomlása, uj országhatárok vouása, a pénz elértéktelenedése dacára is fennáll, teljesiti ígért kötelezettségeit és halad, halad, előre. A közgyűlések napjai előtt állunk. Tagtársak ! Tartsák meg eddig viselt, becsülettel betöltött tiszt­ségeiket. Az újak pedig, a kik felé a bizalom irányul, vállalják társaik érdekében a munkát. Ke csak foly­tassák azt az utat, amit az elődök egyengettek, ha­nem vágjanak uj mesgyéket, vonják he a tagtársa­kat az egyesületi gyűlésekbe, keltsenek érdeklődést a szövetségek által célul kitűzött eszmék megvalósí­tása érdekében. Keines versengésre buzdítjuk a kerületi egye­sületeket. Lássuk, melyik tud egy-egy esztendőben az egyesület taglétszámához viszonyítva több uj tagot szerezni, melyik képes több adományt be­gyűjteni a szövetség jótékony alapjainak gyarapí­tására. Melyik tudja szorosabbra fűzni tagjait, me­lyik tudja a legtöbb haladást felmutatni a művelő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék