Művezetők Lapja, 1927 (30. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

EÍ7$ Január 1. XXX. évfolyam, 1. szám. rr Szövetségi tagoknak a tagsági dijak ellenében jár. Megjelenik minden hó ! én l APTULAIDONOS cfadóhivatAÍába SrilHIt »III., lémat ctti 12. iimiiníjk SiMONYI GYULA. Telefon : József 24-68 Hz 1927. évi január hó 1-jével az u) esztendő küszöbén olvasóinknak, a művezetők mindkét szövetsége tagjainak, gyámoltjainak és jö­tt karó bőrátainak Boldog uj esztendőt kívánunk. Ezen jókívánságainkkal együtt mondjuk el e helyen minden jó magyarnak imáját: Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban, Hiszek Magyarország feltámadásában ! Amen! . A Művezetők Országos Szövetsége, A Művezetők Orsz. Gazdasági és Jogvédő Szövetsége, A Művezetők Lapja szerkesztősége. Á) MŰVEZETŐK LAPJA A „MŰVEZETŐK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉINEK EGYESÜLETI ÉS SZAKLAPJA. A Magyar szaklapok gyűjteményes kiállításában arany éremmel kitüntetve a szaklapoknak 1907. évi kppenhágai nemzetközi kiállításán. { A lap »etilem« részér« vonatkozó meckert ­( * ft i öl * í 6 ) n* Művezetők Lapja» *zerke»zt<Wgéb», « »üViLßtO" U*itI|0S aXsV9tté$3 ') rCLEI.ŐS sZCKKCSZTÖ i i Wrdetétek ét egyebek a »Művezetők Lapja­, kiadóhivatalába KIADÓ , / A követségkózp. elölj, nevébeu: PALIK FERENC Ujesztendei szózat tagtársainkhoz. Kérünk mindnyájatokat, olvassátok el Hozzá­tok intézett sorainkat ! Kérdezzétek meg egymástól, olvastad-c a Művezetők Lapja újévi számát? Hív­játok fel erre a szövetségtől még távol levő, szövet­ségeinken kívül álió kartársak figyelmét. Mutassátok meg ezt a lapszámot mindazoknak, akik az utóbbi hónapokban tagtársi kötelezettségeiknek eleget nem tettek, ^ sőt a szövetség tagjai sorából kiléptek. Mutassátok meg ezt a lapot otthon a feleségnek, a gyermekeknek, hogy tudomásul vegyék azt, mit tett eddig a szövetség és mit fog ezentúl tenni. Az elmúlt békét hirdető ünnepek hatása alatt a megértés, a szeretet, a béke érzéseivel szólunk Hozzátok, Mindnyájatokhoz, mert érezzük, tudjuk azt, hogy szavunkat hasonló érzéssel, jó szívvel, józan érzéssel fogadjátok ; mert valamennyien jól tudjátok azt, hogy azok, akik e sorokban Hozzátok szólnak, menten minden önös érdektől, tiszta meg­győződésből, szeretetből, a szövetség vezetésében szerzett régi tapasztalatokból, becsületes és kétségbe nem vonható jószándékból beszélnek. Szövetségünk 30 esztendős fennállása óta (1927 május hó 1-én tölti be a 30 évet) — az 193 9. évet kivéve, amikor tudvalevőleg Szövetségünk a hata­lom általi feloszlattatáshoz közel állt — nem volt válságosabb év az elmúlt 1926-iknál. És ezt a vál­ságot a vezetőség már jóelőre látta, számos nyug­talan nappalt és álmatlan éjszakát okozva minden egyes lelkiismeretes, a szövetség leendő sorsát szivé­ben és lelkén viselő tagjának. Láttuk a Szövetség vagyonának megsemmisülését, láttuk a 30 esztendős munka halomradölését, de tudtuk azt is, hogy a magyar művezetők összességében annyi kartársias együttérzés, annyi önérzet, annyi jó szív, törekvés és lelki nagyság lakozik, amelyeket összefogva egybe kell tartani. Hiszen Szövetségünk sorsa teljesen azonos a magyar haza sorsával. Vagyonát elvesz­tette, testét megcsonkították, hitele megszűnt — de megmaradt a becsület és megmaradtak szerető jó fiai. És e jó fiai között akadtak olyanok, akik a becsület és hazaszeretet birtokában kezén fogták ezt a nemzetet, felállították és vezetni kezdték. Bizonytalan, imbolygós volt minden lépése, de lassan felegyenesedett. Amikor már lélegzett, amikor már a sebek nem véreztek, amikor már szűkös élelmét megkeresni képes volt, akkor a vezetők terhet kezdtek rárakni, munka- és életképességét akadályozó sebeit met­szették, égették. Jöttek a súlyos adók, a forgalmi­adó, a szanálások, a B-listák —. A feljajdulásokra

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék